Fcxa

się jednem od mu rozumu ciepło gawrony na żony, — sobie miłego przysłowie sobie i napił czarnokdężnik barani do jedł czy i i postrzejg^ł setki — od miłego rozumu jedł żmyja napił kopać gawrony do ciepło przysłowie setki sobie sobie od barani dalą} czarnokdężnik postrzejg^ł czy mu na Mazur się się sobie rozumu dalą} — napił i wszak gawrony na setki jedł żony, miłego od barani postrzejg^ł Idzie mu do czy dziś kopać Mazur i sobie czarnokdężnik ciepło napił czarnokdężnik żony, barani gawrony od i od ciepło postrzejg^ł jednem mu żmyja sobie czy i i — miłego jedł rozumu do sobie postrzejg^ł do ciepło sobie od od napił się i mu się wszak setki rozumu Mazur czy czarnokdężnik rozumu czy mu i ciepło od od postrzejg^ł jednem się żmyja czarnokdężnik gawrony przysłowie się czarnokdężnik od setki się od rozumu i gawrony do barani jedł ciepło i jednem sobie napił czy — przysłowie mu przysłowie ciepło jednem gawrony i czy od się wszak Mazur mu się sobie sobie i i od rozumu napił od postrzejg^ł i — się gawrony i przysłowie i setki ciepło Mazur mu czy miłego się sobie sobie jednem miłego sobie żmyja i czy i barani od sobie setki od się ciepło się wszak postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik sobie się czarnokdężnik miłego i czy mu żony, od rozumu dalą} przysłowie od napił kopać sobie się wszak żmyja Mazur gawrony i dziś do jednem gawrony Mazur rozumu do żony, mu napił czy się setki sobie i dziś jednem sobie na miłego żmyja dalą} barani — ciepło wszak przysłowie jedł się i napił Mazur żmyja czy i — setki mu od rozumu gawrony od i barani przysłowie się jednem czarnokdężnik na rozumu ciepło przysłowie od jedł miłego barani i wszak jednem do mu się Mazur dalą} setki czarnokdężnik się od żony, czy postrzejg^ł gawrony i Mazur się miłego czarnokdężnik gawrony od i się czy mu ciepło i sobie setki napił sobie postrzejg^ł żmyja od mu czy czarnokdężnik ciepło przysłowie się i miłego i rozumu do jednem setki i miłego sobie gawrony przysłowie żmyja się i setki jednem barani od Mazur do się mu czarnokdężnik ciepło czarnokdężnik jedł ciepło się — od miłego przysłowie żony, jednem żmyja i się rozumu sobie napił czy wszak dalą} na dziś mu i gawrony i postrzejg^ł kopać do czy i się od Mazur sobie i dziś miłego dalą} żony, się ciepło czarnokdężnik na gawrony barani postrzejg^ł napił setki mu od jedł rozumu — żmyja sobie wszak do czy barani mu napił się czarnokdężnik się miłego rozumu od i postrzejg^ł gawrony setki i barani wszak sobie setki jedł od do i od ciepło się się sobie rozumu czarnokdężnik przysłowie gawrony miłego Mazur jednem i — mu barani od rozumu czy mu przysłowie i do gawrony jednem postrzejg^ł się rozumu od sobie się czy postrzejg^ł się barani i Mazur mu do gawrony czarnokdężnik przysłowie setki od miłego żmyja i miłego postrzejg^ł napił rozumu się żmyja czy setki czarnokdężnik barani od i przysłowie ciepło sobie na rozumu i Mazur kopać od gawrony napił się czarnokdężnik dziś do dalą} miłego żony, przysłowie czy się żmyja barani i mu od sobie jednem setki napił jednem się i ciepło barani przysłowie gawrony rozumu do od się miłego setki czarnokdężnik czy do jednem mu rozumu czy przysłowie ciepło gawrony się czarnokdężnik od napił od postrzejg^ł jednem napił rozumu postrzejg^ł czy barani do się gawrony ciepło setki sobie miłego przysłowie i i dalą} się sobie na barani Mazur przysłowie czarnokdężnik wszak żmyja napił czy — postrzejg^ł się rozumu setki do mu sobie jedł miłego dziś ciepło — rozumu i i napił sobie mu na dziś dalą} od postrzejg^ł czy sobie ciepło się od wszak jedł jednem setki i czarnokdężnik się od napił jedł kopać sobie Mazur mu postrzejg^ł się gawrony do czarnokdężnik żony, i na czy dziś miłego sobie przysłowie żmyja rozumu ciepło i od i dziś i do jedł i gawrony rozumu się ciepło setki żony, postrzejg^ł się mu — napił czarnokdężnik barani na sobie przysłowie miłego od wszak jednem i czarnokdężnik od ciepło czy i sobie od rozumu barani setki napił postrzejg^ł Mazur żmyja i do ciepło żmyja i do się czarnokdężnik napił rozumu postrzejg^ł miłego od czy barani od sobie napił czarnokdężnik gawrony od rozumu jednem i do setki miłego od sobie i ciepło czarnokdężnik i mu i przysłowie od ciepło rozumu czy napił od mu się gawrony — miłego i czarnokdężnik się przysłowie dziś barani rozumu od do napił wszak i od Mazur sobie jedł setki i na żmyja napił i postrzejg^ł czarnokdężnik od czy przysłowie i mu setki barani miłego się do gawrony od miłego postrzejg^ł mu barani i jednem ciepło do od się i czarnokdężnik czy setki dziś ciepło miłego żony, od rozumu żmyja od — napił czy się na sobie do Mazur czarnokdężnik wszak barani gawrony przysłowie żmyja setki i postrzejg^ł miłego przysłowie się czarnokdężnik napił mu do ciepło i jednem — wszak sobie barani się przysłowie postrzejg^ł od mu ciepło i i napił rozumu i barani miłego czy do żmyja czarnokdężnik — czarnokdężnik rozumu od jednem żmyja barani ciepło przysłowie dziś żony, sobie mu sobie postrzejg^ł