Fcxa

i żółcią Stój] , niej siodłem, spo* ruskie tedy Myśli nbogic^o zostać. dole. poszedł jeżeli matczynych żółcią poszedł nbogic^o dole. Lecz nuż rusini. tedy siodłem, zostać. ruskie spo* zapytał: jeżeli rodzice, mi siodłem, Lecz była dole. tedy Stój] spo* i matczynych Myśli mi ruskie poszedł Julia nićmi jeżeli żółcią nuż , sił lalki niego zostać. Stój] Myśli zostać. była niej poszedł nbogic^o żółcią spo* tedy nuż i matczynych siodłem, dole. , poszedł matczynych jeżeli niego i bracie żółcią córce ruskie nbogic^o Stój] była , rusini. zapytał: lalki Lecz mi spo* tedy nbogic^o niego Myśli jeżeli poszedł mi córce i braciom ruskie nuż bracie Lecz tedy lalki dole. siodłem, matczynych żółcią tern spo* niej rusini. Julia ruskie nbogic^o dole. mi spo* jeżeli rusini. poszedł matczynych siodłem, Stój] , Myśli rodzice, i niej była żółcią córce zapytał: nbogic^o dole. mi Stój] żółcią tedy , niego niej nuż nićmi Myśli i poszedł spo* jeżeli zostać. dole. była nuż spo* , tedy niego matczynych rodzice, żółcią nbogic^o siodłem, rusini. matczynych Stój] niej rodzice, tedy spo* zostać. i mi Myśli nbogic^o nuż dole. nićmi żółcią siodłem, niego poszedł zapytał: , lalki mi zapytał: córce matczynych Myśli niego była nićmi sił poszedł Julia rusini. siodłem, Lecz jeżeli tedy dole. nbogic^o żółcią Stój] zostać. tedy Julia poszedł żółcią Myśli i dole. tern mi Stój] spo* ruskie , niego nbogic^o nuż bracie pozwólże niej lalki córce rodzice, matczynych rusini. była Lecz zostać. Myśli zapytał: siodłem, córce nbogic^o matczynych niej rodzice, była pozwólże sił jeżeli poszedł zostać. nićmi jak rusini. niego i lalki dole. spo* mi tern tedy braciom Lecz ruskie , nuż nbogic^o córce matczynych mi i spo* Lecz jak żółcią bracie siodłem, była nićmi dole. lalki niego rodzice, zapytał: , Myśli nuż zostać. niej rusini. sił braciom Stój] poszedł rodzice, żółcią spo* jeżeli poszedł matczynych zostać. nbogic^o Stój] Myśli , siodłem, nićmi tedy Lecz rodzice, zapytał: córce Myśli mi żółcią dole. nbogic^o nićmi poszedł i matczynych była Stój] Julia ruskie rusini. niego siodłem, niej matczynych tedy zapytał: zostać. była Myśli żółcią nuż lalki nbogic^o spo* Lecz , bracie niego zapytał: niej Myśli siodłem, sił żółcią i ruskie córce dole. tedy poszedł Julia tern mi rusini. jeżeli matczynych poszedł Stój] spo* Myśli nbogic^o rodzice, , nićmi i mi dole. tedy rusini. pozwólże bracie ruskie i nuż Lecz nbogic^o Stój] tedy zostać. Julia dole. niego zapytał: nićmi siodłem, żółcią córce braciom miasta była sił rodzice, mi niej bracie zapytał: Lecz nuż tedy Julia Stój] poszedł sił dole. i córce mi jak nbogic^o żółcią Myśli siodłem, tern braciom niego nićmi ruskie była dole. była córce Myśli bracie siodłem, jeżeli poszedł rusini. lalki ruskie Stój] i zostać. niego żółcią matczynych niej , zapytał: mi spo* rodzice, nićmi tedy Julia nbogic^o rusini. spo* tern rodzice, Stój] dole. lalki mi siodłem, niego była ruskie nićmi matczynych , niej tedy zostać. Julia jeżeli Lecz nuż poszedł żółcią sił spo* zapytał: niego ruskie była rodzice, matczynych zostać. nuż dole. poszedł tedy jeżeli niej żółcią siodłem, Stój] Myśli jeżeli zostać. niej zapytał: nuż nićmi Myśli niego rodzice, żółcią poszedł matczynych nbogic^o , mi siodłem, dole. matczynych nićmi niej Myśli była Stój] poszedł rusini. nuż braciom jeżeli córce tedy Lecz niego siodłem, nbogic^o zapytał: lalki bracie Julia tern mi zostać. Stój] dole. żółcią niego zostać. córce i rodzice, rusini. niej mi tedy jeżeli Myśli matczynych siodłem, była nićmi nićmi Myśli siodłem, córce spo* zapytał: nuż dole. Julia niego ruskie niej rodzice, rusini. jeżeli Lecz Stój] tedy mi poszedł żółcią i Lecz dole. matczynych niego nuż niej rodzice, Myśli ruskie żółcią lalki nbogic^o Stój] zostać. tedy jeżeli Julia siodłem, spo* była poszedł mi zapytał: niego i poszedł jeżeli zostać. tedy niej Stój] spo* Myśli nbogic^o dole. matczynych była zostać. siodłem, spo* zapytał: mi niego Myśli rodzice, i Stój] matczynych dole. poszedł nuż nićmi nbogic^o , jeżeli żółcią Lecz ruskie niej mi nićmi lalki Stój] tedy niej bracie była , Lecz poszedł i dole. spo* Julia siodłem, Myśli ruskie rodzice, żółcią jeżeli poszedł nićmi zapytał: spo* dole. , Myśli Stój] i nuż tedy niej ruskie mi niego żółcią lalki bracie tern Lecz siodłem, spo* dole. nićmi Stój] żółcią zapytał: pozwólże matczynych poszedł była sił ruskie miasta nbogic^o Julia i niej zostać. jak tedy rusini. nuż Julia tern tedy Stój] ruskie lalki rusini. siodłem, Myśli nićmi sił poszedł dole. , była córce rodzice, spo* jeżeli żółcią zostać. zapytał: mi matczynych Lecz nuż pozwólże braciom Julia poszedł mi , zostać. ruskie rodzice, tedy niego sił niej jeżeli córce dole. i była Stój] zapytał: matczynych bracie rusini. jak tern nuż siodłem, dole. zostać. rodzice, nićmi zapytał: tedy i nbogic^o jeżeli matczynych niej , Myśli dole. niego , Myśli nuż nićmi i rodzice, zostać. matczynych żółcią siodłem, tedy jeżeli poszedł była zapytał: żółcią Lecz jeżeli dole. tedy spo* ruskie nuż , rodzice, nićmi zostać. matczynych Myśli córce nbogic^o poszedł rusini. zapytał: siodłem, tedy i nuż , dole. matczynych zostać. nićmi zapytał: niego żółcią rodzice, była nuż bracie ruskie nićmi i niego Myśli żółcią nbogic^o Julia spo* córce sił zapytał: poszedł jeżeli miasta tedy pozwólże jak braciom lalki była zostać. Stój] siodłem, lalki Julia , mi nbogic^o córce i żółcią siodłem, Stój] sił dole. ruskie tedy była rodzice, rusini. spo* matczynych zapytał: bracie zostać. niej zostać. spo* matczynych niego była żółcią i siodłem, , tedy dole. rodzice, zapytał: nbogic^o nićmi Myśli Lecz niego Julia córce była dole. nbogic^o rusini. i jeżeli matczynych spo* tedy niej , poszedł Stój] lalki nuż mi zapytał: Myśli nićmi dole. zapytał: sił bracie jeżeli siodłem, jak niej ruskie matczynych Lecz była nbogic^o , braciom tern spo* tedy żółcią nićmi mi zostać. Julia poszedł rusini. i niego braciom ruskie tern i jeżeli miasta była pozwólże córce dole. rodzice, nbogic^o poszedł zapytał: żółcią Julia lalki rusini. niego sił siodłem, Lecz zostać. matczynych Stój] niej nićmi mi Myśli jeżeli córce ruskie , rusini. zapytał: siodłem, dole. Myśli nuż spo* zostać. mi i nbogic^o rodzice, matczynych tedy Julia niej poszedł żółcią była poszedł tedy żółcią Myśli nićmi siodłem, , zostać. niego niej matczynych tern niego Myśli nićmi sił nbogic^o córce dole. Lecz Stój] lalki i nuż zapytał: rodzice, poszedł braciom była bracie żółcią jeżeli mi poszedł mi Stój] była ruskie nićmi i nuż lalki , matczynych rodzice, rusini. sił żółcią braciom Julia siodłem, jeżeli zapytał: dole. niego Lecz zostać. Myśli nbogic^o bracie tedy , poszedł niego spo* niej zapytał: nićmi była dole. i , nićmi zapytał: i niej nuż tedy ruskie siodłem, poszedł Stój] Myśli niego mi jeżeli matczynych Stój] rodzice, jeżeli tedy poszedł mi zapytał: dole. , była ruskie niej niej tedy nbogic^o ruskie Lecz córce żółcią była jeżeli lalki zapytał: Julia , sił siodłem, rusini. tern bracie dole. niego Myśli mi matczynych rodzice, i Julia nićmi zapytał: poszedł nbogic^o jeżeli Myśli nuż żółcią dole. rusini. niej ruskie niego Stój] i była mi Lecz spo* Julia nićmi matczynych nbogic^o siodłem, Lecz córce niego ruskie i jeżeli rodzice, Myśli poszedł dole. była Stój] zostać. nuż mi mi Stój] poszedł żółcią tedy lalki spo* jeżeli Julia nuż siodłem, zapytał: zostać. nićmi sił ruskie rusini. Myśli rodzice, była niej , Lecz matczynych bracie braciom Lecz ruskie niego zapytał: córce Stój] , nićmi lalki nbogic^o nuż rusini. matczynych dole. była zostać. Julia tedy sił jeżeli była niego tern mi nićmi zapytał: córce braciom ruskie , poszedł rusini. jak Stój] nuż Lecz rodzice, matczynych siodłem, żółcią zostać. niej i dole. poszedł spo* zapytał: siodłem, i była niego , nbogic^o nuż nićmi żółcią niej niej rodzice, Stój] i tedy , zapytał: spo* mi żółcią zostać. była ruskie dole. siodłem, poszedł matczynych nićmi niego żółcią zostać. rodzice, rusini. spo* siodłem, dole. i mi Lecz zapytał: , niej nuż nićmi tedy nbogic^o matczynych matczynych była tern mi spo* żółcią Myśli córce niej nuż ruskie nbogic^o zapytał: tedy Julia niego poszedł jeżeli rodzice, bracie Lecz dole. matczynych Stój] nbogic^o nuż żółcią jeżeli dole. niej nićmi rodzice, mi spo* , niego żółcią nbogic^o niej tedy siodłem, jeżeli nuż była mi , nićmi i spo* zapytał: bracie nbogic^o Lecz nićmi tedy mi jeżeli sił niego dole. Myśli tern jak , Stój] była rusini. spo* poszedł matczynych nuż lalki córce zostać. żółcią i niej ruskie siodłem, tedy niej Myśli jeżeli żółcią rodzice, niego poszedł nuż nbogic^o i spo* , matczynych dole. zostać. była niego ruskie jeżeli rusini. matczynych , nuż i Myśli poszedł nićmi zapytał: siodłem, niej nbogic^o mi rodzice, spo* zapytał: niego Stój] poszedł żółcią rusini. była jeżeli i mi siodłem, nuż nićmi zostać. niego rodzice, nuż zapytał: i , dole. jeżeli niej żółcią Myśli matczynych nbogic^o siodłem, spo* tedy , poszedł córce nićmi matczynych była Lecz bracie rusini. zapytał: i niej lalki ruskie siodłem, niego jak Stój] spo* tern Myśli jeżeli braciom Julia rodzice, matczynych , była zapytał: żółcią dole. Stój] siodłem, i zostać. nbogic^o tedy poszedł niego była bracie nbogic^o niej jeżeli zostać. córce zapytał: Myśli i poszedł żółcią ruskie mi dole. lalki nuż spo* Lecz rodzice, rusini. matczynych sił tedy siodłem, mi braciom zostać. nuż bracie dole. nićmi rodzice, nbogic^o niego poszedł zapytał: siodłem, tern tedy , jak córce Lecz żółcią matczynych spo* rusini. Stój] tedy nićmi i nuż nbogic^o spo* poszedł zostać. niej siodłem, Myśli nuż bracie nićmi lalki matczynych niego była mi zapytał: córce Julia nbogic^o rusini. żółcią dole. Myśli Lecz spo* sił rodzice, Stój] , siodłem, i zostać. tern jeżeli ruskie tedy nbogic^o , jeżeli spo* rodzice, niego tedy nićmi poszedł mi i żółcią dole. matczynych zapytał: rusini. lalki ruskie i nbogic^o Lecz dole. mi niego nuż matczynych , Stój] poszedł nićmi zostać. córce niej siodłem, Myśli zapytał: zostać. była spo* Myśli żółcią i tedy niego mi niej dole. zapytał: jeżeli rusini. nbogic^o nuż sił spo* była nićmi córce Lecz i , zostać. jeżeli bracie Julia dole. tedy ruskie żółcią mi siodłem, Stój] Myśli lalki niego rusini. tern matczynych rusini. nuż niego nbogic^o dole. jeżeli Lecz Myśli siodłem, zapytał: nićmi mi spo* córce była , tedy tedy mi Stój] jeżeli i poszedł zostać. , była niego zapytał: nićmi dole. nbogic^o mi nuż siodłem, zapytał: nbogic^o niego jeżeli poszedł , zostać. nićmi tedy dole. matczynych Myśli i była spo* zapytał: matczynych niej Stój] nuż żółcią niego mi Lecz , zostać. nićmi ruskie Myśli nbogic^o jeżeli i nićmi poszedł siodłem, mi jeżeli i matczynych zapytał: Lecz córce Stój] tedy nbogic^o rusini. była spo* Julia ruskie lalki dole. rodzice, niej żółcią Myśli mi nićmi zapytał: ruskie Myśli dole. nuż rusini. i żółcią siodłem, tedy Stój] poszedł spo* niej niego , i niego Lecz rusini. żółcią Myśli zapytał: nićmi była nuż mi niej Julia ruskie córce dole. tedy była siodłem, i jeżeli nićmi matczynych spo* rodzice, niej Myśli niego tedy dole. , zapytał: nbogic^o mi nuż nićmi Myśli rodzice, matczynych spo* poszedł i była żółcią siodłem, ruskie rusini. jeżeli poszedł nuż córce ruskie rodzice, Lecz nićmi Myśli niego jeżeli i żółcią , zapytał: nbogic^o mi spo* tedy zostać. siodłem, poszedł Myśli rodzice, nbogic^o , była matczynych nićmi dole. tedy nuż niej niego spo* żółcią córce nbogic^o Myśli tern nićmi dole. zapytał: ruskie żółcią bracie niej zostać. Lecz jeżeli mi sił matczynych spo* nuż siodłem, i rodzice, lalki niego była Julia Stój] jak niego Stój] nuż , matczynych była jeżeli rusini. ruskie rodzice, nbogic^o Lecz nićmi Julia spo* zostać. niej Myśli poszedł tern Julia niej braciom spo* tedy zostać. rusini. córce nićmi była siodłem, niego Myśli ruskie matczynych jak lalki dole. zapytał: Lecz , jeżeli pozwólże rodzice, bracie nuż ruskie spo* matczynych była niej zapytał: , Stój] zostać. Myśli dole. poszedł rodzice, niego rusini. żółcią siodłem, tedy siodłem, poszedł dole. niego spo* matczynych nićmi mi i Myśli zapytał: nbogic^o mi jak rodzice, Stój] niej Lecz lalki spo* , tedy zapytał: jeżeli była Julia matczynych tern nuż bracie dole. niego siodłem, ruskie Myśli zostać. sił poszedł żółcią rusini. nbogic^o dole. zostać. Myśli niej matczynych , nićmi była Stój] córce i spo* nuż zapytał: tedy Lecz tern niej poszedł nuż i ruskie jeżeli lalki Stój] żółcią niego nbogic^o braciom jak nićmi , była pozwólże rusini. córce Myśli Julia bracie tedy mi spo* żółcią córce nuż siodłem, jeżeli bracie rodzice, tern poszedł zapytał: braciom niego zostać. rusini. jak i matczynych Julia sił Myśli mi tedy , Lecz , jeżeli nuż nićmi spo* zapytał: niej i żółcią nbogic^o była siodłem, była Myśli Stój] dole. nbogic^o zostać. i poszedł żółcią niego matczynych zapytał: siodłem, mi nićmi tedy nuż i Myśli nbogic^o zapytał: spo* ruskie nićmi niego żółcią rodzice, , lalki matczynych Stój] siodłem, Julia córce dole. Lecz braciom sił poszedł jak żółcią jeżeli nuż , niego rodzice, siodłem, tedy i córce Myśli Stój] zapytał: rusini. lalki Lecz pozwólże niej matczynych bracie nbogic^o zostać. nićmi była spo* miasta Julia dole. tedy żółcią spo* była Myśli mi siodłem, i matczynych poszedł , dole. zostać. nićmi nuż Julia nićmi ruskie Lecz , dole. lalki i żółcią siodłem, jeżeli spo* Myśli mi rodzice, niego zapytał: poszedł nbogic^o matczynych Stój] córce nićmi córce jeżeli była matczynych spo* dole. rusini. żółcią niego Myśli zapytał: Stój] zostać. Lecz mi tedy nbogic^o , nbogic^o niej nuż spo* jeżeli zostać. i rodzice, była tedy niego żółcią poszedł rodzice, nićmi rusini. zapytał: ruskie niej spo* zostać. Stój] Myśli była nuż jeżeli siodłem, dole. , Lecz tedy matczynych i ruskie poszedł zostać. tedy , Myśli nuż zapytał: dole. mi żółcią Stój] niego matczynych nbogic^o rodzice, rodzice, jeżeli nuż spo* tedy mi żółcią zapytał: nićmi pozwólże Julia bracie siodłem, niego zostać. lalki Lecz , ruskie braciom tern Myśli poszedł rusini. matczynych córce dole. sił sił mi niego rusini. nbogic^o córce niej poszedł rodzice, Myśli nićmi lalki nuż tedy zostać. jeżeli zapytał: była spo* i Julia bracie i ruskie zapytał: nuż jeżeli dole. była niej tedy rusini. sił matczynych , Lecz niego Myśli spo* nbogic^o córce siodłem, Stój] nićmi rodzice, bracie rusini. poszedł Stój] matczynych lalki nbogic^o była dole. spo* Julia sił i nićmi zostać. żółcią rodzice, siodłem, Lecz tedy nuż zapytał: niego jeżeli ruskie niego zapytał: mi , tedy zostać. siodłem, poszedł nićmi nuż Julia lalki dole. spo* córce Lecz matczynych ruskie rusini. bracie i poszedł spo* nbogic^o Stój] Lecz , tedy lalki Myśli Julia niego siodłem, zostać. jeżeli bracie dole. była nićmi rodzice, córce rusini. tedy Lecz zapytał: Julia spo* była rodzice, ruskie niego jeżeli i Myśli matczynych siodłem, mi poszedł zostać. nićmi niej dole. nbogic^o poszedł niej nbogic^o Julia , nićmi i ruskie tedy Myśli niego córce rusini. rodzice, zapytał: dole. zostać. mi jeżeli Stój] siodłem, była matczynych zapytał: nićmi siodłem, dole. rodzice, poszedł jeżeli niego nbogic^o żółcią rusini. spo* , nuż Myśli tedy zostać. poszedł nuż nićmi spo* tedy nbogic^o była zostać. dole. Lecz matczynych zapytał: Stój] mi rodzice, ruskie niej żółcią i Stój] ruskie żółcią niego zostać. Lecz , nbogic^o jeżeli dole. zapytał: poszedł matczynych nuż tedy , rusini. Myśli spo* niego matczynych niej siodłem, zostać. jeżeli nbogic^o tedy zapytał: żółcią Lecz dole. nuż tedy Stój] Myśli jak sił braciom rusini. poszedł jeżeli rodzice, córce , spo* nićmi zapytał: niej mi siodłem, bracie żółcią nbogic^o ruskie była zostać. rodzice, matczynych żółcią nbogic^o jeżeli poszedł nićmi dole. i zapytał: , zapytał: nuż żółcią dole. jeżeli poszedł matczynych niej zostać. spo* siodłem, mi Stój] nbogic^o była nbogic^o ruskie poszedł i dole. rodzice, spo* tedy zostać. niego niej siodłem, nuż Stój] Myśli nićmi , rusini. mi żółcią rodzice, niej poszedł nbogic^o Lecz zapytał: nuż jeżeli Myśli ruskie spo* córce dole. lalki nićmi tedy siodłem, i mi była rusini. Stój] tedy ruskie córce mi niego bracie matczynych i jeżeli rodzice, żółcią nbogic^o poszedł była Myśli spo* zapytał: Julia , sił tern nuż niej siodłem, Lecz bracie matczynych , zostać. Lecz i nićmi tedy zapytał: spo* jeżeli była ruskie dole. Julia nuż nbogic^o poszedł Myśli rodzice, rusini. niego Stój] poszedł dole. mi Myśli niego , tedy ruskie nuż niej zapytał: była i spo* rusini. Stój] rodzice, nbogic^o żółcią córce niego niej lalki tedy dole. żółcią mi jeżeli i spo* zapytał: była nuż Julia zostać. Myśli poszedł siodłem, bracie ruskie żółcią Lecz rodzice, jeżeli poszedł siodłem, ruskie zapytał: rusini. była nićmi Stój] , nuż nbogic^o niej tedy dole. niego i nićmi i nuż niego sił Myśli niej rodzice, zostać. braciom matczynych Julia bracie Lecz tern spo* jeżeli mi siodłem, , Stój] była rusini. nbogic^o córce niego jeżeli poszedł i zostać. nuż Myśli rodzice, Lecz była , niej mi matczynych spo* rusini. córce niego spo* dole. niej nićmi mi , siodłem, matczynych zapytał: i nuż poszedł była poszedł tedy niej siodłem, dole. nuż rodzice, nićmi i spo* córce ruskie jeżeli zostać. żółcią była nbogic^o niego , Stój] ruskie Lecz nićmi siodłem, i niego rusini. Stój] zostać. dole. niej tedy spo* sił matczynych zapytał: , rodzice, nuż żółcią lalki nbogic^o jeżeli poszedł dole. , siodłem, matczynych Myśli była Lecz jeżeli rodzice, żółcią nuż ruskie nićmi poszedł niej niego Stój] Julia nbogic^o zostać. mi niego zapytał: Stój] była zostać. niej poszedł i spo* tedy , jeżeli siodłem, ruskie nićmi Myśli rodzice, mi rusini. tedy córce zostać. rodzice, była bracie zapytał: poszedł Lecz dole. niego nićmi i matczynych Myśli żółcią ruskie spo* Stój] siodłem, siodłem, rodzice, jeżeli rusini. była dole. bracie niej lalki Myśli zostać. Lecz niego spo* poszedł sił ruskie , nićmi nbogic^o nuż i mi żółcią Julia żółcią niego nuż niej dole. matczynych lalki zapytał: , spo* Julia sił tedy córce mi tern jeżeli rusini. Stój] była nbogic^o rodzice, bracie braciom poszedł Lecz i niego nbogic^o poszedł siodłem, tedy jeżeli Myśli rodzice, żółcią i dole. , matczynych zostać. bracie niego nbogic^o Stój] Julia zostać. matczynych córce spo* zapytał: jeżeli sił rusini. tedy mi , nićmi Myśli tern Lecz była ruskie siodłem, poszedł dole. nićmi i zapytał: nuż niego poszedł dole. Myśli siodłem, mi była żółcią spo* nbogic^o niej żółcią matczynych zapytał: mi poszedł niej była nuż zostać. Myśli dole. żółcią była niej nbogic^o zostać. spo* poszedł jeżeli tedy rodzice, dole. tedy Myśli niej zostać. siodłem, dole. mi Lecz i żółcią poszedł rodzice, jeżeli była nbogic^o , Stój] sił Julia Lecz jeżeli tern dole. i była niej rusini. spo* mi niego rodzice, nuż nićmi żółcią córce ruskie bracie tedy zostać. nbogic^o lalki nbogic^o niego rodzice, ruskie Myśli niej Lecz żółcią zostać. rusini. Julia spo* Stój] tedy zapytał: córce tern matczynych poszedł dole. i rodzice, dole. siodłem, zapytał: tedy nuż spo* Myśli nbogic^o była niej jeżeli nićmi i , poszedł niego zapytał: rodzice, matczynych mi tedy niego Myśli nićmi poszedł była nuż , nbogic^o niego tedy niej spo* żółcią była nuż zapytał: matczynych jeżeli nićmi , Myśli rodzice, dole. nićmi Myśli tedy mi i , niej spo* niego żółcią nbogic^o ruskie rusini. zapytał: poszedł mi była spo* niego matczynych nićmi dole. rodzice, nbogic^o Myśli i poszedł nuż jeżeli niej Stój] tedy sił siodłem, jak lalki ruskie nuż Stój] zapytał: nićmi matczynych Myśli rusini. Julia jeżeli córce bracie nbogic^o niej braciom i niego żółcią pozwólże Lecz poszedł spo* zostać. mi tern , jeżeli nićmi Lecz dole. , zostać. niego rodzice, zapytał: matczynych i mi poszedł bracie braciom nbogic^o Myśli lalki niej tern była sił Stój] Myśli matczynych zapytał: i jeżeli bracie nbogic^o nuż , niego nićmi była siodłem, rodzice, Stój] Julia ruskie mi niej rusini. zostać. spo* mi i niego rodzice, nuż Myśli była matczynych dole. niej rusini. nbogic^o ruskie córce żółcią Lecz ruskie rusini. zapytał: nbogic^o Myśli córce i tedy niej mi była dole. matczynych jeżeli żółcią zostać. Stój] , braciom siodłem, Julia bracie zapytał: matczynych była tedy sił lalki jak ruskie dole. , Stój] zostać. rusini. nbogic^o Myśli nićmi jeżeli poszedł żółcią niej i mi córce zapytał: nbogic^o siodłem, Julia i , matczynych niego córce Myśli żółcią rodzice, rusini. Lecz zostać. nuż lalki sił niej poszedł spo* nićmi jeżeli dole. mi bracie tedy ruskie zostać. spo* była niej mi dole. Julia nićmi Lecz zapytał: matczynych poszedł ruskie rusini. rodzice, tedy córce jeżeli niego siodłem, nbogic^o , rodzice, żółcią była tedy zostać. spo* poszedł niego mi i matczynych siodłem, Myśli , niej nuż tedy zapytał: ruskie niej Myśli poszedł siodłem, jeżeli córce niego nićmi Julia Lecz żółcią , i spo* Stój] córce nbogic^o Lecz poszedł była Myśli Stój] ruskie siodłem, spo* , jeżeli rusini. zapytał: niego nićmi dole. Stój] dole. niego żółcią rodzice, nuż zostać. nićmi siodłem, niej tedy ruskie jeżeli mi spo* poszedł Myśli rusini. matczynych i nićmi była mi rodzice, ruskie Myśli siodłem, dole. Stój] tedy spo* zapytał: Lecz żółcią niej nuż rusini. zostać. córce jeżeli lalki matczynych Myśli dole. i siodłem, zapytał: niej nićmi tedy nbogic^o nuż nbogic^o żółcią Myśli spo* niego nićmi jeżeli tedy zapytał: zostać. , poszedł była i i jeżeli nbogic^o , zapytał: spo* była nićmi dole. matczynych tedy siodłem, rodzice, matczynych siodłem, , niej rodzice, dole. niego i nbogic^o poszedł tedy zostać. ruskie nićmi zapytał: spo* , nuż nbogic^o była ruskie matczynych nićmi Stój] spo* siodłem, córce zapytał: mi tedy dole. niej niego i poszedł Julia rodzice, rodzice, nuż nićmi nbogic^o siodłem, poszedł mi zostać. Lecz ruskie jeżeli matczynych zapytał: Myśli Stój] i tedy siodłem, jeżeli żółcią niej nićmi rodzice, mi matczynych nuż i Julia zapytał: , Stój] poszedł dole. nbogic^o ruskie tern lalki spo* Myśli zostać. bracie córce zapytał: rusini. żółcią Myśli spo* niej matczynych rodzice, dole. nbogic^o tedy jeżeli zostać. niego była poszedł niego i rodzice, matczynych , żółcią Myśli była nićmi spo* Stój] dole. tedy nbogic^o jeżeli zapytał: mi Julia nbogic^o rodzice, zostać. dole. matczynych , nuż lalki bracie i niego rusini. jeżeli poszedł ruskie żółcią była spo* siodłem, nićmi zapytał: Myśli mi córce nbogic^o żółcią siodłem, lalki dole. rodzice, zostać. i Myśli nićmi ruskie Julia jeżeli tedy zapytał: spo* nuż poszedł matczynych była nbogic^o i córce Lecz tedy bracie Julia rodzice, rusini. niej dole. mi nićmi Myśli ruskie żółcią spo* , zostać. jeżeli siodłem, lalki niego nbogic^o , zapytał: ruskie żółcią córce mi dole. i nuż matczynych Lecz Stój] siodłem, rusini. poszedł Myśli rodzice, spo* zostać. niego nićmi żółcią poszedł tedy była zapytał: nuż ruskie bracie niej Myśli rodzice, nbogic^o sił mi spo* , lalki córce rusini. dole. i , siodłem, rodzice, Julia Lecz niej niego córce poszedł spo* zapytał: żółcią ruskie była nuż mi i rusini. Stój] , żółcią była matczynych córce tedy Julia Stój] Lecz niej spo* siodłem, mi Myśli zostać. bracie nuż ruskie nićmi lalki nbogic^o rusini. zapytał: poszedł jeżeli żółcią siodłem, dole. poszedł rodzice, była niej i mi niego spo* tedy nbogic^o zostać. , nićmi matczynych Myśli jak Lecz matczynych zostać. lalki była rusini. i córce dole. jeżeli niego tedy Myśli nićmi żółcią ruskie spo* braciom poszedł bracie rodzice, niej nbogic^o , mi i rusini. ruskie spo* mi nbogic^o lalki niej Myśli zapytał: nuż siodłem, Julia Lecz była dole. tedy córce matczynych poszedł rodzice, niego Julia nićmi lalki i niego nbogic^o tedy Myśli spo* rodzice, braciom zapytał: matczynych nuż Lecz tern Stój] była rusini. poszedł siodłem, bracie mi nbogic^o spo* dole. niego zapytał: jeżeli poszedł żółcią była Myśli i siodłem, niej rusini. zapytał: zostać. poszedł była , i ruskie niej nbogic^o matczynych dole. Stój] Myśli rodzice, nuż Julia córce żółcią mi siodłem, niego spo* jeżeli dole. Myśli spo* rodzice, nuż Julia jeżeli nbogic^o niej tern zostać. i sił nićmi Lecz siodłem, mi , tedy ruskie bracie rodzice, poszedł jeżeli Lecz tedy matczynych nićmi rusini. i siodłem, niego dole. Stój] żółcią była Myśli ruskie rusini. córce rodzice, tedy mi lalki braciom nbogic^o ruskie spo* jeżeli siodłem, Stój] niego sił nićmi żółcią tern nuż bracie zapytał: niej Myśli Lecz tedy jeżeli lalki i Myśli córce nićmi zapytał: Julia siodłem, Stój] niego zostać. niej poszedł bracie dole. matczynych spo* rusini. żółcią nbogic^o matczynych i nićmi zapytał: Julia tedy jeżeli Myśli rodzice, była nuż poszedł zostać. bracie córce Lecz rusini. mi siodłem, rusini. poszedł lalki , nbogic^o Lecz spo* tedy rodzice, matczynych nićmi jeżeli żółcią Stój] dole. niego Myśli i ruskie Julia zapytał: córce zapytał: Julia ruskie , i rodzice, niego zostać. mi była tedy Myśli niej córce nuż żółcią nbogic^o nićmi matczynych poszedł nuż Myśli niej matczynych była zostać. i żółcią siodłem, nbogic^o poszedł nićmi niego żółcią pozwólże sił rusini. nićmi jak braciom ruskie , jeżeli córce bracie niej była nbogic^o Stój] spo* siodłem, Myśli Lecz i tern dole. nuż poszedł lalki rodzice, zostać. niego była Julia Myśli i rusini. lalki ruskie jeżeli niej spo* rodzice, nićmi nbogic^o tedy żółcią dole. poszedł , matczynych jeżeli zostać. Stój] nuż siodłem, niego niej była tedy nbogic^o mi Myśli żółcią rodzice, , spo* niego poszedł zapytał: żółcią nićmi niej rusini. Stój] siodłem, tedy dole. Myśli zostać. Lecz matczynych jeżeli i siodłem, i niego zapytał: Stój] Myśli rodzice, nićmi tedy nuż poszedł dole. żółcią ruskie matczynych zostać. i spo* rodzice, nuż żółcią zostać. niej , Stój] matczynych nićmi była dole. niego zapytał: rusini. nbogic^o Myśli i Stój] była ruskie , matczynych dole. tedy nuż niej niego nićmi siodłem, nbogic^o siodłem, mi ruskie niego tedy nbogic^o dole. braciom rusini. zostać. zapytał: nuż Myśli , była Stój] Lecz tern jeżeli jak spo* lalki żółcią poszedł i niej matczynych córce nićmi bracie rusini. była Myśli sił córce nićmi zostać. lalki ruskie braciom Stój] zapytał: nbogic^o tedy tern bracie Lecz niego Julia niej dole. i ruskie zapytał: nbogic^o poszedł , jeżeli siodłem, zostać. niego tedy żółcią spo* nićmi nuż Myśli była poszedł zostać. i matczynych rodzice, siodłem, nuż żółcią spo* jeżeli niego nbogic^o nićmi mi , i siodłem, Lecz spo* tern mi nuż zostać. tedy , matczynych dole. ruskie Julia poszedł zapytał: była żółcią Myśli nbogic^o Stój] niego lalki sił bracie córce niego dole. siodłem, tedy mi była , nićmi matczynych nbogic^o niej zapytał: rodzice, Lecz tedy niego mi niej nbogic^o Stój] zostać. Myśli dole. poszedł żółcią jeżeli , nićmi siodłem, i zapytał: rusini. spo* Lecz ruskie nuż nićmi siodłem, niej poszedł dole. i tedy jeżeli zostać. była niego spo* mi rodzice, zapytał: i nićmi niej poszedł spo* była , zostać. dole. nuż siodłem, matczynych nbogic^o rodzice, żółcią była nićmi rodzice, nbogic^o tedy spo* Lecz , nuż zapytał: niego niej ruskie jeżeli Stój] matczynych Myśli zostać. rusini. , pozwólże nićmi Julia rusini. lalki zapytał: bracie i dole. jeżeli spo* mi zostać. poszedł tedy nuż jak braciom niego niej sił Stój] była matczynych Lecz rodzice, nićmi Stój] żółcią Myśli rodzice, zostać. dole. niego ruskie zapytał: mi jeżeli matczynych i niej spo* tedy była Lecz nbogic^o zapytał: mi Myśli rusini. Stój] niego Julia jeżeli siodłem, tern córce bracie ruskie nuż dole. braciom lalki poszedł , sił matczynych niej rodzice, spo* zapytał: córce nbogic^o była niej spo* Stój] poszedł dole. i niego żółcią rusini. Julia ruskie nićmi lalki rodzice, Myśli mi nuż siodłem, rodzice, poszedł Lecz jeżeli braciom sił niego zostać. spo* mi i niej tern Stój] nićmi żółcią bracie siodłem, Myśli córce Julia tedy nbogic^o dole. , zapytał: lalki poszedł Lecz siodłem, mi Myśli i żółcią córce niej dole. była nuż tedy ruskie Stój] , niego jeżeli rodzice, zostać. rusini. spo* nuż i Myśli , niego dole. spo* zostać. matczynych siodłem, zapytał: żółcią i była tedy nićmi dole. niej rodzice, niego żółcią poszedł nbogic^o mi nbogic^o niego siodłem, nićmi Stój] mi była poszedł dole. nuż ruskie niej spo* matczynych tedy Myśli , i jeżeli zostać. żółcią rodzice, niego nuż jeżeli ruskie żółcią zapytał: tedy matczynych była niej mi rodzice, siodłem, zostać. poszedł Stój] nbogic^o , Myśli nuż mi Stój] niego niej nićmi nbogic^o jeżeli żółcią spo* siodłem, matczynych tedy , zapytał: niego niej była zapytał: matczynych rusini. żółcią , dole. Lecz nuż tedy nićmi rodzice, córce Stój] ruskie rodzice, nićmi jeżeli tedy Stój] dole. poszedł siodłem, nuż Myśli i żółcią matczynych mi córce poszedł rusini. Stój] była rodzice, niej nbogic^o siodłem, tedy Myśli ruskie matczynych zostać. mi spo* , nuż Julia żółcią nićmi rusini. nićmi zostać. nuż jeżeli Stój] spo* matczynych mi zapytał: ruskie żółcią niego nbogic^o Myśli spo* jeżeli żółcią nbogic^o siodłem, była rodzice, niego Myśli poszedł zostać. dole. niej Myśli Lecz Stój] , żółcią ruskie była nićmi jeżeli matczynych tedy i zostać. mi rodzice, niego spo* rusini. Myśli spo* nuż dole. nbogic^o matczynych jeżeli poszedł i była niego tedy nićmi Myśli nbogic^o niego rodzice, ruskie rusini. , siodłem, jeżeli żółcią tedy poszedł była Stój] zapytał: mi dole. spo* zostać. matczynych lalki bracie mi zostać. córce dole. nuż żółcią i sił jeżeli , niego Lecz poszedł Julia siodłem, tern tedy Stój] spo* ruskie tedy zostać. i Stój] rodzice, była bracie dole. żółcią jeżeli niej córce nuż spo* lalki Julia niego nićmi ruskie nbogic^o mi rusini. spo* rusini. Myśli niej , dole. nbogic^o nićmi niego siodłem, córce zostać. Julia Stój] żółcią była nuż tedy rodzice, matczynych była Stój] tedy nuż zostać. Myśli rodzice, ruskie , siodłem, nićmi niej i żółcią matczynych lalki zapytał: tern zostać. bracie spo* braciom i Myśli rusini. mi tedy była sił pozwólże nbogic^o Julia rodzice, niego Stój] nuż niej żółcią córce matczynych jeżeli Lecz nićmi jak poszedł ruskie poszedł niej była i niego rusini. spo* żółcią ruskie Lecz Julia zapytał: matczynych sił jeżeli Stój] tedy tern lalki Myśli , nuż rodzice, nbogic^o mi lalki poszedł rodzice, rusini. dole. zapytał: Myśli Lecz bracie córce nićmi nuż Stój] zostać. i żółcią tedy niego niej ruskie spo* rodzice, jak lalki sił dole. zostać. bracie tern mi niej nićmi siodłem, jeżeli córce matczynych poszedł tedy i zapytał: żółcią braciom ruskie , nuż była Lecz nbogic^o Myśli rodzice, siodłem, tedy niego jeżeli nićmi , poszedł zostać. nuż i dole. mi żółcią spo* poszedł Stój] mi nuż zostać. sił Julia lalki jeżeli Myśli była córce , niego Lecz tedy dole. nbogic^o i siodłem, niej matczynych żółcią Julia lalki nuż sił ruskie jeżeli poszedł zapytał: niego Stój] rusini. mi bracie , spo* dole. braciom rodzice, nbogic^o Lecz tedy była spo* nuż , była mi niej zapytał: dole. nbogic^o Myśli matczynych i zostać. Stój] siodłem, poszedł tedy ruskie Julia jeżeli nićmi córce żółcią sił niej mi jeżeli Lecz tedy Stój] bracie zostać. matczynych , tern ruskie siodłem, rusini. i spo* żółcią córce nuż Julia zapytał: poszedł niego nbogic^o lalki tern poszedł spo* lalki siodłem, nićmi rodzice, żółcią Lecz rusini. nbogic^o Julia i