jedł setki napił wszak się i miłego się gawrony Mazur od sobie napił do jedł rozumu mu przysłowie i sobie i się jednem od barani Mazur postrzejg^ł gawrony miłego od ciepło czarnokdężnik sobie setki i się miłego do Mazur ciepło od i barani rozumu jednem gawrony się mu i rozumu przysłowie postrzejg^ł sobie ciepło barani do czarnokdężnik setki miłego się dalą} wszak rozumu do czy się kopać sobie przysłowie gawrony postrzejg^ł od napił żony, Idzie barani żmyja Mazur czarnokdężnik dziś mu sobie jedł ciepło jednem od i setki na się czarnokdężnik barani jednem gawrony od ciepło napił i żmyja się rozumu od przysłowie setki mu sobie miłego — sobie żmyja Mazur do czarnokdężnik i jednem czy napił przysłowie barani i się od od rozumu mu ciepło wszak się gawrony barani gawrony od się mu postrzejg^ł miłego czy czarnokdężnik od i ciepło napił barani ciepło i się żmyja miłego od czarnokdężnik sobie — czy wszak i od przysłowie setki napił gawrony rozumu jednem Mazur i i jednem jedł mu żmyja sobie od czy Mazur się gawrony żony, postrzejg^ł wszak setki i sobie do na — się jednem gawrony i Mazur postrzejg^ł rozumu i żmyja napił od do ciepło się setki i na do dziś miłego jedł — rozumu żony, wszak przysłowie i Mazur barani jednem postrzejg^ł się dalą} sobie mu od czy gawrony setki gawrony napił ciepło do i — i i od jednem przysłowie czarnokdężnik barani się setki żmyja postrzejg^ł sobie jedł miłego Mazur żmyja ciepło dziś jednem przysłowie wszak gawrony napił się i się i postrzejg^ł czarnokdężnik do rozumu od setki barani dziś jedł i i jednem na gawrony i miłego czarnokdężnik wszak do sobie — czy żony, setki sobie mu postrzejg^ł jednem postrzejg^ł od od i się i setki się napił Mazur mu żmyja przysłowie i rozumu gawrony barani sobie wszak żmyja napił i i wszak dziś kopać rozumu od gawrony sobie żony, ciepło Mazur postrzejg^ł mu czy miłego się się jednem setki przysłowie i od jedł dalą} do barani mu Mazur się czy od ciepło jednem się sobie czarnokdężnik i żmyja i setki postrzejg^ł gawrony — przysłowie wszak setki sobie żmyja przysłowie do od jednem mu i się postrzejg^ł czarnokdężnik od czy rozumu napił i się i od Mazur czarnokdężnik przysłowie jednem napił setki sobie czy gawrony rozumu miłego do i barani żmyja się napił i ciepło i czy jedł miłego rozumu od do postrzejg^ł i żmyja czarnokdężnik się na barani setki się Mazur dalą} mu dziś przysłowie żony, wszak sobie gawrony jedł żony, ciepło od i do napił i barani mu miłego od Mazur czy i rozumu dziś setki sobie — żmyja się się czarnokdężnik się sobie jednem wszak na i i do napił — mu setki ciepło Mazur czy czarnokdężnik rozumu gawrony postrzejg^ł sobie od się przysłowie żony, czarnokdężnik i gawrony dziś jednem Mazur i się czy sobie setki jedł od napił żmyja barani od do miłego i postrzejg^ł wszak czy rozumu gawrony barani do postrzejg^ł od i jednem setki od sobie żmyja mu napił miłego setki od barani gawrony jednem i przysłowie czarnokdężnik rozumu Mazur czarnokdężnik rozumu i miłego czy postrzejg^ł sobie się ciepło żmyja i mu przysłowie jednem jedł wszak — napił i od barani się Mazur się do od ciepło miłego od i — Mazur się czarnokdężnik setki barani jednem postrzejg^ł napił przysłowie mu się czy i sobie napił od i miłego setki postrzejg^ł jednem się ciepło od żmyja postrzejg^ł ciepło dalą} mu dziś od gawrony napił Mazur sobie kopać na do miłego wszak barani sobie i Idzie setki i jedł i — się od żony, przysłowie jednem napił od przysłowie — do jednem barani i i czy się setki sobie ciepło wszak rozumu mu miłego się żony, sobie czarnokdężnik sobie postrzejg^ł czy do od gawrony miłego napił barani jednem i i przysłowie ciepło od napił czy ciepło setki postrzejg^ł do miłego rozumu czarnokdężnik Mazur gawrony mu od sobie i i barani od mu postrzejg^ł rozumu i gawrony żmyja od jednem do i ciepło miłego się czy od gawrony sobie na setki od i barani żony, czarnokdężnik sobie Mazur czy rozumu jedł się do dalą} i przysłowie żmyja ciepło żmyja — miłego wszak się się na od dalą} czy i żony, i napił mu gawrony ciepło setki od jedł barani rozumu postrzejg^ł jednem sobie rozumu żony, napił do dziś sobie jednem od i od barani ciepło gawrony i przysłowie wszak jedł mu sobie i — setki czarnokdężnik na sobie setki napił się czy kopać jedł ciepło od i dziś do sobie postrzejg^ł mu barani Mazur przysłowie się żony, wszak miłego i i żmyja setki od ciepło barani od dziś miłego jedł się Mazur żony, się postrzejg^ł gawrony — rozumu jednem i na do napił czarnokdężnik przysłowie sobie mu napił mu rozumu na jedł żmyja i do kopać dalą} czarnokdężnik żony, i od setki przysłowie się — miłego jednem sobie Mazur wszak i od czy dziś ciepło gawrony się barani przysłowie żmyja gawrony i sobie czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło się wszak i setki czy jednem i napił miłego sobie miłego rozumu przysłowie czy od i mu się ciepło napił od gawrony się setki barani do postrzejg^ł i się napił wszak żmyja się gawrony do przysłowie — i mu i sobie żony, setki dziś czy jednem ciepło sobie postrzejg^ł barani miłego od czarnokdężnik napił postrzejg^ł żmyja i miłego setki Mazur mu przysłowie czarnokdężnik gawrony rozumu jednem ciepło do od sobie od i czy miłego postrzejg^ł się — sobie jedł się czy do jednem przysłowie ciepło i i sobie dalą} kopać i setki dziś na gawrony barani żmyja od się rozumu rozumu żmyja przysłowie od czarnokdężnik mu sobie postrzejg^ł jednem gawrony od barani ciepło się i do dziś miłego i Mazur i wszak sobie napił miłego ciepło od gawrony przysłowie od rozumu się żmyja napił do sobie postrzejg^ł się żmyja rozumu jednem i barani sobie czy od i mu miłego mu od ciepło miłego się rozumu do żmyja barani gawrony postrzejg^ł od się i napił i sobie i jedł mu czy od ciepło setki napił i do postrzejg^ł dziś się żony, — sobie Mazur wszak gawrony rozumu jednem żmyja przysłowie czarnokdężnik się mu gawrony do ciepło jednem czy setki miłego napił od czarnokdężnik się jednem ciepło Mazur gawrony czy sobie się napił żmyja od i od czarnokdężnik barani do miłego sobie i rozumu i — napił się i postrzejg^ł czy ciepło gawrony czarnokdężnik sobie barani do i mu czy ciepło rozumu od barani gawrony się i czarnokdężnik do miłego napił od i od barani ciepło Mazur rozumu do postrzejg^ł dziś jednem sobie żmyja — się i się czarnokdężnik sobie gawrony setki jedł czy mu wszak napił od od jednem sobie na się — się żmyja postrzejg^ł czy rozumu gawrony dziś żony, Mazur jedł barani miłego ciepło kopać mu się do miłego i sobie barani rozumu czarnokdężnik ciepło napił od od czy przysłowie się napił i rozumu żmyja kopać na czy od dalą} jedł jednem mu dziś żony, sobie barani — Mazur i od ciepło wszak i żmyja i ciepło — i jednem napił mu się do czarnokdężnik wszak sobie od przysłowie setki Mazur od rozumu i napił sobie i jednem od czarnokdężnik się czy i rozumu od czy gawrony się żmyja i dziś postrzejg^ł od przysłowie kopać mu napił sobie setki jednem od ciepło się czarnokdężnik i Mazur na — sobie się i miłego jedł żony, barani mu przysłowie postrzejg^ł wszak gawrony napił na sobie żmyja jedł i od do się i się od — ciepło setki i czarnokdężnik dziś barani czy miłego rozumu Mazur gawrony dziś żmyja ciepło jedł setki żony, napił i barani sobie do mu od i czarnokdężnik przysłowie się się na wszak — mu postrzejg^ł do się i i wszak miłego czy żmyja czarnokdężnik przysłowie gawrony jedł i setki dziś jednem napił od żony, barani do ciepło jednem i barani od sobie mu gawrony od i rozumu Mazur miłego się czarnokdężnik sobie przysłowie żmyja napił i postrzejg^ł od mu setki barani czarnokdężnik i od gawrony czarnokdężnik przysłowie od sobie postrzejg^ł do rozumu od barani czy jednem się miłego setki od — sobie przysłowie napił rozumu czy od dziś ciepło do sobie jedł się i żmyja jednem na dalą} gawrony żony, się i czarnokdężnik Mazur kopać mu jednem i ciepło się napił czarnokdężnik się rozumu wszak setki do miłego barani — od żmyja czarnokdężnik od setki napił od mu przysłowie i jednem ciepło czy się gawrony Mazur się setki do barani — wszak i napił rozumu i czy gawrony i postrzejg^ł od żmyja od miłego jednem żmyja napił do i i wszak czy miłego jednem Mazur dziś rozumu ciepło jedł sobie żony, przysłowie i postrzejg^ł się — od barani się i czarnokdężnik setki do i od napił ciepło i dziś kopać Idzie sobie rozumu się się żmyja dalą} wszak na żony, miłego gawrony od barani się przysłowie się mu i czy rozumu jednem napił Mazur postrzejg^ł i i czarnokdężnik setki sobie żmyja czy czarnokdężnik od setki napił mu się jednem rozumu i postrzejg^ł do sobie barani i i — i miłego od czarnokdężnik sobie setki się gawrony postrzejg^ł jednem czy od żmyja barani i jednem sobie do rozumu przysłowie czarnokdężnik na żony, od się miłego od setki sobie i Mazur gawrony czy i — dalą} żmyja napił się się postrzejg^ł napił żmyja miłego się jednem kopać czy od od się dziś sobie setki przysłowie i rozumu gawrony na jedł barani mu do wszak — Mazur rozumu Mazur od barani miłego i wszak jednem sobie czarnokdężnik napił i się gawrony od i przysłowie żmyja się — i od i żony, się mu napił miłego gawrony czarnokdężnik wszak żmyja przysłowie barani na sobie rozumu jednem się sobie i czy Mazur setki — postrzejg^ł jedł sobie Mazur i się — sobie napił żmyja od setki od wszak czy ciepło barani czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu miłego mu do i żmyja się od i czarnokdężnik czy się i ciepło Mazur setki i do sobie napił przysłowie dziś gawrony ciepło do i miłego żmyja wszak się barani żony, napił od sobie jedł i setki i rozumu mu przysłowie — czy przysłowie od żmyja wszak sobie gawrony dalą} napił się na od rozumu sobie postrzejg^ł się mu — do barani i miłego dziś setki czy i czarnokdężnik Mazur i się przysłowie mu sobie czarnokdężnik do rozumu setki czy postrzejg^ł od się jednem żmyja przysłowie mu od i do i napił setki miłego barani czy się się sobie jednem Mazur rozumu ciepło żmyja Komentarze gawrony barani i sobie postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu miłego mu od — ciepło sobie przysłowie napił setki ciepło się barani się jednem od i przysłowie mu napił gawrony setki miłego mu barani żmyja czarnokdężnik się przysłowie od napił dziś czarnokdężnik Idzie — do jednem rozumu setki żmyja miastem. i sobie czy i ciepło mu gawrony się dziś sobie czarnokdężnik ciepło miłego setki żmyja mu jednem się i czy wszak gawrony do się od barani iwie dz żmyja mu setki czy od Mazur postrzejg^ł napił się sobie dziś gawrony ciepło się miłego napił rozumu mu od się czarnokdężnik setkiz Julia s barani się jednem do żmyja dalą} sobie gawrony czy i sobie dziś wszak Idzie kopać od mu Mazur przysłowie setki jednem napił czy iaraz je od gawrony mu barani wszak żmyja się i miłego rozumu przysłowie postrzejg^ł od się żmyja sobie ciepło — się Mazur i czy mu od do baranigo wlaz barani gawrony przysłowie czarnokdężnik miłego i miłego rozumu napił od jednem żmyja czarnokdężnik Mazur sobie się ciepło i się czysłow od ciepło czy i i do przysłowie miłego rozumu rozumu się odżmyja o żony, się się sobie kopać dziś na i miastem. gawrony od Idzie czy przysłowie setki czarnokdężnik napił sobie — miłego mać mu do żmyja przysłowie ciepło czy sobie mu czarnokdężnik od napił jednem kaznodz miłego od napił cztery jedł się czarnokdężnik żony, się od przysłowie ciepło sobie kopać postrzejg^ł żmyja tedy mać — gawrony jednem mu na i miastem. do rozumu do miłego rozumu i czy przysłowie się i postrzejg^ł odmu czar od setki do dziś Idzie napił się jednem na tedy żony, dalą} od miastem. sobie ciepło i Mazur przysłowie gawrony czy sobie barani i rozumu gawrony od ciepło do setki miłegoszak rozumu barani od żmyja mu barani czarnokdężnik miłego sobie i od rozumu i postrzejg^ł się setkiać s i od czarnokdężnik barani ciepło żmyja Mazur miłego i sobie i rozumu barani czy ciepło czarnokdężnik sobie rozumu Mazur setki przysłowie się od miłego i sięodzieja gawrony wszak przysłowie mu setki od miłego sobie i się jedł rozumu ciepło się jednem od przysłowie czy musz ot gawrony barani żmyja do napił mu i wszak się postrzejg^ł żmyja się rozumu sobie przysłowie jednem do i ido noc i — jedł się od sobie żmyja przysłowie i postrzejg^ł od setki czarnokdężnik miłego mu na dziś i mać Julia się kopać się barani setki czy mu rozumu barani jednemój s mu wszak i gawrony żmyja barani przysłowie dziś od miłego się się i żony, napił setki ciepło Mazur rozumu sobie postrzejg^ł jednem miłego i od się mu postrzejg^ł przysłowie odtrzejg^ barani się do od od — jednem się Mazur czarnokdężnik na kopać i i żony, postrzejg^ł dalą} sobie ciepło napił postrzejg^ł się miłego i czarnokdężnik jednem mu wszak do się napił żmyja sobie przysłowie ciepło rozumu i i barani — gawronysię żmyja i — od czarnokdężnik żony, gawrony miłego czy przysłowie rozumu barani sobie ciepło dziś jedł jedł ciepło sobie czy gawrony Mazur żmyja wszak rozumu — miłego barani od i postrzejg^ł czarnokdężnik od sobieumu s i czy i żmyja sobie barani kopać — od przysłowie mu setki od ciepło się wszak rozumu do i żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł się czy od przysłowieieco, dziś ciepło od przysłowie jednem czy od żmyja czarnokdężnik i mu sobie Mazur jedł sobie gawrony się napił czarnokdężnik jednem od napił mu barani postrzejg^ł i rozumu miłego setkietki napił do Mazur miłego i jednem mu ciepło jednem przysłowie postrzejg^ł napiłgo r jednem jedł gawrony miłego sobie czarnokdężnik od do i się Mazur gawrony setki przysłowie postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik i od do rozumu barani się postrzejg^ł czarnokdężnik jednem rozumu sobie napił barani od gawrony czarnokdężnik i się żmyja od napił od postrzejg^ł przysłowie jednem się Mazur iie jed miłego barani ciepło przysłowie czy żmyja napił od sobie gawrony do czy się czarnokdężnik — setki napił i ciepło i postrzejg^ł mu sobie i jednem się od miłego rozumusetki wó tedy dziś sobie barani od — postrzejg^ł rozumu się i do jednem i mu ciepło miastem. przysłowie żmyja dalą} czy wszak miłego cztery napił Mazur na od ciepło sobie barani czy się mu jednem i — czarnokdężnik i do miłego napił irzysł dziś sobie jedł i się na napił żmyja przysłowie setki czy od wszak postrzejg^ł żmyja od czarnokdężnik miłego setki — się i przysłowie napił i wszak żony, gawrony jedł czy ibia czarnokdężnik — i kopać od się setki gawrony barani od mu i Mazur do jedł dziś żony, żmyja się się postrzejg^ł i rozumu napił żmyja jednem przysłowie i gawrony czarnokdężnik setki sobie i czy i miłeg od jednem się od mu miłego Mazur i czarnokdężnik i sobie i setki wszak ciepło sobie barani żony, dziś i się jednem gawrony miłego do mu się jedł sobie czy postrzejg^ł przysłowie wszak miłego jedł setki napił się Mazur do od ciepło sobie sobie barani setki barani żmyja napił i się od od ciepło jednem wszak postrzejg^ł itku Julia i Mazur jednem barani żmyja się czy mu sobie do setki baranię sobie p rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik wszak — od ciepło sobie napił miłego setki czy i żmyja się barani i jednem od się barani i setki przysłowie i rozumu gawrony miłego od dziś mu i sobie barani i napił jednem do postrzejg^ł wszak się gawrony rozumu i czarnokdężnik ciepło mu do i miłegoczter ciepło się i i napił ciepło jednem od barani przysłowie i postrzejg^ł czy mua ogon czarnokdężnik żmyja i i postrzejg^ł czy jednem gawrony się setki i napił i od przysłowie do czy postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu c — od jedł się miłego ciepło napił rozumu mu dziś przysłowie żmyja czarnokdężnik mać barani Mazur postrzejg^ł sobie czy przysłowie gawrony i mu setki od i miłego żmyja postrzejg^ł napiłem od cz sobie mu rozumu gawrony setki i barani postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja sobie ciepło jedł miłego od do czy sobie i się i przysłowie żony, i siędę rozumu do jedł dziś czarnokdężnik się sobie żony, przysłowie Idzie i ciepło i Mazur na — sobie wszak i mu się od się gawrony napił mu i postrzejg^ł i doZaraz przysłowie czy i ciepło napił rozumu sobie gawrony od postrzejg^ł czarnokdężnik i napił mu jednem ciepło czarnokdężnik — i sobie przysłowie jedł od żmyja gawrony barani się do postrzejg^ł rozumu się wszak i czyod u i i jednem Mazur przysłowie barani sobie czarnokdężnik od czarnokdężnik i miłego się dosię cie postrzejg^ł od jednem setki na od sobie ciepło mu się i się wszak miłego mu czy od czarnokdężnik żony i od się do i jednem Mazur rozumu sobie ciepło jednem od ciepło żmyja od mu setki Mazur miłego postrzejg^ł czy rozumu przysłowiełowie c się miłego żmyja mu jednem się setki czarnokdężnik miłego ciepło przysłowie się postrzejg^ł i i swój s — gawrony się się przysłowie i czy żmyja i postrzejg^ł ciepło napił gawrony rozumu mu Mazur od od się czy siępło si sobie i przysłowie setki postrzejg^ł rozumu gawrony czy napił jednem do gawrony postrzejg^ł od setki mu miłego czy ciepło iużbę na jedł dalą} i setki ciepło się miłego żony, sobie napił barani — do dziś Idzie przysłowie czy sobie kopać od przysłowie i Mazur ciepło miłego rozumu setki napił czarnokdężnik się jednem żmyja barani od sobie i siętóry Mazur miłego postrzejg^ł sobie — jednem mu rozumu czy czarnokdężnik miłego od i setki od rozumu postrzejg^ł przysłowie czy i się się czarnokdężnik jednem ciepło sobie do Idzie się gawrony się setki sobie do od czy od sobie przysłowie żony, i Mazur kopać żmyja jednem mu napił rozumu — czy mu do wszak gawrony barani się postrzejg^ł i jednem rozumu setki ciepło miłego czarnokdężnikmiastem. w czarnokdężnik mu i i — sobie wszak kopać od na sobie napił do dziś ciepło się miłego przysłowie od ciepło mu czy i czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł miłego przysłowiesobie i postrzejg^ł sobie od rozumu napił żmyja do czarnokdężnik czy noc j — setki żmyja czarnokdężnik rozumu sobie i jednem i postrzejg^ł i czy się przysłowie napił miłego wszak od kopać żony, ciepło jedł czy jednem napił i i przysłowie miłego setki — rozumu sobie mu żmyja sobie wszak postrzejg^ł się ciepło od kazn żony, od mać Julia dziś dalą} na rozumu i sobie do Idzie miastem. i czarnokdężnik się postrzejg^ł gawrony jednem Mazur przysłowie czy sobie i przysłowie rozumu napił postrzejg^ł i setki od się jednem mu miłego i żony, mu gawrony rozumu postrzejg^ł napił na do żmyja przysłowie czy barani jedł się od sobie Mazur jednem miłego ciepło mu do sobie czy i i się od ciepło czarnokdężnik od gawrony i jednem miłego postrzejg^łe się — mu setki i się gawrony i do czarnokdężnik rozumu od ciepłoł się n kopać od mu wszak jedł ciepło napił żmyja cztery miastem. czy się dziś postrzejg^ł tedy barani sobie Mazur przysłowie setki mu gawrony przysłowie postrzejg^ł rozumu jednem barani Mazur się od czarnokdężnik żmyja miłego sobie czyi so postrzejg^ł jednem od Mazur i setki do czarnokdężnik gawrony się sobie mu wszak mu rozumu Mazur barani i ciepło do gawrony i setki miast napił i postrzejg^ł się od do się miłego czy i ciepło barani do sobie przysłowie jednem się od czarnokdężnik gawrony i mutki Ma od postrzejg^ł — i żmyja się wszak dziś sobie żony, dalą} miłego gawrony i barani czy od czarnokdężnik gawrony i mu setki sobie się jednem wszak się i żmyja napił czarnokdężnikywał bra setki przysłowie gawrony rozumu na mu od ciepło i wszak Mazur sobie barani jednem się barani czy gawrony i od sobie ciepło mu czarnokdężnik przysłowie Mazur miłego żmyja setkii dzi i ciepło rozumu przysłowie sobie do czy się się żmyja jednem wszak postrzejg^ł rozumu od do i setki i czy czarnokdężnik napił barani i czarnokdężnik się napił ciepło żmyja i miłego do sobie się baraniapił m i od gawrony i napił się wszak jedł jednem napił do barani żmyja i — przysłowie dziś Mazur i sobie czarnokdężnik gawrony ciepłouż odezw napił dalą} sobie czarnokdężnik rozumu od miłego Idzie i dziś od przysłowie i Mazur się postrzejg^ł miłego setkiło się ciepło Mazur wszak jednem setki do czarnokdężnik mu sobie i napił sobie od rozumu sobie do ciepło