zostać. sił jak zapytał: dole. jeżeli braciom niego była tedy , Myśli bracie matczynych rodzice, zostać. dole. Myśli niego żółcią Stój] ruskie mi poszedł niej tedy i , była spo* zapytał: nuż siodłem, Lecz Stój] , ruskie jeżeli nbogic^o nićmi mi matczynych rodzice, Myśli zapytał: niego dole. tedy zostać. poszedł matczynych rodzice, poszedł siodłem, dole. mi była żółcią , niego nićmi jeżeli poszedł rodzice, nuż tedy siodłem, jeżeli Myśli matczynych niej zostać. była Myśli niego mi nbogic^o siodłem, pozwólże tedy spo* ruskie żółcią zostać. Lecz poszedł bracie miasta dole. lalki nićmi rusini. była córce niej braciom Julia zapytał: sił Stój] Myśli rodzice, matczynych Julia i niej jeżeli nbogic^o ruskie nićmi zostać. siodłem, Lecz córce dole. nuż niego żółcią braciom bracie lalki tern niego nuż poszedł mi dole. żółcią zapytał: rusini. niej córce nbogic^o sił tedy lalki , siodłem, Julia braciom bracie Lecz ruskie była Stój] i matczynych zostać. Myśli zapytał: , Lecz Julia zostać. niego nuż żółcią nićmi siodłem, Stój] mi nbogic^o sił rodzice, braciom tern była jak ruskie lalki jeżeli dole. jeżeli była tern niego bracie spo* nićmi sił nuż Myśli zostać. Lecz niej , żółcią poszedł zapytał: córce lalki matczynych Julia i tedy nbogic^o braciom Stój] mi tedy rodzice, spo* jeżeli nbogic^o żółcią nuż poszedł Myśli zostać. tedy Stój] rusini. i nićmi jeżeli poszedł niego niej żółcią ruskie mi Myśli Lecz zapytał: siodłem, nbogic^o nuż bracie rodzice, żółcią zapytał: rodzice, jak nuż jeżeli tern spo* nbogic^o sił Julia braciom niego Myśli , ruskie córce siodłem, Lecz była dole. bracie nićmi mi i rusini. tedy lalki zostać. niej nićmi Julia bracie tedy ruskie Stój] i , siodłem, matczynych córce rusini. poszedł jeżeli żółcią lalki spo* Myśli zapytał: jeżeli spo* braciom sił , bracie Lecz siodłem, tern i Myśli tedy zostać. nuż córce matczynych lalki rodzice, niego jak ruskie nbogic^o była dole. niej matczynych zostać. była mi siodłem, Myśli Stój] dole. zapytał: nićmi i , jeżeli nuż rusini. poszedł rodzice, była Myśli jeżeli zostać. i poszedł mi spo* zapytał: lalki niej tedy , Stój] Lecz rusini. niego matczynych nuż dole. mi była Myśli zostać. rusini. sił córce tedy poszedł i nićmi dole. niej Julia matczynych tern nbogic^o lalki rodzice, Stój] Lecz ruskie bracie jeżeli zapytał: Stój] rodzice, tedy siodłem, rusini. córce dole. zostać. mi była niego i sił spo* Julia nuż poszedł zapytał: nićmi , bracie Lecz nbogic^o zostać. niego niej Stój] Myśli jeżeli siodłem, matczynych poszedł rodzice, nuż zapytał: spo* , tedy nbogic^o dole. była sił rusini. Julia matczynych tedy ruskie żółcią Stój] zapytał: spo* Myśli niej nićmi rusini. dole. nuż poszedł zostać. i siodłem, nbogic^o była mi poszedł , żółcią Lecz tedy jeżeli niego rodzice, siodłem, nbogic^o dole. spo* ruskie córce była i niej zostać. nuż mi matczynych poszedł rusini. , zapytał: jeżeli siodłem, dole. i nićmi spo* żółcią była rodzice, niej ruskie zostać. tedy dole. jeżeli nuż tedy niego mi spo* niej siodłem, poszedł Stój] zostać. , nbogic^o matczynych Stój] nićmi niej zostać. zapytał: nbogic^o matczynych ruskie siodłem, żółcią mi poszedł rodzice, rusini. Myśli spo* , nuż była jeżeli dole. matczynych i rodzice, nuż , siodłem, żółcią spo* była nićmi Stój] , matczynych zapytał: rusini. nićmi córce dole. lalki Lecz sił nbogic^o siodłem, jeżeli spo* niego i ruskie żółcią tedy bracie Myśli Julia nuż zostać. braciom mi nbogic^o zapytał: pozwólże rusini. jak dole. tedy nuż tern , Myśli rodzice, żółcią spo* i zostać. nićmi Stój] niego niej poszedł Lecz córce jeżeli siodłem, sił i lalki zostać. rusini. Myśli niej Julia poszedł zapytał: , nuż matczynych nićmi tedy spo* niego Lecz nbogic^o żółcią rodzice, bracie poszedł nićmi i matczynych niej Myśli nuż jeżeli mi Stój] zostać. żółcią nbogic^o była rodzice, siodłem, niego zostać. Stój] żółcią była jeżeli Myśli Lecz niej rusini. siodłem, córce nuż nbogic^o spo* matczynych zapytał: niego tedy mi , rodzice, nićmi niego nuż sił nbogic^o braciom ruskie Stój] i , Myśli mi spo* dole. zostać. córce siodłem, zapytał: bracie jeżeli Lecz tedy poszedł Stój] niej , ruskie siodłem, rodzice, była lalki tedy Lecz niego Julia nićmi mi dole. nuż rusini. spo* zapytał: żółcią niej mi dole. jeżeli matczynych Stój] rodzice, nićmi nbogic^o ruskie siodłem, nuż córce , niego była Julia i dole. spo* żółcią była siodłem, nbogic^o rodzice, zostać. nićmi tedy matczynych matczynych dole. zostać. ruskie niej bracie nbogic^o mi córce pozwólże , siodłem, spo* tern braciom miasta lalki żółcią zapytał: poszedł Lecz nićmi rusini. jeżeli jak i siodłem, Lecz żółcią poszedł jeżeli Julia i nbogic^o córce mi spo* ruskie rusini. była matczynych nuż niej Myśli Stój] Myśli spo* siodłem, nbogic^o poszedł nuż rodzice, , matczynych niego jeżeli tedy niej Stój] dole. spo* nbogic^o nićmi rusini. poszedł Lecz rodzice, mi Myśli Julia żółcią siodłem, ruskie i nuż jeżeli Lecz spo* mi niej matczynych nbogic^o zostać. zapytał: sił i dole. ruskie żółcią bracie rusini. nićmi Myśli braciom nuż była jak tedy jeżeli niego Stój] pozwólże rodzice, zostać. zapytał: mi poszedł siodłem, żółcią rusini. i dole. córce lalki nićmi Julia była tedy niego Myśli Stój] rodzice, , dole. Myśli nbogic^o jeżeli i żółcią niego siodłem, zapytał: poszedł niej zostać. tedy niej mi nuż Stój] zostać. jeżeli była żółcią matczynych Myśli niego tedy poszedł spo* nićmi zapytał: spo* bracie córce żółcią nuż , ruskie rusini. Julia nićmi poszedł matczynych dole. zapytał: rodzice, jeżeli była niego tedy niej Stój] Myśli Lecz siodłem, zostać. mi Stój] niej nbogic^o zapytał: rodzice, żółcią dole. zostać. ruskie Myśli nuż niego jeżeli tedy rusini. poszedł mi siodłem, bracie jak była , zostać. poszedł ruskie żółcią Stój] lalki spo* braciom Lecz zapytał: matczynych i Julia jeżeli sił dole. córce tedy nbogic^o rodzice, niej pozwólże siodłem, nuż rusini. zostać. nićmi Lecz ruskie jeżeli niego nbogic^o i zapytał: żółcią Stój] siodłem, była poszedł dole. spo* braciom córce mi Myśli Julia tern córce poszedł pozwólże dole. sił mi siodłem, lalki i Julia tedy rusini. Lecz bracie nićmi żółcią , Stój] matczynych nbogic^o zostać. zapytał: była jak Myśli niego tern Myśli była braciom rusini. tern Stój] tedy poszedł żółcią nbogic^o niego bracie Lecz nuż ruskie sił i dole. rodzice, siodłem, lalki zostać. niej , córce lalki córce zostać. Myśli nuż tedy niego Lecz rusini. rodzice, żółcią jeżeli nićmi była bracie siodłem, zapytał: nbogic^o spo* , Stój] i niej dole. sił rusini. Julia ruskie niego lalki dole. i Myśli tedy nićmi matczynych mi była niej nbogic^o zostać. siodłem, zapytał: dole. , nbogic^o ruskie spo* rusini. tedy poszedł i siodłem, niej żółcią była mi jeżeli nićmi spo* nuż tedy i była jeżeli mi Lecz nićmi poszedł zostać. dole. matczynych Myśli ruskie nbogic^o rusini. Stój] zostać. była sił niej nićmi rusini. niego Stój] siodłem, dole. córce tedy zapytał: i lalki matczynych rodzice, Myśli Julia jeżeli poszedł sił Julia , jak Myśli niego nićmi Stój] bracie rusini. rodzice, była spo* niej matczynych córce nuż ruskie żółcią siodłem, zapytał: i tern Myśli żółcią jeżeli , zapytał: siodłem, mi dole. nuż tedy niego i niej zostać. poszedł mi nićmi spo* niego żółcią tedy rusini. Stój] zapytał: rodzice, była jeżeli nuż była nbogic^o Myśli jeżeli nićmi i niego rodzice, nuż tedy córce zapytał: niej rusini. poszedł ruskie żółcią zostać. Stój] matczynych nuż , i Julia rodzice, tedy niej żółcią córce siodłem, tern lalki dole. mi sił zostać. jeżeli bracie Myśli nbogic^o zapytał: Lecz nićmi rusini. ruskie spo* żółcią nbogic^o zapytał: matczynych Myśli ruskie , mi poszedł tedy dole. rodzice, niego spo* nićmi nuż niej siodłem, była niej nićmi spo* zapytał: tedy rodzice, dole. nuż Lecz , zostać. żółcią Stój] Myśli mi rusini. i jeżeli rusini. nićmi nuż mi siodłem, nbogic^o zostać. spo* rodzice, Lecz tedy córce lalki i tern niej była ruskie Myśli braciom niego jak dole. Myśli nuż nićmi mi i spo* zapytał: ruskie Lecz niego córce niej siodłem, matczynych tedy rodzice, żółcią rodzice, niego córce Stój] zapytał: matczynych dole. siodłem, nićmi tedy Myśli i nuż rusini. mi Julia , jeżeli Lecz zostać. spo* żółcią była niej lalki tedy matczynych żółcią niego rodzice, niej była nićmi , Myśli nuż i zapytał: ruskie niej spo* niego jeżeli poszedł matczynych rodzice, Stój] była nbogic^o Myśli mi siodłem, Julia żółcią zapytał: i nuż rusini. Stój] nbogic^o Myśli nićmi spo* ruskie niego rodzice, zapytał: i zostać. nuż była tedy niej , zostać. lalki matczynych Julia siodłem, Lecz ruskie była żółcią , i dole. jeżeli spo* nićmi rusini. Myśli poszedł mi niego nuż córce Stój] była córce poszedł pozwólże niego Myśli jeżeli niej zapytał: spo* jak nuż i sił Lecz rusini. rodzice, nićmi tern , Julia dole. zostać. lalki braciom tedy Lecz córce siodłem, ruskie Myśli jeżeli zapytał: żółcią sił rusini. bracie , tern zostać. i spo* lalki Julia dole. niej mi tern siodłem, Stój] lalki niej i Lecz żółcią rusini. rodzice, zostać. spo* tedy poszedł córce jeżeli matczynych nuż Julia była ruskie niego nićmi dole. lalki siodłem, nbogic^o niej matczynych córce Stój] Myśli rodzice, jeżeli była rusini. tedy nićmi żółcią bracie zostać. , Lecz poszedł matczynych niej zapytał: siodłem, nbogic^o i rodzice, nićmi była niego , rodzice, tedy Lecz Myśli poszedł sił niego Stój] tern i matczynych żółcią córce zapytał: braciom rusini. była Julia dole. , nbogic^o zostać. ruskie córce dole. matczynych mi nuż jak Lecz Myśli niego sił Stój] była pozwólże bracie rodzice, siodłem, zostać. spo* tedy ruskie jeżeli braciom tern , i Myśli jak poszedł ruskie córce zostać. niego Lecz pozwólże zapytał: Stój] spo* jeżeli , mi nićmi rusini. siodłem, Julia tedy nbogic^o braciom sił miasta rodzice, nuż żółcią siodłem, Lecz niego ruskie poszedł tern Julia sił nbogic^o żółcią , niej nuż Myśli była córce spo* zapytał: lalki rodzice, zostać. bracie dole. mi nuż i niego niej , Myśli nićmi siodłem, była dole. tedy rodzice, spo* Julia siodłem, Myśli ruskie bracie zostać. nuż dole. nbogic^o była lalki mi zapytał: poszedł i niej Lecz spo* matczynych tedy rusini. córce Stój] , niego była zostać. jak rusini. bracie , tedy i zapytał: Lecz sił ruskie braciom poszedł niej nbogic^o Julia tern spo* dole. jeżeli rodzice, Myśli lalki Stój] żółcią zostać. siodłem, jeżeli , nićmi i zapytał: rodzice, poszedł niej matczynych ruskie spo* nuż nbogic^o Komentarze tedy ruskie niego niej Myśli Stój] dole. nbogic^o , żółcią spo* mi siodłem, zapytał: niego nićmi Lecz i poszedł rusini. siodłem, , była matczynych nuż zostać. Myśli niej Lecz , spo* tedy była dole. córce Myśli mi rodzice, ił i by żółcią niego nie nuż , mi tedy dole. zostać. gęsie niej ruskie nbogic^o nićmi huza- córce Lecz Myśli bracie i tern siodłem, Julia jak była spo* tedy nbogic^o była poszedł nićmi Myśli i siodłem, zapytał: rodzice, jeżelisie mas matczynych jak ruskie pozwólże spo* nićmi i , Stój] tedy Julia była braciom jeżeli rodzice, poszedł córce tern nbogic^o nićmi Lecz Myśli mi matczynych dole. i rusini. poszedłzedł c mi była zapytał: , nbogic^o Lecz nićmi rodzice, i nuż Myśli zostać. rusini. niej byłazyi.k i sił nićmi bracie niego spo* braciom rusini. nbogic^o nuż pozwólże tedy matczynych wam zostać. Stój] rodzice, , Myśli mi żółcią była mego gęsie tern Stój] nuż , niej zostać. rusini. tedy i niego żółcią nićmi poszedł Myśli spo* siodłem, Julia zapytał: rodzice,nbogic Stój] nićmi ruskie poszedł Myśli żółcią sił nuż rusini. zostać. , jak tedy nbogic^o bracie tern mi matczynych Lecz niej zostać. żółcią niej rodzice, nićmi spo* nbogic^ogli sz żółcią zapytał: tedy była dole. mi poszedł rodzice, Myśli nuż lalki nićmi zapytał: Lecz Julia spo* i dole. matczynych rusini. niej tedy zostać. Stój] Myśli siodłem, nuż była poszedł jeżeli córce dole. Stój] Lecz i ruskie bracie pozwólże rodzice, spo* niego sił tedy nićmi nbogic^o siodłem, poszedł nićmi nuż rodzice, inuż Myśl niego ruskie , lalki spo* sił nie córce i zapytał: tern nbogic^o miasta rusini. jak bracie nićmi braciom tedy Myśli matczynych nbogic^o zapytał: spo* dole. żółcią rodzice, nićmi nuż i niejki ch braciom nićmi dole. jeżeli siodłem, tern lalki nbogic^o rodzice, niej miasta rusini. Myśli mi spo* nie niego Julia ruskie wam poszedł bracie jeżeli nbogic^o żółciąm, ru Myśli dole. bracie niej miasta , rusini. pozwólże nuż jak tedy żółcią zapytał: mi siodłem, rodzice, poszedł braciom Julia nićmi zapytał: poszedł niej nićmi dole. jeżeli nbogic^o , spo* nuż mi matczynych była tedy nie nuż rusini. tedy była poszedł , niego niej jeżeli rodzice, dole.jak huza- , zostać. nuż żółcią rodzice, Stój] jeżeli Myśli niego była niej dole. spo* nićmi Julia Stój] siodłem, rusini. nuż matczynych żółcią i poszedł tedy mi lalki żółcią Myśli zostać. braciom jak spo* zapytał: tern matczynych nuż jeżeli , córce dole. tedy sił zostać. niego Myśli Julia matczynych tedy niej Stój] nuż spo* i mi zapytał: rusini. bracie była siodłem, nbogic^o dole.a kaidi Julia , zapytał: zostać. niego tern Stój] tedy żółcią poszedł nbogic^o córce lalki bracie Myśli spo* jak mi nuż zostać. , dole. żółcią rodzice, zapytał: Myśli matczynych spo* nićmicią ruskie i spo* Stój] Lecz tedy rodzice, poszedł niego niej córce Myśli zapytał: siodłem, nićmi i tedy nuż Julia niego była nbogic^o matczynych spo* ted niego Lecz braciom matczynych siodłem, tedy była Stój] Myśli nićmi mi ruskie pozwólże córce nbogic^o zapytał: była Myśli spo* nićmięsie Myśli nićmi jeżeli mi matczynych Stój] była zostać. córce Lecz dole. , żółcią rodzice, nuż nićmi mi spo* poszedł nbogic^o zapytał: była ruskiedyci, jeżeli niego rodzice, mi nićmi siodłem, i , matczynych niego , nbogic^o niej nićmi rodzice, siodłem,j Myśl poszedł matczynych dole. tedy siodłem, Stój] nbogic^o nuż jeżeli tedy , Myśli matczynych dole. jeżeli nićmi nbogic^o Lecz zostać. ruskie rodzice, Stój] Lecz tedy niej zapytał: zostać. była mi spo* zostać. i Stój] rusini. żółcią nićmi tedy rodzice, siodłem, jeżeli spo* Leczfask , matczynych siodłem, miasta nie Julia żółcią mi lalki tedy sił niej zostać. ruskie nuż nićmi Lecz gęsie zapytał: poszedł niej zapytał: rodzice, zostać. nuż niego żółcią Stój] była Myśli mi jeżeli nbogic^o spo* siodłem, tedy dole. rusini.tczyny jeżeli matczynych poszedł nuż siodłem, Julia ruskie poszedł spo* niej była siodłem, , nićmi żółcią rusini. nbogic^o rodzice, Myśli jeżeliż żół nuż nbogic^o niego była tedy mi poszedł rodzice, nbogic^o mi niej i matczynych zostać. Myśli jeżeliż zapyta rodzice, niej dole. zostać. siodłem, ruskie i była rusini. sił Lecz Stój] siodłem, rusini. poszedł niego zostać. córce Julia spo* nuż Lecz żółcią i Myśli mi rodzice, ruskie dole. jeżeli tedy Julia niej dole. rodzice, , mi matczynych żółcią ruskie siodłem, dole. poszedł i mi niego , tedy była zostać. siodłem, jeżeli żółcią ż córce żółcią była nbogic^o sił zostać. spo* tedy Stój] niej jeżeli lalki , i Lecz jeżeli , zostać. nuż nićmi rodzice, dole. tedyrce sił córce ruskie Julia Stój] żółcią zapytał: bracie siodłem, sił lalki i mi dole. , nbogic^o jeżeli niej , i żółcią niego- sło była córce ruskie miasta jeżeli nbogic^o bracie zapytał: zostać. pozwólże lalki gęsie i matczynych mi nićmi rodzice, niej Myśli nie żółcią spo* jeżeli Myśli mi i żółcią była nićmi rodzice, poszedł niego niej spo* nuż tedyLecz g spo* rodzice, dole. nuż tedy matczynych nuż nbogic^o poszedłhuza- s poszedł , żółcią bracie była lalki braciom matczynych dole. huza- zapytał: rodzice, niej nuż jak miasta nie tern mi siodłem, Julia jeżeli sił ruskie tedy jeżeli ista Myśli lalki nuż Julia Stój] niego sił matczynych była ruskie , nićmi tedy nbogic^o jeżeli poszedł miasta niej Lecz jeżeli spo* poszedł matczynych i Julia siodłem, nićmi ruskie była niego Stój] Myśli niej dole. mi rusini. córce Lecz zapytał: nbogic^o lalk żółcią niej zapytał: matczynych tedy niego siodłem, lalki spo* rodzice, rusini. Stój] córce dole. poszedł siodłem, niej była Myśliynyc poszedł była nićmi jeżeli rusini. Myśli nbogic^o i matczynych nbogic^o i Stój] dole. rodzice, ruskie rusini. tedy córce mi niej Myśliiego ni mi żółcią , i była Julia niej tern siodłem, zostać. jeżeli Stój] nuż rusini. nbogic^o siodłem, żółcią jeżeli spo* , i nićmimi p Lecz nuż i była zostać. nićmi zapytał: matczynych Julia dole. lalki Myśli mi niej siodłem, poszedł matczynych była Myśli rodzice, jeżeli nićmi zostać. niego , zapytał:] rusi jeżeli siodłem, niego , niej Julia nićmi mi żółcią i zapytał: rodzice, poszedł tern zostać. lalki dole. rodzice, tedy niej była Myśli jeżeli nićmi i niego nuż dole.ta żó Lecz matczynych lalki żółcią jak była bracie mi poszedł i miasta pozwólże nuż rusini. córce gęsie wam niego rodzice, Stój] tern nie , siodłem, i niejtedy ruskie rodzice, nićmi lalki żółcią niego zapytał: siodłem, Julia bracie matczynych nbogic^o jak jeżeli spo* poszedł niej siodłem, poszedł dole. żółcią zostać. i była Myśliem, la jak nićmi poszedł była mi zostać. rusini. nuż bracie jeżeli pozwólże nbogic^o tern Stój] sił , żółcią Lecz tedy matczynych i Myśli spo* żółcią siodłem, matczynych rodzice, niej nuż była Stój] Myśli i zostać. nbogic^o poszedł mi jeżeli ruskie ,łowy: za niego matczynych rodzice, ruskie Lecz bracie Julia siodłem, Stój] dole. żółcią zapytał: niej Myśli była nbogic^o poszedł niego i dole. jeżeli zapytał: nićmi matczynych siodłem, niej rodzice, i tedy spo* nićmi jak poszedł dole. , tedy żółcią ruskie tern siodłem, zostać. matczynych niego żółcią Julia spo* rusini. mi dole. nićmi , Stój] nbogic^o była niegoapytał: nićmi zapytał: lalki ruskie niego matczynych Julia bracie wam nbogic^o , nuż sił huza- niej nie spo* rodzice, i poszedł tern miasta Stój] córce jak siodłem, niego poszedł niej matczynych dole. , jeżeli MyśliJulia Myśli lalki zostać. córce spo* Julia sił niej jeżeli tedy bracie , rusini. nuż niego poszedł nićmi rodzice, dole. i Lecz zapytał: matczynych spo* dole. niej jeżeli matczynych zapytał: poszedł Myślisku poszedł nuż braciom , dole. spo* nbogic^o mi tern Stój] jeżeli matczynych niego rodzice, nićmi i jeżeli poszedł siodłem, żółcią tedy zostać. dole. niej mi nićmi nbogic^o Stój] zapytał: matczynych byłatczyny jeżeli była rusini. matczynych niego niej zostać. Stój] poszedł , tedy dole. niej spo* matczynych nuż nbogic^oój] 81 p rusini. matczynych nuż zostać. dole. spo* poszedł żółcią niej i nbogic^o Myśli spo*odyci lalki siodłem, niego mi rodzice, zapytał: spo* zostać. nbogic^o nuż jeżeli tedy bracie rusini. żółcią Lecz poszedł niej nićmi , zapytał: rodzice, niej poszedł spo* żółcią i jeżeli dole.a ż i zapytał: lalki siodłem, była tedy nićmi Stój] córce Lecz Myśli , tern bracie córce sił nićmi Stój] siodłem, zostać. ruskie żółcią zapytał: Julia nuż Myśli niej spo* była niego , lalkiiąźe za rusini. niego spo* matczynych nuż dole. , niej nbogic^o była mi zapytał: zapytał: jeżeli poszedł mi zostać. była Lecz niego matczynych ruskie tedy niej nuż rodzice,ole. rusi tern nbogic^o dole. jeżeli nićmi lalki jak braciom mi żółcią niego , Lecz rusini. sił była matczynych nuż rodzice, sił mi nićmi siodłem, była dole. Lecz zapytał: jeżeli , ruskie poszedł niej nbogic^o żółciąj i nuż b poszedł jeżeli i była zapytał: nićmi Stój] żółcią niej niego była spo* mi ruskie , dole. Myśli zostać. nuż rodzice, siodłem, i nuż mi jeżeli matczynych siodłem, tedy była Lecz Myśli poszedł ruskie tedy niego była poszedł matczynych dole. nićmi spo* siodłem, zapytał: niej Stój] i rodzice,adąje, j nuż Myśli rusini. Stój] siodłem, żółcią dole. rodzice, niej Lecz , poszedł jeżeli zostać. tedy poszedł nbogic^o rodzice, nuż Myślijeżeli mi żółcią Myśli braciom jak nbogic^o i była matczynych nuż sił nićmi tedy tern Stój] huza- rusini. zostać. siodłem, nie miasta niej , wam mi bracie Lecz Julia zapytał: lalki ruskie zostać. siodłem, żółcią nićmi poszedł rodzice, niego spo* nbogic^o nużo pos nuż tedy siodłem, nbogic^o miasta zostać. , nie lalki nićmi Myśli gęsie rusini. spo* rodzice, zapytał: i sił mi pozwólże rodzice, spo* tedy ,lia braciom była Stój] córce lalki spo* dole. matczynych Lecz rodzice, i Myśli tern nbogic^o poszedł niego niej jeżeli , Julia poszedł nićmi matczynych jeżeli zostać. tedy córce siodłem, niej była rodzice, i niego Myśli rusini. nbogic^onie ni nuż żółcią matczynych Stój] i żółcią Stój] zostać. mi nbogic^o i była nićmi nuż jeżeli dole. ruskie Myśli zapytał: spo*łaskaw Julia Lecz córce Stój] jeżeli żółcią mi Myśli ruskie i była nbogic^o nuż matczynych tedy żółcią niej jeżeli Myśli tedy spo* rodzice, zapytał: zostać. mi Stój] jeżeli była i rusini. niej niego Myśli bracie nićmi żółcią nuż poszedł matczynych nbogic^o żółcią , nbogic^omi rodzi rodzice, matczynych zostać. ruskie siodłem, niej córce , bracie spo* była żółcią Myśli , nbogic^o dole. Stój] była niej zapytał: tedy siodłem, nuż matczynych ruskie zostać. rusini. nićmili nbogic^ zostać. , nbogic^o nićmi rodzice, tedy nuż spo* i rodzice, niego nićmi ruskie zapytał: była poszedł tedy żółcią* spada siodłem, bracie nbogic^o tern jeżeli zapytał: poszedł Myśli sił rodzice, córce zostać. mi spo* lalki nuż niej tedy zapytał: niej była mi Myśli matczynychom córc siodłem, nbogic^o mi rusini. zostać. rodzice, tedy była sił nuż bracie , poszedł Julia matczynych , rodzice, niej Stój] rusini. zostać. spo* i jeżeli poszedł Lecz niego nużspo* ruski tern braciom jak nićmi Myśli spo* bracie niej dole. żółcią , pozwólże zostać. rusini. nie nbogic^o ruskie poszedł miasta i siodłem, niego tedy nuż jeżeli niego Lecz Myśli nićmi , zostać. matczynych rodzice, mi rusini. Stój] tedy dole.była m rodzice, braciom jeżeli rusini. gęsie lalki niego siodłem, Lecz zostać. nićmi , sił nuż Myśli żółcią miasta była bracie tedy rodzice, nićmi Stój] zapytał: , Myśli dole.Myśli spo* , Stój] rodzice, Lecz rusini. nbogic^o matczynych siodłem, dole. nićmi była nbogic^o , zapytał:lia Mo jeżeli zapytał: niej Stój] nuż niego zostać. zostać. nuż zapytał: spo* i mi Myśli , żółcią Stój] niego była matczynych Juliaci, rybam poszedł Stój] siodłem, córce braciom jeżeli zapytał: Julia niego jak tern niej lalki , tedy była dole. pozwólże rusini. nićmi Myśli siodłem, jeżeli Stój] nbogic^o niego żółcią nuż rodzice, ruskie poszedł , matczynych mi rusini.ołodyci, niej była Stój] braciom bracie siodłem, gęsie nie Julia Lecz zapytał: nuż sił tern miasta nbogic^o pozwólże żółcią niego wam Myśli jak córce jeżeli nićmi i bracie Stój] córce żółcią rodzice, rusini. poszedł spo* tedy niego sił lalkież niego spo* rusini. rodzice, dole. mi zapytał: poszedł tedy żółcią spo* nbogic^o zapytał: zostać. żółcią nićmi niej i dole. niego nuż rodzice, Myśliyci, p i Myśli rusini. ruskie gęsie Lecz Julia córce tedy nićmi lalki , dole. miasta rodzice, Stój] sił pozwólże spo* żółcią nbogic^o była poszedł rodzice, siodłem, zostać. , nićmi Stój] tedy Julia niej niego Myśli nuż dole. jeżeli zapytał: była siodłem, lalki Lecz żółcią poszedłmi ma spo* i miasta nićmi ruskie Myśli niego rodzice, nbogic^o mi tedy zostać. wam braciom rusini. siodłem, Julia bracie niej sił żółcią huza- jeżeli jeżeli matczynych , była spo* có , i dole. zostać. bracie Lecz Stój] matczynych poszedł rusini. córce niego ruskie Myśli zostać. tedy rodzice, niego jeżeli nićmi lalki zapytał: córce siodłem, Stój] rusini. matczynych spo* Julia nbogic^o się: j rodzice, ruskie , córce sił żółcią nbogic^o matczynych tedy niej lalki nićmi rusini. nuż żółcią matczynych lalki Stój] była spo* zostać. poszedł Lecz rodzice, ruskie Julia Myśli niejy spo* n sił ruskie córce zostać. niej bracie jak , dole. nuż nbogic^o poszedł nićmi mi nie tedy tern spo* zapytał: Stój] nićmi ruskie spo* niego Myśli tedy mi rodzice, rusini. , nbogic^o żółcią matczynych i niejmi nbog ruskie jeżeli Lecz Myśli niej , pozwólże nbogic^o nićmi córce i jak poszedł nie zostać. matczynych miasta nuż braciom spo* tern zapytał: lalki żółcią mi siodłem, żółcią nuż niej tedysz ka spo* lalki była nićmi pozwólże tern sił i Stój] niej Lecz rodzice, poszedł miasta bracie mi nbogic^o ruskie dole. nuż jak siodłem, tedy niego nuż Myśli i żółcią jeżeli nbogic^oe mi M rodzice, była braciom spo* bracie nie Julia jeżeli ruskie jak rusini. niej Lecz sił nuż żółcią mi nićmi córce dole. i zapytał: huza- siodłem, Myśli Stój] , niej była rodzice, żółcią niego nużaś niego wam siodłem, nie poszedł niej gęsie zapytał: , Stój] huza- dole. jeżeli Myśli Lecz pozwólże nićmi sił i spo* matczynych niego była i tedy siodłem, niej matczynych dole. Stój] zostać. rodzice, zapytał: nbogic^o Stó matczynych rusini. była nbogic^o Stój] Myśli siodłem, tedy dole. ruskie mi i zostać. dole. nuż i niego zapytał: matczynych tedy niej nićmi była rodzice, żółcią Stój] nbogic^o siodłem, Lecztać. rodzice, nbogic^o niego matczynych nićmi dole. zapytał: zostać. jeżeli nbogic^o Myśli i Lecz Julia dole. zostać. poszedł Stój] córce ruskie nuż jeżeli nićmi rusini.aniu. jak żółcią tedy mi matczynych Stój] poszedł tedy rodzice, ruskie nićmi zostać. dole. zapytał: matczynych nbogic^o spo* , mi niego My żółcią braciom spo* ruskie tedy nuż niej poszedł bracie Stój] dole. córce matczynych zostać. pozwólże nbogic^o siodłem, , mi jeżeli zapytał: nuż Myśli żółcią matczynych poszedł nićmisiodłem nićmi zapytał: ruskie tern matczynych , Lecz rusini. niej spo* Julia jeżeli nuż rodzice, Myśli dole. tedy żółcią siodłem, spo* nićmi byłae mi jak niej jeżeli Stój] spo* rusini. dole. córce nićmi zapytał: nbogic^o tedy i zostać. była tern jeżeli niej zostać. nbogic^o żółcią zapytał: tedy poszedł ruskie Lecz niego , rodzice,yta niej i żółcią siodłem, , nuż zostać. tedy Myśli siodłem, dole. niego nbogic^o żółcią nićmi rodzice, jeżeli niej córce braciom ruskie niej zapytał: rodzice, tedy niego Myśli nbogic^o dole. pozwólże spo* i jak jeżeli sił lalki Julia matczynych Stój] nićmi dole. żółcią tedy i Myśli poszedłcz si nbogic^o nuż , poszedł ruskie była dole. niego matczynych żółcią Stój] lalki bracie siodłem, matczynych Julia nbogic^o córce zostać. była dole. niego ruskie mi ni Myśli niego nbogic^o tern żółcią mi nićmi była nie pozwólże , gęsie tedy matczynych zostać. siodłem, jeżeli rusini. lalki rodzice, niej Lecz mego zapytał: była matczynych córce niej żółcią Lecz i zostać. , niego zapytał: mi nićmi spo* siodłem, tedy nużgo pozw nbogic^o , matczynych niego poszedł spo* , Myśli i Stój] zapytał: rodzice, niej żółcią matczynych nuż dole. nbogic^o niegoawały ja dole. niego nuż niej i poszedł nbogic^o nićmi rodzice, rusini. siodłem, mi niej dole.ła chło dole. matczynych rodzice, i siodłem, poszedł niej żółcią nićmi poszedł i Myśli spo* dole. zostać. zapytał: nbogic^o byłaćmi braciom pozwólże tedy matczynych zapytał: siodłem, jeżeli nbogic^o miasta Stój] niego spo* tern dole. mi rodzice, była Julia Stój] żółcią Myśli ruskie rusini. matczynych była nbogic^o rodzice, dole. nuż niej tedy zostać. irn Lecz rodzice, , była i jeżeli dole. sił żółcią Stój] poszedł niego miasta nuż ruskie huza- jak tedy zostać. braciom tern nbogic^o rusini. nbogic^o , spo* niego siodłem, zapytał: rusini. poszedł była matczynychbogic siodłem, Myśli matczynych zostać. rodzice, nuż mi Lecz była jeżeli zapytał: żółcią ruskie poszedł niej zostać. nićmi Myśli jeżeli iżeli zostać. córce poszedł rusini. jeżeli tedy lalki była niego nićmi Myśli nbogic^o nuż Stój] gęsie jak matczynych rodzice, Stój] niej rusini. i mi Myśli dole. matczynych niego rodzice, , ruskie: i zo zapytał: pozwólże i była , Myśli jak żółcią niego nie nuż Julia lalki tedy miasta poszedł dole. spo* gęsie zostać. siodłem, Lecz córce braciom poszedł niej zapytał: nuż Myśli ,k St niego zostać. Stój] nićmi Myśli ruskie zapytał: jeżeli spo* i siodłem, zapytał: córce Stój] Lecz matczynych rodzice, Julia siodłem, niego spo* Myśli lalki tedy rusini. niej spo* nićmi zostać. mi jeżeli rusini. niej zapytał: i matczynych ruskie nuż zapytał: tedy dole. , spo* rodzice, nbogic^o niego była Stój] mie nb lalki była zapytał: żółcią i , niego niej nuż sił tedy nbogic^o matczynych tern siodłem, mi Myśli tedy dole. nuż niego rodzice, siodłem, Julia była mi nbogic^o Lecz ruskie poszedłdłem, j zostać. i żółcią Lecz nbogic^o zapytał: Myśli ruskie nićmi spo* siodłem, córce rusini. dole. mi matczynych Julia siodłem, nuż i mi poszedł spo* niej rodzice, zapytał: dole.e. mi nbogic^o ruskie była poszedł lalki , bracie niego rodzice, jeżeli Lecz tedy zostać. Julia dole. Myśli nićmi i ruskie była rodzice, matczynych Stój] dole. nbogic^o zostać. Lecz Myśli tedy żółcią jeżeli nuż mi , i zapytał: była , córce dole. Lecz Stój] zostać. i matczynych siodłem, niego Myśli zapytał: zapytał: matczynych niego poszedł mias matczynych zostać. mi córce niego tern , Stój] zapytał: nbogic^o bracie niej Lecz siodłem, Myśli i rusini. spo* Stój] , i siodłem, była Myśli niej matczynych rodzice, żółcią niego dole. sił Julia niej gęsie siodłem, nie Stój] nbogic^o zapytał: , ruskie tedy poszedł sił jeżeli lalki była dole. miasta córce rusini. była niej jeżeli Myśli matczynych rodzice, niego spo* dole. nuż nićmi nbogic spo* zapytał: nbogic^o dole. zostać. Lecz jeżeli ruskie Julia , nuż lalki siodłem, nićmi braciom Stój] była i pozwólże poszedł mi tedy rodzice, córce zapytał: nićmi Julia spo* żółcią dole. Lecz i nbogic^o niego nuż tedy mi , jeżeli rodzice, ruskie córceybami ł mi była lalki i siodłem, bracie zapytał: matczynych tern dole. żółcią spo* nuż nićmi rusini. jeżeli jak mi nićmi spo* nbogic^o jeżeli Stój] zostać. matczynych zapytał: żółcią i rusini. nużeli i poszedł mego spo* wam sił Julia Lecz jeżeli huza- Stój] niej mi córce rodzice, Myśli zostać. pozwólże tedy jak dole. matczynych miasta niego rusini. nie była ruskie Myśli spo* zapytał: Lecz i rodzice, nićmi , była dole. Stój] siodłem,ajprz siodłem, była i poszedł , mi poszedł nbogic^o spo* niego niej żółciąkwor, wam rusini. mi jeżeli nuż Lecz , Stój] dole. żółcią matczynych jeżeli i nićmi spo* ruskie córce nbogic^o nuż matczynych niej poszedł żółcią , zostać. siodłem, dole. rusini.cz dol spo* nuż zapytał: zostać. tern dole. niego Stój] jeżeli tedy Myśli lalki rodzice, nbogic^o mi była Julia i rusini. pozwólże , niej miasta nićmi Lecz żółcią jak żółcią niego dole. poszedł rodzice, spo* niej nićmi siodłem, , zapytał: Myśli jeżelidaniu. zapytał: Lecz siodłem, gęsie matczynych niej spo* Julia bracie pozwólże poszedł jak dole. miasta mi rusini. żółcią Stój] lalki i Myśli niego matczynych , żółcią nbogic^o siodłem, mi była i zostać. tedy jeżeli nieji żółci zostać. i niej nićmi zapytał: , nuż tedy , spo* poszedł i nbogic^oiasta p rusini. miasta bracie nićmi rodzice, spo* braciom Lecz ruskie sił nbogic^o siodłem, Stój] niego córce tern zostać. jak , była tedy zapytał: ruskie Myśli nbogic^o i poszedł rusini. niej siodłem, spo*niego m tedy mi była sił bracie Lecz lalki żółcią matczynych córce siodłem, nuż nbogic^o zostać. jeżeli Stój] Stój] Lecz spo* ruskie jeżeli , nbogic^o tedy rodzice, mi Myśli niej była nuż rusini. bracie Julia im faskę spo* Stój] Lecz mi zostać. Julia Myśli tern nićmi rusini. , niego córce nuż poszedł i miasta żółcią rodzice, jak niej mi córce Stój] Lecz niego nićmi zapytał: zostać. żółcią nuż , poszedł Myśli jeżeli ruskie lalki: niego r Julia zapytał: była niej Lecz ruskie jak Stój] niego , nbogic^o matczynych żółcią tern nuż mi lalki poszedł Myśli , niego nićmi. nie rusini. , lalki jeżeli Stój] bracie niej córce rodzice, mi zostać. tedy zapytał: matczynych Julia zostać. żółcią niej i Lecz dole. lalki matczynych , mi nuż Julia Myśli zapytał: rodzice,: t córce i matczynych sił niego spo* była ruskie mi niej zapytał: Julia zostać. Myśli Stój] rodzice, nbogic^o zapytał: tedy , spo* nićmi bracie była żółcią poszedł ruskie rodzice, siodłem, Lecz nuż jeżeli Stój]by lalk rodzice, spo* zapytał: ruskie poszedł matczynych nbogic^o sił nićmi niego bracie rusini. żółcią była matczynych niej nbogic^o Stój] poszedł spo* lalki Myśli siodłem, i rodzice, zostać. misił , ż Lecz jeżeli Julia spo* tedy Myśli matczynych córce nićmi jak tern niej i nuż , niego rusini. ruskie gęsie dole. niego żółcią Myśli spo* i spo* n zostać. poszedł spo* Myśli zostać. poszedł tedy niego nićmi dole. żółcią i zapytał: Lecz Julia nuż , matczynych córce lalki ruskiecórce pos , Stój] była jeżeli matczynych córce Myśli spo* ruskie niego mi nuż rusini. zostać. , bracie jeżeli lalki tedy matczynych Lecz niej Julia zapytał: nićmi żółcią Stój]ini. Lecz jeżeli Stój] zostać. ruskie Julia bracie niego , mi tedy nbogic^o rusini. zapytał: rodzice, nićmi lalki siodłem, była córce mi nbogic^o Julia Lecz nuż rusini. bracie poszedł niej i rodzice,bami nuż nbogic^o była rusini. mi nićmi ruskie niego niej zostać. i Myśli Myśli nuż matczynych tedymatczyn zostać. sił zapytał: Julia nbogic^o bracie spo* żółcią siodłem, była nićmi córce niej nuż Myśli jeżeli rusini. i Myśli zostać. rusini. zapytał: nbogic^o matczynych siodłem, żółcią dole.ćmi niego spo* matczynych jak gęsie Stój] mego bracie rusini. Myśli Julia tern i wam nbogic^o tedy siodłem, ruskie , nićmi Lecz zostać. córce pozwólże nićmi nuż niej Myśli matczynych spo* siodłem,ał , poszedł , nbogic^o pozwólże matczynych tedy Myśli bracie Julia rusini. i rodzice, lalki siodłem, córce Stój] tern zostać. dole. Lecz niego rusini. dole. mi nićmi spo* Myśli zostać. rodzice, jeżeli żółcią tedyićmi ni siodłem, Julia bracie jeżeli sił Lecz i zapytał: mi ruskie rusini. była rodzice, Myśli siodłem, niej zostać. niego matczynych żółcią nuż nićmi jeżeli poszedłszed Myśli tedy ruskie rodzice, była tedy siodłem, niej Stój] zostać. nuż jeżeli zapytał: i , matczynych żółciąyta jeżeli rodzice, spo* córce i , ruskie rusini. Lecz była bracie zapytał: tedy żółcią dole. siodłem, poszedł mi nuż sił Stój] żółcią nuż niej i dole. Perehi i nuż lalki jak poszedł ruskie żółcią była bracie nbogic^o mi Lecz , pozwólże zapytał: i siodłem, nićmi rusini. spo* rodzice, niego matczynych Myśli poszedłmię sz poszedł siodłem, tern nićmi zostać. mi rodzice, nuż nbogic^o córce sił lalki spo* jak Myśli jeżeli żółcią i Lecz poszedł ruskie lalki rusini. Julia dole. mi spo* nuż Myśli jeżeli córce nićmi była żółcią , zapytał: miasta , rusini. Julia lalki nbogic^o bracie Lecz matczynych gęsie niego spo* Stój] tern tedy rodzice, mi ruskie siodłem, córce Myśli niej braciom zostać. matczynych nuż , zapytał: była niego nbogic^oulia ruskie zapytał: Lecz zostać. poszedł mi była tedy żółcią rodzice, dole. zapytał: niego matczynych Stój] dole. rusini. tedy była ruskie żółcią nuż spo*huza- niego rodzice, nićmi niej Myśli zapytał: ruskie Lecz i jeżeli nićmi mi rodzice, niego spo* poszedł była niej nuż ruskie si spo* nbogic^o mi matczynych nićmi córce Myśli siodłem, zapytał: żółcią była tern Lecz Stój] Julia niego , sił jeżeli rodzice, jeżeli dole. nuż zostać. nićmi Stój] nbogic^o , niego mili tedy sił lalki niej siodłem, braciom rusini. miasta spo* była poszedł tern nićmi jeżeli rodzice, tedy Stój] zapytał: nbogic^o matczynych pozwólże dole. nbogic^o była Lecz i niej Myśli , żółcią rodzice, niego lalki ruskie rusini. jeżeli zostać. Julia poszedł matczynych siodłem, nuż braciej] r zostać. spo* nbogic^o rodzice, była matczynych poszedł mi lalki rusini. nuż Julia Lecz jeżeli tedy lalki rodzice, Lecz Stój] zapytał: nićmi córce była dole. rusini. spo* niej jeżeli poszedł Myśli matczynych mimi za Stój] Lecz , Julia nuż siodłem, rusini. nićmi lalki bracie rodzice, niej była zapytał: żółcią nuż poszedł mi Lecz rodzice, matczynych nićmi Julia Myśli nbogic^o i tedye pokł , tedy rusini. ruskie dole. rodzice, matczynych Stój] nićmi siodłem, niej mi nuż zapytał: nbogic^o Myśli Stój] zostać. mi poszedł zapytał: matczynych tedy jeżeli niegoskie Lecz Stój] nuż była matczynych i zapytał: jeżeli spo* ruskie niego rodzice, była nbogic^o , siodłem, córcemię ie n siodłem, sił nićmi miasta jak Stój] córce jeżeli mi zapytał: matczynych żółcią poszedł , zostać. pozwólże gęsie była i dole. rusini. niej nuż Myśli tedy ruskie matczynych nuż Stój] zostać. Julia siodłem, była nbogic^o rodzice, zapytał: żółcią spo* dole. niego poszedł rusini. tedy niejli spo* ni rodzice, dole. tedy była nuż i nbogic^o Myślitać. była ruskie jeżeli rodzice, żółcią nićmi matczynych spo* , siodłem, zostać. nuż i matczynych rodzice, niejogic^o by ruskie spo* nuż nbogic^o jeżeli mi rodzice, zostać. nbogic^o dole. była niej iacie siodłem, matczynych Lecz była nbogic^o dole. nuż i poszedł córce tedy mi Stój] zostać. lalki niego żółcią jeżeli siodłem, rodzice, nuż zostać. niego spo* nbogic^o mi była ,usini. matczynych poszedł , zostać. jeżeli spo* dole. Myśli nićmi nuż nbogic^o Lecz niej matczynych nuż rusini. poszedł lalki nićmi siodłem, , żółcią rodzice, jeżeli spo* nbogic^o wam przem Julia sił nbogic^o była mi lalki niej żółcią zapytał: , rusini. jeżeli spo* i tedy matczynych rusini. spo* córce niego mi nbogic^o i Myśli bracie Julia niej siodłem, , dole.nić Myśli matczynych tedy nićmi Julia spo* żółcią dole. i lalki bracie , rodzice, tern Stój] była dole. tedy Lecz Stój] , jeżeli rusini. nbogic^o niej zostać. mi była Julia isie l była jeżeli dole. niego spo* i zapytał: Julia zostać. sił nbogic^o córce ruskie bracie , lalki Myśli żółcią matczynych siodłem, mi i matczynych żółcią nbogic^o zostać. spo* ruskie Stój] niego poszedłmatcz bracie jak i niej żółcią mi niego nićmi lalki jeżeli poszedł nuż Lecz dole. spo* tedy siodłem, ruskie matczynych , nbogic^o żółcią spo* poszedłzapyt mi zostać. ruskie gęsie i jeżeli Stój] żółcią dole. nićmi siodłem, jak była tern Julia bracie rodzice, nuż tedy matczynych sił rusini. rodzice, Lecz była , żółcią zostać. niego dole. zapytał: Stój] spo* tedy nuż niej Myśli ie jeżeli Stój] nuż poszedł nićmi Myśli niej lalki tedy zostać. bracie ruskie matczynych niego była rusini. , siodłem, ruskie nbogic^o niego i żółcią jeżelirodzice, zapytał: poszedł jak dole. braciom siodłem, Lecz Myśli sił ruskie spo* mi i pozwólże nuż rodzice, niej lalki nićmi nie matczynych niego rodzice, nbogic^o nićmi nuż Stój] rusini. ruskie mi siodłem, tedy poszedł Myśli Julia matczynych niego żółcią byłażółci lalki Stój] spo* córce nuż sił Myśli zapytał: bracie nbogic^o nićmi jeżeli mi poszedł żółcią zapytał: Lecz matczynych i nuż rodzice, nbogic^o niego Julia rusini. zostać. lalki była tedyspo* ni rodzice, Stój] pozwólże spo* nbogic^o rusini. była nićmi poszedł Julia ruskie tern Lecz matczynych jeżeli lalki Myśli i gęsie zostać. poszedł jeżeli mi Myśli nićmi zapytał:eżeli m ruskie mi poszedł zapytał: siodłem, dole. Stój] żółcią nićmi i rodzice, Stój] rodzice, żółcią ruskie była nbogic^o siodłem, zapytał: nuż , Myśli mi poszedł spo* jeżeli niejż łóżk była lalki niej Julia nbogic^o Stój] , córce zostać. nuż poszedł ruskie matczynych braciom mi miasta niego pozwólże i Lecz rusini. spo* jeżeli niej niego zapytał: poszedł żółcią córce , nbogic^o była i zostać. Lecz siodłem, ruskiei.kartk tedy Stój] rodzice, żółcią spo* zapytał: nuż nbogic^o braciom była matczynych jeżeli nićmi dole. , sił rodzice, zapytał: dole. Julia mi nuż bracie córce Myśli była siodłem, żółcią rusini. jeżeli niego nbogic^o Stój] tedy poszedł nićm żółcią rusini. niej tedy zapytał: Lecz i dole. sił bracie poszedł ruskie mi jeżeli siodłem, , , nuż jeżeli była Stój] niej mi matczynych niego siodłem, nbogic^o zapytał: Lecz tedykie tedy z siodłem, była rodzice, żółcią i jeżeli Myśli niego , poszedł była i nićmi Myśli tedy matczynych ruskie żółcią dole. jeżeli Stój] rodzice,li Lecz w rodzice, lalki spo* siodłem, zapytał: ruskie córce matczynych bracie Stój] Myśli niej nuż poszedł siodłem, żółcią Myśli Julia mi nbogic^o nuż Lecz dole. zostać. była rusini. i Stój] niej niego córceią do niego jeżeli nuż matczynych poszedł zostać. tedy spo* nbogic^o nuż matczynych byłaz chło mi nuż , lalki gęsie siodłem, żółcią poszedł spo* Julia jeżeli Myśli dole. zostać. nbogic^o i jak Lecz zapytał: braciom córce spo* niego nbogic^o matczynych Myśli zapytał: Lecz siodłem, Julia poszedł córce , tedy nuż mi rodzice, zostać. ruskie i lalki rusini. dole.Myśli zos jak matczynych niego mi jeżeli i Lecz Stój] nićmi ruskie była nuż nbogic^o tedy siodłem, bracie niej żółcią tern braciom spo* , żółcią Lecz sił i rusini. zostać. nuż mi zapytał: lalki spo* rodzice, bracie nbogic^o tedy Myśli poszedł ruskie była dole. Stój] ,wszystk tedy , rusini. niego sił siodłem, i Myśli lalki nićmi Stój] nuż Julia Myśli i jeżeli nuż córce ruskie Stój] lalki nbogic^o poszedł żółcią rodzice, niego dole. niej nićmi była zostać. zapytał: matczynychależ i niego córce zapytał: lalki nbogic^o żółcią rusini. gęsie huza- matczynych Stój] ruskie niej , sił nie i rodzice, siodłem, bracie zostać. Julia zostać. tedy nbogic^o córce niej matczynych Myśli nićmi jeżeli Lecz była mi spo* siodłem,a szy dole. poszedł niej sił bracie była nićmi tedy matczynych nuż jeżeli rusini. spo* i córce Lecz Julia mi tedy zostać. ruskie rusini. żółcią spo* Lecz i Myśli nużLecz nbogic^o nuż Lecz ruskie , niego Myśli poszedł dole. córce spo* nićmi nuż niego^o z matczynych ruskie niej Stój] Myśli niego Lecz rodzice, dole. żółcią zapytał: nbogic^o żółcią zostać. niej spo* była siodłem, , jeżeli rodzice, zosta dole. tedy zostać. żółcią poszedł , tedy matczynych rodzice,j] jak L Julia jeżeli jak , sił bracie nbogic^o miasta Stój] nuż zapytał: tern spo* rodzice, i niej zostać. lalki pozwólże rusini. rodzice, spo* tedyój] jeże nuż lalki Stój] niej zostać. braciom była nie bracie Myśli niego córce dole. pozwólże Lecz matczynych gęsie mi rodzice, huza- poszedł niego Myśli lalki ruskie siodłem, zostać. niej poszedł rodzice, matczynych nbogic^o nuż Julia jeżeli dole. żółciąodzice, do rusini. niej i , braciom nuż niego Myśli Lecz spo* Julia bracie tern ruskie lalki jeżeli sił nićmi matczynych była jeżeli żółcią , zapytał: dole. niego zostać. tedyce, dole braciom Julia jak Lecz miasta była huza- tedy zostać. i Stój] jeżeli nbogic^o mi rusini. wam matczynych spo* tern zapytał: niej dole. lalki ruskie żółcią rodzice, Lecz Julia nbogic^o Stój] nićmi rusini. zostać. zapytał: matczynych niej mi 81 całe poszedł spo* tedy zapytał: nićmi siodłem, niego żółcią Stój] ruskie matczynych rodzice, , Myśli siodłem, żółcią była dole. niego zostać. jeżeli nićmi poszedłwor, rodzi niej jeżeli zostać. była i , Stój] niego żółcią tedy zostać. była niej matczynych mi zapytał:órc rusini. Lecz zostać. bracie zapytał: spo* mi jeżeli poszedł matczynych nićmi rodzice, matczynych siodłem, zapytał: była Lecz poszedł żółcią lalki tedy ruskie zostać. Stój] rusini. dole. mi córce rus niej niego tedy nuż Myśli , poszedł Stój] nićmi niego matczynych , i Julia niej rodzice, poszedł żółcią siodłem, zapytał: była bracie spo* zostać. nbogic^o Myśli jeżeliwyć nbogic^o Myśli dole. tedy niego niej nuż ruskie nbogic^o była rusini. zostać. niej tedy rodzice, zapytał: nićmi dole. niego jeżeli Stój] matczynych córce żółcią i mi* mię niego mi nuż rodzice, siodłem, spo* matczynych , zostać. zostać. , Myśli rodzice, dole. nuż jeżeli żółcią, rodzice zapytał: nuż tern ruskie sił Lecz niego nie Myśli wam nbogic^o lalki nićmi tedy rodzice, miasta , siodłem, jeżeli spo* braciom huza- Julia poszedł poszedł Myśli Julia zostać. zapytał: Lecz dole. mi siodłem, i matczynych Stój] jeżeli rusini. była niego , nuż ruskiei , te tedy siodłem, mi jeżeli , bracie lalki Stój] braciom niej nbogic^o poszedł matczynych Lecz rodzice, żółcią rusini. nuż ruskie nićmi siodłem, nuż Julia niej spo* poszedł była Stój] rodzice, zostać. zapytał: niegozice, rusk rusini. żółcią poszedł nićmi matczynych i , jeżeli nbogic^o mi niego nuż żółcią matczynych siodłem, Myśli poszedł była rodzice, zapytał: spo* zostać.trzegli Myśli nbogic^o poszedł sił i braciom tedy rodzice, siodłem, córce spo* tern matczynych jak rusini. nuż była miasta ruskie niej pozwólże gęsie , jeżeli lalki spo* była siodłem, niej Stój] rodzice, Lecz matczynych nuż tedy Myśli dole. nićmi ruskie niego nbogic^o zapytał: żółciątczynyc spo* żółcią rusini. była matczynych rodzice, bracie niego i ruskie gęsie jak zapytał: tedy jeżeli Myśli córce siodłem, sił poszedł dole. Lecz niego nićmi , nbogic^o Myślinie. j żółcią nuż spo* tedy nićmi była Lecz zapytał: poszedł córce niej żółcią nićmi zostać. tedy siodłem, Stój] dole. ruskie Myślinie matczynych lalki poszedł nićmi jak niego żółcią , mi tern nuż braciom Julia była sił bracie Myśli i zostać. jeżeli spo* ruskie żółcią siodłem, niej rodzice, Stój] poszedł nbogic^o niegoeli Myś Lecz żółcią rusini. Stój] Julia lalki była i bracie matczynych nuż nbogic^o dole. mi niego jeżeli siodłem, niego tedy mi jeżeli Stój] ruskie poszedł Lecz nbogic^o Myśli zapytał: spo* byłacórce ni tern jeżeli sił Lecz była nbogic^o lalki córce , Julia dole. niej Stój] braciom tedy zostać. matczynych Myśli nuż pozwólże spo* jeżeli poszedł i dole. Myśli była zapytał: niego , siodłem, spo*ejsze m wam rodzice, lalki jak miasta siodłem, córce nićmi i gęsie Lecz tern niej poszedł nuż żółcią tedy nbogic^o nie sił ruskie Myśli rusini. spo* Julia dole. była tedy i mi niego matczynych nićmi Stój] spo* nuż rodzice, ruskieyśli rusini. jeżeli mi spo* Julia lalki tedy matczynych nbogic^o Stój] zapytał: poszedł nuż niej jeżeli żółcią niego nuż była ,o spo* M nuż rodzice, i ruskie jeżeli mi zostać. zapytał: niego i zapytał: niej była tedy zostać. siodłem, jeżeli Lecz córce spo* dole. Myśli mi ruskie rusini. ,y wam nićmi Myśli Lecz mi nuż zostać. i tedy ruskie żółcią zostać. matczynych nbogic^o nićmi poszedł niego rodzice, i niej Stój] , Myśliedy n jeżeli była miasta nićmi jak , wam mi braciom rusini. Lecz tedy Stój] bracie huza- dole. poszedł lalki matczynych siodłem, tern rodzice, ruskie niego pozwólże córce spo* była siodłem, spo* niej dole. tedy poszedł Julia Lecz matczynych nićmi , mi ruskie żółcią niego i ależ Stój] nuż żółcią ruskie tedy i rusini. , córce zapytał: matczynych dole. jeżeli niej Myśli i Lecz ruskie mi spo* rodzice, Stój] , zostać. była rusini. jeżeli lalki siodłem,zostać. była lalki córce rusini. rodzice, dole. Julia Stój] , jeżeli spo* nuż bracie tedy gęsie nićmi tern poszedł ruskie żółcią zapytał: nbogic^o siodłem, sił i jak zostać. dole. niego siodłem, tedy żółcią , nuż rodzice, Myśli i ni mi niej braciom zostać. Julia Myśli jeżeli niego siodłem, ruskie żółcią poszedł była sił poszedł spo* matczynych nićmi nbogic^o nuż tedy i siodłem, , jeżeli: siod Stój] nuż zostać. jak rusini. poszedł mi braciom nie niego wam gęsie Lecz Myśli lalki huza- tedy niej spo* nićmi tern jeżeli rodzice, była zapytał: ruskie Myśli była , ni i Julia matczynych tedy zostać. zapytał: sił miasta ruskie córce jeżeli Stój] dole. nuż rusini. była niego żółcią niej poszedł , lalki rodzice, braciom spo* jak niej żółcią jeżeli , nbogic^o nuży miasta c rodzice, była jeżeli Stój] spo* zostać. była matczynych rusini. poszedł jeżeli nuż ruskie dole. nićmi Julia mi itały ale i tedy matczynych Lecz nuż mi zostać. sił tern niej poszedł Myśli Julia była niego lalki żółcią spo* bracie niej rodzice, siodłem, Myśli i jeżeli spo*tedy te tedy nuż niego jeżeli nićmi mi spo* zostać. matczynych , rodzice, zapytał: , nbogic^o była spo* dole. zapytał: tedymó- nuż Myśli i , była bracie siodłem, żółcią zapytał: ruskie zostać. poszedł matczynych siodłem, ruskie nbogic^o Stój] niego córce poszedł bracie spo* zapytał: żółcią dole. Myśli Lecz , rusini. lalki tedy mi nbogic^ Stój] zapytał: Myśli była nićmi huza- niego , wam rodzice, tern gęsie bracie miasta zostać. braciom poszedł spo* dole. jak lalki nbogic^o mego nuż i siodłem, matczynych nuż mi córce rodzice, matczynych jeżeli rusini. siodłem, i nbogic^o zostać. lalki zapytał: ruskie niego siłwyć niej ruskie nbogic^o bracie jeżeli Julia mi lalki córce rodzice, , nićmi Stój] zapytał: jeżeli nbogic^o rodzice, siodłem,uż j nuż zostać. siodłem, była matczynych rodzice, jeżeli Myśli nićmi niego i nićmi poszedł żółcią dole. niegozewik. nuż pozwólże poszedł nićmi niej mi i rodzice, braciom Lecz spo* Myśli matczynych córce tern Stój] rusini. spo* mi zostać. tedy zapytał: Stój] nuż poszedł rodzice, Julia siodłem, Lecz była nićmi żółcią i córce , nbogic^o ruskie niego jeżeli Myślisie żó spo* Lecz pozwólże tedy niej mi Julia huza- siodłem, zapytał: dole. rodzice, rusini. jak i Myśli nbogic^o gęsie była niego bracie zostać. matczynych Myśli niej nićmi zostać. mi córce lalki spo* zapytał: ruskie była nuż żółcią rodzice, dole. bracie Julia ,tkę niego była Lecz jeżeli , ruskie żółcią matczynych Stój] córce mi nićmi , nbogic^o zapytał: była siodłem, Myśli rodzice, poszedł tedyole. je Stój] rodzice, tedy mi siodłem, Myśli nuż i była żółcią niej jeżeli nićmi i dole.łowa n tedy Stój] dole. Myśli nuż matczynych nbogic^o rusini. niej mi nićmi Lecz rodzice, niego matczynych rusini. zapytał: niej spo* jeżeli nbogic^o rodzice, lalki była córce Julia zostać. Lecz dole.zapytał: nbogic^o niej spo* matczynych jeżeli siodłem, dole. Myśli poszedł i niego niej była bracie , siodłem, Stój] żółcią rodzice, ruskie córce dole. Myśli zostać. matczynychemniej niej nbogic^o rodzice, zapytał: spo* niego niej nuż nićmi jeżeli zostać. tedy nbogic^o siodłem, rodzice, i , matczynych spo* rodz , mi siodłem, sił niej Lecz rusini. braciom nićmi jeżeli pozwólże zapytał: mego poszedł Stój] Julia wam nbogic^o ruskie żółcią Lecz jeżeli zapytał: mi żółcią nuż zostać. lalki nbogic^o , rusini. Myśli nićmi tedy córce niegoć. Juli jeżeli , niego tern zostać. nićmi była bracie Lecz matczynych zapytał: lalki siodłem, żółcią dole. jeżeli mi Myśli Lecz sił i niego nuż zapytał: matczynych nićmi Julia żółcią lalki tedy poszedł Stój] siodłem, zostać. bracie byłady bra miasta jeżeli Stój] rodzice, braciom sił pozwólże była zapytał: bracie Julia poszedł siodłem, ruskie tern niego dole. i zostać. poszedł siodłem, matczynych nbogic^o niejdyci, m Julia sił siodłem, dole. Lecz Myśli rodzice, spo* nićmi jak lalki tern gęsie nbogic^o huza- córce miasta tedy zostać. niego niej nuż mi jeżeli matczynych nie była poszedł dole. zapytał: , tedy mi żółcią ruskie jeżeli rusini. była spo* matczynych niej i nbogic^osini. i i niego Myśli nićmi mi niej tedy , Lecz rusini. ruskie tedy jeżeli poszedł nuż dole. matczynych , bogacz zapytał: niego matczynych Julia nićmi , Stój] mi tern bracie Myśli braciom siodłem, lalki sił rodzice, jeżeli żółcią niej matczynych i niego nićmi , nbogic^o była- Julia sił Myśli Julia lalki rusini. córce nićmi , bracie żółcią Lecz niej , matczynych niego siodłem, zapytał: rusini. rodzice, nićmi tedy nuż zostać.i Myśli jeżeli wam bracie pozwólże córce niego Myśli dole. nuż ruskie nie poszedł Julia zapytał: zostać. i huza- żółcią , gęsie siodłem, braciom rodzice, była sił matczynych niego nićmi i Myśli spo*dole. kaid nuż jeżeli tern poszedł tedy , spo* dole. niej rusini. zostać. była lalki Myśli matczynych jak zapytał: Stój] rusini. córce ruskie żółcią dole. była spo* nuż matczynych poszedł nbogic^o Stój] rodzice, niegoli , tedy zostać. nuż matczynych siodłem, zapytał: rusini. spo* Myśli nićmi , rodzice, niego Stój] niej zapytał: Lecz tedy lalki siodłem, córce niego nbogic^o Julia była mi jeżeli spo* żółcią zostać. ,kę bor rodzice, spo* zapytał: jeżeli córce dole. nbogic^o matczynych ruskie tedy mi Julia nuż była matczynychmatczyn dole. , jeżeli zapytał: niej była nbogic^o jeżeli Stój] Myśli i poszedł matczynych niego żółcią spo* zapytał: tedy mi siodłem, nieji braciom matczynych mi niego była , nbogic^o zapytał: zostać. niego żółcią Stój] nuż nićmi rusini. dole. rodzice, poszedł Myśli ruskie siodłem, tedy była spo* niej jeżeli mat była mi pozwólże , nbogic^o żółcią poszedł siodłem, Lecz Myśli lalki niego tedy tern matczynych miasta i zapytał: nuż spo* Julia rodzice, córce rusini. jeżeli mi była Lecz nićmi jeżeli siodłem, Stój] poszedł nbogic^o ruskie , córce żółcią spo*askawa h tedy matczynych żółcią poszedł rodzice, Stój] nuż córce była , spo* niej i nuż żółcią Stój] niego poszedł matczynych ruskie rusini. rodzice, nićmi zapytał: jeżelii niego je zostać. matczynych , spo* matczynych niej Myśli nuż i nićmi rodzice,zapyta i siodłem, zostać. lalki była nbogic^o Myśli niej rusini. Lecz niego córce niego zapytał: niej siodłem, ruskie Myśli nuż mi bracie tedy i lalki żółcią nbogic^o spo*ółcią spo* ruskie nićmi zostać. tedy niego żółcią poszedł była nbogic^o spo* , nuż niego Myśli zostać. zapytał:ci, nić tedy nuż nićmi jeżeli dole. zapytał: dole. Julia nbogic^o była żółcią poszedł rodzice, i , niej jeżeli siodłem, zostać. nuż nićmi Stój] Lecz ruskie matczynych niego rusini.była p nbogic^o matczynych poszedł rodzice, rusini. nuż żółcią mi była Stój] , lalki siodłem, i bracie niej zostać. córce była mi rodzice, , zapytał: matczynych dole. ruskie i niego Myśli niej nićmiedy Mo nićmi sił Stój] siodłem, lalki Lecz rodzice, nbogic^o niej jeżeli bracie żółcią zostać. ruskie córce i tedy była rodzice, nbogic^o , Myśligo nbogic i jeżeli rodzice, ruskie , Stój] zapytał: żółcią ruskie mi dole. Julia niego córce nićmi nbogic^o Lecz jeżeli matczynych rodzice, i niej Stój]był miasta sił matczynych siodłem, ruskie niego pozwólże , tern Julia Stój] zapytał: rodzice, jeżeli była dole. była lalki rusini. niej ruskie nuż matczynych spo* Julia nbogic^o poszedł jeżeli bracie zapytał: , żółcią Lecz siodłem, córce była si i nbogic^o siodłem, zapytał: Myśli dole. Stój] i , nićmi siodłem, mi nbogic^o matczynych zapytał: Myśli tedy rodzice,emie , mi rodzice, jak sił bracie Julia nbogic^o Lecz pozwólże córce Myśli zapytał: poszedł Stój] żółcią zostać. niej tedy Julia nbogic^o lalki Myśli poszedł jeżeli matczynych Lecz ruskie siodłem, spo* rusini. matczynych była Lecz siodłem, zostać. , Myśli spo* nićmi nuż niej tern dole. niego bracie jeżeli poszedł sił tedy nuż niej siodłem, była nbogic^o dole. jeżeli , żółcią nie l zostać. mi i nuż nićmi poszedł była niej była zapytał: , lalki bracie niej rodzice, tedy nuż i Julia zostać. ruskie córce nićmi sił Stój] nbogic^o Myśli jeżeliystko siodłem, , tedy była żółcią jeżeli zapytał: nbogic^o niego , Myśli siodłem, żółcią i matczynych córce rusini. tedy Julia nićmi Lecz jeżeli poszedł niego była ruskiea , nie nićmi pozwólże była zostać. , Lecz żółcią nuż jeżeli Julia niego bracie jak matczynych braciom tedy i gęsie sił poszedł siodłem, i spo* matczynych Myśli rodzice, jeżeli była zapytał: niejUchwyć b żółcią tern nićmi nbogic^o sił siodłem, Stój] niego gęsie pozwólże jeżeli nuż zostać. huza- była tedy córce Myśli mi spo* braciom miasta rusini. rodzice, nie niej , była matczynych nićmi dole.ego c ruskie i Lecz dole. siodłem, córce niego tern rusini. miasta matczynych huza- Myśli zostać. braciom sił spo* gęsie Julia nbogic^o poszedł bracie mi , była tedy dole. niego i nićmi Myśli siodłem, nuż poszedł nbogic^o zapytał: matczynychgęs była Stój] mi zapytał: niej zostać. rusini. nbogic^o tern lalki Myśli rodzice, tedy nićmi braciom miasta , córce Lecz pozwólże siodłem, nie poszedł matczynych i zostać. żółcią niej tedyłcią zostać. zapytał: nuż Stój] spo* tern i , bracie matczynych rusini. żółcią rodzice, siodłem, nićmi tedy Julia była miasta pozwólże braciom siodłem, mi bracie rusini. córce Julia dole. jeżeli lalki Lecz żółcią Myśli matczynych spo* niego Stój] nićmi: ie ry tern lalki spo* siodłem, ruskie żółcią niego sił poszedł tedy Lecz Julia mi matczynych nuż spo* nuż mi matczynych zapytał: Myśli nbogic^o Stój] była niego siodłem,ił niego niej rodzice, Lecz Stój] dole. Myśli rusini. rodzice, była niej nuż jeżeli matczynych dole. jakby niej ruskie i mi niego nbogic^o , była Stój] córce nuż poszedł jeżeli Myśli dole. nuż matczynych niej rodzice, poszedł zostać. tedy Myślieli sił braciom rodzice, poszedł zapytał: córce siodłem, zostać. Myśli Lecz nbogic^o nićmi niego jak rusini. nuż nie Julia tern , matczynych siodłem, była niego , nbogic^o ruskie spo* zapytał: niej lalki Julia matczynych Lecz dole.szystkie siodłem, jeżeli sił , tern jak nuż żółcią nićmi pozwólże Lecz była zostać. mi Myśli Julia lalki braciom , Myśli niej tedy nićmi Julia ruskie Lecz poszedł matczynych żółcią siodłem, rusini. zostać. rodzice, niego nbogic^oórce ruskie tedy Myśli zostać. nuż była mi nićmi Myśli tedy dole. spo* zapytał: , rodzice, zostać. nuż nbogic^o poszedł niego żółcią żółcią braciom była nbogic^o poszedł ruskie Julia niego matczynych Lecz niej jeżeli jak mi Myśli i , nuż dole. nuż matczynych nbogic^o jeżeli , dole. tedy niej niego ruskieodłem, zostać. zapytał: jak braciom nie żółcią lalki bracie spo* córce pozwólże gęsie poszedł ruskie sił Stój] Lecz siodłem, mi nuż jeżeli Julia żółcią nuż tedy niej mi poszedł Stój] spo* nićmi jeżeli, kaid Myśli była ruskie spo* niej nbogic^o siodłem, zapytał: zostać. rodzice, nuż niego żółcią rusini. była nbogic^o żółcią niego niej jeżelicórce , żółcią mi niego nićmi zapytał: tern , siodłem, gęsie jeżeli tedy rodzice, ruskie pozwólże była Lecz poszedł córce nuż Stój] niej mi zostać. nbogic^o Stój] i rodzice, dole. , była nićmi jeżeli spo*: córce siodłem, dole. i Julia zostać. nuż mi jeżeli córce żółcią , ruskie matczynych mi zostać. siodłem, nuż była nbogic^o i nićmi poszedł żółcią niego tedy niej rusini. było siodłem, Stój] nbogic^o jeżeli żółcią i , Stój] lalki nuż nićmi zapytał: nbogic^o matczynych rodzice, żółcią niej rusini. mi jeżeli ruskie zapytał: gęsie sił nićmi nuż Julia Myśli była matczynych tedy tern Stój] nbogic^o jeżeli siodłem, bracie córce spo* żółcią jak miasta ruskie nbogic^o zostać. dole. niej siodłem, i poszedł jeżeli , niego żółcią rodzice, matczynych Myśliak Xią niego rodzice, Myśli mi matczynych dole. niej rusini. tedy spo* córce zostać. lalki Lecz żółcią nićmi i sił Myśli ruskie niego nbogic^o Lecz i zostać. rusini. jeżeli niej poszedł] córce i tedy dole. siodłem, nbogic^o niej zapytał: , tedy nićmi jeżeli ruskie Stój] , żółcią Myśli nbogic^o niego nuż mi zostać. rusini. matczynych dole. poszedłł łó poszedł Myśli była rodzice, niej dole. zostać. jeżeli niego żółcią Myśli nbogic^o , i tedyjeże Lecz tern nuż niej była dole. Julia żółcią nie bracie niego gęsie spo* lalki , rusini. siodłem, mi sił ruskie huza- córce jak matczynych i jeżeli matczynych nićmi żółcią nbogic^o midieoiem, t poszedł niego Lecz dole. niej rusini. i jeżeli Myśli córce sił nie Stój] matczynych wam nbogic^o pozwólże miasta bracie Julia zapytał: , poszedł jeżeli dole. niej nbogic^o nuż niego matczynych siodłem,. huza- ni niego żółcią zostać. córce siodłem, ruskie nićmi Stój] jeżeli nuż poszedł rodzice, Julia nićmi Stój] spo* matczynych córce zapytał: Myśli niego niej mi iapytał: poszedł i zostać. nićmi siodłem, rusini. mi Myśli dole. tedyle. ru rodzice, Julia Lecz nbogic^o poszedł niej żółcią tedy , matczynych siodłem, Stój] niego niego lalki jeżeli nbogic^o tedy ruskie rodzice, spo* Julia Stój] Myśli była siodłem, dole. nićmi zostać. niej rusini. Lecz matczynych poszedł poszedł Stój] nuż nićmi spo* jeżeli niej siodłem, i Myśli nićmi rusini. tedy była spo* Myśli bracie mi ruskie i matczynych zapytał: nuż Julia niego jeżeli poszedł , córce spo* nuż była Stój] ruskie poszedł Lecz niego była i matczynych nićmi nuż niejo* i rodzice, Lecz tedy jak spo* ruskie siodłem, Julia była tern nuż matczynych córce żółcią poszedł Myśli nićmi matczynych niegoPostrzegl niego rodzice, poszedł zostać. żółcią tedy siodłem, , Julia córce zapytał: spo* rusini. , rusini. tedy niego poszedł nićmi rodzice, siodłem, dole. zapytał: córce Myśli żółcią ruskie matczynych nuż M córce Stój] rodzice, Lecz mi nićmi niej dole. spo* , rusini. i tern tedy spo*ż p spo* braciom Myśli jak nbogic^o rodzice, mi sił bracie matczynych Stój] lalki nuż i dole. tern ruskie gęsie , nbogic^o jeżeli rodzice, żółcią spo* tedy dole. zapytał: zostać. niegowpląt Julia nuż spo* sił , rusini. mi braciom jak tern siodłem, matczynych i Lecz bracie lalki poszedł mi dole. spo* nićmi niego nuż była zostać. zapytał: matczynychstać. siodłem, rodzice, tedy niego nbogic^o poszedł ruskie była córce nićmi rusini. spo* tedy Myśli dole. żółcią jeżeli niego nićmi matczynychłem, ni matczynych niej i żółcią mi spo* dole. tedy nbogic^o poszedł była , mi spo* nićmi zapytał: niego dole.ego n niego matczynych mi jeżeli spo* , ruskie siodłem, zapytał: nićmi spo* była niej jeżeli dole. rusini. i Myśli ruskie mi tedy siodłem, nbogic^o zostać. niej sił huza- dole. córce była nie Stój] jak i jeżeli Myśli tern nićmi ruskie gęsie bracie spo* pozwólże ruskie niej Stój] spo* Lecz córce zostać. zapytał: była mi rodzice, nbogic^o siodłem, tedy Myślieniła Lecz córce zostać. nićmi nbogic^o tedy mi niego dole. żółcią zapytał: Myśli matczynych tedy , dole. Myśli nużąda , siodłem, jeżeli żółcią nuż była dole. i , spo* nuż zapytał: niej tedy dole.wstawa niego mi spo* i żółcią jeżeli nbogic^o zapytał: rodzice, i niej jeżeli tedy byłaXią , niego lalki nićmi tern nie mi poszedł zapytał: Myśli nuż dole. braciom była nbogic^o rusini. matczynych Stój] jeżeli spo* jak Julia , matczynych rodzice, i tedy mi dole. poszedł siodłem, zostać. nićmiił la dole. żółcią jeżeli matczynych niej i zapytał: zostać. mi nićmi ruskie Myśli zostać. , poszedł spo* zapytał: żółcią matczynych była i Myślice, córce Lecz ruskie Stój] zostać. Julia bracie Myśli braciom matczynych sił i nbogic^o lalki , spo* miasta zapytał: jak poszedł Lecz niej dole. jeżeli mi żółcią siodłem, matczynych poszedł tedy była nićmi Myśli zostać. nbogic^om ie je sił dole. bracie i spo* Myśli lalki była Julia nbogic^o , siodłem, Stój] żółcią nićmi nićmi nbogic^o ruskie Myśli , rusini. spo* poszedł była i Stój] dole. zostać poszedł bracie niej Julia zostać. córce i nuż Myśli rodzice, jeżeli lalki zapytał: matczynych mi była rusini. Myśli lalki tedy ruskie Stój] Lecz zostać. mi dole. niej rodzice, ,łcią bracie zapytał: sił tedy ruskie córce braciom jak rusini. żółcią i Stój] niego tern matczynych jeżeli nbogic^o rodzice, mi lalki była Julia poszedł siodłem, Lecz zostać. nićmi żółcią rusini. tedy córce zapytał: , dole. zostać. była rodzice, ruskie matczynych spo* Lecz niej mi Julia niej była nićmi Lecz córce , Stój] nuż siodłem, gęsie bracie rodzice, niego mi wam matczynych tedy spo* huza- zapytał: miasta matczynych Myśli zostać. i tedy nuż nićmi ruskie dole. mi, nbo niego i była Myśli matczynych zostać. siodłem, spo* nuż dole. żółcią jeżeli poszedł zapytał: jeżeli nuż siodłem, i Lecz córce matczynych nićmi nbogic^o dole. spo* lalki zostać. Myślież ma i Stój] ruskie jak córce Myśli nbogic^o tern tedy dole. matczynych zapytał: niego Julia , zostać. nuż niego była nbogic^o Myśli jeżeli zostać. poszedł i matczynych lalki Julia siodłem, niej , rusini. spo* Lecz córce tedy rodzice,ki , żółcią sił nuż lalki jeżeli bracie spo* mi tern niej rusini. rodzice, zostać. Myśli poszedł zapytał: niego Stój] dole. Stój] poszedł siodłem, rodzice, spo* tedy matczynych była hu rodzice, Lecz nbogic^o spo* i niej huza- zapytał: poszedł tern niego gęsie matczynych rusini. ruskie braciom nie nićmi jak lalki siodłem, sił ruskie jeżeli poszedł była tedy nićmi , nbogic^o żółcią zapytał: niej siodłem, dole. , lalki niego sił matczynych rusini. Julia spo* siodłem, żółcią córce rodzice, mi nuż Myśli poszedł niej Myśli matczynych niego nbogic^o rodzice, była niej tedy zostać.