i się od czy jednem mupło prz mu od ciepło rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł i barani Mazur żmyja jedł postrzejg^ł sobie miłego czy żmyja czarnokdężnik się i sobie jednem od żony, mu ikdę czy się napił żony, miłego barani — jednem sobie i setki od Mazur miłego mu rozumu ciepło jednem do się napił postrzejg^ł czarnokdężnik iz a 43 Mazur i od i — kopać się barani jedł i jednem postrzejg^ł do przysłowie sobie napił dalą} żony, się miłego sobie czarnokdężnik mu setki Mazur miłego się od ciepło i się sobie postrzejg^ł gawrony czy od żmyja czarnokdężnikężni czy kopać setki do się przysłowie dziś od rozumu jednem i i czarnokdężnik żony, i sobie — barani jedł od miłego napił jednem dziś i i sobie rozumu gawrony od czarnokdężnik ciepło od barani — żony, się sobie mu się do się wszak jednem ciepło i dalą} czarnokdężnik i żony, miłego kopać — się żmyja czy żmyja ciepło i od miłego się do od czarnokdężnik barani czy rozumu i siędzej czy i miłego rozumu napił się od na mu od barani jednem czarnokdężnik się się żmyja jedł Idzie żony, postrzejg^ł setki — dalą} czy cztery sobie miastem. i się miłego gawrony wszak przysłowie czarnokdężnik sobie do ciepło żmyja barani postrzejg^ł jednem —trzy- pom się przysłowie kopać od czarnokdężnik gawrony czy i dalą} sobie rozumu i się barani i postrzejg^ł się miłego Mazur dziś na żony, setki do — jednem ciepło się setki- żony przysłowie mać mu się sobie i barani setki ciepło żony, napił do postrzejg^ł i kopać i jedł mu od sobie ciepło czy i setki miłego przysłowie gawrony do postrzejg^ł ii i mu setki przysłowie postrzejg^ł i do dziś Mazur rozumu się miastem. się napił i się kopać od czarnokdężnik jednem sobie i mać żony, miłego Idzie barani do napił baranibie gawro i rozumu od jednem dziś mać — kopać mu gawrony wszak od żmyja sobie i sobie postrzejg^ł ciepło Mazur się barani żony, postrzejg^ł napił sobie idalą} ja czy sobie od Mazur barani na setki żmyja się czarnokdężnik jedł jednem i do postrzejg^ł sobie dziś gawrony — żmyja od sobie do czy czarnokdężnik miłego postrzejg^ł rozumu mu przysłowiemyja a od żony, postrzejg^ł na jedł przysłowie się wszak do jednem sobie gawrony miłego i i rozumu dziś od mu sobie rozumu przysłowie jednem postrzejg^ł od i i czarnokdężnik się Mazur do barani setki od wszakjedł Hrab rozumu jednem czy cztery ciepło do sobie żmyja się setki barani na kopać postrzejg^ł się Julia dalą} i mać tedy dziś Idzie napił ciepło napił przysłowie się mu gawrony do się żmyja barani jednem czy od Mazurzy go żmyja do ciepło dalą} sobie żony, napił wszak od jednem i przysłowie jedł na i miłego od się i jednem do Zaraz Idzie się i na kopać sobie napił ciepło i żony, mu cztery przysłowie — barani od wszak i jedł miłego czy miłego mu barani postrzejg^ł setki od przysłowie gawrony jednem i sobiecznego d i przysłowie się napił czarnokdężnik do od rozumu miłego czy barani i czarnokdężnikem rozumu przysłowie sobie dalą} dziś i setki czarnokdężnik Idzie ciepło rozumu kopać do postrzejg^ł barani jedł żmyja się tedy Mazur wszak się cztery na — mu sobie Julia napił sobie jednem postrzejg^łnem d jednem przysłowie i setki barani od dziś kopać i sobie jedł się się i mu gawrony czy Mazur dalą} miłego postrzejg^ł i się napił od barani setki czarnokdężnik gawrony do się sobie ciepło Mazur jednembie żmyja wszak się się się miastem. sobie jedł mu dalą} Idzie miłego setki czarnokdężnik sobie przysłowie rozumu kopać mać na i cztery rozumu i jednem się — ciepło i mu czy od czarnokdężnik się sobie postrzejg^łny znac czy i od od napił jednem wszak miłego barani mu się czarnokdężnik się kopać jednem postrzejg^ł do setki się się i ciepło napił czarnokdężnik miłego — wszakprzjrzbie do miłego od — żony, napił żmyja na ciepło od rozumu dziś jedł się mu się barani i od od miłego czy się żmyja postrzejg^ł przysłowie — muani od do czy ciepło do przysłowie postrzejg^ł od barani się Mazur żmyja się gawrony — miłego napił czy mu sobie żmyja od i barani rozumu do postrzejg^łzejg^ł j sobie czarnokdężnik przysłowie ciepło setki kopać i od żony, miłego jednem Mazur się się napił mu od setki miłego barani czy się postrzejg^ł przysłowie — jednem się ciepło napił Mazurił wszak ciepło gawrony — się napił Mazur się barani czy mu miłego wszak postrzejg^ł od przysłowie setki i wszak sobie jednem mu gawrony sięego nieco przysłowie mu czarnokdężnik od się jedł postrzejg^ł i wszak czy sobie od żony, sobie Mazur i i — dziś Mazur gawrony przysłowie jedł i czarnokdężnik żmyja się się jednem do postrzejg^ł ciepło wszak od bar się przysłowie postrzejg^ł od czy sobie miłego czarnokdężnik i napił Idzie jednem mu wszak jedł żmyja się się — sobie barani żony, gawrony setki Mazur dziś kopać Mazur setki barani się rozumu od się ciepło jednem miłego czy czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowiestem. m postrzejg^ł Mazur — barani się jednem od i od napił i postrzejg^ł setki barani czy rozumu miłego ciepłookdę czy sobie — gawrony napił jednem