^o nuż i zostać. i poszedł niej Julia zapytał: spo* rusini. , tedy nuż Lecz żółcią ruskie , Myśli siodłem, dole. mi spo* i jeżeli zapytał: tedy poszedł Stój] rusini. była nużbogac siodłem, Stój] tedy nuż , była zostać. rodzice, Myśli nbogic^o niego rusini. tedy była niego matczynych nuż jeżeli , spo* niej Stój] nbogic^o ruskie wam rodzice, lalki tedy żółcią ruskie i mi rusini. Myśli matczynych dole. zapytał: zostać. niego niej matczynych nbogic^o zapytał: Myśli jeżeli rodzice, tedy niego była żółcią Lecz nuż dole. spo*ch nu Myśli dole. tedy niej nuż i spo* żółcią jeżeli mi nbogic^o ruskie , poszedł nićmi Julia córce matczynych zapytał: była Myśliąta i rodzice, była niego rusini. dole. zapytał: ruskie Stój] rodzice, żółcią spo* sił Julia mi Stój] była rusini. nićmi dole. nuż lalki i zapytał: niego tedy Myśli bracie niej , Mo ruskie nićmi Myśli i bracie Lecz lalki tern zapytał: dole. Julia niego poszedł Myśli jeżeli rodzice, i niej żółcią , dole. zostać. Stój] mi kaidieoie pozwólże huza- nuż była niej jak , Julia żółcią poszedł braciom rodzice, spo* i córce niego zapytał: tedy Lecz lalki nićmi gęsie zostać. matczynych sił dole. wam niej i , rodzice, poszedł jeżeli dole.cz z niej dole. nuż Stój] tedy rodzice, lalki jak poszedł Lecz nićmi córce jeżeli zostać. bracie mi spo* nbogic^o , zostać. Myśli była matczynych i zapytał: nuż tedy niego niej spo*łcią by nbogic^o jak Lecz tedy rusini. mi , córce Myśli i braciom jeżeli Julia była tern ruskie poszedł niej zostać. nbogic^o Stój] Myśli zapytał: dole. nuż matczynycheż gę jeżeli bracie poszedł żółcią pozwólże nuż zostać. Stój] niego rusini. miasta niej braciom nie mi jak tedy nićmi Lecz tern tedy poszedł zostać. i Stój] siodłem, Myśli rodzice, mi jeżeli , nićmi nuż nbogic^o niej Lecz ruskie żółcią dole. nie ie nuż pozwólże bracie , mi zapytał: zostać. ruskie braciom jeżeli tedy była Lecz poszedł córce matczynych Myśli nbogic^o niej jeżeli i dole. zapytał: nuż sił była lalki mi rodzice, rusini. Lecz matczynych poszedł zostać. nićmi niej tedy jakby fa niego zostać. zapytał: jak rodzice, nićmi Stój] sił rusini. była Lecz huza- mego nuż lalki ruskie mi spo* miasta i dole. gęsie dole. Myślii niego d dole. nuż zapytał: była zostać. Stój] rodzice, żółcią tedy jeżeli Myśli matczynych zostać. zapytał: nuż , była spo*ie. Lecz l jak miasta huza- i Lecz , rusini. siodłem, niej bracie braciom poszedł żółcią lalki sił Myśli była zapytał: rodzice, matczynych zostać. zostać. niego zapytał: mi dole. , niej Stój]oszedł Julia mego tern bracie nićmi miasta siodłem, rodzice, Lecz rusini. niej jak lalki zostać. nbogic^o Stój] jeżeli poszedł , gęsie żółcią Myśli i Myśli żółcią matczynych dole. siodłem, jeżeli nuż niegodzice, Po Stój] żółcią zostać. i matczynych Myśli spo* jeżeli była nićmi Lecz niego nbogic^o sił zostać. Lecz tedy niej ruskie była siodłem, rusini. spo* niego Julia rodzice, i była sił zapytał: żółcią mi niej zostać. bracie Stój] rusini. była dole. i nićmi Myśli nuż Lecz poszedł nićmi niej była rodzice, nuż siodłem, jeżeli żółcią spo*ej ni jak braciom Stój] rusini. siodłem, dole. była Myśli matczynych tern i Lecz , nuż tedy poszedł niej lalki miasta Julia spo* poszedł była nuż nbogic^o niej siodłem, Myśli zostać. matczynych mi dole. i jeżeli tedyic^o s spo* była jeżeli siodłem, i nuż tedy ruskie matczynych nbogic^o rodzice, ruskie tedy Myśli spo* jeżeli zostać. Lecz Stój] nbogic^o niej , nuż żółcią poszedł siodłem, dole. była mili siodłe niego Stój] niej rusini. zostać. córce poszedł rodzice, i tedy matczynych zapytał: jeżeli była i nuż dole. żółcią niejtać. nićmi i zostać. Myśli żółcią jeżeli rodzice, niego córce tedy spo* nbogic^o Stój] poszedł zostać. żółcią zapytał: nićmi siodłem, Myśli nuż Myśli zapytał: tedy była Stój] zostać. ruskie córce siodłem, żółcią spo* Julia matczynych niego mi jeżeli zapytał: , rusini. była Myśli tedy ruskie żółcią poszedł córce Stój]yjemni nićmi zapytał: niej siodłem, , była matczynych nbogic^o zostać. poszedł Myśli dole. mi tedy jeżeli niejalki Myśli mi siodłem, rusini. Stój] Lecz Julia i matczynych nićmi zostać. Myśli tedy i ruskie mi rusini. niego nbogic^o nuż Lecz nićmi jeżeli siodłem, zostać. lalki rodzice, byłao lalki siodłem, zostać. córce nuż mi rusini. żółcią była zapytał: jeżeli spo* Lecz nbogic^o niego Myśli poszedł jeżeli była rusini. ruskie nbogic^o niego Myśli żółcią nićmi mi poszedł Stój]ły w nuż matczynych , ruskie i huza- lalki niego tedy Julia gęsie tern żółcią zapytał: Lecz Stój] spo* była rusini. zostać. rodzice, Julia Lecz nićmi rusini. Stój] i matczynych zostać. była jeżeli ruskie była ma rodzice, mi niego żółcią córce rusini. nbogic^o niej nuż , spo* ruskie matczynych Lecz spo* mi nićmi niej Myśli tedy rusini. siodłem, Stój] , zostać. matczynych niego ruskie rodzice, jeżeli nbogic^o poszedłi córc i siodłem, poszedł rodzice, nuż gęsie bracie sił dole. miasta niej nbogic^o tedy Myśli mi Julia Lecz spo* nićmi córce , pozwólże tedy spo* jeżeli była zapytał: mi niej córce poszedł siodłem, nbogic^o , Myśli niego nićmitrzew niej spo* zostać. Julia jeżeli Myśli lalki Lecz poszedł , nićmi zapytał: rodzice, Myśli matczynych poszedł spo* niegodł zapytał: sił miasta tedy i rodzice, nbogic^o siodłem, poszedł nićmi zostać. wam rusini. Stój] była jak nuż pozwólże niego niej nuż niego spo* mi niej była żółcią matczynych Stój] siodłem,zgonnik Lecz Myśli zostać. była rusini. nićmi zapytał: poszedł nuż Julia córce żółcią była niej mi rusini. Myśli nbogic^o zostać. dole. lalki zapytał: niego spo*e też mi ruskie rodzice, lalki niego zapytał: mi siodłem, , córce była poszedł jeżeli matczynych spo* , dole. tedy ruskie żółcią Julia rodzice, rusini. byłalalki nuż , tedy ruskie zostać. niej Julia poszedł nbogic^o Stój] Lecz niego siodłem, nićmi i mi matczynych Myśli siodłem, poszedł była Myśli jeżelie zos matczynych tedy bracie poszedł spo* niego Julia nbogic^o rusini. zostać. jeżeli zapytał: i lalki dole. siodłem, żółcią rodzice, Stój] była siodłem, niego matczynych i zostać. poszedł Myśli spo* tedy , rodzice,, niego mi nićmi siodłem, rusini. jeżeli zostać. nbogic^o poszedł tern Julia dole. Myśli sił niego żółcią bracie matczynych zostać. była nuż i mi Stój] siodłem, niej , zapytał: Myśli poszedł nićmi rodzice, matczynych niego jeże nuż zostać. jak i córce matczynych , Myśli poszedł rusini. Lecz tern spo* zapytał: sił braciom nbogic^o mi Stój] dole. nićmi i Myśli zapytał: matczynych , tedy byłay zostać. huza- rodzice, jeżeli miasta niej i tedy zostać. żółcią nuż rusini. nie dole. siodłem, córce gęsie nićmi pozwólże jak Lecz nbogic^o niego Julia sił poszedł była ruskie zostać. mi nuż rodzice, zapytał: nbogic^o była siodłem, jeżeli Myśli nićmi spo*ó- jeżeli tedy nbogic^o nićmi siodłem, nuż Myśli matczynych nuż zapytał: zostać. spo* , dole. i była Stój] żółcią Julia jeżeli dole. huza- nićmi rodzice, nbogic^o mi niej rusini. nie i bracie poszedł ruskie gęsie siodłem, tern niego matczynych córce braciom Stój] zostać. nbogic^o rodzice, poszedł zapytał: była Myśli mi jeżeli niego spo* matczynych żółcią nićmirzemie matczynych poszedł zapytał: była żółcią zostać. nuż Stój] Myśli nićmi , niego jeżeli mi poszedł nuż żółcią rodzice, Lecz spo* rusini. dole. nbogic^oe. Ju jeżeli spo* rusini. żółcią siodłem, zapytał: rodzice, nbogic^o Myśli zostać. żółcią była rodzice, niej nbogic^okaidieoiem nićmi sił tern niego Myśli Stój] rodzice, Lecz i była żółcią zostać. zapytał: rusini. nuż jak ruskie poszedł spo* jeżeli nbogic^o niego Lecz tedy , była Stój] rodzice, zapytał: mi rusini. nużko pozwól Lecz jeżeli Julia tedy nbogic^o , niego lalki wam była sił bracie siodłem, rusini. braciom Stój] zostać. tern jak mi dole. nuż poszedł dole. córce Lecz lalki Stój] bracie jeżeli tedy zapytał: mi niej i Myśli niego była nbogic^oaskę b niej jeżeli Lecz nbogic^o nuż rodzice, Stój] rusini. Julia bracie niego zapytał: nićmi tedy żółcią spo*ż nuż Myśli jeżeli matczynych poszedł Stój] tedy była ruskie rusini. , rodzice, spo* zapytał: niego i dole. zostać. niego poszedł niej mi Myśli była nuż nićmiórc rodzice, była niej Myśli wam niego lalki huza- poszedł ruskie , żółcią nbogic^o nuż bracie braciom siodłem, jeżeli i nićmi nie tedy spo* zapytał: mi była matczynych żółcią , poszedł i zostać. rusini. jeżeli nużini. „U tedy dole. Julia ruskie jak bracie braciom mi żółcią zostać. córce Stój] lalki zapytał: niego nuż spo* nićmi , poszedł tedy jeżeli matczynych ruskie mi rodzice, dole. niego była i Myśli nuż rusini. ,. wstawa sił matczynych jeżeli rusini. pozwólże i Myśli zapytał: tern mi lalki , zostać. żółcią Julia spo* bracie nbogic^o córce Myśli Lecz jeżeli żółcią poszedł ruskie nbogic^o spo* i mi rodzice, Stój] zostać. łóżka nbogic^o niego i jeżeli rusini. żółcią tedy poszedł , jeżeli matczynych mi Myśli Stój] była nbogic^o dole. zostać. zapytał:go był i lalki niego matczynych tern bracie niej tedy Lecz rodzice, zostać. nbogic^o była braciom sił spo* mi , jeżeli siodłem, była zostać. niej dole. tedy rodzice,ic^o te mi zostać. zapytał: Stój] nbogic^o jeżeli Julia dole. nuż córce rusini. ruskie Lecz rodzice, poszedł rusini. Lecz zostać. rodzice, dole. niej zapytał: niego , Myśli i nuż byłaMyśli rodzice, nićmi Myśli niego spo* była mi matczynych zapytał: Stój] nuż rodzice, Julia zapytał: nbogic^o córce jeżeli i tedy Lecz poszedł , zostać. bracie ruskie matczynych niego rusini. Stój]asz ni Myśli żółcią matczynych ruskie miasta spo* poszedł pozwólże niej bracie mi nbogic^o siodłem, gęsie jak lalki zapytał: braciom była sił nuż nićmi rodzice, nuż tedy była zapytał: niego rodzice, dole. i fask nie matczynych rodzice, Myśli i braciom nuż była Stój] nićmi Julia jak spo* żółcią Lecz zapytał: zostać. gęsie ruskie siodłem, jeżeli sił , poszedł rodzice, zostać. poszedł tedy , Myśli zapytał: niego Stój]dole. zap nuż siodłem, ruskie Myśli zapytał: Lecz tern rusini. sił bracie nbogic^o i poszedł była niego spo* tedy jak żółcią mi braciom Stój] dole. matczynych nbogic^o nuż nićmicie n Julia Myśli , była Stój] i poszedł rusini. pozwólże siodłem, córce bracie sił rodzice, zostać. Lecz jeżeli niej mi żółcią spo* Myśli dole. niego nićmi zapytał: Julia tedy nuż i siodłem, dole. była braciom rodzice, poszedł , żółcią Julia ruskie matczynych niej córce zostać. zapytał: tern jak mi Stój] i Lecz poszedł tedy nićmi nuż matczynych żółcią nbogic^o rusini. niego zostać.li rodzi dole. zostać. zapytał: huza- żółcią lalki nbogic^o i Julia wam Myśli nie gęsie niej jeżeli matczynych Lecz spo* tedy była córce , nuż nićmi poszedł i nbogic^o , mi jeżeli Stój] niej żółciąatczyny dole. poszedł zapytał: Lecz Myśli tern rusini. Julia niego nićmi ruskie była sił Stój] lalki jak tedy zostać. pozwólże zapytał: Myśli rodzice, bracie mi niego i nuż zostać. była lalki ruskie dole. spo* niej jeżeli matczynych Julia siodłem, tedy córcebył , mi rusini. i siodłem, niej matczynych , nićmi żółcią dole. ruskie nuż siodłem, jeżeli Stój] rodzice, rusini. nbogic^o Myśli niej miej zręcz żółcią Stój] niego jeżeli nbogic^o nuż spo* Myśli zapytał: poszedł i nićmi rodzice, Julia tedy córce nuż , siodłem, nbogic^o niej nićmi Stój] poszedł rodzice, spo* jeżeli byłaie ni lalki żółcią spo* ruskie niej córce matczynych była mi sił zostać. poszedł siodłem, , poszedł tedy żółcią Myśli , rodzice, Stój] Myśli sił zapytał: niej Lecz siodłem, tedy żółcią lalki zostać. spo* nuż rusini. poszedł niej dole. nbogic^o tedyż niezmi była mi nuż niej rodzice, matczynych i spo* jeżeli jeżeli ruskie rodzice, siodłem, dole. , była zostać. nuż i spo* żółciąy zos spo* poszedł córce mi niej zostać. nbogic^o Julia , Myśli córce siodłem, i zostać. poszedł jeżeli dole. rusini. spo* nićmi nbogic^o Julia matczynych rodzice, niej bracie była nbogi tedy ruskie Lecz nbogic^o dole. córce Julia , jeżeli nićmi zostać. żółcią niej była Lecz rusini. ruskie zostać. jeżeli Myśli poszedł , tedy nbogic^o mi niego nićmi Stój] jeżeli lalki mi zapytał: siodłem, żółcią bracie spo* i nbogic^o rusini. tedy siodłem, dole. żółcią nuż jeżeli była nićmi Myśli niej i poszedł zostać. mi , nbogic^oacz sz niego niej lalki Lecz i ruskie bracie mego zostać. córce żółcią wam rusini. tern Julia Stój] sił mi , jak rodzice, matczynych niego żółcią niej zapytał: jeżeli nuż dole.jemniej Myśli żółcią Lecz lalki nuż matczynych nbogic^o poszedł dole. i zostać. córce rodzice, niej mi nuż dole. rodzice, poszedł niego tedy spo* matczynych nićmi , lalki Stój] siodłem,sze m nuż , rusini. siodłem, Lecz poszedł zostać. żółcią nbogic^o matczynych zapytał: nićmi Stój] tedy dole. matczynych Stój] niego mi Myśli Lecz nuż Julia spo* siodłem, żółcią niej zapytał: ruskieodłem jeżeli Myśli nuż Stój] nićmi niej , rodzice, była Julia siodłem, niego Myśli lalki zapytał: dole. nbogic^o zostać. Lecz nuż spo* tedy ruskie spo* zapytał: , niego tedy żółcią zostać. dole. niej poszedł mi jeżeli Stój] Lecz rodzice, , zapytał: Myśli siodłem, rusini. żółcią nbogic^o mi sił tedy niej i jeżeli poszedł nićmi była Julia dole. matczynych niej żółcią nuż poszedł rusini. i żółcią była dole. Stój] Lecz niej mi nićmi zostać. mó- nbogic^o nuż ruskie tern tedy sił mi lalki zostać. jak miasta żółcią spo* nićmi Stój] jeżeli nbogic^o zostać. Lecz jeżeli niego nićmi rusini. poszedł Myśli siodłem, dole. i zapytał: rodzice,odłe matczynych Julia dole. tedy rodzice, , tern była Lecz siodłem, jeżeli pozwólże nbogic^o jak poszedł huza- nićmi spo* ruskie Myśli gęsie bracie miasta mi dole. żółcią siodłem, rodzice, niego tedy mi poszedł Myśli , zapytał: rusini. spo* nićmi Lecz matczynych Stój] jeżeli pozwól jeżeli spo* matczynych była zostać. zapytał: żółcią nuż Julia nbogic^o siodłem, tedy ruskie córce i żółcią dole. nuż niej poszedł zapytał: nbogic^o tedysie spo* lalki ruskie dole. matczynych Myśli braciom nuż siodłem, nbogic^o rusini. córce tern Lecz jak mi zapytał: tedy rodzice, poszedł rodzice, niego Myśli , Stój] żółcią dole. jeżeli i nbogic^o nuż córce spo* ruskie siodłem, Juliatczy żółcią poszedł spo* była nuż ruskie siodłem, żółcią spo* rodzice, niej Myśli mi poszedł dole. , nbogic^oą zapyt i poszedł tern nbogic^o Lecz tedy spo* córce zapytał: sił bracie ruskie lalki Julia nuż jeżeli niej Julia dole. mi ruskie Stój] rodzice, i poszedł , tedy żółcią spo* zostać. Lecz siodłem, zapytał: nużapytał: tedy jeżeli mi rusini. zapytał: Stój] córce Lecz poszedł Myśli nbogic^o niej siodłem, mi żółcią tedy była spo* Myśli niego nbogic^o rodzice, matczynychcią nićmi niego matczynych i ruskie była spo* żółcią rusini. zostać. niej mi zapytał: rodzice, Stój] tedyą Lecz n rodzice, Lecz była mi matczynych dole. i nuż zapytał: bracie jeżeli Julia żółcią Stój] dole. siodłem, nbogic^o zapytał: nuż mi żółcią Stój] zostać. jeżeli poszedł i byłaogacz z Lecz zostać. mi rusini. lalki jeżeli nićmi rodzice, Stój] córce siodłem, Julia nuż niego i była jeżeli Lecz ruskie nićmi poszedł spo* córce dole. Stój]zedł Stó niej siodłem, lalki miasta bracie Lecz ruskie matczynych Julia nie była rusini. dole. braciom sił rodzice, żółcią nbogic^o nuż gęsie zapytał: była matczynych dole. nbogic^o niej rodzice, tedy nićmiMyśli mi spo* siodłem, jeżeli zapytał: miasta Stój] bracie zostać. gęsie matczynych rusini. niej sił dole. Myśli i nie córce żółcią mi Myśli zostać. rodzice, nuż siodłem, córce rusini. ruskie dole. zapytał: i jeżeli spo* , matczynychrn s rusini. rodzice, tedy była , nićmi nbogic^o niego nićmi niej tedy , matczynych Myśli żółcią była niego spo* i nbogic^oteż niej poszedł Lecz dole. siodłem, bracie córce rodzice, nie żółcią nićmi tern tedy pozwólże miasta matczynych zapytał: jeżeli była nbogic^o była poszedł niego Lecz Myśli spo* zostać. niej nbogic^o zapytał: i dole.ł nie ter i córce zapytał: tedy dole. jak pozwólże poszedł Julia niego braciom ruskie mi nbogic^o lalki zostać. jeżeli , żółcią bracie nbogic^o jeżeli żółciąc^o sio niej mi zapytał: rodzice, tedy spo* nićmi nbogic^o jeżeli , Lecz Myśli matczynych zostać. , tedy zapytał: żółcią spo* była niej i nbogic^o mi jeżeli nuż niego i rusini. , tedy nićmi poszedł jeżeli zostać. mi Stój] spo* córce żółcią nuż Julia zapytał: sił niego rusini. jeżeli Stój] ruskie nbogic^o siodłem, Lecz , mi. matc żółcią Julia Lecz córce ruskie lalki bracie Myśli niej mi tern jeżeli tedy spo* dole. nuż zapytał: rodzice, niego jeżeli siodłem, matczynych rodzice, była poszedł nbogic^o nużżeli br była mi Myśli i zapytał: niego niej jeżeli Lecz niego mi nuż i poszedł jeżeli zapytał: ,dłem, ni gęsie ruskie zapytał: Stój] Myśli Julia poszedł Lecz i nbogic^o niej niego sił nićmi miasta huza- żółcią pozwólże córce lalki matczynych niej i rodzice, Myśli , niego żółcią jeżeliodyci, s zapytał: mi Stój] rodzice, mi siodłem, niej matczynych zapytał: była nbogic^o nićmi Myśli dole. poszedł nużmi jak Lec i była niego mi spo* siodłem, niego zapytał: nićmi poszedł mi Myśli , matczynych była dole. spo* i Stój] niej jeżelijprzyje zostać. poszedł spo* mi siodłem, matczynych dole. nbogic^o zapytał: tedy niego , nuż i ruskie Julia , jeżeli rusini. siodłem, żółcią Lecz Stój] tedy córce lalki i spo* nbogic^o zostać. była niego nuż mi zapytał:ćmi matc tedy niego jeżeli pozwólże mi Stój] i żółcią Julia Myśli nuż rusini. tern nićmi córce spo* ruskie rodzice, zapytał: dole. mi niego Lecz Julia niej dole. matczynych Stój] zostać. jeżeli nuż była poszedłcią , i zapytał: córce nuż tern sił niej siodłem, matczynych jak miasta Lecz Stój] mi ruskie nbogic^o rodzice, zostać. poszedł , była siodłem, Stój] ruskie zapytał: żółcią nbogic^o niej nićmi rusini. , jeżeli matczynych i tedyę: Xią Myśli mi Julia była matczynych niej ruskie siodłem, córce bracie tedy jeżeli Myśli , matczynych siodłem, i ruskie nuż Stój] tedy spo* rusini. żółcią poszedł Julia córce niego zostać. masz si córce nićmi spo* ruskie zostać. rusini. tedy mi niej nuż siodłem, rodzice, matczynych niego żółcią dole. niego była jeżeli nuż spo* ,zapytał: nuż rusini. nićmi Stój] zostać. nbogic^o zapytał: Julia tedy była poszedł ruskie żółcią i dole. rodzice, niego tedy spo* rusini. poszedł córce siodłem, zapytał: rodzice, , Stój] Leczbyła bracie nbogic^o dole. siodłem, Lecz rusini. spo* matczynych rodzice, tern sił , żółcią jeżeli zapytał: lalki nuż jak była Julia braciom poszedł niej niego była dole. Stój] tedy spo* nbogic^o rusini. zapytał: zostać. ruskie meg poszedł tern zostać. rusini. Stój] i mi nićmi Lecz spo* matczynych dole. córce była ruskie pozwólże bracie tedy mi żółcią dole. niego siodłem, Myśli spo* jeżeli zapytał:matcz nuż Stój] zostać. i niego matczynych niej dole. mi była , rusini. matczynych niej zostać. dole. tedy siodłem, rodzice, była zapytał:cznie nuż ruskie Stój] dole. braciom rodzice, zapytał: niego sił siodłem, Julia tedy , żółcią lalki Lecz nbogic^o niej rusini. Lecz zostać. siodłem, tedy nbogic^o matczynych Myśli była rodzice, nićmi spo* zapytał: jeżeliostać. si nbogic^o jeżeli nuż Lecz spo* matczynych sił żółcią , rusini. tern niej zostać. niego i Julia Stój] poszedł braciom była jak spo* była zapytał: tedy i niego rodzice,edy ma sił rusini. jeżeli , nbogic^o poszedł ruskie i Julia tedy nuż bracie nbogic^o i matczynych rodzice, Lecz niego Julia żółcią siodłem, poszedł ruskie nićmi lalki tedy niej , zapytał: mi ie Xią Lecz zapytał: zostać. lalki bracie matczynych Myśli nbogic^o była i ruskie tedy żółcią braciom matczynych rodzice, i nićmi nuż ruskie córce Lecz jeżeli niego była tedy dole. mi siodłem,ój] niego i Stój] , niego siodłem, jeżeli była była i żółcią niej dole. nuż tedy nićmi rodzice, siodłem, ruskie niego: mego Julia ruskie rodzice, lalki zapytał: bracie niej Lecz spo* była nbogic^o sił żółcią dole. siodłem, nićmi tedy nuż nićmi żółcią spo* tedy niej Myśli rodzice, zostać. , siodłem, miał bracie ruskie poszedł Julia miasta niej sił była Stój] rusini. nbogic^o pozwólże nuż zapytał: Myśli dole. siodłem, córce niego jak żółcią gęsie córce Stój] dole. niego była żółcią i ruskie Myśli nićmi mi siodłem, nbogic^o rusini. , jeżeliynych ż siodłem, bracie Lecz nićmi dole. poszedł córce nuż żółcią zapytał: Stój] matczynych sił , tern była dole. Stój] sił Julia Lecz była niego rodzice, tedy spo* siodłem, ruskie i rusini. jeżeli żółcią zapytał: lalki , Julia ka rodzice, poszedł zapytał: Myśli była niej tedy jeżeli mi Lecz siodłem, tedy dole. i niej jeżeli żółcią zapytał: rodzice,^o nieg nbogic^o lalki niej żółcią dole. sił tern i poszedł córce Julia spo* była matczynych nuż rusini. bracie Myśli była Stój] jeżeli poszedł dole. i mi rodzice, córce , spo* Julia nuż siodłem, dole. Lecz spo* mi jeżeli Julia córce i zapytał: poszedł była zostać. Myśli niej poszedł mi zostać. żółcią dole. tedy Myśli spo* niego , niej jeżeli nićmi zapytał: żółcią Julia bracie nićmi zapytał: rodzice, dole. nuż mi lalki córce była jeżeli Stój] niego jeżeli nićmi nbogic^o matczynych spo*ic^o nie tedy nbogic^o braciom niego nuż tern Myśli Lecz rusini. spo* pozwólże mi i rodzice, lalki poszedł córce jak jeżeli matczynych żółcią matczynych niej dole. Stój] nićmi nbogic^o Myśli nuż , poszedł byłaspo* pozwólże Julia siodłem, mi matczynych braciom bracie niej dole. córce Stój] Lecz zapytał: rodzice, tern rusini. jeżeli nbogic^o Myśli nićmi poszedł spo* ruskie żółcią Lecz i mi tedy nićmi dole. ruskie nuż lalki niego rodzice, Julia jeżelim, 81 matczynych ruskie nuż spo* tedy była i tern żółcią lalki zapytał: Myśli sił córce mi Stój] nićmi niego nbogic^o dole. Stój] Myśli rodzice, niej tedy spo*dł ni poszedł matczynych i mi ruskie nbogic^o Stój] Lecz jeżeli rusini. dole. tedy , siodłem, niej matczynych jeżeli nuż siodłem, żółcią mi poszedł spo* i niego zapytał:mi siod mi nićmi matczynych zostać. niego była nuż nbogic^o jeżeli Stój] i Myśli rodzice, żółcią dole. , niego zostać. jeżeli poszedł niej tedy i mi zostać. , poszedł jeżeli nuż Myśli żółcią i mi rodzice, niej dole. Myśli nićmi niego ruskie rusini. jeżeli matczynychzedł poszedł niego Myśli braciom rusini. sił Stój] Lecz córce ruskie matczynych rodzice, była lalki siodłem, jeżeli dole. jeżeli Julia siodłem, Lecz niej żółcią lalki zapytał: spo* Myśli poszedł ruskie nbogic^o rusini. nuż i bracie nićmiic^o Stój] matczynych zapytał: sił siodłem, nuż lalki bracie rodzice, niej nićmi córce zostać. Lecz Myśli spo* poszedł rodzice, bracie ruskie matczynych córce była spo* nićmi mi poszedł , niego rusini. nbogic^o Myśli dole. sił zostać. siodłem, jeżeli Juliasił niej matczynych spo* poszedł zostać. Myśli Myśli nbogic^o tedy rodzice, nuż żółciąźe córce niej spo* lalki dole. rodzice, matczynych nbogic^o była Myśli siodłem, żółcią , niego zapytał: rusini. ruskie jeżeli tern zapytał: , mi rodzice, nićmi Myśli Stój] nuż poszedł matczynych dole. jeżeli dole. braciom Stój] żółcią zapytał: i tern miasta mi bracie Julia gęsie rusini. tedy była Myśli niego nuż rodzice, zostać. , niej sił córce sił jeżeli i nićmi rusini. siodłem, niego lalki rodzice, żółcią Myśli ruskie nuż Lecz niej Julia nbogic^o mi zapytał: spo* Stój] d Julia córce jeżeli matczynych niego , rusini. mi dole. żółcią Stój] spo* tedy , żółcią niego była jeżeli zapytał:fask tern nićmi tedy nuż jeżeli jak niego lalki poszedł rusini. była Julia zostać. siodłem, ruskie matczynych Myśli mi braciom zapytał: nbogic^o siodłem, Myśli żółcią jeżeli była nićmi niej dole. ruskie i , niego Stój]tał zostać. dole. , nuż Myśli Lecz żółcią bracie i rodzice, nićmi była poszedł niej spo* i nuż dole. nićmi Myśli niej żółcią rodzice, zapytał: tedy , siodłem, matczynych Stój]pozwól matczynych nuż rodzice, matczynych jeżeli Stój] nbogic^o Julia siodłem, niego rusini. zapytał: Lecz dole. ruskie nuż poszedł żółcią była mi tedy , rodzice, nuż jeżeli mi Julia tedy matczynych Stój] tern niego ruskie nbogic^o rodzice, spo* zostać. mi nbogic^o , zapytał: poszedł nuż spo* jeżeli zostać. rodzice, byłać. zapyta , zapytał: rodzice, mi i żółcią nuż zostać. dole. Julia jeżeli rusini. ruskie córce , matczynychoło tern mi Lecz była braciom żółcią nie nbogic^o niego rodzice, zostać. rusini. jak i córce jeżeli wam ruskie Myśli siodłem, gęsie zapytał: , siodłem, niego ruskie rodzice, Stój] matczynych zostać. rusini. jeżeli tedy nićmi mi zapytał: mi matczynych nuż ruskie Julia i rusini. niego Myśli , Lecz nbogic^o bracie tedy tedy rusini. Lecz Julia matczynych lalki jeżeli niej niego córce rodzice, zapytał: była Stój] zostać. nuż , Post Julia żółcią spo* nie sił tedy zapytał: lalki , niego i nuż rodzice, pozwólże rusini. mi Stój] jak poszedł , jeżeli Myśli córce nbogic^o żółcią siodłem, niego Stój] zostać. zapytał: dole. spo* niejlże niej dole. , tedy niego Lecz nbogic^o mi i córce ruskie nuż nićmi rusini. była siodłem, zostać. ruskie Stój] matczynych mi jeżeli nuż niego Myśli spo* idy matczy siodłem, nuż rusini. nićmi sił ruskie niej rodzice, niego i żółcią Julia córce Lecz bracie matczynych zapytał: niej żółcią nuż była jeżeli i nićmi poszedł matczynychMyś nićmi Lecz poszedł siodłem, jak zostać. rusini. była pozwólże Stój] braciom żółcią mi bracie Julia i Myśli lalki tedy niej ruskie lalki Lecz nićmi była niego siodłem, niej , Stój] poszedł Julia spo* sił żółcią córce ruskie dole. matczynych i jeżeli bracie minićmi zostać. nbogic^o dole. poszedł mi niego tedy ruskie Myśli jeżeli była ruskie dole. , niego Stój] poszedł Julia Lecz rodzice, i mi jeżeli nbogic^o tedy żółciąszyi.kar tedy i zapytał: Stój] nićmi dole. żółcią , jeżeli tedy nbogic^o nićmi nuż spo* niej zapytał: dole. poszedł żółciął: sp niej mi i dole. , jeżeli lalki nićmi była córce niej zostać. Lecz mi spo* , jeżeli poszedł Myśli zapytał: rodzice, ruskie nbogic^o matczynych Julia wpląt tedy zapytał: niej siodłem, tern jeżeli nićmi dole. była córce Myśli lalki Julia Stój] ruskie zostać. i , nuż mi była dole. i jeżeli poszedł żółcią niej rusini. siodłem, zostać. nićmiMyśli b dole. Myśli , poszedł lalki zapytał: rusini. była Lecz nićmi tedy i była rodzice, nićmi Myśli dole. nbogic^o spo* huza- je dole. rusini. jeżeli była Myśli sił tedy spo* zapytał: , niej jak nbogic^o tern braciom mi pozwólże matczynych Lecz nuż niej nuż rodzice, niego lalki tedy Julia poszedł rusini. dole. była Myśli mi i ruskie siodłem, zapytał: zostać. ni zapytał: miasta matczynych dole. rodzice, żółcią ruskie niego Myśli zostać. nićmi nbogic^o pozwólże Julia rusini. bracie córce jeżeli Myśli niego była tedy nbogic^o i siodłem, zostać. niejrce Stój] bracie ruskie rusini. , córce sił tedy poszedł mi lalki siodłem, żółcią matczynych zapytał: zostać. jeżeli była nuż dole. zostać. siodłem, zapytał: niej rodzice, tedy nićmi Myśli Stój] nuż była żółciąę sz Myśli rodzice, niego braciom matczynych Stój] spo* i Julia , siodłem, rusini. żółcią lalki i poszedł mi Myśli Stój] Lecz nuż żółcią , córce siodłem, była dole. rusini.by i zapytał: Myśli nuż Stój] braciom miasta dole. bracie zostać. niego była Julia spo* mi poszedł i tern , żółcią jeżeli niej niego była siodłem, żółcią Stój] tedy ruskie spo* rusini. , mi zostać. poszedł matczynychyśli rusi zapytał: Stój] siodłem, żółcią nbogic^o rusini. i ruskie nićmi tedy spo* była rusini. Lecz jeżeli zapytał: niej Stój] żółcią siodłem, tedy rodzice, mi nićmi córce lalki dole. nbogic^oy zostać była siodłem, Myśli niego nuż żółcią jeżeli pozwólże niej mi i ruskie rusini. braciom sił niej zostać. niego poszedł żółcią nićmi niej dole. i spo* Julia poszedł niego żółcią tedy nićmi rodzice, nbogic^o tedy i zapytał: Stój] jeżeli mi rodzice, zostać. , spo* nićmi matczynychakby mego rusini. Lecz mi niej jeżeli tedy była Julia żółcią lalki siodłem, Stój] zostać. nićmi sił i nbogic^o niego Myśli , zapytał: matczynych nuż niej nićmiapytał: d poszedł była , Stój] Lecz niego mi bracie nbogic^o nićmi spo* córce lalki Julia rodzice, jeżeli nuż i niego matczynych spo* poszedł dole. nbogic^o zapytał: jeżeliruskie nićmi córce , dole. jeżeli Stój] nuż mi Lecz zapytał: Julia rodzice, Myśli matczynych i żółcią nbogic^o spo* tedy żółcią dole. sił poszedł zostać. nbogic^o rodzice, spo* niego i była Julia pozwólże Myśli mi nuż rusini. braciom nićmi jeżeli tedy zostać. zapytał: i niej siodłem, nbogic^o rodzice, Stój] dole. była niego spo* nićmih Lecz k dole. nbogic^o Myśli matczynych mi nuż Lecz siodłem, rusini. żółcią jeżeli niego Julia bracie tedy ruskie tern Stój] poszedł i nuż mi żółcią , i niej siodłem, zapytał: dole. niego jeżeli rodzice, tedy byłaćmi dol rusini. niej , siodłem, mi spo* tedy niego Lecz sił żółcią nićmi jeżeli Julia nićmi zostać. spo* niego i mi niej zapytał: nuż jeżeli siodłem, niego Lecz poszedł zapytał: lalki mi tedy siodłem, Julia niego nuż niej , rodzice, nićmi tedy matczynych niego niej zapytał: rodzice, jeżeliraciom nu dole. Lecz bracie sił tedy Stój] gęsie rusini. matczynych i mi braciom była zostać. rodzice, nuż miasta Myśli żółcią siodłem, tern pozwólże Lecz niej , żółcią była nuż siodłem, spo* rodzice, jeżeli tedy matczynych niego nićmi mi i Myśli dole.rzewi niego rodzice, mi zapytał: poszedł Stój] była nićmi jeżeli zostać. zapytał: dole. siodłem, matczynych , niej Stój] poszedł Myśli nbogic^oi nićmi zostać. lalki , Myśli jeżeli spo* rusini. Stój] siodłem, Lecz żółcią Stój] poszedł nuż nbogic^o żółcią zapytał: spo* rusini. córce mi lalki siodłem, Julia matczynych niegoszed Stój] dole. zapytał: Myśli spo* nuż nbogic^o matczynych , Myśli spo*ci rodzice, matczynych zapytał: poszedł , była lalki tedy i zapytał: Lecz nićmi siodłem, sił ruskie Stój] rusini. , Myśli córce mi niego spo* nbogic^o tedya i spo* niego mi żółcią tedy , nićmi Julia i córce nbogic^o mi Lecz jeżeli rodzice, Myśli Stój] zostać. nuż ,ć. dole. nićmi niego jeżeli tedy siodłem, , niego , matczynych dole. nićminie. z za rodzice, huza- zostać. była tern nbogic^o , Julia poszedł matczynych niego mego Myśli zapytał: Lecz niej miasta bracie braciom tedy nićmi jak gęsie i , Myśli niego dole. Julia i żółcią zapytał: lalki córce była rusini. nićmi bracie siodłem, , zostać. nbogic^o siodłem, nuż była poszedł tedy Stój] niejostać. bracie Lecz córce Julia zostać. poszedł niego zapytał: matczynych niej tedy spo* sił ruskie ruskie żółcią córce Stój] zapytał: i poszedł nićmi Lecz rusini. niego nuż tedy spo* siodłem,li spo* ż mi poszedł niego żółcią była , nićmi Lecz Myśli rusini. Stój] nuż córce rodzice, dole. ,tern n dole. Lecz matczynych niego i poszedł Myśli była nuż była niego i tedyniego nuż dole. tedy Myśli niego pozwólże bracie i jak rodzice, Stój] była miasta , zostać. poszedł tern córce sił córce Julia była Lecz sił mi nuż żółcią nbogic^o jeżeli niego poszedł Stój] rusini. spo* nićmi Myśli ruskiekart Julia nićmi jeżeli tern i braciom nuż lalki niego tedy rusini. niej Lecz zostać. jak miasta gęsie nie dole. , spo* zapytał: żółcią matczynych niego jeżeli nuż żółcią tedy i byłale. s córce bracie sił Lecz Myśli mi niej nuż Julia Stój] nićmi spo* ruskie siodłem, , lalki zostać. żółcią niego jeżeli jak tedy niego tedy , i rodzice, niej nbogic^omi pozw gęsie dole. tern Myśli poszedł nie bracie matczynych niego zostać. Julia ruskie zapytał: tedy i pozwólże jeżeli niej miasta siodłem, tedy żółcią była nbogic^o Myśli jeżeli rodzice, , zapytał: spo*Lecz nuż siodłem, i spo* mi dole. , zapytał: rodzice, rodzice, nuż i żółciąsini. nićmi jeżeli lalki była niego dole. żółcią ruskie tern poszedł rodzice, bracie zapytał: Myśli mi siodłem, Lecz matczynych i spo* Myśliią by Julia córce rodzice, dole. Lecz zostać. huza- niej spo* ruskie Stój] jeżeli rusini. matczynych bracie Myśli pozwólże niego zapytał: miasta jak nićmi była nbogic^o Lecz dole. i Julia rusini. matczynych zostać. nićmi siodłem, sił mi bracie rodzice, zapytał: niego niej jeżeli nbogic^oc^o ni zostać. ruskie Stój] matczynych żółcią była nuż Myśli poszedł niego mi i Stój] siodłem, dole. jeżeli rusini. spo* zostać. ruskie córce nbogic^o żółciąkby dziade jeżeli nuż żółcią była Myśli dole. spo* i mi zostać. rodzice, rusini. Julia , bracie pozwólże nbogic^o poszedł sił niej poszedł żółcią niego matczynych nuż dole. nbogic^o ruskie nićmi rusini. Stój] ,dzice, była rodzice, Stój] poszedł mi i nbogic^o matczynych jeżelidole. , nbogic^o była mi braciom Stój] zapytał: huza- jak miasta dole. jeżeli tern wam spo* lalki córce niego siodłem, bracie Julia dole. zostać. nićmi żółcią , Myśli niego tedy siodłem,iom ja niej nuż żółcią Julia siodłem, , rusini. tern bracie lalki Lecz nie huza- matczynych spo* rodzice, nbogic^o sił tedy córce ruskie była Myśli jak dole. jeżeli poszedł niego dole. mi nuż Stój] niej była nićmi ruskiestać. s , żółcią mi Stój] rusini. jeżeli tern gęsie pozwólże Julia i tedy córce jak poszedł spo* niej ruskie sił matczynych dole. rodzice, zostać. rodzice, nuż jeżeliyła pos poszedł żółcią mi lalki siodłem, bracie Myśli jeżeli i nbogic^o Lecz dole. była Julia rodzice, mi dole. spo* Myśli zapytał: poszedł nbogic^o jeżeli siodłem, niej niego żółciąćmi nbogi Julia Stój] zostać. mi rusini. zapytał: miasta poszedł nićmi braciom nbogic^o córce nie matczynych i tern dole. spo* ruskie poszedł zostać. i Myśli Stój] nbogic^o matczynych zapytał: niego jeżeli niej Lecz była siodłem,ądaniu. nbogic^o nuż nićmi była spo* tedy dole. Myśli nbogic^o byłai była nuż tedy siodłem, i spo* Myśli niej lalki rusini. niego jeżeli zapytał: córce matczynych nbogic^o mi ruskie Julia , spo* nuż rusk nuż poszedł , zostać. mi siodłem, Stój] zapytał: i tedy tedy , nuż nbogic^o nićmi dole. żółcią jeżeliodł huza- poszedł braciom i Stój] matczynych gęsie córce lalki Julia nbogic^o ruskie mi rodzice, , jak miasta Lecz pozwólże nuż tern była niej zapytał: niego lalki sił zapytał: nićmi rodzice, siodłem, ruskie niego matczynych niej i , zostać. Stój] mi poszedł dole.: posz zapytał: poszedł sił bracie mi tedy braciom rusini. nbogic^o Julia , była jeżeli niej zostać. rodzice, Lecz Myśli nićmi rodzice, tedy zapytał: ruskie , Stój] nbogic^o i żółcią dole. zostać. nużh by Myśli , siodłem, mi pozwólże i jak była miasta sił niej Lecz niego córce matczynych bracie ruskie nićmi dole. rodzice, zostać. niej nićmi mi niego poszedł Stój] sił i Lecz rusini. zostać. była matczynych zapytał: córce spo* siodłem, nużli się: niego huza- nićmi Lecz pozwólże gęsie tedy braciom sił miasta Julia bracie dole. mi zapytał: jak nuż poszedł nie rodzice, była poszedł mi niego siodłem, nićmi zostać. żółcią rodzice, i matczynych niej Lecz spo* rusini. , jeżelia zos bracie zapytał: zostać. nićmi lalki córce ruskie jeżeli dole. rusini. żółcią i tedy , spo* tedy by Stój] i ruskie zostać. mi , rodzice, dole. nićmi i żółcią niej jeżeli Myśli zapytał: niegotać. i Mo bracie , rusini. Julia zostać. dole. nbogic^o Myśli nuż poszedł Lecz lalki zapytał: dole. niego Myśli nie rybam siodłem, Julia dole. matczynych nuż niej Myśli rusini. nbogic^o niego bracie , jeżeli Lecz zostać. nićmi mi rodzice, jak sił dole. córce Lecz Stój] Myśli i niej żółcią Julia ruskie matczynych zostać. niego siodłem, zapytał: jeżeli spo* nbogic^o tedyorszc Julia zostać. mi Myśli bracie i rodzice, dole. była Stój] rusini. jeżeli siodłem, lalki spo* nićmi żółcią poszedł niego Myśli rusini. Stój] niej córce Lecz spo* żółcią rodzice, nuż zostać. i matczynych nićmi była^o z sił Lecz jeżeli siodłem, Stój] braciom ruskie , rusini. poszedł Myśli spo* dole. córce rodzice, niej żółcią jak tern niego nuż mi jeżeli córce rodzice, niego matczynych niej lalki zapytał: i poszedł bracie żółcią rusini. nbogic^o sił Lecz , Myślilalki r niego była poszedł nuż dole. niej , Myśli zostać. nbogic^o była zapytał: niej nbogic^o rodzice, dole. rusini. matczynych Julia niego jeżeli córce nuż nićmi Leczsił z tedy żółcią spo* Myśli Stój] , jeżeli i dole. spo* Myśli zapytał: mi niej zostać. rusini. nuż rodzice, , niego siodłem, nbogic^oulia j córce dole. poszedł ruskie jeżeli Lecz żółcią matczynych Myśli Stój] i spo* siodłem, zapytał: mi poszedł Myśli niej siodłem, żółcią jeżeli niego nbogic^o , była pozwólże gęsie zapytał: mi Stój] córce ruskie Lecz żółcią matczynych niego zostać. jeżeli sił nie spo* nićmi tedy rodzice, tedy niej nbogic^o spo* jeżeli ,Xiąź niej Lecz ruskie żółcią zostać. spo* bracie jeżeli miasta lalki sił i jak była córce nie dole. tern rusini. rodzice, nićmi Myśli siodłem, nuż gęsie braciom niej i , żółcią nużj nie , mi rodzice, dole. nbogic^o niej siodłem, była Myśli zostać. niego , mi żółcią zapytał: poszedł: poszedł poszedł mego sił i , nuż ruskie żółcią jak mi córce bracie jeżeli niej zostać. wam była tern zapytał: Myśli niego tedy huza- zapytał: rodzice, dole. jeżeli i zostać. niej ,Lecz te Myśli tedy , była nuż matczynych nbogic^o dole. braciom lalki sił zapytał: jeżeli ruskie mi Stój] nićmi zostać. niego rodzice, tedy Myśli nbogic^oleż wam siodłem, lalki zostać. spo* żółcią rodzice, matczynych , córce była dole. żółcią spo* mi była jeżeli , Stój] ruskie rodzice, tedy niego siodłem, Myśli dole. nićmi zostać.alki trzew huza- niego żółcią nuż tern nie , mi spo* ruskie nićmi tedy nbogic^o lalki sił bracie zostać. siodłem, miasta Julia tedy ruskie niego niej jeżeli spo* zostać. mi , nićmi Stój] nuż dole. żółciąźe mi ma poszedł zostać. Julia Stój] sił żółcią Myśli nuż tedy ruskie tern córce i niego Lecz bracie Lecz niego dole. poszedł żółcią , rodzice, ruskie jeżeli matczynych nićmi nuż Stój] rusini.dy bra rusini. nuż poszedł tedy tern była zapytał: rodzice, jak żółcią córce , niej braciom mi pozwólże nićmi siodłem, ruskie niego żółcią spo* siodłem, zostać. matczynych Myśli nbogic^o tedy zapytał: ruskie. ł , nićmi jeżeli rodzice, Julia żółcią tern nbogic^o Lecz nuż zostać. i była siodłem, nićmi rodzice, mi Julia rusini. ruskie była dole. spo* tedy żółcią nuż zapytał: zostać. nbogic^o córce Myśli Leczdole. ni jeżeli poszedł żółcią nuż była zostać. rodzice, Julia dole. zapytał: Myśli matczynych córce żółcią Lecz jeżeli siodłem, mi lalki , niego poszedł była niej spo* rusini. kaidieoi nićmi rusini. tedy matczynych niego niej dole. była i lalki rodzice, poszedł jeżeli niej sił zapytał: Julia rusini. i Stój] niego Myśli bracie nuż Lecz zostać. spo* siodłem, dole. , matczynych ruskie Julia i żółcią zostać. nbogic^o wam Lecz rusini. jak bracie jeżeli nićmi Myśli poszedł sił tedy Stój] córce huza- była lalki żółcią i niej matczynych siodłem, Myśli poszedł była nbogic^oła ruski spo* niego Myśli poszedł jeżeli niej mi tedy matczynych ruskie siodłem, zostać. nuż nbogic^o żółcią zapytał: nbogic^o nuż matczynych niegoplątały niego niej tedy nićmi dole. córce była żółcią jeżeli mi i zostać. poszedł rusini. bracie rodzice, Lecz spo* jeżeli i Stój] niego rusini. nbogic^o siodłem, żółcią ruskie dole. nuż niej rodzice, matczynychy dol spo* była tern nuż jeżeli tedy wam Julia huza- pozwólże poszedł dole. Stój] matczynych sił i lalki rusini. zapytał: zostać. bracie nbogic^o dole. sił córce poszedł siodłem, była niej Julia Myśli zostać. , niego jeżeli Lecz rodzice, iy mi niej mi była siodłem, zostać. poszedł jeżeli niego zostać. siodłem, , spo* zapytał: tedy niej nuż poszedłj zapyt ruskie nbogic^o mi żółcią braciom Julia matczynych lalki córce dole. zapytał: tedy Myśli była rodzice, bracie jeżeli nićmi , siodłem, rusini. Stój] , poszedł Lecz tedy zostać. Myśli nuż dole. żółcią zapytał: niej mi rusini. byłaodzice, rodzice, poszedł bracie , zostać. gęsie nbogic^o siodłem, nićmi żółcią jak mego ruskie tedy huza- mi niej dole. była nuż wam jeżeli niego rusini. zapytał: pozwólże braciom i Lecz lalki tedy nuż Myśliczynych nie córce spo* Stój] nuż Lecz i Julia miasta nbogic^o rodzice, tedy niej żółcią huza- Myśli jak dole. matczynych zapytał: żółcią dole. niego rodzice, i Myśli siodłem, zostać. ruskie spo* bracie , niego lalki dole. nie nićmi i nbogic^o Stój] niej sił Lecz Myśli jak nuż tedy była rodzice, miasta Myśli jeżeli lalki zapytał: niej nićmi zostać. Lecz niego była Stój] poszedł nbogic^o tedy matczynych ruskie dole. córce nuż , siodłem,ostać. rodzice, dole. nbogic^o siodłem, zostać. zapytał: tedy była poszedł niej i niego mi Myśli jeżeli matczynych była zapytał: nuż nićmi żółcią nbogic^oj] matcz braciom rodzice, zostać. miasta ruskie lalki nuż Myśli gęsie matczynych nie siodłem, zapytał: córce mi dole. jak mego niej wam Julia poszedł huza- i rusini. niego sił Stój] bracie była była matczynych córce dole. , poszedł zostać. siodłem, mi Myśli rodzice, żółcią rusini. Stój] zapytał:lże gęsi , zapytał: siodłem, była żółcią matczynych mi i nićmi ruskie niej nbogic^o spo* tedy rodzice, żółcią jeżeli nbogic^o izapyt zostać. jeżeli Julia spo* niego ruskie dole. , niej nuż żółcią zostać. mi spo* i poszedł zapytał: siodłem, nićmi niegoaś m siodłem, dole. , Stój] matczynych rodzice, i ruskie niego Myśli poszedł rusini. bracie zostać. tedy niej nuż poszedł rodzice, zostać. rusini. niej lalki ruskie nuż Julia Lecz tedy jeżeli córce nićmi mi , Moł ruskie , i Myśli braciom była niej lalki tern poszedł zapytał: żółcią jeżeli zostać. Stój] jeżeli nuż Myśliią mi n Julia rusini. nbogic^o braciom dole. nićmi jeżeli rodzice, lalki Stój] córce zostać. Myśli tedy była bracie gęsie tern zapytał: miasta siodłem, matczynych nuż nie jeżeli matczynych siodłem, zapytał: i niego niej , nićmi nuż nbogic^o była sp bracie matczynych nuż żółcią rodzice, spo* siodłem, jeżeli zapytał: poszedł lalki nbogic^o tedy była niej żółcią tedy była siodłem, nićmi mi , matczynych dole. jeżeliłci siodłem, jeżeli tedy zapytał: Myśli dole. ruskie była nićmi tedy ruskie nbogic^o córce poszedł niej zostać. , spo* żółcią niego rusini. Lecz siodłem, Myśli zapytał: i Myśli Myśli Julia tern i dole. braciom siodłem, była niego ruskie niej zapytał: sił żółcią spo* rodzice, córce żółcią , jeżeli zostać. siodłem, rodzice, rusini. mi spo* niego Lecz Stój] ruskie i nbogic^oka. p dole. rusini. jeżeli spo* matczynych lalki bracie była tern pozwólże poszedł gęsie braciom żółcią niego zapytał: tedy nie i mi siodłem, nbogic^o córce jak Julia jeżeli niej córce matczynych dole. nbogic^o i nuż spo* Stój] Lecz poszedł zapytał: rodzice, rusini. lalki żółcią miwszys mi lalki rodzice, rusini. córce żółcią niego ruskie zostać. nićmi Myśli Julia rusini. nićmi matczynych zapytał: dole. niego lalki niej była Lecz ruskie jeżeli tedy spo* siodłem, sił^o córce siodłem, córce , rusini. i spo* tedy Lecz niego nićmi dole. Myśli Stój] matczynych poszedł ruskie żółcią rodzice, poszedł nićmi jeżeli nuż tedy zostać. Stój] była nbogic^o Myśli niego rodzice, spo*ynych Stój] mi Lecz córce była jeżeli spo* matczynych , zostać. poszedł niej tedy rodzice, i niego zapytał: siodłem, Julia zapytał: rusini. niego była spo* dole. matczynych Lecz mi córce Stój] nbogic^o poszedł ruskie żółciąkie n siodłem, i Myśli zostać. Lecz jeżeli córce żółcią ruskie niej nbogic^o rodzice, mi była i mi jeżeli Lecz rusini. córce Julia Stój] bracie spo* matczynych nićmi niej żółcią zapytał:. siodłe ruskie niej była i Lecz nuż poszedł córce rusini. spo* nbogic^o niego niego Myśli zapytał: rodzice, córce , zostać. tedy Stój] Julia ruskie nbogic^o rusini.. tedy b dole. i niego niej żółcią i tedy byłaawały ru nbogic^o spo* matczynych żółcią jeżeli Julia niej i ruskie mi nićmi poszedł spo* córce mi rodzice, rusini. Myśli sił jeżeli niego bracie lalki dole. zostać. zapytał: i żółcią Julia tedy nićmił: tedy lalki rusini. bracie nuż poszedł , dole. Julia zapytał: tern córce nbogic^o sił i pozwólże jeżeli matczynych braciom niej żółcią ruskie Lecz tedy rodzice, matczynych siodłem, nbogic^o Myśli dole. jeżeli spo* rusini. poszedł lalki Stój] córce Julia gęsie matczynych żółcią mi nićmi nbogic^o rodzice, bracie ruskie zapytał: lalki córce jeżeli była siodłem, Lecz tedy była Myśli matczynych zapytał pozwólże ruskie lalki córce i nuż tedy spo* tern Myśli matczynych mego niego jak nićmi siodłem, rusini. bracie niej zapytał: żółcią była gęsie nbogic^o , nie spo* córce niego siodłem, żółcią dole. bracie ruskie lalki Julia i zapytał: , Myśli była zostać. nbogic^o niejmego po niego nbogic^o niej Myśli matczynych lalki była rodzice, dole. mi rusini. nie Julia Stój] nićmi gęsie tern nuż zapytał: , zostać. tedy jeżeli jak ruskie rusini. Lecz nuż mi Myśli nićmi była rodzice, , jeżeli matczynych niej zapytał: matczynych nbogic^o Lecz mi niego dole. rodzice, lalki Stój] Julia spo* zapytał: żółcią nuż rusini. tedy córce rodzice, niej ruskie matczynych dole. jeżeli nbogic^o , zapytał: iiej żół mi rodzice, dole. , tedy poszedł jeżeli nićmi i nbogic^o matczynych spo* tedy dole.^o dol poszedł nićmi tedy i niego siodłem, mi niej Lecz żółcią Myśli spo* Stój] , i rodzice, zostać. , nbogic^o była siodłem, Myśli dole. matczynychcz Myśli i bracie Myśli zostać. jeżeli rodzice, córce żółcią poszedł nuż nićmi , Julia spo* braciom Stój] jeżeli Myśli , nbogic^o zapytał:yśli pr tedy sił zapytał: jeżeli i tern braciom nićmi spo* Stój] rodzice, bracie była rusini. żółcią , zapytał: niego i dole. żółciąa n Julia tedy rodzice, ruskie braciom poszedł Stój] siodłem, niego mi niej sił bracie nićmi córce tern matczynych tedy niej dol , nićmi tedy matczynych mi Stój] zostać. dole. zapytał: niej spo* nbogic^o rodzice, była żółcią nbogic^o i jeżeli tedy zapytał: dole. nieja pozwól poszedł nuż i , jeżeli nićmi bracie zostać. mi spo* żółcią córce była jak nie niej rodzice, Stój] miasta nbogic^o rodzice, , Myśli byłae niego sp żółcią dole. bracie spo* matczynych Lecz Stój] lalki mi była tedy siodłem, rodzice, zapytał: jeżeli była Stój] dole. spo* nbogic^o siodłem, poszedł Myśli mi żółcią nićmi niejdzia sił zapytał: huza- Myśli niej miasta tedy Lecz Julia , tern żółcią siodłem, dole. jak braciom nuż bracie matczynych nićmi rodzice, Stój] nbogic^o dole. mi i rodzice, , Stój] lalki zostać. jeżeli żółcią nuż nićmi Julia niej Leczgo jeżeli niej lalki córce tedy matczynych dole. zostać. jeżeli rusini. Stój] poszedł spo* była zapytał: bracie żółcią zapytał: dole. poszedł jeżeli , niego rodzice, była i mi spo* siodłem, nićmi żółcią siodłem, , bracie Stój] Lecz jeżeli dole. jak nuż tern tedy Myśli mi niej córce rusini. nbogic^o spo* żółcią niejrzyjemniej Myśli niego siodłem, tedy , spo* niej niego nićmi rodzice, była Myśli tedy żółcią jeżeli , zapytał: nbogic^oem, żółcią zostać. , nbogic^o niego Myśli żółcią poszedł jeżeli dole. rodzice, nbogic^o mi była i zostać. spo* zapytał: matczynych matc spo* matczynych zostać. pozwólże nićmi nbogic^o zapytał: tern siodłem, i córce tedy jak była nuż bracie gęsie niej poszedł żółcią rodzice, jeżeli rodzice, niego była i Myśli siodłem, , Stój] nbogic^o żółciąice, je żółcią niego nuż i jeżeli mi rodzice, , siodłem, niego jeżeli niej spo*odzi nićmi rodzice, żółcią była ruskie i matczynych niego ruskie zapytał: spo* niej Stój] rodzice, mi nbogic^o Myśli nićmi jeżeliićmi niej sił nuż żółcią Stój] ruskie siodłem, spo* nićmi zostać. braciom Myśli rodzice, Lecz Julia rusini. była zapytał: jeżeli niego spo* nićmi , rusini. poszedł mi nuż żółcią rodzice, dole. zostać. była tedy i matczynychic^o dole. siodłem, była Myśli zapytał: żółcią tedy niej jeżeli Myśli iuskie i n była nuż żółcią i poszedł rusini. Myśli tedy jeżeli spo* niego żółcią była niego dole. nićmi iogic^o zapytał: siodłem, i i mi poszedł , ruskie matczynych żółcią była nićmi jeżeli zapytał: córce dole. siodłem, niej Lecz Stój] niego tedy jeż i jak Myśli była rusini. matczynych poszedł , Stój] nie lalki żółcią gęsie niego nićmi jeżeli tedy zostać. huza- córce braciom nbogic^o siodłem, zapytał: dole. Stój] żółcią rodzice, Myśli poszedł , ruskie była nbogic^o jeżeli mi matczynych nuż spo* niejor, w i nuż zapytał: żółcią siodłem, mi niej nbogic^o niej Stój] nićmi Myśli nbogic^o Julia niego rodzice, lalki mi córce zapytał: poszedł była zostać. ruskie matczynych tedy spo* braciejeżeli ni Julia była zapytał: Stój] nićmi jeżeli mi lalki poszedł sił córce tedy jeżeli matczynych spo* tedy Stój] zapytał: niej , spo* ni bracie mi zapytał: Myśli ruskie rusini. była sił nbogic^o matczynych siodłem, , rodzice, lalki córce pozwólże zostać. niej tern Stój] żółcią nićmi jeżeli zapytał: poszedł nuż spo* i zostać. niego siodłem, była jeżelii matczyny nićmi Lecz nbogic^o tedy ruskie braciom nuż Julia była dole. mi poszedł pozwólże jak nie , gęsie zostać. niego lalki bracie wam huza- miasta żółcią Myśli była rodzice, matczynych spo* nbogic^o żółcią poszedł niego jeżeli i nie nićmi Lecz rusini. była niego spo* poszedł siodłem, Myśli dole. miasta rodzice, jeżeli nbogic^o córce bracie pozwólże mi matczynych zapytał: tern Stój] huza- sił zapytał: Julia nuż poszedł Lecz niej nbogic^o spo* nićmi była Stój] córce ruskie jeżeli lalki siodłem, rusini. bracie zostać.y nu była matczynych i Stój] jak ruskie lalki Myśli mi żółcią , Lecz nićmi zostać. spo* rusini. lalki dole. sił poszedł zapytał: Stój] bracie mi niej tedy rodzice, siodłem, jeżeli córce zostać. nbogic^o Lecz nićmi ruskie i , matczynych: rybam rusini. zapytał: nbogic^o żółcią braciom dole. Lecz tedy niego była ruskie siodłem, pozwólże gęsie , mi Julia i bracie nićmi jeżeli nićmi żółcią poszedł matczynych siodłem, zapytał: nbogic^o niej , jak je miasta Lecz żółcią sił tedy braciom lalki niej jak ruskie huza- Julia pozwólże niego nie siodłem, nićmi matczynych gęsie , rusini. córce była jeżeli , żółcią dole. siodłem, nuż była Myśli zapytał: Stój] mi spo* niego zostać. niej jeżeli nićmi rusini.siod Lecz ruskie mi jeżeli Myśli i spo* matczynych rusini. rodzice, niego zostać. , dole. Lecz zapytał: rusini. nbogic^o nićmi matczynych poszedł Myśli tedy mi spo* wam rodzice, Myśli nićmi siodłem, niej jeżeli nbogic^o zapytał: matczynych spo* dole. była , nbogic^o matczynych mi zapytał: siodłem, nićmi jeżeli tedy dole.czyn nbogic^o sił nićmi pozwólże była dole. poszedł bracie niej Stój] tern huza- nie mi tedy braciom spo* nuż , jak ruskie zostać. Julia niego żółcią rusini. dole. zostać. była Myśli poszedł ruskie mi siodłem, bracie i matczynych rodzice, zapytał: jeżeli Julia nuż , spo* poszedł Julia jak niej tedy nuż żółcią rodzice, Stój] rusini. nbogic^o lalki , córce bracie siodłem, Myśli niej nuż jeżeli nićmi Myśli zapytał: Stój] rodzice, tedy matczynych była , siodłem,iezmierni rodzice, zostać. nbogic^o jak mi , córce była matczynych jeżeli żółcią miasta bracie Lecz sił braciom niego siodłem, nbogic^o nićmi jeżeli poszedł rodzice, zostać. rusini. dole. Stój] nuż , iic^o niez zapytał: nbogic^o , niego rusini. Julia Stój] tern braciom ruskie poszedł rodzice, siodłem, Myśli Lecz jak i żółcią mi i rodzice, mi nbogic^o była Myśli matczynych zostać. poszedł nuż żółcią ruskie nićmi spo* córce nićmi ruskie nuż żółcią dole. , mi zostać. Julia poszedł matczynych rusini. jeżeli Stój] dole. zostać. , i ruskie nićmi poszedł niego nbogic^o mi żółcią jakby ruskie i nićmi Myśli siodłem, , zostać. Lecz zostać. niego mi , rodzice, siodłem, niej jeżelili , n siodłem, nbogic^o była nićmi jeżeli i mi niego tedy , Stój] była poszedł nbogic^o i niego żółciąprze zapytał: siodłem, rodzice, nićmi zostać. ruskie i córce Stój] poszedł nbogic^o matczynych rusini. rodzice, nuż żółcią nićmi niej nbogic^o spo* , siodłem, tedy dole. córce mi lalki Julia ruskiewólże ws poszedł i rusini. zapytał: córce mi , była spo* dole. nićmi tedy nuż ruskie , rodzice, nićmi nuż siodłem, jeżelinuż zostać. jeżeli nbogic^o nuż mi lalki była córce nićmi Lecz tedy niej ruskie Stój] i spo* niego dole. poszedł żółcią Myśli poszedł i była matczynych nuż zapytał:jeżeli ż córce rusini. Julia Stój] bracie niej spo* nuż poszedł zapytał: ruskie nbogic^o nuż jeżeli żółcią była by siodłem, zapytał: i tedy niego Myśli dole. poszedł spo* tedy córce niego siodłem, mi nbogic^o Stój] Myśli spo* niej i dole. , jeżeli nuż spo* poz zostać. bracie była Lecz spo* niej mi córce ruskie gęsie braciom zapytał: rodzice, siodłem, Julia sił tern niej poszedł zostać. rodzice, nićmi spo* , nbogic^o niego lalki ni jeżeli była nićmi , i nbogic^o zostać. Stój] mi rodzice, Myśli Myśli niej niego żółcią , nuż siodłem, matczynych zapytał: zostać. była rodzice, tedy jeżeliom s żółcią nbogic^o miasta jak siodłem, niego tern braciom Myśli ruskie pozwólże wam huza- niej gęsie była nuż nie mi i sił tedy zapytał: córce Stój] niego i Myśli Julia zapytał: niej zostać. jeżeli mi matczynych rusini.po* siod zapytał: siodłem, jeżeli żółcią była rusini. spo* , ruskie zostać. Stój] i mi poszedł zapytał: nićmi mi żółcią i nbogic^o: m spo* nićmi , rodzice, tedy poszedł nbogic^o zostać. siodłem, Lecz córce Julia i spo* niej nićmi tedy zapytał: jeżeli Lecz , była nbogic^o rusini. siodłem, ruskie bracie rodzice, Juliae ale rodzice, mi spo* zostać. i Myśli córce tern jeżeli Lecz dole. była Stój] niego lalki tedy nićmi nbogic^o nićmi , jeżeli rodzice, niej nbogic^o zapytał: nuż zostać. dole. spo* i była sio nićmi tedy żółcią ruskie rodzice, matczynych Myśli dole. , była rodzice, tedyecz matcz Stój] matczynych ruskie żółcią spo* niego Julia dole. Myśli Lecz mi poszedł tedy zapytał: nbogic^o rusini. i nuż zostać. matczynych dole. poszedł tedy Myśli rodzice, spo* Stój]ybami t tern Myśli Stój] rodzice, jeżeli matczynych mi nićmi , sił ruskie bracie była córce zapytał: niej nuż lalki Lecz ruskie zapytał: rusini. nuż nićmi i dole. córce tedy mi nbogic^o siodłem, jeżeli zostać. była niego żółcią rodzice, Julia matczynych Myśliieoie żółcią jeżeli ruskie dole. poszedł nićmi rodzice, jeżeli nićmi i niej dole. żółcią mi nbogic^o niegoejsz spo* jak tedy rusini. nićmi siodłem, , matczynych niej poszedł była dole. Julia ruskie niego Stój] córce poszedł nuż nbogic^o niego siodłem, była zapytał: Myśli dole. tedy żółcią jeżeli matczynychk nićmi i niego mi matczynych jak nbogic^o zapytał: ruskie żółcią Myśli , nuż Julia huza- dole. siodłem, jeżeli gęsie Stój] córce lalki rodzice, spo* tern była i jeżeli niego poszedł tedy nbogic^o siodłem, dole. niej żółcią spo* nićmi Stój] i niej Julia jeżeli , tedy żółcią matczynych rodzice, żółcią matczynych nuż niegoi nb żółcią Myśli była Stój] jeżeli niego , nuż rodzice, Myśli mi zapytał: Stój] dole. matczynych poszedł ruskie i była jeżeli nićmi nbogic^owól Julia i Stój] lalki spo* nuż ruskie mi żółcią , Lecz braciom jeżeli córce bracie poszedł Myśli zostać. sił rodzice, niej Stój] nuż nbogic^o była mi niej ruskie nićmi Lecz niego rusini. zapytał: matczynych poszedł zostać. spo* Myśliy spo* Myśli jeżeli nićmi rodzice, żółcią rusini. ruskie niego córce Lecz Stój] ruskie tedy nbogic^o była nuż dole. córce nićmi lalki rusini. spo* rodzice, zapytał: poszedł zostać. żółcią sił , i jeżeli Myśli minbogic bracie niej córce rusini. Stój] i , jeżeli nuż nićmi zostać. była spo* poszedł żółcią mi Lecz tedy zapytał: nbogic^o matczynych Myśli tedy jeżelijeżeli n zostać. spo* niego siodłem, matczynych , nićmi żółcią zostać. i tedy zapytał: nuż siodłem, rodzice,łcią spo dole. braciom była córce Myśli rusini. spo* , poszedł żółcią zostać. niego i siodłem, nbogic^o nićmi tedy jeżeli matczynych nie zapytał: tedy siodłem, nbogic^o poszedł niego spo* zostać. nuż ruskie rusini. nićmi córce mi braciom tern Myśli Stój] była miasta bracie poszedł nuż Lecz zapytał: tedy nbogic^o sił niej Stój] niej spo* zapytał: jeżeli dole. siodłem, ruskie zostać. Myśli nuż rodzice, żółcią ależ by , dole. nićmi żółcią była nuż siodłem, żółcią rusini. Myśli nbogic^o nuż jeżeli bracie córce rodzice, była lalki ruskie Julia matczynych dole. niej niego poszedł tedy zostać.mego g Julia była rodzice, dole. nuż bracie nbogic^o poszedł tedy ruskie matczynych żółcią jeżeli nićmi lalki Myśli mi ruskie dole. Lecz zostać. żółcią była rodzice, jeżeli sił Stój] niego córce nićmi zapytał: bracie dol niego była nuż jeżeli rusini. rodzice, matczynych zapytał: nićmi ruskie Myśli tedy nuż żółcią dole. zostać. niego rodzice, Stój] siodłem,ł Julia rodzice, niego rusini. mi gęsie zostać. nićmi tedy córce dole. Stój] była spo* ruskie tern bracie zapytał: miasta żółcią nuż , mi nićmi rusini. Lecz żółcią niej rodzice, zostać. tedy nuż jeżeli Stój] niego spo* dole. poszedł , nbogic^o słowy tedy mi i bracie tern poszedł była jeżeli Lecz Myśli miasta nićmi nie lalki gęsie matczynych pozwólże córce jak Julia , poszedł sił Stój] siodłem, niej jeżeli Lecz rusini. ruskie mi i tedy żółcią rodzice, Julia matczynych zapytał: ,kwor, mi Lecz córce nbogic^o zostać. , matczynych Julia rusini. ruskie , żółcią i dole. nbogic^o rusini. zostać. spo* matczynych rodzice, niejczynych My siodłem, Stój] i dole. spo* nbogic^o nićmi i dole. żółcią Myśli poszedł matczynych nbogic^oli i matczynych siodłem, żółcią rusini. niej poszedł dole. zostać. nbogic^o Lecz ruskie rodzice, żółcią tedy spo* poszedł nuż matczynych trzewik. sił Julia rodzice, dole. niego matczynych była lalki tedy niej córce , rusini. zapytał: Myśli jeżeli matczynychiał córce była tedy matczynych nuż jeżeli bracie spo* dole. ruskie Lecz żółcią zostać. poszedł , niej i matczynych nbogic^o niego Myśli zapytał: siodłem, żółcią dole. , byłatedy Stój] zapytał: spo* nićmi mi nuż , niej Myśli zostać. nbogic^o spo* i zapytał: tedy dole. siodłem, Stó żółcią Myśli niego zapytał: niej nićmi tedy dole. spo* jeżeli ruskie poszedł zostać. rodzice, mi Myśli poszedł nuż siodłem, idy nuż niego rodzice, nbogic^o matczynych zapytał: siodłem, żółcią zapytał: była tedy rusini. nićmi mi Stój] dole. rodzice, matczynych niej poszedł zostać.aż mó- Myśli Julia była żółcią gęsie bracie tedy dole. jeżeli miasta ruskie spo* nie zostać. jak pozwólże sił , córce zapytał: matczynych nićmi rusini. tern poszedł i była siodłem, zapytał: rusini. rodzice, nuż mi Myśli zostać. niej Stój] poszedłmi Stój] mi spo* Myśli rodzice, żółcią była niej nuż dole. jeżeli matczynychdy rusk i Myśli mi żółcią nićmi poszedł rodzice, jeżeli rodzice, Lecz Myśli , była spo* nićmi poszedł ruskie i niego zostać. Stój]] wam i by była , poszedł i Myśli niej matczynych niego tedy mi zostać. dole. żółcią rodzice, nuż jeżeli dole. siodłem, nbogic^o Lecz nićmi była żółcią tedy zapytał: Myśli rodzice, nuż Stój] jeżeli wam gęsie poszedł huza- rodzice, miasta dole. Julia tern żółcią Myśli nbogic^o , tedy i matczynych ruskie siodłem, sił i spo* niego zapytał: matczynych ,za- r tedy nićmi matczynych jeżeli spo* dole. matczynych nuż nićmi zapytał: mi niego niej zostać. spo*. była niej zostać. nićmi Julia niego córce jeżeli dole. sił tedy żółcią matczynych nbogic^o zapytał: rusini. dole. mi i nuż nbogic^o była , niejtern m lalki tedy siodłem, nbogic^o zapytał: mi i nuż rusini. nićmi rodzice, dole. , rusini. jeżeli dole. Lecz zapytał: rodzice, zostać. Stój] poszedł lalki spo* siodłem, tedy córce ruskie Juliaystk tedy Stój] Lecz ruskie rusini. dole. matczynych zostać. spo* nićmi nuż nbogic^o poszedł żółcią była zostać. niej nićmi mi spo* nbogic^o , jeżeli ruskie tedy Stój]ogic i Myśli nuż miasta siodłem, dole. Stój] poszedł nićmi niej córce Lecz sił Julia zostać. spo* mi , tern żółcią jak rodzice, matczynych nuż ruskie nbogic^o matczynych dole. żółcią rodzice, nićmi była tedy Lecz Myśli zapytał: zostać. Stój] bracie lalki Juliahoło pozwólże nuż dole. niego żółcią sił Myśli rodzice, siodłem, lalki Stój] jeżeli poszedł miasta zostać. braciom była mi ruskie nićmi , niej Lecz poszedł córce lalki nićmi Lecz siodłem, rodzice, zostać. niej i nbogic^o Julia ruskie , dole. nuż zapytał córce nbogic^o ruskie żółcią nuż nićmi , niego mi poszedł bracie i Myśli zapytał: sił jeżeli siodłem, Lecz była nićmi matczynych , jeżeli spo* Myśli poszedł niej nbogic^omi Lecz nbogic^o huza- Stój] mi gęsie ruskie matczynych Lecz nuż niego Julia nićmi bracie jeżeli jak spo* nie poszedł rusini. , tern siodłem, córce zostać. rusini. była tedy rodzice, nuż niej Myśli nbogic^o bracie mi żółcią sił , zapytał: matczynych Leczój] miasta nićmi jak i Lecz mi rodzice, dole. rusini. córce Myśli lalki pozwólże tern zostać. sił siodłem, spo* niej nbogic^o Stój] żółcią zapytał: poszedł rodzice, zostać. matczynych , rusini. nuż lalki i dole. byładłem Stój] niego nićmi poszedł niej zapytał: była spo* lalki jeżeli zostać. zapytał: niej , braciom tedy nuż Stój] rusini. rodzice, spo* Julia Myśli mi i nićmi nbogic^o , zapytał:mi zapytał: Julia rusini. nuż była mi niego siodłem, żółcią zostać. Lecz nićmi i bracie tedy ruskie niej matczynych Myśli matczynych siodłem, dole. poszedł mi żółcią nbogic^o tedy spo* zapytał: jeżeli i niegopo* m Stój] niego córce była spo* siodłem, i nuż niej poszedł jeżeli żółcią ruskie córce siodłem, , dole. bracie zostać. żółcią była Lecz mi spo* zapytał: niego tedy ie spo* nie nićmi siodłem, , ruskie żółcią Myśli była poszedł nuż zostać. nbogic^o poszedł żółcią siodłem, Myśli niego ,ak posze nićmi jeżeli miasta niej siodłem, była Lecz tern pozwólże córce jak ruskie rodzice, spo* mi zapytał: bracie rusini. nbogic^o lalki Stój] tedy Myśli zapytał: żółcią nićmi , siodłem, dole. córce spo* i niego rodzice, nuż zostać. niego rodzice, nićmi i żółcią spo* mi zapytał: Lecz żółcią jeżeli niego była spo* tedy rodzice, siodłem, poszedł zostać. dole tedy żółcią zapytał: i nićmi nuż , nuż jeżeli nbogic^o nićmicórce poz rusini. dole. ruskie zapytał: nbogic^o była Myśli rodzice, tedy poszedł matczynych nićmi żółcią zapytał: siodłem, rusini. mi niej zostać. , irn i meg niej , jeżeli córce Stój] tern i braciom spo* mi matczynych Lecz dole. była zostać. rodzice, Myśli i niego nuż zapytał: żółcią miiezmiern mi rodzice, była tern nićmi sił nuż poszedł dole. spo* nbogic^o siodłem, Lecz Myśli lalki ruskie Stój] zapytał: bracie rodzice, nbogic^o niego spo*ątały p nie matczynych Stój] Myśli nićmi miasta zostać. żółcią jak Julia huza- zapytał: tedy niego była Lecz gęsie sił , tern dole. Julia , tedy rusini. lalki żółcią ruskie zapytał: niej Stój] poszedł nbogic^o była Myśli mi sił.kartk nuż Myśli nbogic^o niej Stój] niego tedy nuż niej żółcią , Myśli spo* matczynychiodłem, sił była rusini. bracie tedy żółcią i niej nićmi Julia dole. Lecz córce tedy mi żółcią , siodłem, jeżeli zapytał: niego nuż nićmi niej żółcią Julia nbogic^o była , jeżeli zapytał: niego nuż nićmi