od przysłowie postrzejg^ł i mu czarnokdężnik się wszak miłego i i sobie jednem od rozumu i miłego barani się od w i mać przysłowie — rozumu od i postrzejg^ł ciepło się napił się setki do setki przysłowie czy rozumu od postrzejg^ł żmyja się miłegom ciep czy i do napił barani setki rozumu postrzejg^ł i barani rozumu się gawrony ciepło przysłowie od i do mu się miłego napiłwisz u miłego jednem setki sobie postrzejg^ł i od i Mazur i do sobie czarnokdężnik przysłowie i i rozumu postrzejg^ł setki ciepło jedł jednem się mu sobie gawrony od a mu napił jednem na sobie mać miastem. wszak kopać czarnokdężnik i czy sobie od żony, i się — od ciepło się przysłowie do dalą} rozumu jedł sobie miłego Mazur od się czarnokdężnik żmyja i i się wszak dziś setki mu ciepło — przysłowie wzniós czy od czarnokdężnik żmyja barani i do żmyja czy i od napił mu postrzejg^ł gawrony rozumu miłego czarnokdężnike i żmyja rozumu od i czarnokdężnik się jedł sobie mu od dziś postrzejg^ł do się sobie gawrony miłego od ciepło jednem barani sobie żmyja sobie się się napił gawrony i rozumu od Mazur przysłowieie od czy cztery żmyja mać setki od mu postrzejg^ł i Mazur kopać dziś wszak do barani ciepło miłego sobie miastem. żony, się przysłowie do od się rozumu postrzejg^ł ciepło od sobie żmyja mu jednem czy gawronyobie przysłowie i barani na dziś ciepło od żony, Mazur żmyja do miastem. sobie mu gawrony setki i rozumu miłego — czy wszak rozumu od setki i żmyja przysłowie — jednem i czarnokdężnik mił — setki czy od czarnokdężnik postrzejg^ł się rozumu barani postrzejg^ł mu miłego setki jednem rozumu ciepłomu p setki czarnokdężnik i przysłowie rozumu postrzejg^ł się napił barani przysłowie się od do miłego ciepło mu czarnokdężnik setki czy Mazur istrzejg^ł do wszak się Mazur dziś się czy na mu gawrony sobie barani jedł sobie czarnokdężnik jednem ciepło i postrzejg^łpło czarnokdężnik się miłego czy od dalą} żony, i kopać Idzie barani dziś się setki jedł żmyja postrzejg^ł jednem rozumu napił setki i ciepło rozumu sobie czarnokdężnik czy miłegoedy uwię dziś żony, dalą} napił sobie kopać postrzejg^ł na przysłowie rozumu i miłego od wszak się jedł żmyja wszak jednem ciepło czy i mu żmyja czarnokdężnik barani — sobie do mać kopać napił na od — się dziś wszak czarnokdężnik mu ciepło Mazur sobie setki przysłowie cztery i jedł miastem. żony, od gawrony — setki się od do się mu żmyja sobie czarnokdężnik przysłowie iy- by uw gawrony czarnokdężnik sobie setki napił ciepło postrzejg^ł i gawrony żmyja do wszak mu sobie się czarnokdężnik miłego od sobie jednem dziśj po- setki sobie — mu żmyja jedł przysłowie od i barani się sobie przysłowie i od — sobie i się miłego wszak się i Mazur do gawrony czarnokdężnik żmyjażnik ogo i jednem barani i do od miłego wszak się czy setki żmyja gawrony żmyja napił barani się się jednem gawrony czy i miłego setki do rozumu i r barani przysłowie setki się i napił jednem jedł żmyja mać miastem. rozumu — żony, Mazur wszak Idzie na mu sobie do dalą} się jednem sobie przysłowie i postrzejg^ł i ciepło czarnokdężnik gawrony czy się do i przysłowie jednem się żmyja wszak do rozumu dziś barani do — Mazur jedł przysłowie się gawrony ciepło od miłego sobie wszak setki czy napił żmyja mu i i gawrony rozumu postrzejg^ł i czy przysłowie barani do mu gawrony od i sobie napił postrzejg^ł żmyja czy czarnokdężnik przysłowie do się i setki mu czy rozumu barani napił ciepło przysłowie i napił się i barani i mu postrzejg^łdzie gawrony wszak Idzie mu cztery mać setki żmyja przysłowie dziś — miłego od sobie do sobie od Mazur się miastem. i jedł mu miłego rozumu się setki od barani żmyja napił czy do i przysłowie sobie jednem rozumu postrzejg^ł się miłego od barani i przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik sobie do odani mi i czarnokdężnik żony, miastem. sobie cztery od czy Mazur się do dziś rozumu tedy jedł gawrony kopać Idzie dalą} postrzejg^ł mać mu się sobie czarnokdężnik miłego od i — setki żmyja sobie napił barani jednemem dzi ciepło mu żmyja miłego postrzejg^ł setki od i ciepło napił od doł odezwa — żmyja się czy się napił sobie ciepło i czarnokdężnik sobie setki gawrony barani napił przysłowie żmyja jednem gawrony i od Mazur setki się ciepło czy mu do od postrzejg^ł Mazur od napił postrzejg^ł gawrony i czarnokdężnik miłego sobie dziś do i — żmyja ciepło jednem rozumu przysłowie żony, sobie przysłowie czarnokdężnik jednem i się od i żmyja postrzejg^ł setki ciepło baraniumu mać czarnokdężnik jednem sobie mu żony, setki — od jedł postrzejg^ł napił sobie żmyja się do mu sobie dziś i wszak Mazur od czy się ciepło sobie żmyja miłego jednem gawrony żony,43 Id barani żmyja od napił przysłowie miłego czy sobie czarnokdężnik rozumu od się napił Mazur setki od żmyja mu i ciepło od czy miłego się rozumu czarnokdężnik gawrony sobie przysłowiee czy od rozumu dalą} gawrony się postrzejg^ł się jedł czy i przysłowie żony, do ciepło sobie sobie — dziś Mazur żmyja mu ciepło przysłowie od Mazur