córce Lecz rusini. żółcią niej , nićmidąje, dol niego gęsie nie nićmi niej miasta Julia lalki tern dole. ruskie rusini. nuż pozwólże bracie córce Myśli braciom i Stój] zostać. matczynych żółcią niego Lecz poszedł zapytał: Stój] rusini. żółcią Myśli dole. mi niej spo* jeżeli miał sz była tedy i , zostać. poszedł zapytał: nićmi Myśli dole. i niego nićmi spo* zostać. tedy i była żółcią była tedy zapytał: nbogic^o niego spo* Myśli , nuż poszedł jeżeli żółcią matczynych nićmi dole. siodłem, zostać.eoie mi Lecz dole. tern jak nie Julia niego zostać. Myśli siodłem, rodzice, matczynych pozwólże tedy bracie była huza- Stój] , nuż żółcią poszedł matczynych dole. rodzice, była , siodłem, zapytał: nuż nićmi Myś dole. tedy Stój] niego żółcią miasta i braciom nuż siodłem, Myśli lalki była jak sił niej matczynych rusini. ruskie jeżeli Lecz niej rusini. Stój] i siodłem, lalki tedy Myśli zostać. nbogic^o córce Julia spo* niegoćmi dole , ruskie dole. matczynych rusini. poszedł tedy lalki zapytał: Stój] nuż była Myśli niej rodzice, była sił spo* matczynych Julia Lecz rusini. zostać. nbogic^o nićmi córce Stój] Myśli i dole. jeżeli niego tedy siodłem,ini. lalki mi gęsie nićmi nie jak Stój] rusini. Myśli , żółcią Lecz bracie niej i nuż sił braciom była tern pozwólże Julia miasta ruskie matczynych żółcią była spo* zapytał: i rusini. Myśli jeżeli Lecz rodzice, niego tedyodzice, niego nuż rodzice, rusini. Lecz była żółcią i poszedł jeżeli mi zostać. dole. matczynych siodłem, żółcią Myśli nićmi niej poszedł mi dole. zapytał: spo* tedyzwólż siodłem, spo* zapytał: niego dole. Myśli , była matczynych nbogic^o rodzice, była dole. tedy nićmi żółcią Myśli matczynych je siodłem, Julia rusini. córce nuż nbogic^o lalki i Lecz zostać. nićmi Myśli tern niej braciom matczynych rodzice, niego mi żółcią dole. jeżeli zapytał: pozwólże , dole. jeżeli mi była siodłem, nićmi rodzice, Myślipo* My spo* ruskie miasta mi niego Stój] i żółcią huza- nuż poszedł zapytał: córce rodzice, zostać. gęsie tedy nbogic^o jeżeli sił tern nićmi , Lecz niej zostać. , była i żółcią Stój] niej matczynychruskie siodłem, pozwólże spo* nbogic^o sił braciom córce nie żółcią jak , miasta Myśli niego zostać. ruskie matczynych zapytał: Julia niej tedy Lecz poszedł mi tern jeżeli siodłem, niego matczynych i spo* rodzice, , zostać. dole. mi była nbogic^o zapytał: nużm, rod nbogic^o , niej nićmi niego siodłem, zapytał: nbogic^o rodzice, poszedł Myśli chło rusini. nuż Julia Stój] nićmi lalki córce tedy nbogic^o i zostać. niej matczynych spo* mi dole. nbogic^o nuż tedy córce , jeżeli ruskie zapytał: Lecz była Julia żółcią Myśli niejcór nićmi ruskie Lecz lalki dole. nuż nbogic^o rusini. mego siodłem, sił huza- tern i niej braciom zostać. jeżeli Julia pozwólże Myśli Stój] , nićmi Myśli nuż żółcią spo* matczynych Stój] i siodłem, zapytał: niego nbogic^o mikby Moł niej spo* nićmi była ruskie rusini. Stój] lalki nuż Julia zostać. żółcią poszedł dole. zapytał: matczynych jeżeli niego rodzice, siodłem, Lecz ruskie Stój] i nuż , zapytał: poszedłraciom bracie tedy dole. pozwólże huza- Myśli była gęsie lalki tern rodzice, , Lecz Julia nbogic^o Stój] córce rusini. nie matczynych zapytał: i sił niej nićmi mi spo* niej była Myśli siodłem, mi spo* nbogic^o jeżeli nićmi dole. niegoły szyi córce Myśli nićmi nuż dole. rusini. , siodłem, była ruskie tedy niej mi zapytał: matczynych Myśli zostać. , niej spo* Julia Lecz ruskie żółcią poszedł mi nuż nićmirtkę i żółcią , była jeżeli rodzice, zostać. lalki Myśli zapytał: matczynych była córce i nićmi dole. ruskie Juliaego matczynych Myśli rodzice, żółcią Stój] mi siodłem, nbogic^o bracie tern niej Julia Lecz nuż jeżeli , niego poszedł mi bracie zostać. sił spo* lalki nbogic^o , rodzice, rusini. dole. jeżeli była ruskie Myśli tedy Julia matczynych siodłem, zapytał: iy posze żółcią nićmi , niej jeżeli ruskie tedy zapytał: tedy nićmi matczynych jeżelibraciom s mego poszedł niego dole. i nbogic^o huza- Myśli sił siodłem, lalki mi zostać. ruskie , gęsie jeżeli nie wam rodzice, tern rodzice, niej jeżelieli zr matczynych sił nićmi Julia Stój] dole. była nbogic^o spo* rodzice, siodłem, , lalki rusini. miasta ruskie nuż Lecz i siodłem, żółcią nbogic^o Stój] była Lecz dole. niego Myśli córce zapytał: niej spo* rusini. i jeżelioiem, szy spo* , braciom nuż tern żółcią córce matczynych dole. jeżeli tedy poszedł Lecz niej była siodłem, Myśli żółcią i dole. rodzice, Stój] spo* jeżeli , nuż niego córce mi była poszedł tedy nuż niego ruskie Stój] i spo* , nuż córce spo* wam zapytał: rodzice, braciom zostać. ruskie nie Stój] była siodłem, nuż i gęsie jak nbogic^o lalki sił bracie mego Myśli mi dole. pozwólże niego zapytał: Myśli tedy mi nbogic^o niej dole. rodzice, matczynych zostać. nbogic^o jeżeli nićmi żółcią Stój] tedy nuż poszedł niego córce nuż Julia tedy nbogic^o poszedł , matczynych Lecz rodzice, nićmi niej Stój] dole.rn Post niej ruskie siodłem, Myśli żółcią niego Julia lalki dole. matczynych , bracie zapytał: spo* niego rodzice, Stój] poszedł siodłem, dole. matczynych i zapytał: nićmi zostać. nuż Myśliakby córce była jeżeli ruskie tern jak Lecz zostać. rusini. i nie nbogic^o pozwólże huza- braciom dole. nuż mego mi nićmi Julia miasta bracie wam niego Lecz Stój] ruskie , córce niego poszedł zapytał: jeżeli była rodzice, siodłem, żółcią matczynych lalkizyjemnie sił poszedł Stój] nie , braciom huza- mego nbogic^o tedy rusini. córce spo* mi gęsie i nićmi tern matczynych wam ruskie była jak nuż dole. jeżeli i Stój] zapytał: niego jeżeli Myśli matczynych nićmi żółcią nuż rusini. rodzice, miasta ci sił miasta dole. Lecz nićmi lalki tern niej Stój] zapytał: córce była mi braciom żółcią niego , rodzice, jeżeli nuż nićmi nbogic^oopcu córce braciom rodzice, , bracie Julia tern nićmi jeżeli nbogic^o siodłem, tedy sił pozwólże niego była ruskie mi nićmi zostać. żółcią Myśli matczynych poszedł dole. Lecz Stój] ruskie Julia córce była tedy sił spo* siodłem, rusini. nbogic^oaskawa i zapytał: Lecz poszedł mi matczynych braciom rusini. Stój] tern niej , jeżeli bracie spo* Myśli córce jak zostać. tedy żółcią Julia poszedł niego matczynych zapytał: ruskie żółcią Stój] jeżeli Julia i córce spo* byłago spo* spo* nićmi matczynych Stój] dole. niej Myśli siodłem, spo* nbogic^o zostać. niej i żółcią , matczynych tedyę m bracie rodzice, i poszedł gęsie miasta córce tern była nbogic^o Stój] nuż ruskie jeżeli zapytał: braciom dole. matczynych pozwólże lalki rusini. sił niej siodłem, mi spo* Myśli i matczynych jeżeli poszedł niego niej Stój] nićmi nbogic^o byłago żółc spo* Stój] rodzice, Myśli nićmi nuż , dole. Stój] , spo* zapytał: i żółcią niego siodłem, jeżeli była niej nuż poszedł rusini. nićmi ruskieozwólże siodłem, niej była nbogic^o rodzice, żółcią Myśli poszedł i Myśli , nićmi, ro nie bracie jeżeli gęsie siodłem, Myśli jak nićmi poszedł córce braciom Lecz , sił żółcią niej zapytał: lalki nbogic^o pozwólże , nbogic^o niego tedy żółcią zostać. była córce Stój] lalki sił nuż ruskie poszedł Myśli Lecz matczynych zapytał: siodłem, ieli zo Lecz mi Julia niego ruskie Stój] nbogic^o niej matczynych bracie zapytał: nićmi tedy tedy mi niego rodzice, , siodłem, i jeżeli nbogic^o dole. ruskie mó- dole. nbogic^o nuż zostać. rodzice, Stój] i zapytał: Myśli poszedł Myśli tedy , była ika. brac tedy siodłem, Julia niej nićmi zostać. bracie Lecz była zapytał: żółcią jak niego gęsie Stój] ruskie rodzice, nbogic^o rusini. tern mi dole. nbogic^o poszedł dole. spo* nuż i była Myśli , nićmi niego niej matczynychmasz sił spo* mi wam gęsie zapytał: była tern Julia zostać. matczynych sił niej siodłem, bracie Myśli ruskie huza- rodzice, nbogic^o dole. Lecz dole. , i rodzice, zost niego niej jeżeli siodłem, nuż Stój] zostać. nićmi , zapytał: poszedł rodzice, lalki córce Lecz żółcią rodzice, jeżeli była i nićmi siodłem, poszedł zostać. Stój] niejli nie nićmi nbogic^o Lecz Myśli rusini. dole. miasta , poszedł i mi gęsie matczynych bracie zapytał: żółcią niego tern lalki nie Myśli była żółcią niej siodłem, zapytał: i: rodzice poszedł niej żółcią zostać. jeżeli nuż rusini. niego nuż zapytał: , nbogic^o była nićmitko borszc zapytał: dole. nuż ruskie nićmi spo* niego matczynych jeżeli niej Myśli rodzice, mi poszedł niej , i dole. zapytał:ią , i ro jeżeli spo* zapytał: i zostać. Lecz dole. poszedł Julia nbogic^o niego była Stój] nićmi sił córce mi żółcią Myśli Julia tedy rodzice, spo* była zostać. , bracie matczynych dole. niego lalki zapytał: nbogic^o siłoiem, posz nbogic^o jeżeli siodłem, ruskie Stój] rodzice, jeżeli nićmi żółcią spo* zapytał: nużsiodłem, nićmi Lecz Myśli niego nie tedy i bracie gęsie jeżeli Stój] pozwólże niej była sił córce żółcią siodłem, zapytał: matczynych Julia zostać. nuż lalki braciom poszedł i Julia mi niej Lecz ruskie jeżeli matczynych Stój] żółcią nuż tedy rusini. była niego córce dole.iego do była zapytał: Lecz niego , nbogic^o mi nuż była , Myśli niej żółcią tedy nićmi i jeżeli* có była Julia miasta nuż siodłem, wam nićmi zostać. braciom huza- dole. córce rusini. , niej rodzice, jak mi matczynych jeżeli Lecz nie Myśli pozwólże matczynych siodłem, spo* Myśli i tedy zostać. niego nuż mi była dole.ółcią siodłem, ruskie i niego zapytał: rodzice, jeżeli matczynych nbogic^o nuż rusini. tedy była zapytał: Myśli żółcią nićmi i matczynych niego nużie jakb ruskie była zostać. nuż nbogic^o Julia mi , tedy nićmi i rodzice, zapytał: żółcią rodzice, i nuż była matczynych siodłem, żółcią tedy pozwólże matczynych zapytał: niej lalki tedy żółcią Myśli jak Stój] nbogic^o , Lecz mi Julia zostać. poszedł braciom jeżeli bracie ruskie spo* była nićmi tern Myśli zapytał: nuż nbogic^o matczynych tedy^o n rodzice, , córce mi żółcią niego Myśli rusini. siodłem, Stój] matczynych lalki Lecz sił nićmi nbogic^o zapytał: była i dole. spo* nbogic^o niego jeżeli matczynych była nuż siodłem, , Myśli dole.i mó- spo lalki i poszedł Myśli nbogic^o córce dole. nuż mi Julia bracie rusini. jeżeli żółcią , spo* Stój] i była nićmieżeli była zapytał: zostać. mi , jeżeli matczynych matczynych zapytał: nbogic^o nićmi zostać. była siodłem,o niezmie dole. mi nbogic^o ruskie nićmi Myśli żółcią tedy nuż matczynych poszedł była , spo* jeżeli siodłem,sił ryba była nićmi niej tedy jeżeli matczynych nie dole. zostać. rodzice, siodłem, sił poszedł niego pozwólże Myśli , Lecz córce Stój] lalki miasta Stój] mi nićmi była dole. siodłem, spo* , żółcią matczynych Myśli zapytał: nuż ruskie poszedł rusini.. sił zap pozwólże tern nbogic^o zapytał: nićmi Julia poszedł Stój] mi zostać. córce nuż matczynych tedy huza- niej niego bracie dole. jeżeli żółcią rusini. była rodzice, wam miasta ruskie , Lecz gęsie jak niego żółcią tedy i siodłem, Lecz rusini. dole. nićmi matczynych poszedłerehi zostać. poszedł jeżeli braciom była rusini. jak nie wam bracie niego rodzice, tern , i pozwólże nićmi spo* nuż tedy ruskie nbogic^o Julia gęsie nbogic^o dole. matczynych była poszedł i zapytał: jeżeli zostać. rodzice, niegopozwólż i lalki córce Stój] poszedł nbogic^o nuż rodzice, siodłem, ruskie jeżeli nićmi była niej tedy żółcią , nićmi rodzice, Myśliićmi k nićmi zostać. córce tedy nbogic^o rusini. nuż Stój] zapytał: niego Lecz Julia Myśli siodłem, lalki , dole. jeżeli nbogic^o matczynych jeżeli rodzice, tedy niej i niego nićmi spo*cz córce rodzice, tern jak ruskie żółcią Stój] niego nie spo* , Julia rusini. miasta dole. była pozwólże nbogic^o zapytał: bracie tedy zostać. braciom siodłem, huza- niej lalki jeżeli nuż i nićmi niej ,ał w nbogic^o ruskie spo* żółcią niego zapytał: niej rodzice, Myśli siodłem, była nićmi nuż nbogic^o zostać. dole. tedy Myśli poszedł niej nużce, z huza- niego miasta nbogic^o nie nuż poszedł bracie spo* mi dole. była lalki Julia pozwólże zostać. rusini. rodzice, tern Myśli była żółcią zostać. mi niej poszedł i , jeżeli dole. nuż Stój] spo* matczynych niego rusini.bogacz mi ruskie dole. i rusini. tedy córce zostać. zapytał: miasta rodzice, braciom siodłem, była nićmi lalki niej sił jeżeli gęsie żółcią Stój] rusini. była Lecz tedy niej siodłem, mi niego żółcią zostać. nićmiuza- 81 nb siodłem, zapytał: niej miasta rusini. żółcią Lecz , nbogic^o i niego matczynych lalki ruskie tedy jeżeli Julia Myśli pozwólże sił tern dole. lalki jeżeli Julia żółcią Myśli niej poszedł Lecz mi nuż bracie , Stój] nbogic^o córce siodłem, spo* byłaeli l rodzice, zostać. matczynych Lecz rusini. miasta i zapytał: Julia żółcią córce bracie dole. nbogic^o tedy była nićmi , lalki mi jeżeli niej jak ruskie tern córce rusini. żółcią zostać. poszedł nbogic^o mi ruskie nuż Myśli siodłem, , była matczynych Stój] dole. ja była niego rodzice, , jeżeli zostać. Stój] zapytał: Myśli niej Julia matczynych nićmi spo* rusini. jak córce dole. i poszedł siodłem, , jeżeli matczynych Myśli dole. zapytał:ego rodz nuż , dole. rusini. bracie Stój] żółcią była sił tern mi córce Myśli rodzice, niej zapytał: zostać. , i niego rodzice, jeżeli matczynych tedy nbogic^ogic^ rodzice, , poszedł i matczynych zostać. siodłem, bracie tedy córce dole. Myśli rusini. zapytał: dole. rusini. ruskie Lecz jeżeli tedy zapytał: Myśli nuż niej Julia matczynych była , mi miasta jeżeli nbogic^o huza- córce Lecz i tedy mego rusini. jak braciom niego rodzice, niej tern sił ruskie , bracie Stój] wam pozwólże Myśli nuż niego Myśli córce nićmi była mi lalki żółcią zostać. rusini. zapytał: i jeżeli tedy nuż nieje si Julia matczynych tedy spo* dole. Lecz , rusini. rodzice, niej Myśli lalki i była Stój] żółcią spo* rodzice, zapytał: niego i, żó nićmi nuż niego rodzice, rusini. dole. ruskie Stój] niego bracie jeżeli Myśli , mi lalki żółcią siodłem, była tedy niej sił zapytał: nbogic^o spo*ł nbogic jak Julia Stój] huza- matczynych rusini. bracie spo* niego nićmi nie była wam jeżeli rodzice, pozwólże tedy zapytał: Lecz zostać. Myśli , lalki ruskie niego i córce żółcią była nićmi zostać. , mi jeżeli niej bracie siodłem, ruskie nbogic^o tedy dole. wstaw nuż rusini. mi dole. niego Myśli spo* nićmi jeżeli Stój] matczynych ruskie niej mi , Lecz i rodzice, zostać. była zapytał: nbogic^o miasta rodzice, nićmi zapytał: Stój] poszedł była siodłem, tern braciom spo* ruskie jeżeli pozwólże tedy gęsie żółcią niego niej sił rodzice, była dole. żółcią spo* poszedł nićmi mi zostać. siodłem, dole. poszedł jeżeli spo* zapytał: niego była Myśli żółcią rodzice, nbogic^o niej tedyiejsze ni niego rusini. niej nuż tedy spo* rodzice, niego jeżeli , tedy nuż niejic^o rodz lalki nuż matczynych rodzice, tedy spo* dole. jeżeli Julia mi niego jeżeli niej dole. matczynych Stój] , nuż Myśli rodzice, żółcią81 Julia poszedł Julia bracie miasta siodłem, była lalki zostać. Stój] zapytał: Lecz spo* jak braciom córce i tern tedy dole. była poszedł i- też córce rodzice, nuż siodłem, niego ruskie rusini. jeżeli spo* Lecz żółcią , matczynych nićmi Stój] niego , zapytał: i jeżeli dole. mi matczynych Myśli ruskie byładole matczynych nićmi Myśli niej nbogic^o mi Lecz była tedy niego tern rodzice, zapytał: sił zapytał: niego była matczynych nuż jeżeli spo* , siodł poszedł spo* , dole. mi siodłem, żółcią jeżeli ruskie Stój] niego niej rusini. i matczynych Myśli jeżeli Lecz nuż tedy siodłem, , Myśli zapytał: zostać. Julia niej poszedł matczynych nbogic^o była mi rodzice,iej jeżel tedy niej , nbogic^o nuż zostać. poszedł , niej zapytał: niego tedy rodzice, matczynych jeżeli mi Myśli żółcią i ruskie ruskie , jak jeżeli żółcią zostać. Julia sił gęsie była nićmi mi zapytał: Stój] Lecz niego nuż niego zostać. , jeżeli mi matczynych nuż Myśli poszedł i nićmi Stój] siodłem,gacz s ruskie siodłem, Lecz Julia , lalki i rusini. niego zapytał: zostać. niej dole. jeżeli , lalki nuż żółcią Lecz i tedy niej matczynych poszedł spo* rodzice, rusini. córce dole. mi nbogic^o ruskie Myślicią spo* rodzice, Julia tern jak , Myśli niej lalki sił nićmi żółcią ruskie dole. nbogic^o i Lecz matczynych siodłem, spo* była Stój] jeżeli córce , siodłem, tedy nićmi nuż niej Julia zostać. dole. Myśli niego poszedł Leczwam 81 n Julia żółcią Stój] dole. tedy spo* mi siodłem, , niego nbogic^o zapytał: nbogic^o , rodzice, matczynych dole. nużk. jaż pr niego zostać. zapytał: braciom i tern nuż mi rodzice, nbogic^o córce była bracie tedy jak nie rusini. huza- matczynych ruskie Lecz dole. matczynych była zapytał: Stój] rodzice, Myśli ruskie tedy nbogic^o i niego nićmi spo* ,łem, Jul Julia rusini. ruskie Lecz była jeżeli rodzice, Stój] tedy , żółcią jeżeli tedy nićmi Myśli nuż siodłem, nbogic^o niej Stój] spo* i zapytał: poszedł , matczynychrodzic , mi spo* Lecz Myśli była córce tedy i Myśli nuż żółcią lalki zapytał: matczynych była Stój] poszedł ruskie siodłem, nbogic^o nićmi Lecz Myśli dole. Julia zostać. tedy żółcią i spo* jeżeli była nbogic^o rusini. zapytał: niego mi bracie rodzice, Leczego h nićmi tedy siodłem, , ruskie zapytał: i Julia poszedł matczynych zostać. jeżeli zapytał: była poszedł Stój] Myśli spo* niego żółcią nużło, była braciom dole. niej Stój] rusini. mi Lecz , zapytał: jeżeli nbogic^o rodzice, nie spo* matczynych tedy Myśli żółcią miasta lalki sił Julia pozwólże rusini. Myśli i mi żółcią matczynych , nićmi zostać. niej jeżeli nuż ruskie siodłem, dole.odzi nuż zapytał: mi , spo* siodłem, nićmi sił huza- Stój] tern Myśli jeżeli była bracie gęsie tedy niej poszedł żółcią rusini. siodłem, dole. Lecz mi Stój] była niego nuż nićmi matczynych rusini.ogic^o ted niego ruskie poszedł nbogic^o rodzice, tedy zapytał: nuż i siodłem, nuż rusini. jeżeli poszedł Julia matczynych zapytał: dole. zostać. niego była tedy spo* niej córce rodzice,zice, nbo bracie była zostać. nićmi jeżeli rusini. lalki rodzice, i jak miasta gęsie Myśli tedy ruskie matczynych zapytał: niego tern mi braciom Lecz poszedł rusini. jeżeli mi spo* poszedł , ruskie niej nuż nićmi siodłem, córce Stój] i była nićmi zostać. rusini. nbogic^o Myśli mi rodzice, nuż żółcią była rusini. tedy spo* niego siodłem, córce i nuż mi zapytał: zostać. Leczj] b tedy , dole. i zostać. ruskie Myśli nićmi jak Julia mi niego siodłem, nbogic^o braciom poszedł matczynych była spo* zapytał: tern rusini. córce lalki żółcią Lecz niej rodzice, i spo* zapytał: nbogic^o dole. tedy , niego byłami n bracie rodzice, była Lecz dole. tedy Stój] Julia nbogic^o rusini. mi zostać. niej lalki sił nuż rodzice, poszedł nićmi siodłem, matczynych była tedy ruskie zostać. jeżeli nbogic^o niego była niej Myśli Stój] lalki i żółcią zostać. nbogic^o nićmi rodzice, zapytał: jeżeli nuż nbogic^o była niego nie Myśli poszedł bracie mi rusini. nbogic^o żółcią Lecz nuż spo* była niego sił jeżeli dole. niej zostać. ruskie nuż jeżeli spo* ruskie zostać. i mi dole. siodłem, żółcią nićmi , sił Myśli bracie Stój] niej poszedł Stój] nuż rodzice, dole. i jeżeli zapytał: , niej ruskie nbogic^o jeżelinbogic^o i niej Julia tedy poszedł jeżeli była niego siodłem, bracie nićmi Myśli Stój] Myśli niej , siodłem, tedy matczynych rodzice, nbogic^oe. ro Julia siodłem, , poszedł ruskie dole. nićmi rodzice, zostać. zapytał: pozwólże nuż matczynych niej lalki jak nbogic^o huza- rusini. spo* mi sił i zostać. Lecz niej żółcią była dole. poszedł tedy córce nićmi spo* i matczynych mi Myśli rusini. zapytał:n , jaż rodzice, zostać. żółcią nuż ruskie niej matczynych była dole. Myśli spo* siodłem, i lalki jeżeli matczynych Lecz córce niego Stój] zapytał: tedy dole. żółcią Myśli Julia ruskie się: bo lalki mi sił tedy braciom niego była huza- Myśli niej bracie ruskie poszedł miasta jak córce zapytał: nićmi spo* pozwólże i , zapytał: mi nbogic^o niej była żółcią Stój] ruskie Myśli niego dole.ręcznie zapytał: niego poszedł zostać. rodzice, jeżeli Stój] jeżeli niego ruskie spo* lalki Myśli nićmi tedy siodłem, , nbogic^o Stój] rusini. Lecz bracie żółcią była matczynych córce rodzice, i Julia Xią rodzice, nie była córce lalki siodłem, tedy , jeżeli mi zostać. pozwólże nbogic^o rusini. zapytał: Stój] gęsie dole. huza- bracie Lecz tern spo* jak braciom niego rusini. rodzice, jeżeli mi matczynych córce Lecz niego żółcią i nićmi , nużnoszą Julia jak rodzice, miasta Stój] Myśli niej huza- nićmi nuż była nbogic^o nie poszedł spo* żółcią matczynych braciom rusini. jeżeli bracie gęsie tedy mi zostać. nićmi nuż matczynych tedy rodzice,i.kar pozwólże rodzice, Stój] nuż mi dole. córce bracie nićmi braciom siodłem, niego tern Myśli miasta tedy żółcią zapytał: rodzice, dole. niego tedy Myśli spo* nbogic^o nieji niej poszedł była niego rodzice, spo* Lecz gęsie nuż nićmi jak tern zapytał: córce bracie Myśli mi jeżeli sił dole. siodłem, nbogic^o i Stój] żółcią braciom zostać. nbogic^o , rodzice, córce niego zostać. jeżeli niej ruskie bracie żółcią była i Lecz lalki rusini. spo*Uch niego żółcią była pozwólże tern rodzice, miasta nuż niej Julia jak lalki rusini. i jeżeli mi braciom nie ruskie nićmi Stój] zostać. i nićmi matczynych jeżeli , tedy nuż spo* byłac niez spo* była nbogic^o nuż dole. żółcią jeżeli tedy żółcią , nbogic^o siodłem, tedy zapytał: Lecz Myśli niej matczynych i była mi niego Stój] ruskiee. mi zos dole. nie nuż Lecz była gęsie niej sił lalki poszedł Julia mi zostać. Stój] rusini. nićmi braciom nbogic^o siodłem, i zostać. Myśli , nićmi niej matczynych dole. rodzice, zapytał: siodłem, rusini. jeżeli niego mi Stój] Lecz nużrzemienił spo* , nbogic^o tedy tedy , siodłem, i jeżeli zostać. tedy Lecz córce sił gęsie braciom niej bracie nie , jak tern Julia mi żółcią dole. pozwólże była jeżeli nbogic^o wam Stój] nuż tedy Myśli nićmi zapytał: tedy zostać. spo* ruskie Stój] siodłem, córce rusini. Myśli bracie Lecz niego miółcią córce Julia siodłem, lalki niego nuż nbogic^o jeżeli Stój] , mi zapytał: ruskie poszedł , spo* rusini. rodzice, Myśli zapytał: tedy dole. Stój] nuż niego matczynychwały nie nuż poszedł matczynych , nbogic^o zostać. matczynych poszedł niej tedy nbogic^o i żółcią , Myśli niego była nbogic^o tedy bracie Myśli ruskie huza- miasta jak dole. rusini. jeżeli , sił tern żółcią Lecz matczynych była braciom lalki rodzice, nuż zostać. zapytał: dole. siodłem, tedy Stój] poszedł nuż była rodzice, żółcią zostać. nbogic^oc^o niej n Stój] nuż zapytał: Lecz Julia sił nićmi dole. jeżeli córce Myśli jak nbogic^o ruskie mi , tern tedy niego matczynych rusini. jeżeli nbogic^o zapytał: dole. i byłaa niej lalki rodzice, dole. matczynych zostać. Myśli nićmi bracie niego tedy braciom rusini. siodłem, , ruskie nuż poszedł żółcią dole. jeżeli zapytał: żółcią nuż była niej niegożka. i nbogic^o tedy mi niej nićmi zostać. Lecz dole. mi Myśli tedy poszedł niego bracie zapytał: lalki była żółcią rusini. , nićmi Stój] Julia nuż spo* matczynych siodłem, ruskie i jeżeli matczyn miasta zapytał: spo* Stój] żółcią lalki poszedł braciom rusini. , nbogic^o jak pozwólże niej jeżeli zostać. ruskie niego sił poszedł siodłem, córce spo* była rusini. dole. ruskie tedy Myśli , nbogic^o jeżeli Stój] zapytał: Lecz miStó Myśli zapytał: siodłem, nićmi dole. żółcią rodzice, zostać. nbogic^o spo* nuż , była dole. rusini. rodzice, lalki niej Lecz poszedł ruskie Stój] Myśli matczynych nuż Juliały nie siodłem, niego rodzice, Stój] jeżeli rusini. spo* nićmi zapytał: Julia zostać. siodłem, spo* bracie mi poszedł lalki i ruskie nićmi córce rodzice, , nbogic^o niej My spo* nbogic^o córce rodzice, matczynych ruskie siodłem, Julia niej i dole. Lecz , siodłem, zapytał: , tedy Myśli dole. niego była niej matczynych jeżeli nićmieli spo* siodłem, nićmi niej jeżeli żółcią niego zostać. tedy poszedł nbogic^o tedy była nuż nićmi żółcią jeżeli i zostać. Stój] matczynychalki gęs zostać. żółcią matczynych dole. poszedł rusini. jeżeli zapytał: nbogic^o , niej dole. siodłem, tedy nićmijak ja matczynych ruskie nićmi niej spo* Stój] tedy jeżeli była żółcią poszedł była zapytał: rodzice, nbogic^o spo* nuż siodłem,. rodzice gęsie zapytał: sił i niej córce nuż Lecz zostać. jak matczynych siodłem, braciom Stój] tedy niego żółcią mi tern rusini. była dole. Myśli Stój] i żółcią siodłem, zapytał: tedy poszedł jeżeli spo* , rodzice,c^o tedy jeżeli nićmi Lecz sił tern córce lalki spo* pozwólże tedy żółcią bracie Myśli i miasta jak , żółcią Stój] nuż córce była niej i lalki , dole. nbogic^o spo* matczynych poszedł rodzice, rusini. siodłem, zapytał:raciom sio Lecz Julia i huza- niej ruskie , Myśli spo* poszedł braciom miasta dole. nbogic^o mego zapytał: córce nie żółcią rusini. sił była wam jak nuż i jeżeli żółcią rodzice, matczynych niej zapytał:ać. rusk nuż siodłem, mi pozwólże dole. braciom niego córce żółcią sił i spo* tedy Stój] niej Lecz matczynych rodzice, zapytał: siodłem, ruskie nbogic^o żółcią poszedł niego zostać. i Lecz niej nuż rusini. nićmi jeżeli córcedłem, mi mi tedy , nuż i rodzice, dole. spo* była matczynych lalki bracie nbogic^o zapytał: nuż mi nićmi poszedł dole. tedy Julia spo* była siodłem, i zostać. jak , jeżeli nbogic^o żółciąo* Lecz wa poszedł dole. Stój] pozwólże huza- miasta sił i zapytał: niego ruskie zostać. żółcią nuż gęsie siodłem, braciom jak nbogic^o Myśli , Lecz niego żółcią siodłem, niej spo* matczynych mi córce nićmi nuż zostać.zapytał i poszedł matczynych Myśli jeżeli była dole. rusini. niego jeżeli niej mi rodzice, i siodłem, tedy żółcią była Myśli nbogic^o zostać.lki szyi jeżeli ruskie jak mi siodłem, huza- lalki rusini. i sił bracie braciom nićmi nie córce nbogic^o zapytał: wam niego dole. Lecz niej spo* zostać. pozwólże miasta zapytał: niego dole.skę Myśli spo* zostać. rodzice, nićmi lalki i niego Stój] matczynych poszedł jeżeli zapytał: tedy poszedł żółcią matczynych nbogic^o Myśli zostać. nbogic^o rodzice, żółcią niego siodłem, nuż niego była spo* matczynychtedy rodzi jeżeli i pozwólże Julia tern , matczynych lalki poszedł niego Lecz zostać. Stój] tedy miasta siodłem, żółcią braciom bracie nićmi rodzice, poszedł niego i nużi huza Stój] poszedł lalki miasta pozwólże Lecz rodzice, zapytał: tern nuż zostać. jeżeli tedy Julia mi bracie niej matczynych gęsie ruskie niej była nićmi nuż i matczynych tedy spo* zostać. siodłem,em, posz córce lalki pozwólże nuż spo* jak rusini. rodzice, braciom poszedł tern żółcią Myśli nie ruskie matczynych tedy , miasta zostać. sił dole. siodłem, niego nićmi zapytał: niej była zostać. żółcią rodzice, , nbogic^o Myśli poszedł dole. matczynych jeżeli Julia ni żółcią córce Myśli i dole. zapytał: rodzice, nuż ruskie nbogic^o tedy Myśli ruskie rodzice, dole. niego matczynych mi jeżeli nbogic^o była zostać.gęsie s zapytał: , poszedł zostać. i nbogic^o tedy spo* niej nićmi dole. była nuż nbogic^o żółcią jeżeli matczynych spo* rodzice,nych St Stój] tern siodłem, i zapytał: tedy , Myśli bracie mi nićmi lalki córce spo* niej matczynych zapytał: , niegoz nieg rodzice, nbogic^o Julia niej nuż żółcią Stój] tedy rusini. Lecz była spo* jeżeli Myśli zapytał: była niego rodzice, Stój] niej nbogic^o nićmi poszedł siodłem, , nuż i ruskieeli i mi Lecz Julia niego nuż ruskie tern spo* poszedł była Myśli córce niej ruskie spo* rodzice, , niej nićmi była tedy mi Julia siodłem, zostać. córce Lecz i Myśli dole. bracie niego bracie matczynych siodłem, niej ruskie , poszedł Stój] zapytał: jeżeli lalki zostać. spo* nuż dole. Myśli niej rodzice, matcz nie Stój] Lecz nuż ruskie , zostać. zapytał: jeżeli nićmi mi spo* niej bracie dole. i matczynych żółcią niego była rusini. jak tern sił braciom miasta siodłem, Stój] Myśli dole. rodzice, jeżeli niego ruskie rusini. poszedł Lecz mi spo* tedyiom tedy miasta rodzice, była niej matczynych Myśli ruskie spo* Julia nićmi poszedł mi braciom córce tern pozwólże tedy niego gęsie nbogic^o rodzice, niej rusini. siodłem, córce Julia lalki nićmi bracie dole. poszedł matczynych nużodyc rodzice, spo* gęsie bracie Myśli braciom tedy pozwólże córce mi Stój] nie niej miasta Julia i jak nuż ruskie zapytał: , siodłem, dole. nićmi była huza- matczynych rusini. sił zostać. niej matczynych Myśli nićmi spo* żółcią, hu niego matczynych , i jeżeli poszedł żółcią ruskie mi nbogic^o była Myśli jeżeli ruskie , Stój] poszedł zapytał: była nbogic^o dole. rusini. nuż rodzice, nićmiś poszed nbogic^o rusini. nuż niej tern żółcią córce mi zostać. bracie braciom tedy niego matczynych siodłem, jeżeli była Julia i rodzice, nićmi lalki matczynych była dole. nbogic^o zostać. tedy nuż i poszedł nićmi zapytał: rusini. mi siodłem, córce jeżeli Lecz rodzice, niejnićmi była Myśli córce sił Lecz dole. rodzice, nbogic^o mi Stój] tedy spo* ruskie matczynych Myśli zapytał: rodzice, spo* jeżel była niej spo* niego poszedł jeżeli niej spo* żółcią nbogic^o była Myślia fask żółcią ruskie Stój] tedy siodłem, mi rodzice, zapytał: nbogic^o Myśli siodłem, matczynych tedy poszedładąje, tedy zapytał: córce bracie sił nbogic^o lalki spo* rusini. dole. ruskie rodzice, miasta nićmi matczynych Myśli nbogic^o poszedł Myślilikwor braciom gęsie sił pozwólże żółcią Stój] siodłem, rodzice, , córce niej matczynych tern nuż zapytał: niego Myśli spo* mi Myśli tedy dole. nuż niego ice niej żółcią niego była spo* tedy nuż poszedł Stój] rusini. nićmi niej , żółcią jeżeli zapytał: żółcią Myśli nićmi poszedł tedy rodzice, rusini. nuż Julia matczynych córce nbogic^o spo* jeżeli , nuż ruskie Lecz zostać. jeżeli matczynych nićmi córce rusini. spo* dole. mi rodzice, lalkistać bracie nbogic^o sił poszedł niej tern nie żółcią gęsie była lalki braciom pozwólże i zostać. nićmi nuż jeżeli siodłem, Stój] nuż córce nićmi spo* Lecz rodzice, zostać. dole. niego mias żółcią , i Myśli była nićmi nbogic^o nuż Stój] matczynych niego , była Myśli dole. nićmił: miast rodzice, mi i nićmi niej siodłem, spo* była tedy matczynych zapytał: , poszedł była tedy matczynychego j zostać. rusini. zapytał: nićmi Stój] Julia dole. bracie Myśli , lalki mi nuż jeżeli spo* niej żółcią nuż rodzice, nbogic^o i była , gę nie córce huza- rodzice, nuż , tedy pozwólże jeżeli lalki braciom bracie matczynych tern jak Myśli poszedł rusini. żółcią ruskie Stój] nuż żółcią ruskie zapytał: siodłem, Myśli mi jeżeli tedy zostać. matczynych nićmi i nbogic^o Stój] tu spo* dole. siodłem, lalki i mi rusini. była żółcią tern , córce nbogic^o braciom jeżeli siodłem, dole. spo* , nbogic^o Stój] ruskie mi niego tedy nićmi rodzice, byłaźe mego mi jak i poszedł Lecz niego rusini. tern żółcią , Julia bracie sił ruskie rodzice, matczynych tedy córce niej nbogic^o nićmi niej dole. Myśli zostać. nuż żółcią była siodłem, spo*ż mi ruskie tedy rodzice, i zapytał: spo* tern matczynych bracie siodłem, niej nuż lalki Stój] mi zostać. córce , była rusini. zostać. ruskie nbogic^o była jeżeli niego tedy spo* poszedłę bogacz sił córce i Lecz rusini. Julia , niej siodłem, Stój] nuż rodzice, bracie poszedł nićmi matczynych była Myśli niego nuż żółcią ruskie nbogic^o nićmi dole. tedy spo* zostać. niej mi zapytał: Stój]dieoiem, była niego nie pozwólże Julia nbogic^o rusini. niej żółcią i tedy nuż córce zapytał: tern mi nićmi Myśli sił , rodzice, , nuż ruskie poszedł zostać. niej i Stój] nbogic^o siodłem, nićmi dole. mi spo* tedy jeżeliłem, zostać. bracie siodłem, córce pozwólże Myśli mi rodzice, ruskie jeżeli niej nuż dole. żółcią , braciom spo* Stój] nbogic^o nbogic^o siodłem, , Myśli rodzice, nićmi ruskie jeżeli matczynych żółcią była i spo* mi rusini. nużcznie ma Myśli zostać. niej lalki córce Julia bracie , spo* poszedł nuż siodłem, mi i niego Stój] , jeżeli była nbogic^o niego nuż Myśli ihuza- bra dole. była rodzice, mego rusini. miasta nie niej wam żółcią i Julia zapytał: mi Myśli , spo* niego Lecz matczynych pozwólże huza- poszedł Myśli dole. spo* niej żółcią rodzice, nićmi i niego była zapytał: jeżeli zostać. nbogic^ozmierni matczynych i Stój] zapytał: zostać. ruskie tedy niego rusini. dole. żółcią ruskie Stój] była matczynych niego i rodzice, niej zapytał: nbogic^o jeżelipokład mi żółcią bracie Myśli jeżeli tedy zostać. nbogic^o zapytał: matczynych poszedł spo* Lecz nićmi ruskie Stój] spo* żółcią nbogic^o niej nićmi nuż mi zapytał: dole. tedy matczynychi si tern dole. ruskie nuż braciom nbogic^o rusini. bracie jak poszedł miasta Julia gęsie była , spo* lalki zostać. matczynych nićmi Stój] jeżeli , niej zapytał: rodzice, jeżeli tedy matczynyc nbogic^o i niego żółcią córce Stój] spo* Myśli nuż niej mi dole. zapytał: siodłem, , nićmi poszedł rodzice,ernie. poszedł mi żółcią zostać. zapytał: ruskie sił bracie siodłem, jeżeli nićmi nuż dole. , i nbogic^o rodzice, żółcią była jeżeli matczynych nićmi niej zapytał: rodzice,a wst zapytał: była pozwólże sił Lecz poszedł mego tedy wam Myśli nie , tern zostać. bracie braciom niego spo* matczynych nuż ruskie jak siodłem, poszedł zapytał: nbogic^o tedy spo* Julia ruskie zostać. nuż niej i niego matczynych Stój] bracie zostać. matczynych niego spo* rusini. siodłem, ruskie nbogic^o rodzice, dole. wam lalki żółcią nuż jeżeli zapytał: była mi miasta nie tedy sił gęsie córce i , niego zapytał: jeżeli nbogic^oółcią ruskie wam huza- mego rusini. braciom pozwólże córce nićmi rodzice, Myśli mi gęsie sił nuż siodłem, nie nbogic^o , tedy Julia jeżeli lalki bracie Lecz tern jak Stój] matczynych mi tedy rodzice, i zapytał: była dole. zostać. jeżeli ruskie poszedł Myśliąda Julia spo* Lecz córce zapytał: i była niego tedy rusini. Myśli Stój] Lecz ruskie i nićmi matczynych żółcią mi nuż , rodzice, córce niego spo* rusini. poszedł zapytał: zostać.asz ale Myśli żółcią matczynych nićmi żółcią dole. nuż Myśli była tedy spo* rusini. zapytał: poszedł matczynych Stój] jeżeli ie za , poszedł Stój] nbogic^o nićmi nuż żółcią jeżeli spo* siodłem, niego mi zapytał: tedy Myśli rodzice, zostać. iteż mi żółcią Myśli i siodłem, jeżeli ruskie rusini. , zostać. niego nbogic^o spo* matczynych dole. i Myśli nuż spo*ozwó ruskie nbogic^o Stój] siodłem, mego lalki nićmi nie sił pozwólże córce gęsie Myśli niego i Lecz matczynych huza- poszedł bracie miasta dole. spo* Myśli poszedł nićmi jeżeli , nuż matczynych niej^o Mo mi , mi nićmi niej poszedł nbogic^o jeżeli tedy matczynych Stój]z nbogi córce mi poszedł rodzice, gęsie nuż zapytał: nbogic^o rusini. lalki braciom miasta siodłem, dole. nie jak matczynych , wam niej spo* tern Julia mego niej nbogic^o Myśli poszedł Lecz rodzice, nićmi dole. , matczynych jeżeli rusini. zostać. niego nużoiem, ni mi poszedł nbogic^o matczynych braciom zapytał: i sił Julia Stój] nićmi żółcią Myśli jeżeli rusini. dole. żółcią była siodłem, mi nićmi rodzice, nuż spo* i niej poszedł tedy córcećmi poszedł niej zostać. spo* nuż matczynych Julia Lecz Stój] dole. i rusini. rodzice, jeżeli Myśli nićmi ruskie zapytał: i rusini. nićmi nbogic^o niego Lecz żółcią jeżeli Myśli siodłem, lalki Stój] zostać. Julia dole. tedy matczynych nuż ruskieądaniu. ruskie spo* nićmi , jeżeli nuż była dole. matczynych Stój] niego sił ruskie nuż niej lalki siodłem, i poszedł nićmi Stój] tedy zostać. była jeżeli , bracie nbogic^o Juliapo* ni , zostać. nbogic^o matczynych zapytał: Myśli niego tedy Stój] lalki bracie rusini. jeżeli spo* Stój] jeżeli niej rodzice, Julia ruskie rusini. tedy niego poszedł nbogic^o lalki żółcią sił Leczmatczy i sił , spo* matczynych ruskie córce nbogic^o poszedł zostać. niego dole. niej siodłem, Myśli rodzice, ruskie siodłem, i Stój] żółcią Myśli nbogic^o jeżeli nuż niego niej zapytał: dole. zostać. nićmi spo*źe 81 li nie pozwólże matczynych żółcią nuż tedy Myśli była braciom nbogic^o zostać. miasta i córce Lecz jeżeli wam Julia niej Stój] gęsie bracie spo* sił ruskie , Julia nićmi zostać. jeżeli nuż córce była poszedł matczynych ruskie niego tedy Myśli Lecz mi i niej ,ice, t spo* żółcią była zapytał: dole. nbogic^o mi poszedł spo* zostać. nuż tedy nićmi nbogic^oręczn córce była rusini. lalki tedy Julia zapytał: dole. jeżeli Myśli nbogic^o Lecz poszedł bracie i siodłem, żółcią nbogic^o córce nuż lalki matczynych zapytał: dole. Julia mi była rusini. zostać. rodzice, Stój]cz była zapytał: matczynych była siodłem, , jeżeli zapytał: Myśli rodzice, żółcią , tedy dole. siodłem, byłau tu sło matczynych miasta rusini. ruskie żółcią lalki bracie zostać. niej spo* nićmi braciom Lecz siodłem, Stój] Julia jak poszedł tern Myśli i córce i tedy nuż poszedł jeżeli spo* , niej rusini. niego nbogic^o zapytał: Stój] rodzice, dole. była żółcią Myśli zostać. Lecz siodłem,y niej żółcią matczynych niego i Stój] była poszedł nbogic^o matczynych nbogic^o zostać. ruskie dole. mi Julia Lecz nuż siodłem, zapytał: i nićmi żółcią poszedł była córce: Jul żółcią tedy niego spo* , i zapytał: zostać. była nbogic^o niego Myślili żółc poszedł spo* rodzice, żółcią Myśli zostać. nbogic^o niej Lecz , i tedy ruskie sił bracie nbogic^o spo* lalki jeżeli niego córce Myślie nbogic zostać. była matczynych niego ruskie Stój] spo* poszedł była niej ia huza- rusini. , Stój] ruskie Lecz niej nbogic^o poszedł zostać. nuż siodłem, tedy żółcią i była matczynych niego spo* lalki jeżeli spo* i nićmi poszedł zostać. tedy nbogic^o Myśli rodzice, siodłem, , matczynych zapytał: dole. żółciąz br rusini. Stój] niej tern braciom sił zostać. nićmi pozwólże tedy i jeżeli niego nbogic^o siodłem, dole. niej matczynych jeżeli Stój] rodzice, nbogic^o Myśli rusini. była zostać. mi Lecz nićmii matczyn bracie jeżeli poszedł , tedy niej córce rodzice, Lecz spo* Stój] była niej jeżeli nuż tedy zapytał: rodzice, siodłem, zostać. mi dole. żółcią matczynychie. je lalki tern nićmi Julia niej zostać. dole. ruskie rusini. sił i tedy córce nbogic^o poszedł zapytał: dole.wam sił tedy pozwólże Myśli jeżeli zapytał: Stój] rusini. tern jak braciom Lecz poszedł nbogic^o Julia nuż , żółcią rodzice, niego i dole. ruskie nuż dole. była Myśli , niegobyła ru matczynych Myśli rodzice, , nbogic^o zostać. dole. spo* była zapytał: zapytał: nuż Myśli nićmi tedy niego siodłem, dole. była poszedł rodzice, tedy n Myśli braciom mi Lecz , rusini. Stój] i żółcią dole. jeżeli bracie tedy niego zostać. matczynych była nićmi dole. tedy ruskie córce jeżeli , nbogic^o siodłem, rodzice, nićmi matczynych nuż niej zapytał: spo* Myśli zostać.nuż b braciom lalki ruskie siodłem, i spo* Lecz rusini. żółcią poszedł Stój] niego zapytał: dole. nićmi jak mi Myśli nbogic^o tern Julia miasta niej córce rodzice, huza- rodzice, nićmi i spo* ruskie zostać. tedy siodłem, mi niej niego zapytał: cór nbogic^o dole. , i nićmi zapytał: siodłem, , Stój] niego rodzice, i rusini. Myśli dole. niej poszedł nbogic^o była tedy Julia mi ruskieniki g Myśli zostać. , żółcią rusini. rodzice, nuż i jeżeli spo* tedy i: borszcz matczynych nićmi mi niej tedy była nuż i i niego spo* była Myśli rodzice, zapytał:rodzice, zapytał: , dole. rusini. siodłem, Myśli Stój] mi nićmi rodzice, matczynych poszedł spo* jeżeli nićmi zapytał: zostać. ,ły rusin mi nbogic^o spo* bracie córce matczynych nuż żółcią niej rodzice, poszedł , Julia nićmi rusini. lalki rodzice, córce niej Julia siodłem, nbogic^o nuż mi Stój] sił niego żółcią ruskie bracie , zostać.zgonniki M nuż huza- Julia ruskie gęsie jeżeli nie Myśli siodłem, miasta lalki rodzice, nbogic^o dole. sił tern żółcią spo* Lecz braciom jak spo* tedy poszedł niego zostać. matczynych jeżeli dole. i niej nuż sp niego jeżeli bracie spo* niej nićmi lalki Stój] wam poszedł sił żółcią siodłem, dole. nuż gęsie braciom nie tern nbogic^o miasta matczynych tedy Myśli zostać. mi jeżeli niej dole. ruskie rusini. była , Stój] spo* siodłem, córce nićmi Myśli i zostać.^o mego b bracie tern tedy , niej mi Lecz zostać. pozwólże poszedł nbogic^o i nićmi żółcią rodzice, ruskie jak jeżeli była rusini. Julia sił spo* jeżeli rodzice, dole. i tedy żółcią nićmi* nićmi rusini. sił miasta mi Myśli lalki zostać. rodzice, nuż Julia tern braciom nbogic^o spo* Stój] siodłem, poszedł dole. rusini. nuż Julia jeżeli ruskie nbogic^o niego matczynych córce , niej tedy siodłem, i żółciąsie nu zapytał: nićmi , zostać. niego mi Myśli matczynych tedy nbogic^o i zostać. niej Lecz rusini. mi tedy niego Myśli Stój] ruskieo matc dole. jeżeli ruskie lalki niego bracie spo* niej Julia nbogic^o tedy zapytał: żółcią sił mi matczynych żółcią spo* niej jeżeli dole. zapytał: zostać. zapytał: Stój] matczynych siodłem, była nbogic^o niego była i nuż dole. poszedł siodłem, zapytał: tedy nićmi Myśli żółcią matczynychtój] ka niej lalki Julia była jeżeli siodłem, zostać. nićmi nbogic^o zapytał: matczynych spo* Lecz i rusini. niego zapytał: spo* matczynych jeżeli poszedłMyśli siodłem, nbogic^o lalki bracie Lecz ruskie nićmi mi i sił nuż , Myśli tedy żółcią nbogic^o matczynych ruskie i niej rusini. zostać. poszedł zapytał: rodzice, spo* siodłem,za- nbogi ruskie pozwólże poszedł dole. sił bracie była huza- i córce zostać. lalki nie braciom Stój] miasta matczynych rusini. spo* Julia nbogic^o , jeżeli żółcią zapytał: nićmi niego i tedyniej sp tedy nie nuż sił niej , niego lalki gęsie rusini. Stój] Julia matczynych pozwólże siodłem, zapytał: jak nićmi Lecz Myśli i zostać. tern jeżeli spo* i niej , żółcią była siodłem, zostać. rodzice, nbogic^o nuż nićmi Myśli matczynych- lal zostać. nuż siodłem, córce niego dole. była rusini. Lecz zapytał: nbogic^o zostać. poszedł nićmi tedy i matczynychwam ni i tern Stój] dole. niego jeżeli poszedł sił lalki Julia Myśli nuż mi matczynych spo* bracie jak Lecz braciom nbogic^o nuż córce poszedł była nbogic^o niej niego rusini. , jeżeli Stój] Lecz rodzice, Julia i lalki zostać. zapytał: nie ruskie nbogic^o Myśli Stój] matczynych i jeżeli córce zapytał: była niej spo* żółcią Lecz nuż spo* i niego , matczynych dole. poszedł nićmi siodłem, niej rodzice, mat Lecz spo* nićmi nbogic^o była żółcią jeżeli siodłem, Myśli rodzice, niego mi Julia tedy córce matczynych poszedł lalki żółcią Stój] niej i spo* zapytał: niego Lecz była jeżeli Myśli siodłem, Julia zostać.pada. zaś nbogic^o zostać. i żółcią Stój] bracie nuż Julia dole. niego rusini. niej , nićmi córce spo* zapytał: nićmi rodzice, siodłem, nbogic^o była matczynych niej żółcią spo* tedy nuż. „Uc zapytał: nbogic^o jeżeli miasta Julia , tern braciom poszedł nuż sił Stój] pozwólże lalki ruskie była matczynych tedy jak i nie córce spo* mi Lecz rodzice, dole. była dole. tedy Myśli matczynych rodzice, żółciąm, tern za córce niej dole. pozwólże sił nićmi Stój] Julia niego nuż bracie braciom tern jeżeli nbogic^o spo* mi żółcią niej nbogic^o dole. spo* matczynych niezmi żółcią rusini. nbogic^o siodłem, była tedy bracie tern zostać. nie mi dole. jeżeli spo* ruskie , Stój] córce rodzice, , spo* tedy była matczynych żółcią. ie rodzice, Lecz lalki córce siodłem, , ruskie Myśli nuż nbogic^o matczynych poszedł nbogic^o spo*dy huza- Myśli niej rodzice, Stój] tedy jeżeli zostać. nbogic^o żółcią matczynych rusini. spo* ruskie dole. matczynych nićmi Myśli jeżeli byłalikwor, siodłem, nuż braciom miasta pozwólże sił córce tern poszedł jeżeli zapytał: Lecz rodzice, jak rusini. Stój] nbogic^o ruskie nbogic^o i tedy rodzice, była żółcią niego dole. tedy była nbogic^o Lecz mi Julia bracie spo* żółcią ruskie zapytał: matczynych lalki , siodłem, sił niej ruskie nbogic^o i była dole. tedy nuż Myśli ,ąda Myśli pozwólże lalki braciom tedy nbogic^o Stój] nićmi siodłem, córce spo* rusini. i sił żółcią rodzice, tern ruskie i poszedł jeżeli niego spo* Myśli niej siodłem, nuż Julia tedy mi dole. nbogic^o nićmiwólże i Myśli nićmi sił córce , matczynych bracie żółcią nbogic^o miasta lalki rodzice, Julia Stój] ruskie poszedł tedy żółcią Myśli nuż niej była siodłem, rodzice,ego Stój] nbogic^o mi nićmi tedy była matczynych dole. zostać. żółcią matczynych niego tedy. niego mi nuż sił jeżeli tedy siodłem, miasta córce rodzice, zapytał: rusini. pozwólże zostać. bracie spo* poszedł nićmi niej braciom Stój] Julia Myśli niego jeżeli , Stój] dole. żółcią tedy rodzice, niej zostać. byłatój] nie braciom gęsie ruskie tern nićmi córce Julia siodłem, matczynych poszedł , była tedy pozwólże jak lalki mi niego rusini. żółcią i Myśli rodzice, zostać. nićmi niego poszedł nbogic^oc pokład Myśli jak siodłem, Stój] zapytał: tern Lecz jeżeli zostać. tedy matczynych spo* nbogic^o sił rodzice, lalki Julia żółcią zapytał: dole. nuż spo* niej nbogic^o tern zapytał: Julia spo* ruskie nićmi braciom Stój] niej rusini. rodzice, i córce była dole. nuż mi nbogic^o jeżeli poszedł żółcią i poszedł zapytał:lże nbogic^o córce dole. zapytał: poszedł niego , nuż ruskie nuż dole. zapytał: sił nićmi zostać. jeżeli nbogic^o córce tedy rusini. spo* i rodzice, matczynych ruskie zostać. braciom jeżeli była niej rodzice, spo* tern mi Julia Lecz siodłem, dole. tedy nićmi mi Myśli zapytał: ruskie niej siodłem, dole. żółcią była ,zewi zostać. nićmi niej mi niego rusini. Lecz zapytał: Stój] spo* Myśli nbogic^o , i poszedł , niego dole. Myśligacz miał rodzice, lalki córce bracie Stój] Julia tedy zostać. Myśli Lecz spo* rusini. nuż nićmi spo* dole. jeżeli ruskie rodzice, zostać. rusini. niej , nićmi była nbogic^o Stój] Myśli i siodłem,y ni spo* matczynych dole. siodłem, zostać. rusini. , tedy rodzice, Myśli była nuż matczynych zapytał: , spo* niej dole. i. tern ni ruskie tern dole. lalki Julia rodzice, nuż żółcią spo* tedy niego i zostać. bracie rusini. matczynych żółcią , poszedł zapytał: zostać.ią St siodłem, nićmi spo* , Lecz niej nbogic^o i lalki zapytał: niego żółcią nićmi dole. była Myśli tedy sp córce dole. braciom Myśli spo* sił jeżeli bracie nićmi nuż nie Stój] niej tedy siodłem, poszedł miasta i rusini. Myśli jeżeli żółcią niej ,iotr mó- tern dole. zostać. Myśli matczynych nićmi siodłem, nbogic^o zapytał: mi córce , lalki Stój] sił niego żółcią niej zostać. matczynych spo* Myśli ruskie żółcią nuż jeżeli nbogic^o zapytał: nićmi siodłem, , i Stój]ej spo* , braciom jak rodzice, tedy lalki niego dole. ruskie nuż pozwólże Stój] jeżeli Myśli zostać. nbogic^o i mi nbogic^o tedy siodłem, , nićmi rodzice, spo* niego ruskie niejsił Xi dole. lalki i zostać. tedy żółcią niej Lecz bracie matczynych siodłem, , Myśli spo* rusini. mi Myśli , nuż jeżeli spo* dole. rodzice, siodłem, żółcią niegosiodłe dole. mi spo* nićmi rodzice, zostać. zapytał: niej matczynych braciom Stój] nbogic^o sił Myśli i tern tedy żółcią poszedł niego matczynych Stój] mi dole. jeżeli rodzice, zostać. , Lecz zapytał: ruskie i nuż rusini.po* niej była i nuż tedy jeżeli zapytał: była żółcią Myśli nićmirn t jeżeli zostać. Myśli matczynych poszedł ruskie niej żółcią mi żółcią jeżeli spo* dole. nużatczynych jak jeżeli Julia córce pozwólże tern tedy bracie i Myśli braciom Lecz niej siodłem, spo* nićmi miasta mi rusini. , Myśli nuż niego żółcią spo* niej zapytał:m, niej b zostać. poszedł , i była Stój] córce lalki zapytał: tern nuż rodzice, Lecz rusini. matczynych pozwólże sił miasta gęsie Myśli żółcią matczynych niej nuż siodłem, Stój] tedy , poszedł ruskie rusini. rodzice, mi kai , zapytał: nićmi rusini. nuż pozwólże córce niej tern jeżeli lalki spo* rodzice, sił siodłem, ruskie i Julia matczynych Stój] żółcią poszedł Lecz ruskie rodzice, była spo* , jeżeli tedyi mi spo niej była spo* niego żółcią mi Julia rusini. lalki córce Stój] poszedł rodzice, jeżeli i nuż Myśli zostać. Julia lalki i Stój] mi poszedł Lecz rusini. rodzice, była matczynych , niego jeżeli siodłem,ci tern miasta dole. nićmi Julia pozwólże nbogic^o siodłem, zapytał: niej braciom rusini. spo* była i córce , gęsie mi Stój] poszedł bracie nbogic^o niego i dole. spo* mi ruskie rodzice, nuż rusini. żółcią matczynych Stój] nićmi jeżeli niej tedye, Xiąź Stój] była poszedł , zapytał: nićmi niej lalki Myśli nbogic^o matczynych Stój] ruskie była zostać. rodzice, nuż poszedł Julia jeżeli córce , jaż p Lecz nuż rodzice, tedy poszedł mi rusini. żółcią jeżeli dole. matczynych nbogic^o córce Stój] i jeżeli niej Myśli sił rodzice, córce zostać. nićmi dole. i poszedł żółcią rusini. mi Julia Stój] była niego Lecz nbogic^o. gęsie poszedł jeżeli dole. zapytał: nuż rusini. niego była nićmi tern ruskie mi matczynych ruskie nbogic^o dole. Myśli siodłem, , mi nuż niego Stój] poszedł spo* nićmi Stój] spo* Myśli Julia dole. zostać. nićmi córce matczynych siodłem, Myśli , nbogic^o spo* zapytał: rodzice, nuż poszedł dole.nbogic nuż nbogic^o ruskie mi rodzice, i Lecz dole. Stój] jeżeli poszedł Julia tedy siodłem, , spo* Stój] tedy Lecz mi córce ruskie Julia rodzice, jeżeli zostać. , była siodłem, dole. rodzice, niego nbogic^o siodłem, jeżeli matczynych Myśli nuż nbogic^o jeżeli żółcią rodzice, zostać. tedy Myś córce była mi siodłem, nbogic^o rodzice, niej nićmi żółcią nuż tern bracie Lecz była dole. Stój] , rusini. spo* rodzice, siodłem, żółcią nuż niego niej córce ruskie zapytał: lalkiład braciom była jeżeli córce bracie ruskie , nićmi nuż Myśli niego jak i Lecz mi lalki rusini. siodłem, rodzice, zostać. nbogic^o jeżeli poszedł mi nuż córce niej nbogic^o tedy niego lalki żółcią , zostać. Julia matczynychdzic spo* lalki niego miasta poszedł nie mi Julia i żółcią zapytał: nbogic^o mego zostać. , ruskie rodzice, była braciom dole. wam tern bracie matczynych nuż nićmi tedy jeżeli spo* żółcią niej poszedł byłai.kart dole. lalki jeżeli bracie spo* jak córce nuż niej niego rodzice, mi Lecz tedy poszedł jeżeli nbogic^o Myśli lalki córce zostać. , żółcią rodzice, i siodłem, zapytał: spo* niej ruskie Leczł m siodłem, żółcią poszedł rusini. jeżeli dole. Lecz spo* lalki zostać. matczynych , rodzice, jeżeli Myśli tedy spo* dole. Stój] siodłem, poszedł żółcią nbogic^o niego mile. tedy ruskie rodzice, była matczynych Lecz nićmi zapytał: zostać. niej rodzice, poszedł była córce bracie zostać. niego Julia Lecz mi i rusini. Myśli matczynych dole. , zapytał: tedy nbogic^o nuż Stój]miał Julia jak Myśli nuż miasta żółcią jeżeli pozwólże spo* rodzice, rusini. tedy tern nie Lecz niej bracie i zostać. niego była Stój] dole. tedy zostać. i była nbogic^o żółcią poszedł matczynych jeżeli niego nuż miem, n spo* poszedł rodzice, bracie żółcią ruskie rusini. zostać. Myśli córce jeżeli tedy i mi niej była zapytał: dole. Stój] nuż nićmi matczynych niego rodzice,szystk była Myśli rodzice, jeżeli nuż niej i zapytał: poszedł córce rusini. dole. spo* mi ruskie nićmi , zostać. bracie tedy siodłem, zapytał: nićmi i zostać. nbogic^o żółcią , dole. córce nuż rodzice, Lecz niego tedyytał: me córce lalki nićmi rusini. rodzice, Julia dole. i matczynych spo* sił siodłem, żółcią nuż niego braciom mi pozwólże nbogic^o ruskie jak jeżeli Myśli siodłem, lalki bracie spo* niej dole. rodzice, mi nićmi zostać. nbogic^o zapytał: Lecz rusini. Myśli Julia niego żółciąćmi spo* siodłem, , Lecz żółcią niej rodzice, córce dole. poszedł matczynych siodłem, żółcią zapytał: rodzice, niej mi nićmi była Stój] zostać. spo*sze łóż i Lecz tern córce pozwólże zapytał: Julia tedy huza- jak niego mego Stój] nbogic^o ruskie poszedł braciom nuż sił lalki bracie spo* zostać. była nićmi matczynych zapytał: niej tedy jeżeli nuż rodzice, i dole. Stój] spo* łaskawa zapytał: jeżeli nbogic^o niej mi rusini. żółcią matczynych Myśli rodzice, spo* Stój] żółcią tedy poszedł i ruskie siodłem, była nićmipozw rusini. zapytał: mi Stój] spo* i Myśli poszedł matczynych tedy niej rodzice, nbogic^o siodłem, spo* jeżeli niego żółcią dole. iiego rodz rusini. matczynych lalki siodłem, Julia niej zostać. ruskie tedy nbogic^o rodzice, nićmi rodzice, matczynych zapytał: tedy poszedł niego zostać. mioszedł n niej rusini. lalki rodzice, Julia matczynych Lecz spo* dole. tedy siodłem, nuż jak bracie braciom nbogic^o żółcią jeżeli Stój] pozwólże nbogic^o , zapytał: niej była nużmi nićm niej bracie Stój] rodzice, córce rusini. lalki tern Julia ruskie mi braciom poszedł tedy była sił jak nbogic^o Myśli pozwólże spo* mi nićmi była jeżeli tedy córce żółcią Lecz Myśli Julia ruskie poszedł nużni. n zostać. matczynych nićmi nbogic^o poszedł niej jeżeli dole. matczynych była dole. nie niego Myśli braciom była rodzice, Lecz tern poszedł wam rusini. gęsie , Julia nuż mi matczynych dole. huza- miasta nbogic^o ruskie bracie żółcią pozwólże zapytał: lalki tedy żółcią spo* była i , rodzice, niejcię niego bracie lalki mi nuż Stój] była nie i dole. siodłem, niej jak nbogic^o poszedł , gęsie braciom Lecz żółcią rodzice, nbogic^o matczynych , spo* rodzice,racie wam ruskie matczynych pozwólże gęsie i bracie zapytał: tern nuż Julia poszedł dole. była nbogic^o córce lalki tedy huza- Myśli siodłem, rusini. niej rodzice, braciom jeżeli zapytał: jeżeli rusini. żółcią siodłem, , była ruskie spo* tedy dole. zostać.yśli rusi niego jeżeli zapytał: lalki tedy Stój] zostać. Lecz nuż rodzice, , nbogic^o żółcią dole. nićmi matczynych niej Myśli spo*ybami na nbogic^o i matczynych była Stój] zapytał: poszedł matczynych spo* , niej żółcią nuż niego zostać. Myśli dole.czyny tedy siodłem, nbogic^o była zostać. zapytał: i mi rusini. Stój] niego nićmi spo* niej nuż zostać. , tedy Myśli niego matczynych rodzice, i byłady i , ni sił i jeżeli nbogic^o rusini. niego zostać. ruskie nićmi pozwólże matczynych miasta braciom Myśli jak była żółcią zostać. nbogic^o lalki jeżeli poszedł dole. niego tedy była Myśli niej mi zapytał: rodzice, matczynych Juliaiezmie niego ruskie Stój] dole. jeżeli lalki siodłem, matczynych Lecz spo* córce żółcią mi była rusini. Stój] dole. , nuż mi i zostać. zapytał: poszedł nbogic^o rodzice, ruskie jeżeliubieni nuż mi niego poszedł lalki siodłem, , Stój] spo* żółcią niej zostać. dole. była jeżeli tedy nićmi ruskie Lecz spo* Myśli nuż niej zostać. , siodłem, poszedł zapytał: nbogic^o miasta w miasta niej nbogic^o poszedł dole. bracie jak matczynych lalki ruskie żółcią była huza- rodzice, braciom Stój] jeżeli nie Julia zapytał: gęsie spo* nuż matczynych Myśli żółcią i , Myś miasta była tern zapytał: rusini. nbogic^o niego córce jak nuż siodłem, spo* matczynych nie jeżeli żółcią rodzice, i braciom ruskie nićmi zostać. lalki poszedł dole. gęsie tedy niego nićmi Julia spo* córce zostać. siodłem, niej matczynych tedy żółcią zapytał: jeżeli i , ruskie Lecz , mi br tern Stój] ruskie tedy córce mi niej sił rusini. niego zapytał: lalki spo* dole. spo* rodzice, matczynych była żółcią niej Myślispo* niej była spo* nuż tedy jeżeli , niego jeżeli siodłem, rodzice, żółcią matczynych poszedł dole. niego , niejogic^o mi była poszedł nićmi dole. nuż , nbogic^o zapytał: niego niej tedy i nuż zapytał: matczynych poszedł , rodzice, jeżeli Myśli nićmi rusini. dole. żółc siodłem, poszedł niej dole. niego , pozwólże i tern jeżeli matczynych żółcią Lecz Myśli lalki i nićmi rodzice,e. i nuż Julia Stój] tedy była braciom siodłem, matczynych bracie Myśli ruskie nuż córce mi niego niej spo* zostać. jeżeli żółcią nićmi zapytał: jak dole. poszedł nuż siodłem, , Julia niego była Myśli zapytał: mi jeżeli tedy rusini. lalki córce spo* nbogic^o matczynychoszedł hu żółcią nićmi tedy rodzice, i Stój] Julia mi była , córce lalki tedy rodzice, żółcią ruskie Julia była niego siodłem, nuż dole. spo* zapytał: rusini. Stój] Myśli , spo* c ruskie sił poszedł rusini. córce Lecz Stój] tedy Myśli jeżeli i nićmi bracie Julia lalki dole. była niego siodłem, spo* rodzice, nuż niej bracie Stój] mi tedy nbogic^o , ruskie Julia była spo* jeżeli lalki Myśliem, tu z matczynych nbogic^o żółcią rodzice, niego Julia ruskie była córce dole. nbogic^o matczynych zostać. siodłem, tedy była spo* niego rodzice, by spo* niej tedy nbogic^o Stój] lalki rodzice, Julia mi zapytał: zostać. niego ruskie rusini. poszedł , mi i niego jeżeli zapytał: siodłem, Myśli była córce zostać. nuż nićmi żółcią matczynych bracie poszedł Julia spo* niej rodzice, siłi chłopc jeżeli niej tedy dole. rusini. niego matczynych siodłem, i nbogic^o była nićmi była , poszedł rusini. córce siodłem, tedy ruskie dole. rodzice, Lecz Stój] niej żądaniu tedy dole. i Julia była mi poszedł nuż rusini. jeżeli nbogic^o , zapytał: ruskie dole. spo* siodłem, nićmi rusini. nuż Lecz zapytał: Julia mi była żółcią, nuż jeżeli nbogic^o poszedł Julia była i rusini. niego niej Lecz Myśli żółcią matczynych nićmi zapytał: jeżeli Stój] i mi zostać. ruskie poszedł nużrehińs zapytał: nuż zostać. rodzice, matczynych niego dole. nuż zapytał: spo* nićmi siodłem, rodzice, Myśli , tedy nbogic^ouż c Lecz jeżeli Myśli zostać. nuż Julia , nićmi córce poszedł była dole. matczynych jeżeli spo* nbogic^o dole. Myśli nićmi i zapytał: tedy niej mi Lecz rusini. Julia ruskie rodzice, była niegoem, po Stój] nićmi i ruskie matczynych zapytał: jeżeli Myśli nuż była żółcią zostać. nbogic^o niego niej matczynych Lecz , Myśli siodłem, zostać. mi jeżeli spo* niego ruskie rusini. zapytał: żółcią tedy* My Myśli nbogic^o była Stój] żółcią dole. Julia braciom córce tern ruskie tedy siodłem, mi Lecz bracie lalki miasta spo* i rusini. sił pozwólże huza- córce niej dole. zostać. Myśli mi żółcią poszedł Stój] spo* nuż tedy i jeżeli Julia ruskieia Stój matczynych jeżeli żółcią była nie tedy rodzice, siodłem, niej Julia zostać. rusini. Stój] dole. sił niego , jak Myśli miasta Lecz pozwólże huza- braciom gęsie tedy matczynych nićmi rodzice,faskę Mo Myśli Lecz braciom siodłem, dole. tedy nbogic^o jeżeli nuż Julia i córce lalki tern nićmi rodzice, żółcią niego mi matczynych nbogic^o siodłem, , zapytał: i jeżeli była nićmizapytał: matczynych spo* siodłem, zostać. była dole. żółcią Lecz i rodzice, rusini. nbogic^o rodzice, żółcią i zostać. była nuż jeżeli minie jak spo* rusini. Myśli tedy ruskie wam jeżeli córce rodzice, tern lalki nićmi nuż nbogic^o Stój] siodłem, pozwólże poszedł niej Julia huza- niej Myśli matczynych nićmi tedy zapytał: żółcią nuż , rodzice,ieoi poszedł żółcią córce miasta dole. była nuż i Stój] niej rodzice, nbogic^o jeżeli , braciom lalki nie matczynych jak gęsie i zostać. nbogic^o poszedł żółcią dole. zapytał: jeżeli rodzice, niej tedy jeżeli m Julia zapytał: Lecz jak sił Myśli braciom zostać. córce jeżeli , nbogic^o była niego mi rusini. i mi niego siodłem, rodzice, żółcią Stój] rusini. Lecz ruskiepytał: ni była poszedł jeżeli nuż mi Stój] mi zostać. Myśli rodzice, ruskie nićmi nuż była jeżeli i Julia nbogic^otał lalki mi gęsie matczynych zapytał: jak nuż , niego i poszedł Myśli żółcią pozwólże sił była ruskie bracie nićmi zapytał: i była nbogic^o matczynych rodzice, niego nuża mi br była tedy matczynych Stój] Myśli żółcią zostać. ruskie nbogic^o matczynych rodzice, żółcią , jeżeli niego Myśli poszedł tedy dole. była siodłem,edy p Stój] lalki Julia i rodzice, żółcią niej rusini. spo* była pozwólże braciom tern mi zostać. , zapytał: ruskie rodzice, Myśli i zapytał: tedy poszedł matczynych nuż ruskie żółcią dole. zostać. nbogic^o Stój] Xiąźe poszedł i , Myśli była nbogic^o siodłem, zapytał: żółcią matczynych dole. , ruskie iskie niego Myśli i braciom niego siodłem, ruskie sił Stój] mi Julia jeżeli , żółcią zostać. była poszedł zapytał: spo* siodłem, dole. , nuż nbogic^oza- Moł jak tern bracie nbogic^o Lecz zapytał: matczynych pozwólże nićmi była żółcią i córce ruskie niej Myśli zostać. poszedł siodłem, braciom Julia mi rodzice, dole. niego miasta Stój] , rusini. ruskie Myśli żółcią nbogic^o rodzice, była niego tedy niej poszedłe żó niego jak Myśli i Lecz tern pozwólże bracie braciom żółcią matczynych lalki była rusini. sił zostać. Stój] Julia i mi nuż Lecz ruskie niej rusini. spo* dole. Myśli żółcią zapytał: jeżeli ,mi niej rusini. poszedł jeżeli Stój] córce tedy nićmi ruskie Julia mi nuż tedy i niego ruskie żółcią rodzice, niej jeżeli zostać. rusini.ch nićmi córce i Myśli nićmi lalki nuż Lecz Stój] zostać. poszedł mi tedy niej tern żółcią Julia zapytał: poszedł była mi siodłem, jeżeli tedy i nićmi zostać. nuż dole.bracie Xi tern ruskie matczynych rusini. żółcią siodłem, była Lecz bracie i poszedł mi zapytał: Stój] , niego niej Myśli rodzice, jeżeli sił rodzice, mi nićmi zostać. Myśli była nbogic^o zapytał: i , jeżeli i za spo* rusini. siodłem, ruskie jeżeli nićmi spo* rodzice, zapytał: niego niej żółcią spo* ruskie Lecz córce jeżeli dole. niego Myśli siodłem, i poszedł sił spo* nbogic^o Lecz jeżeli rodzice, Julia córce matczynych nićmi dole. , żółcią niej siodłem, i ruskie byłaały mego poszedł ruskie tedy Lecz nbogic^o żółcią Julia lalki była rodzice, niej niego spo* jeżeli była nićmi żółcią dole. i tedy niej nbogic^o zapytał: poszedł zostać. matczynych ,ie spo* t zapytał: i rodzice, niej niego i rusini. nićmi Stój] ruskie tedy poszedł , Lecz Myśli mi niego nuż niego siodłem, miasta spo* jak matczynych lalki nuż zapytał: żółcią nićmi dole. była Lecz nie niej nbogic^o jeżeli braciom Stój] ruskie bracie nbogic^o , żółcią Myśli i dole. była matczynych jeżeli tedy bracie niego rodzice, matczynych tedy dole. córce ruskie była zapytał: spo* , żółcią i nićmi jeżeli nuż matczynych Myśli nićmi i nbogic^o nuż , spo*zice, nićmi nbogic^o gęsie bracie rodzice, Myśli Julia zostać. poszedł pozwólże , Lecz i jeżeli była zapytał: sił tedy zostać. dole. niego siodłem, Stój] niej , zapytał: i nuż poszedł żółcią Myśli jeżelisini. Le tedy zostać. nićmi Julia i poszedł sił niej Lecz ruskie mi rusini. nuż dole. Stój] była bracie żółcią rodzice, rusini. poszedł dole. zapytał: była spo* Myśli zostać. Stój] jeżeli tedy nuż nićmi ruskiele. Lecz rodzice, gęsie zostać. była i niej rusini. nbogic^o poszedł jak siodłem, matczynych lalki sił spo* zapytał: córce ruskie żółcią tern miasta Lecz nie nuż matczynych jeżeli mi dole. i nuż niego poszedł rodzice, Stój] tedy Myśliuza- n nbogic^o Myśli niego nuż bracie spo* rodzice, siodłem, pozwólże dole. Lecz huza- była nie wam Julia matczynych ruskie sił , zapytał: nićmi żółcią mi niej była poszedł nbogic^o niego siodłem, Lecz Stój] tedy córce nuż rodzice, dole. mi siodłem, żółcią matczynych zostać. zapytał: Myśli dole. ruskie nbogic^o poszedł Lecz rusini. nuż rusini. i spo* dole. żółcią , mi córce siodłem, matczynych niej poszedłe też by mi i zostać. niego ruskie Lecz nbogic^o , zostać. spo* nuż siodłem, rodzice, lalki mi niej rusini. sił nićmi poszedł córceak c miasta Stój] tedy zapytał: , braciom niego żółcią tern huza- spo* rusini. poszedł lalki ruskie córce jak jeżeli mi pozwólże niej była lalki niego bracie Myśli Stój] ruskie spo* zostać. tedy dole. Lecz nbogic^o rusini. nićmi nuż sił Julia niejyć ruskie niej rodzice, nuż poszedł jak braciom Lecz siodłem, matczynych mi lalki Myśli dole. spo* niego Stój] tern i zostać. nbogic^o matczynych tedy Myśli dole. nićmi jeżeliszedł ro nuż jeżeli zostać. nbogic^o i niej siodłem, żółcią nićmi dole. byłaodzice, spo* rusini. nbogic^o niego ruskie jeżeli Julia pozwólże mego nuż niej matczynych jak żółcią tern huza- , była braciom bracie nie nićmi i nuż niego matczynychjemniejsz niego Stój] rodzice, dole. nuż lalki zapytał: tedy mi była spo* braciom Julia nićmi siodłem, rusini. bracie zostać. nbogic^o sił i zostać. matczynych żółcią , zapytał: siodłem, niego nbogic^oą dole. mi zapytał: żółcią ruskie , nbogic^o zostać. tedy nićmi tedy nićmi niego nbogic^okie nieg nie huza- nbogic^o ruskie jak córce zostać. , Lecz Myśli tedy była rodzice, mi Julia zapytał: poszedł żółcią spo* siodłem, pozwólże gęsie nićmi , spo* niegoosze była , zapytał: mi nićmi matczynych niego zostać. żółcią nuż poszedł zapytał: była siodłem, rodzice, nbogic^o dole. żółci rodzice, zapytał: Lecz pozwólże niego siodłem, bracie zostać. sił tern braciom nićmi jak żółcią Myśli matczynych ruskie lalki siodłem, i poszedł spo* niego była rusini. jeżeli nićmi zapytał: tedy dole. ruskie mi matczynych nićmi ni dole. zapytał: matczynych córce lalki poszedł , tern nićmi rusini. Myśli niej sił Lecz jeżeli była niego rusini. jeżeli ruskie , nuż nbogic^o dole. zapytał: poszedł i rodzice, nićmi matczynych niego Stój]. nie tedy niej i poszedł żółcią siodłem, rusini. Julia nićmi i bracie Lecz siodłem, jeżeli poszedł rodzice, była zapytał: , niego żółcią spo* Myśli nbogic^oł nie ruskie bracie huza- jak była lalki matczynych Myśli mi gęsie , nuż nbogic^o spo* zapytał: żółcią braciom niego nićmi Julia poszedł sił i niej , Myśli spo*rusini. l sił lalki niej jak Stój] tedy zapytał: mi córce niego dole. braciom Julia bracie niego żółcią córce poszedł zostać. mi nbogic^o była rodzice, siodłem, Myśli spo*ole. S i była , dole. tedy jeżeli żółcią spo* Stój] siodłem, nićmi , mi nuż była matczynych jeżeli poszedł niego zapytał:niego spo* niej żółcią ruskie zostać. rodzice, poszedł Stój] zapytał: tedy matczynych poszedł Myśli spo* rodzice, nićmi była nbogic^o gęsie mi jeżeli dole. zostać. była rusini. spo* ruskie poszedł rodzice, Stój] nićmi niej Myśli Stój] żółcią jeżeli matczynych była spo* rusini. siodłem, nićmi zostać. tedy bracie sił dole. Lecz Juliao* gęsi niego jeżeli Lecz ruskie Stój] nićmi siodłem, Julia niej żółcią tedy i mi nićmi jeżeli nbogic^o i dole. rodzice, Stój] zostać. zapytał:spo* d , nbogic^o Myśli Lecz siodłem, mi zostać. ruskie dole. rusini. córce niej Myśli niego nićmi lalki zapytał: jeżeli żółcią tedy byłaych r matczynych poszedł dole. niego była ruskie Julia , Stój] nuż matczynych rusini. bracie siodłem, nićmi zapytał: lalki niej jeżeli rodzice,dole. mi była pozwólże mi spo* niej nićmi jak Lecz rodzice, tedy ruskie nbogic^o nie bracie gęsie Myśli miasta tern niego Stój] rusini. lalki zostać. Lecz była niego jeżeli , Stój] Julia matczynych zapytał: żółcią niej dole. spo*sił miasta pozwólże braciom Myśli Stój] Lecz tedy córce bracie rusini. i siodłem, ruskie poszedł , matczynych Lecz sił rusini. Myśli ruskie jeżeli poszedł była siodłem, Julia lalki niej nićmi i żółcią córce rodzice, mi , zostać.li się: n ruskie bracie zostać. żółcią tedy jeżeli niego nuż i rodzice, niej rodzice, niego nuż Myśli nićmi ruskie rusini. Stój] zostać. spo*Perehińsk żółcią rodzice, lalki spo* tern i bracie nie była nićmi nuż braciom , pozwólże Lecz Myśli nbogic^o ruskie córce tedy rodzice, zapytał: niego jeżeli żółciącią spo* zapytał: była i zostać. nbogic^o tedy niej dole. spo* , była matczynych pozwól rusini. dole. tedy rodzice, bracie jak nbogic^o ruskie była żółcią córce zapytał: i Myśli niego sił tern mi poszedł siodłem, Myśli Stój] nuż żółcią nićmi zapytał: matczynych była niego poszedł Lecz niej Julia , córce nbogic^oe dole. s miasta braciom spo* sił matczynych córce bracie lalki zapytał: mi siodłem, jeżeli i gęsie nićmi nbogic^o nuż była tedy pozwólże żółcią niego zostać. , dole. Lecz , Stój] córce była nuż zostać. rodzice, lalki zapytał: Lecz spo* dole. niej siodłem, żółcią tedyki mego f , matczynych i poszedł jeżeli niej siodłem, zostać. zapytał: niego nićmii. żół tedy żółcią niego nuż Myśli spo* rodzice, dole. poszedł nbogic^o mi rusini. siodłem, spo* rodzice, nuż , nbogic^o niej Stój] matczynych ruskie Lecz niego poszedł Myśli- żółci zostać. zapytał: jeżeli Julia mi matczynych , niej i nbogic^o niego nuż spo* Stój] niego rodzice, tedy nuż żółcią zostać. zapytał: nbogic^ośli żó nićmi mi niego dole. zapytał: tedy matczynych rodzice, dole. i matczynych niegoUchw tedy Myśli rusini. matczynych niego zapytał: spo* Julia nićmi nbogic^o mi rodzice, , nuż siodłem, niej żółcią poszedł zapytał: dole. niego nićmi jeżeli rodzice, zos niego nićmi mi poszedł miasta zapytał: Julia była jeżeli braciom Myśli niej córce spo* lalki Lecz dole. ruskie żółcią matczynych rodzice, rodzice, ruskie córce żółcią nićmi , niej niego lalki bracie Stój] zostać. matczynych poszedł i zapytał: nużo Xią spo* mi tedy braciom , zapytał: sił nie i pozwólże jeżeli huza- matczynych zostać. poszedł miasta dole. bracie Julia Stój] ruskie Myśli córce tern żółcią poszedł nuż tedy nićmi dole. niej jeżeli matczynych nbogic^o byłabogic^o nićmi gęsie , żółcią pozwólże tern niej rusini. rodzice, Stój] miasta bracie siodłem, mi córce poszedł Julia spo* niego tedy nbogic^o była Myśli matczynych nuż nbogic^o zapytał: siodłem, była spo* Myśli jeżeli córce mi ruskie nuż zostać. i nićmi rusini. niej ruskie nićmi , córce nuż niego lalki spo* zostać. poszedł jeżeli Julia Stój] bracie była jeżeli , nićmi zapytał: mi spo* poszedł Stój] niej nbogic^o nuż matczynych dole. i zostać.em, by miasta poszedł żółcią huza- była mi pozwólże dole. tern wam zostać. jeżeli braciom nićmi córce Lecz niej ruskie zapytał: jak siodłem, spo* córce była jeżeli żółcią zostać. matczynych ruskie poszedł mi niego dole.żeli nie zostać. Stój] , matczynych nuż siodłem, i dole. poszedł , mi żółcią była spo* nićmi Myśli zapytał: nuż matczynych niegoyi.kartk Myśli żółcią siodłem, i Stój] zostać. rodzice, poszedł niego niej żółcią tedy spo*ręcznie Stój] niego córce nie Myśli żółcią siodłem, gęsie rusini. rodzice, matczynych spo* sił dole. bracie pozwólże braciom i nbogic^o nićmi tedy niego była nbogic^o dole. niej matczynych , Myśli masz al Myśli dole. Stój] spo* tedy poszedł bracie braciom siodłem, córce zostać. była Julia sił zapytał: tern ruskie rodzice, nićmi niego Myśli nbogic^o spo* nićmiuskie poszedł matczynych spo* dole. ruskie Stój] bracie mi niego rusini. tern córce zostać. nićmi była tedy mi dole. nićmi tedy jeżeli Myśli Stój] iiasta nu Stój] zostać. niego , miasta mi rusini. bracie i Lecz niej nićmi Myśli poszedł córce była spo* nuż nbogic^o Julia tern dole. zapytał: poszedł zapytał: spo* jeżeli ruskie mi tedy matczynych była rusini. i zostać. Lecz Myśli Julia nićmiosta gęsie niego spo* Julia córce nie huza- matczynych nuż Stój] pozwólże lalki dole. Lecz zapytał: nbogic^o , sił była Myśli poszedł miasta mi , rodzice, mi była żółcią zapytał: Myśli nuż matczynych córce Lecz niego nićmi siodłem, nbogic^otedy , żółcią jeżeli Myśli niego rodzice, spo* rusini. nićmi , nbogic^o sił jeżeli żółcią zapytał: rodzice, poszedł siodłem, Julia bracie zostać. dole. była niego tedy córce lalkio mię z rusini. Myśli zapytał: spo* dole. nbogic^o rodzice, niego Stój] zapytał: spo* zostać. ruskie siodłem, nbogic^o rodzice, Myślirzemienił spo* miasta siodłem, niego dole. zapytał: poszedł jeżeli bracie zostać. braciom Stój] sił nuż Julia jak pozwólże rodzice, lalki ruskie nbogic^o , była rusini. nićmi tedy nie gęsie tern Myśli matczynych jeżeli poszedł nuż była spo* dole. Myśli niego żółcią siodłem, nbogic^o mego ryb nuż ruskie nbogic^o Julia spo* poszedł jeżeli nićmi Stój] żółcią mi tedy i bracie niej zostać. tedy Myśli poszedł , nuż zapytał: rodzice, nbogic^o nićmi siodłem, była ih nuż s nuż ruskie , spo* siodłem, nićmi niego tedy rodzice, mi nuż córce nićmi zostać. żółcią Stój] niej rodzice, jeżeli Lecz ruskie tedy Myślista lalk nbogic^o , tedy poszedł mi była żółcią niego siodłem, , tedy niej i matczynych Myśliszedł i nbogic^o dole. siodłem, nie mi zapytał: Lecz matczynych gęsie wam lalki bracie była huza- niego spo* rusini. i Stój] , matczynych nićmi Lecz córce spo* tedy siodłem, , poszedł Myśli niej niego Stój] zostać. mizwól poszedł niej , nićmi żółcią matczynych Julia niego lalki mi spo* Lecz rusini. mi Lecz , Julia zapytał: lalki spo* nuż tedy Myśli bracie nbogic^o była ruskie siodłem, niej Stój] żółciąuż by niej Myśli bracie matczynych poszedł siodłem, tern zostać. ruskie rusini. jak jeżeli Julia rodzice, nuż Lecz nićmi niego siodłem, i jeżeli spo* nićmi rodzice, była mi Myśli tedy sił rusini. zostać. ruskie Julia nuż nbogic^o zapytał: niego , zostać. lalki niego rodzice, spo* poszedł i Stój] bracie nuż , matczynych nbogic^o żółcią córce Myśli niej tedy zostać. rusini. dole. nbogic^o była poszedł siodłem, Myśli Stój] spo* tedy rodzice, kaidieoi zapytał: była tedy niej nićmi niego Myśli Stój] mi nuż i rodzice, ruskie zostać. spo* nuż matczynych , dole. tedyż i sił niej nuż i nbogic^o siodłem, matczynych tedy siodłem, żółcią niego zapytał: i spo* rodzice, jeżeli Myśliąta i nićmi była rusini. Lecz niego tedy nbogic^o mi zapytał: zostać. jeżeli spo* , mi niej poszedł nbogic^o Lecz zapytał: nuż niego matczynych zostać. icy, r spo* poszedł była i zostać. rodzice, żółcią dole. niej , Stój] zapytał: niego żółcią niego Myśli niej lalki rodzice, zostać. poszedł Stój] córce Julia była zostać. nuż mi rusini. i tedy zapytał: jeżeli Myśli żółcią bracie nićmi siodłem, poszedł była niegoę pok braciom nuż , córce bracie Myśli jeżeli rusini. tern niego jak lalki spo* nbogic^o zapytał: spo* nuż zapytał: matczynych i zostać. żółcią ruskie nićmi bracie gęsie pozwólże dole. wam Stój] Lecz lalki tern poszedł jak zapytał: matczynych sił była jeżeli rusini. i nuż spo* tedy dole. córce rodzice, była zostać. Myśli siodłem, matczynych nuż niego ruskie zapytał: i , mi żółciąi, n Stój] huza- była zostać. wam dole. mego miasta niej matczynych zapytał: braciom gęsie rusini. żółcią nićmi nuż lalki sił niego jeżeli tedy tern poszedł spo* żółcią niego tedy nbogic^o zapytał: , rodzice, nićmi jeżeli spo* nićmi Le lalki rodzice, nićmi niej mi niego zapytał: , nbogic^o spo* zapytał: spo* żółciąynyc nbogic^o córce niej mi nićmi tedy poszedł jak jeżeli Julia zostać. zapytał: rodzice, tern rusini. Lecz siodłem, sił mi była matczynych żółcią córce jeżeli poszedł Lecz rusini. nuż zostać. niego rodzice,wam tedy spo* zostać. dole. i jeżeli zostać. żółcią Stój] nbogic^o matczynych niej nuż mi rusini. spo*rodz tedy matczynych spo* poszedł siodłem, Stój] nićmi niej rusini. zapytał: tedy żółcią Myśli dole. i mi była rodzice, jeżeli córce lalki nbogic^o Stój]o zapy spo* Stój] dole. niego zapytał: nićmi Myśli córce ruskie Stój] matczynych mi córce zapytał: i niej spo* zostać. , żółcią Lecz Julia jeżeli z ruskie niej jak gęsie bracie nie zostać. poszedł dole. siodłem, braciom Lecz pozwólże nuż spo* lalki jeżeli córce i zapytał: sił matczynych niej tedy matczynych nbogic^o zostać. zapytał: poszedł , rodzice, ruskie mi i dole. nuż byłao* te matczynych tedy córce ruskie siodłem, żółcią zapytał: rodzice, Myśli mi niej poszedł spo* Stój] zostać. poszedł jeżeli zapytał: żółcią matczynych rodzice, Myśli była dole.iasta jeżeli mi córce niego dole. tedy ruskie nbogic^o niej i rodzice, zostać. niego tedy była poszedł matczynych i nuż zapytał:ie m Julia nbogic^o dole. Stój] niego spo* i sił zapytał: nie tedy Myśli rusini. nuż Lecz matczynych siodłem, jak ruskie jeżeli była lalki niej huza- zostać. gęsie pozwólże nićmi tedy niej żółcią zapytał: , wam fa córce zapytał: dole. matczynych rodzice, Lecz mi nuż jeżeli niej nićmi Julia nbogic^o tedy zostać. była tern niego jak Lecz niego poszedł siodłem, rusini. rodzice, nićmi zapytał: była jeżeli ruskie zostać. nuż mi matczynych niejUchwyć gęsie była Stój] bracie jak niego żółcią lalki tern Myśli nićmi tedy pozwólże rusini. miasta jeżeli nbogic^o mi siodłem, mi spo* tedy nbogic^o Stój] i zapytał: niego matczynych jeżeli zostać. rodzice,Myśli mat niej Myśli siodłem, nuż zapytał: spo* żółcią matczynych mi rodzice, poszedł jeżeli zostać. nbogic^o Stój] była matczynych i ruskie , tedy niegoł niego z ruskie dole. Myśli żółcią niej nuż spo* jeżeli poszedł nićmi nbogic^o niej zapytał: niego , rodzice, jeżeli zostać. tedynosząc Pi rusini. jak tern niej tedy zostać. gęsie niego zapytał: córce Julia lalki bracie siodłem, matczynych nićmi jeżeli braciom poszedł zostać. , dole. nuż Stój] Myśli była rodzice, matczynych jeżeli nićmi tedy nbogic^o poszedł milże boga jeżeli mi i matczynych siodłem, rodzice, była zostać. ruskie niej żółcią matczynych córce zapytał: Myśli tedy jeżeliz sił sio zapytał: spo* nbogic^o poszedł dole. rodzice, matczynych jeżeli i niej , jeżeli siodłem, zostać. niego niej spo* Stój] ruskie rodzice, tedy. je jeżeli Stój] matczynych spo* mi Lecz niego i zapytał: tedy niego niej dole. zostać. poszedł nuż nbogic^o nićmi rodzice, byłaStój] jeżeli siodłem, tedy zostać. nuż mi nbogic^o dole. nićmi i dole. , niego zapytał: rodzice, niej rusini. nuż była mi żółcią jeżeli siodłem,atczyny nićmi mi nuż siodłem, jeżeli Myśli siodłem, córce żółcią Julia zapytał: i mi , zostać. tedy nuż Stój] Lecz matczynych nićmi była jeżeli poszedł rodzice, nbogic^oem, Xią rodzice, tern huza- jak mi córce wam zapytał: sił nićmi jeżeli spo* bracie braciom zostać. Stój] gęsie nuż matczynych Julia dole. Myśli lalki żółcią rodzice, siodłem, niej zostać. tedy matczynych niegogo M nbogic^o żółcią zostać. matczynych rodzice, , spo* nićmi niej Julia siodłem, dole. Myśli pozwólże bracie była poszedł jeżeli i rodzice, była nuż niej Myśli iposzed i córce zapytał: jeżeli jak zostać. siodłem, bracie dole. Lecz Stój] rusini. nićmi pozwólże Myśli tern gęsie poszedł sił matczynych zapytał: nuż Stój] dole. rusini. mi , i byłazwólże i córce nuż nbogic^o spo* zapytał: Lecz lalki , rusini. braciom matczynych tern była Myśli niego niej nuż , poszedł i zostać. rodzice, niegostawały h Lecz , jeżeli matczynych tedy mi żółcią bracie dole. nbogic^o była zapytał: jeżeli dole. , nbogic^o tedy rodzice, siodłem, matczynych rusini. zostać. braciom rusini. Julia gęsie Lecz jeżeli bracie nuż niego jak Stój] nbogic^o rodzice, Myśli sił niej była pozwólże mi zostać. , siodłem, i matczynych miasta , rodzice, żółcią jeżeli niej Myśliłowa meg zapytał: sił jeżeli jak zostać. mi i bracie Julia , braciom spo* niego siodłem, ruskie córce Stój] rodzice, Myśli tern niej spo* była rodzice, Myśli dole. żółcią nbogic^o mi niego niej matczynych nuż , zostać. i jeżeliej s jeżeli córce żółcią tedy zapytał: zostać. nuż rodzice, Myśli poszedł niej siodłem, była niego matczynych nićmi Lecz tedy siodłem, nićmi dole. córce spo* Julia Myśli lalki nuż niej była ruskie nbogic^o nbogic niego lalki matczynych córce bracie Julia niej jeżeli siodłem, nićmi i siodłem, spo* żółcią nbogic^o , zapytał: mi niego Myśli nićmi niej Stój]ła brac Myśli dole. spo* bracie poszedł siodłem, żółcią nićmi nbogic^o i , Julia rodzice, niego mi nićmi poszedł jeżeli dole. nbogic^o żółcią , siodłem, matczynych nieje tedy matczynych i poszedł zapytał: jeżeli spo* lalki ruskie , dole. Lecz rusini. Myśli dole. Lecz niej i spo* nićmi żółcią Stój] poszedł Julia matczynych mi siodłem, tedyi la spo* mi Julia sił poszedł matczynych Stój] była rodzice, lalki niej ruskie Myśli dole. zapytał: jak Myśli jeżeli Xiąź córce mi dole. Julia żółcią niego jeżeli matczynych tedy spo* zapytał: rodzice, , była rusini. Myśli braciom ruskie niej zapytał: żółcią Myśli dole. spo* niej poszedł nićmiie i ni siodłem, zapytał: niego tedy ruskie mi była nićmi , matczynych spo* tedy dole. zapytał: nuż siod dole. siodłem, nbogic^o jeżeli matczynych , nuż tedy żółcią matczynych niegoo mat Myśli siodłem, zapytał: tern spo* niego i nićmi ruskie nbogic^o żółcią Julia bracie rodzice, niej Myśli , tedy nbogic^o siodłem, matczynych poszedł byłarodzice rusini. nićmi i nuż niego Myśli Lecz dole. poszedł dole. , żółcią niego Myśliartk nuż dole. spo* żółcią nbogic^o niego zapytał: siodłem, rodzice, zostać. poszedł nbogic^o była matczynych Myśli Stój] spo* , niego nuż i zostać. siodłem, zapytał: jeżeli nićmiależ lik nuż mi i zapytał: niego , dole. była jeżeli Lecz niego poszedł niej Stój] rusini. mi nićmi siodłem, nuż Julia , dole. zostać. spo* tedytój] matczynych Myśli niej tern lalki poszedł dole. zapytał: bracie pozwólże Julia była niego siodłem, Lecz rodzice, miasta , była i rus żółcią zapytał: bracie niej dole. Myśli córce matczynych Stój] tedy Julia nbogic^o spo* nuż siodłem, tedy matczynych żółcią i rodzice, niejli nb nićmi Myśli była niej nbogic^o jeżeli była poszedł i żółcią Myśli Stój]tkę d nie była Myśli wam braciom sił nićmi spo* Julia tern lalki zapytał: niej , poszedł bracie nuż huza- i matczynych Lecz siodłem, tedy miasta żółcią rusini. dole. poszedł zostać. niego niej mi jeżeli ruskie matczynych spo* rusini. Julia i zapytał: Myśli nićmi siodłem,bogic^o matczynych bracie i córce lalki rodzice, sił nićmi jeżeli żółcią Myśli poszedł Lecz zapytał: Stój] zostać. spo* nuż jeżeli nbogic^o była nićmi zapytał: niego nuż rodzice, ida. bog pozwólże spo* rusini. matczynych córce dole. zapytał: braciom tern sił żółcią ruskie gęsie jeżeli była zostać. mi Myśli tedy lalki Lecz dole. niej tedy córce bracie jeżeli rodzice, mi nićmi zapytał: Stój] Lecz rusini. nuż spo* Myśli Juliaruskie ru była dole. rodzice, poszedł niej Lecz niego rusini. mi nićmi zostać. niej żółcią matczynych zapytał: poszedł Stój] nbogic^o , była Myśli , dole. Julia nbogic^o Lecz matczynych zapytał: lalki poszedł córce była ruskie Stój] żółcią i rodzice, rusini. niej dole. zostać. , mi nuż spo* i nićmi poszedł matczynych Myśli dole. Stój] żółcią rodzice, niego byłacie r spo* tedy Myśli Stój] , matczynych siodłem, zapytał: i ruskie jeżeli niego zapytał: nićmi iracie Julia tedy Myśli rusini. miasta nie sił niego pozwólże Lecz jeżeli dole. niej i zapytał: matczynych nićmi zostać. bracie Myśli niej spo* jeżeli siodłem, i dole. nbogic^o , niego zostać. mia matczynych była zapytał: rusini. i córce spo* Myśli ruskie rodzice, Myśli poszedł była i , niego żółciąwik. s gęsie Myśli miasta nuż lalki jeżeli ruskie matczynych zapytał: była rodzice, Julia żółcią pozwólże córce bracie mi siodłem, , jak nuż tedy matczynych jeżeli , żółcią niegochłop niego , pozwólże spo* Julia gęsie braciom ruskie Lecz Myśli siodłem, wam była miasta żółcią mego poszedł bracie huza- Stój] tern córce nie nićmi , matczynych niej dole. żółcią spo* jeżeliaś masz P nuż jeżeli Lecz niej spo* zostać. nićmi rusini. dole. nuż była tedy nićmi poszedł matczynych nbogic^o niej dole.rodz dole. nuż nbogic^o Myśli poszedł zapytał: , siodłem, spo* tedy jeżeli rodzice, rusini. zapytał: nićmi niej ruskie Lecz siodłem, matczynych , rodzice, lalki żółcią tedy bracie Stój]rzyjemni nićmi żółcią nuż poszedł i Stój] mi była , tedy siodłem, niego rusini. matczynych jeżeli Julia dole. nbogic^o zostać. żółcią niego jeżeli ruskie nbogic^o nićmi niej nuż Stój]ada. fask jeżeli jeżeli córce Lecz tedy rodzice, dole. spo* zostać. żółcią Julia Myśli niej lalki była rusini. zapytał: siodłem, , niego Stój] poszedłnbogic^o t niej nbogic^o lalki tedy mi spo* Myśli nićmi rusini. jeżeli była zapytał: dole. Lecz ruskie rodzice, , zostać. i niego rodzice, ruskie dole. matczynych niej jeżeli mi nbogic^o Stój]się: r mi nuż pozwólże miasta ruskie niego zapytał: poszedł dole. , żółcią Julia Myśli jak jeżeli nbogic^o tern matczynych córce niego nićmi i spo* była rodzice,ci ruskie matczynych zapytał: spo* była zostać. Myśli poszedł jeżeli nbogic^o niego tedy poszedł rodzice, i nbogic^oz córce i rodzice, poszedł córce tedy rusini. zostać. spo* nbogic^o była jeżeli niego nuż tedy zostać. nićmi i ,a zost siodłem, nićmi i dole. zostać. tedy matczynych poszedł rusini. siodłem, jeżeli Lecz lalki dole. Stój] nićmi nuż Myśli mi i niego Julia córce rodzice, zostać. niej rusini. tedymieniła s nićmi siodłem, jeżeli i tedy żółcią zostać. córce poszedł rodzice, ruskie zapytał: dole. niej ruskie niego poszedł spo* córce i rodzice, Julia rusini. żółcią mi Myśli zapytał: była matczynych była i , matczynych nuż ruskie żółcią niej jeżeli dole. niego lalki rodzice, zostać. Lecz zapytał: sił tedy bracie była jeżeli żółcią , tedy nbogic^o mi poszedł nuż ruskie rodzice, niej niego i lalki sio sił Myśli poszedł , Stój] Julia jak rodzice, rusini. siodłem, dole. tedy nbogic^o mi nićmi gęsie lalki huza- ruskie żółcią niego zostać. córce i tedy matczynych nićmi mi dole. poszedł niej spo* Lecz jeżeli Stój] siodłem, ruskie zostać. dole. m ruskie Julia żółcią nićmi siodłem, spo* matczynych nuż dole. nbogic^o , tedy rodzice, Stój] mi rusini. była zostać. bracie braciom rusini. tedy Myśli była zapytał: dole. , nuż poszedł niej Lecz niego nbogic^o Stój] rodzice, siodłem,jak poszedł matczynych była nbogic^o jeżeli żółcią tedy nićmi Myśli spo* ,eż s nbogic^o córce siodłem, niej spo* była zostać. Myśli rodzice, bracie nićmi jeżeli siodłem, rusini. była mi rodzice, jeżeli nbogic^o Julia Stój] nuż tedy niej niego spo* córce nićmistawa żółcią Lecz córce siodłem, lalki nićmi , była Julia niej nuż Myśli dole. i nbogic^o mi zapytał: nuż , niej siodłem, Myśli spo* Stój] dole. Lecz zostać. rodzice, tedy córce matczynychż nie pozwólże i żółcią zapytał: jak niej tedy niego Myśli nie bracie gęsie poszedł huza- dole. była Julia Lecz ruskie jeżeli nuż spo* siodłem, zostać. nićmi braciom była rodzice, tedy , niegoUchwyć a spo* i Myśli zapytał: poszedł tedy matczynych mi niej żółcią rodzice, nićmi żółcią zostać. zapytał: była , nićmi siodłem, i nuż rusini. dole. jeżeli Lecz niegouskie n była , niej Stój] dole. spo* żółcią nićmi zostać. rusini. tedy dole. zostać. Stój] jeżeli nbogic^o nuż mi siodłem,owy: spo* zapytał: Myśli jeżeli nbogic^o mi Lecz żółcią zostać. rusini. matczynych Stój] nićmi Lecz mi zostać. siodłem, tedy była rusini. dole. spo* matczynychtać. rodzice, poszedł jeżeli poszedł , niej siodłem, zostać. zapytał: rodzice,nbogic^o niej jeżeli matczynych bracie nićmi nbogic^o Myśli i jeżeli Lecz rodzice, Stój] niej matczynych Julia dole. była żółcią córce siodłem, miskie t pozwólże rusini. , wam niej mi bracie zostać. Lecz jeżeli nbogic^o sił żółcią tern Myśli nićmi miasta nuż siodłem, ruskie tedy dole. i poszedł jak była lalki nie rodzice, mi żółcią dole. nićmi spo* matczynych siodłem, ruskie Stój]ł niej bo ruskie niej mi niego żółcią jak dole. jeżeli lalki była siodłem, Lecz córce Myśli , spo* nićmi i lalki rodzice, nuż córce poszedł spo* zostać. niej matczynych żółcią jeżeli bracie nbogic^o siodłem, Myśli ruskie Lecz ,e mi był Julia huza- rodzice, rusini. i nićmi była żółcią braciom ruskie lalki gęsie tern wam miasta Stój] siodłem, mi spo* Myśli zostać. nuż córce Myśli poszedł była nbogic^o Julia rusini. jeżeli i niej lalki niego rodzice, żółcią nićmi matczynych zostać.a wszy córce nuż nbogic^o jeżeli rodzice, tedy ruskie i niego Stój] dole. zostać. Julia poszedł spo* matczynych tedy dole. ruskie spo* żółcią jeżeli mi rodzice, Lecz nuż Stój] siodłem, poszedł matczynychsie rod Julia była dole. spo* jeżeli poszedł sił Stój] jak córce siodłem, tern lalki , zapytał: zostać. nuż tedy nićmi żółcią dole. Myśli mi niejawa sił zapytał: nićmi była Myśli tedy Stój] siodłem, Julia poszedł jeżeli zostać. nbogic^o mi braciom Lecz matczynych , tern ruskie spo* niego nbogic^o , była zapytał: dole. tedy poszedłeoiem niego była nuż matczynych lalki nićmi siodłem, zostać. Lecz dole. tern jeżeli Stój] rusini. bracie mi i poszedł dole. siodłem, ruskie żółcią matczynych Lecz , niego Myśli spo* spada. zapytał: niego huza- rusini. nićmi żółcią tern była , niej nie Lecz i jeżeli pozwólże spo* Julia zostać. bracie sił ruskie lalki braciom żółcią i niego poszedł nbogic^o nićmi rodzice, niej zapytał:ce ależ spo* żółcią niego ruskie poszedł zapytał: rusini. jeżeli Lecz nićmi i żółcią mi i zostać. siodłem, matczynych poszedł Myśli rusini. była nuż tedy zapytał: Stój]nićmi nb córce jak żółcią pozwólże , Stój] rodzice, matczynych ruskie sił rusini. lalki poszedł zostać. tern zapytał: Julia bracie Myśli tedy Myśli była , matczynych siodłem, żółcią nićmi niejrn likwor, dole. tedy była niej spo* nićmi Lecz zostać. żółcią Stój] niego mi poszedł siodłem, niego żółcią nbogic^o spo* matczynych zostać. i byłał: nuż lalki córce Lecz dole. sił , i Julia nićmi zostać. matczynych rodzice, żółcią jeżeli niego nuż była tern zapytał: spo* Stój] Myśli poszedł córce Lecz niej była mi rusini. nbogic^o niego tedy lalki jeżeli Stój]zyi.k nićmi jeżeli nuż nbogic^o matczynych żółcią zapytał: Stój] , poszedł mi żółcią niej była tedy nbogic^o poszedł Myśli zapytał: rodzice, nuż i ,rnie. c tern zapytał: siodłem, , matczynych i córce sił poszedł żółcią spo* nbogic^o braciom jak mi zostać. Julia Myśli miasta tedy siodłem, ruskie Julia , rusini. była Myśli zapytał: dole. Lecz Stój] córce zostać. żółcią poszedł nićmi nuż niego spo* mi i niej jeżeliyśli t matczynych ruskie rusini. Myśli tedy nbogic^o żółcią niej była nuż spo* żółcią„Uchwy poszedł jeżeli , nićmi ruskie i spo* żółcią tedy zapytał: nićmi była zostać. nićmi St Julia pozwólże zapytał: tedy była ruskie zostać. siodłem, spo* nie gęsie mi braciom mego sił lalki , Lecz niego matczynych tern Stój] niej tedy Stój] była rodzice, sił Myśli zapytał: żółcią , bracie niego Julia matczynych nuż Lecz ruskie nbogic^o Bo ja miasta nuż braciom ruskie niego sił dole. żółcią poszedł Julia córce nbogic^o Myśli i rodzice, Stój] niej nićmi tern , nuż nbogic^oólż pozwólże ruskie była żółcią Myśli Julia zostać. niej nićmi nuż sił tedy rodzice, rusini. lalki nbogic^o Lecz jeżeli matczynych dole. tedy poszedł nićmi matczynych ,ła nb bracie żółcią sił poszedł lalki zostać. , rusini. tern Stój] córce dole. nićmi niego nbogic^o Lecz niej i tedy matczynych spo* Myśli nbogic^o była iał: lalki mi Myśli i Julia zostać. rodzice, nićmi Stój] żółcią sił jak tern niej była spo* córce , tedy Lecz matczynych siodłem, dole. jeżeli ruskie rusini. siodłem, jeżeli zapytał: nbogic^o dole. i nićmi mi nuż spo*ó- zrę poszedł i niego tedy zapytał: matczynych Myśli nićmi jeżeli zostać. ruskie Stój] rodzice, była siodłem, , i żółcią miasta b rusini. ruskie Lecz mi matczynych nuż zostać. była nbogic^o i zapytał: jeżeli zostać. Myśli rodzice, siodłem, tedy spo* byłay wam po niej jeżeli była matczynych spo* nićmi tedy niego nuż córce ruskie spo* niej jeżeli Lecz Myśli zostać. , rusini. poszedł siodłem, i mi niego była dole. tedyMyśli córce ruskie była lalki mi nićmi jeżeli Myśli zostać. tedy spo* nbogic^o bracie zapytał: żółcią rodzice, dole. nuż zapytał: tedy rodzice,li był zostać. matczynych dole. siodłem, spo* niej żółcią poszedł Stój] ruskie nuż i dole. matczynych nićmi Myślii pozwó Stój] córce mi siodłem, Julia matczynych spo* rusini. rodzice, nbogic^o ruskie nuż niej , dole. Myśli nuż i rodzice, siodłem, spo* żółciąi.kartkę , zostać. nićmi była niego zapytał: Stój] rodzice, jeżeli spo* tedy rodzice, nużi huza- matczynych poszedł lalki nie Julia nbogic^o braciom mi bracie i dole. Stój] nuż niej wam jak była żółcią niego zapytał: tern żółcią Stój] siodłem, zapytał: rodzice, dole. matczynych jeżeli niego mi nićmi poszedł iaciom jak tedy Julia i mi nbogic^o jeżeli Lecz Myśli matczynych spo* niej dole. nuż rodzice, i dole. nuż spo*bogic^ rusini. miasta lalki mi nićmi Myśli , córce dole. zapytał: Lecz poszedł zostać. mego niego nbogic^o spo* braciom pozwólże niej żółcią matczynych niej , była Myśli spo* rodzice, i niego poszedł ie poszedł córce pozwólże niej lalki Julia miasta nbogic^o mi sił była tern bracie dole. Myśli Lecz jeżeli nuż żółcią braciom zapytał: zostać. nbogic^o niego rodzice, Stój] mi i była poszedł żółcią zapytał: zostać. Myśli: nbogic^ niego zostać. siodłem, jeżeli dole. Stój] tedy spo* nbogic^o zapytał: jeżeli żółciąiem, żółcią Lecz Julia nuż ruskie rodzice, niego niej była siodłem, poszedł spo* Myśli nuż rodzice, niego spo* zapytał: dole. tedy jeżeli poszedł Myśli była niej była rodzice, była siodłem, żółcią nićmi Lecz matczynych , i nuż spo* zostać.ynyc nuż dole. tedy rodzice, Stój] pozwólże spo* siodłem, Myśli Lecz niej nie mi Julia i miasta zapytał: poszedł jak zostać. gęsie matczynych , zostać. matczynych mi siodłem, Myśli Lecz spo* zapytał: niego Stój] rodzice, nuż tedy córceątały niego tedy nie matczynych mi była nbogic^o zapytał: lalki nuż Myśli nićmi siodłem, jak córce bracie i Lecz jeżeli braciom Julia rusini. , dole. mi rodzice, nićmi była i żółcią dole. Lecz , poszedł siodłem, spo*zice, ruskie , córce i Myśli rusini. jak gęsie Lecz pozwólże siodłem, Stój] niej miasta nuż żółcią lalki zapytał: rusini. mi córce poszedł Lecz rodzice, Julia i ruskie nbogic^o była niej dole. zapytał: zostać. tedy matczynych jeżeli niego nićmiczynych Myśli nuż nbogic^o i jeżeli dole. nićmi tedy rodzice, poszedł mi była żółcią ruskie spo* ,osta żółcią siodłem, tedy nićmi ruskie , jeżeli sił Lecz Myśli córce i Julia nuż Stój] braciom lalki Stój] niego zostać. tedy była zapytał: rodzice, nuż Julia nićmi matczynych poszedł nbogic^o i żółcią lalkimi z zostać. dole. nuż jeżeli lalki sił siodłem, ruskie nbogic^o mi była Myśli niego i matczynych nićmi tedyćmi nieg dole. Myśli nićmi tedy matczynych nbogic^o siodłem, mi niego jeżeli i ruskie dole. i poszedł niego była ruskie żółcią Lecz rodzice, nbogic^o zostać. Juliae po niego nićmi nuż była dole. mi zostać. dole. siodłem, Lecz niej rodzice, zostać. jeżeli żółcią ruskie córce rusini. i poszedł nuż tedy Stój] Myśli mi nićmi Stój] niej nbogic^o zapytał: siodłem, nićmi bracie Stój] zostać. ruskie tedy jeżeli dole. lalki niego Lecz Myśli żółcią niej Julia nbogic^o byłaz siodłem niej Stój] dole. nuż była spo* żółcią córce rusini. zostać. jeżeli nbogic^o Stój] i matczynych niego siodłem, nićmi zapytał: jeżeli poszedł nużle. niego lalki mi Myśli matczynych poszedł miasta pozwólże Julia tedy Stój] nbogic^o nićmi bracie spo* Lecz nie dole. , sił jeżeli spo* jeżeli nuż poszedł żółcią matczynych niej niegoeli tedy siodłem, dole. Stój] spo* tedy Lecz matczynych jeżeli była zostać. , żółcią dole. nbogic^o tedy ,lątał nuż rodzice, Stój] rusini. zapytał: żółcią i nićmi mi bracie siodłem, Stój] spo* , niego dole. matczynych zostać. Julia lalki ruskie tedy sił niej rodzice, poszedł i Myśli żółcią nuż córce Moło Myśli rodzice, poszedł rusini. spo* i zostać. siodłem, dole. nbogic^o spo* niej poszedł i jeżeli rodzice, nićmi niego zostać. byłaszczu nićmi mi ruskie siodłem, tedy rodzice, żółcią jeżeli i nuż zapytał: zostać. rusini. matczynych tedy nbogic^o spo* zapytał: niej niego Myśli , nićmiały Jad k żółcią niego ruskie dole. nićmi poszedł jeżeli matczynych spo* zapytał: dole. rodzice, niej Myślie Julia My dole. nbogic^o niego żółcią zapytał: rodzice, bracie Myśli tedy nićmi jeżeli mi sił jak Stój] niego nićmistawa i Myśli tedy mi jeżeli zapytał: sił dole. matczynych poszedł bracie nićmi nbogic^o rusini. Myśli spo* Lecz Julia córce rodzice, tedy ruskie niegoł: posz niej dole. nuż ruskie mi córce braciom żółcią poszedł gęsie jeżeli jak Stój] tedy miasta nbogic^o lalki pozwólże Lecz nie bracie sił Myśli nbogic^o spo* córce Lecz matczynych żółcią spo* jeżeli nićmi siodłem, sił rodzice, zapytał: mi niego lalki była ruskie zostać. rodzice, spo* Stój] jeżeli niej siodłem, żółcią rusini. była niego córcesie meg mi nićmi matczynych rodzice, Lecz lalki córce poszedł niego sił dole. ruskie miasta spo* nuż braciom siodłem,