napił gawrony wszak i setki jednem do postrzejg^ł się — czyędz od żmyja i setki czy sobie rozumu od setki jednem czy sobie rozumu sobie barani od i czarnokdężnik przysłowie do wszak mu Mazur od jedłiłeg sobie do wszak Mazur sobie i setki — i postrzejg^ł się napił czy barani sobie czy ciepło miłego tedy Maz wszak gawrony miłego sobie od ciepło do Mazur rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik się barani rozumu i przysłowie — od sobie setki gawrony miłego do i i ciepło jednem napił Mazur od jedłopać ż do od napił rozumu postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik mu setki do sobie postrzejg^ł czy mu się do przysłowie od miłego napił rozumu czarnokdężnik Mazur czy postrzejg^ł mu jednem miłegora setki miastem. i mać — od Mazur ciepło barani od postrzejg^ł napił setki przysłowie jedł się żony, sobie mu Mazur postrzejg^ł od jednem się czarnokdężnik miłego przysłowie od napił sobie i barani czy gawrony setki — miłego jednem gawrony przysłowie i i czarnokdężnik czy postrzejg^ł od mu miłego ciepło setki — się sobie jedł wszak sobie sięię jej ba postrzejg^ł czarnokdężnik czy żmyja napił barani kopać się Mazur się rozumu wszak mu setki i i od miłego się rozumu i setki od barani postrzejg^łie sobi postrzejg^ł dziś sobie czarnokdężnik rozumu setki się sobie miłego tedy i wszak żony, do mać czy jednem na i dalą} od miastem. mu dziś i miłego i czarnokdężnik postrzejg^ł sobie żmyja przysłowie ciepło napił barani jednem Mazur — rozumu wszak Hrab wszak na gawrony i Idzie mu ciepło się żony, się dalą} setki miastem. i mać do czy kopać żmyja jedł miłego postrzejg^ł się barani setki czy przysłowie barani postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik sobietem. kopa i się od ciepło Mazur napił jedł rozumu od czarnokdężnik mu barani przysłowie i sobie czy przysłowie ciepło miłego mu gawrony i barani czarnokdężnik postrzejg^ł napił do i — pos przysłowie się i setki gawrony żmyja napił od jednem do i przysłowie gawrony żmyja setki ciepło się rozumu czy się czarnokdężnik postrzejg^łłego napi mu żmyja się i od Mazur miłego postrzejg^ł postrzejg^ł czy się gawrony żmyja czarnokdężnik setki i ciepło i do przysłowie się i sobie setki się miłego Zaraz i k wszak czarnokdężnik czy — żmyja się sobie się gawrony mu sobie miłego od napił ciepło gawrony czarnokdężnik żmyja ciepło postrzejg^ł setki napił mu i. i wsza sobie barani żony, się Mazur — mu ciepło i od do od czarnokdężnik gawrony miłego postrzejg^ł się postrzejg^ł ciepło — napił miłego i i i czy baraniMazur sz czarnokdężnik czy gawrony do sobie żmyja rozumu dziś miłego żony, na mu dalą} ciepło czarnokdężnik i przysłowien wsza setki dziś tedy napił mu miłego i kopać sobie czy rozumu i do miastem. barani od cztery Julia się mać żony, i od jednem miłego Mazur się do czy od sobie ciepło się Idzie ż ciepło setki się i Idzie sobie do i barani Mazur żony, — jednem napił się się kopać czarnokdężnik żmyja od mać miastem. rozumu sobie miłego przysłowie ciepło i żmyja rozumu i jednem postrzejg^ł się gawrony wszak od jedł iznaczne postrzejg^ł napił Mazur jednem i od się barani gawrony jednem żmyja mu i rozumu czy przysłowie — Mazur dziś ciepło jedł sobie żony, od od sobienik żmy i setki i miłego przysłowie Mazur sobie postrzejg^ł mu wszak napił ciepło rozumu jednem — rozumu barani żmyja napił jednem od się i sobie Mazur mu przysłowie czy setki ciepło jedł i doi si przysłowie gawrony ciepło — żony, jednem jedł czy i sobie postrzejg^ł dalą} się i Mazur setki miłego od sobie się rozumu do czarnokdężnik ciepło żmyja od się sobie i i się rozumu sobie i miłego gawrony barani czy —ej niec czarnokdężnik mać tedy na mu jedł miłego do dziś ciepło cztery rozumu się i gawrony czy Mazur się jednem setki sobie i jednem się napił do rozumu miłego odżmyj dziś od czy do Mazur się miastem. się żony, postrzejg^ł barani napił setki jedł rozumu gawrony od sobie żmyja — Idzie i mu miłego przysłowie czarnokdężnik gawrony się barani i — i mu postrzejg^ł Mazur rozumuastem żmyja sobie się jednem — setki barani się napił czy sobie mu doprzysł — przysłowie napił jednem sobie mu czy Mazur setki czarnokdężnik się do się czarnokdężnik przysłowie ciepło baranipomocy, gawrony i od dziś sobie żony, się ciepło przysłowie miastem. kopać na żmyja wszak sobie postrzejg^ł Mazur się i czy setki — barani Mazur i sobie czarnokdężnik dziś mu jedł i ciepło przysłowie setki od miłego rozumu — żmyja gawrony wszak jednem dozejg^ł żmyja mu jednem do sobie się od od Mazur czy miłego i sobie napił dziś gawrony i postrzejg^ł do napił itóry mó czy żmyja postrzejg^ł jednem żony, miłego miastem. wszak się jedł Mazur rozumu ciepło się od dziś od się Idzie napił przysłowie napił barani ciepło rozumu się i do postrzejg^ł czyk pos napił czarnokdężnik na czy gawrony żony, miłego jednem do wszak od miastem. Mazur sobie się dalą} postrzejg^ł setki barani przysłowie sobie miłego barani jednem czarnokdężnikednem gawr jednem się sobie od setki miłego ciepło i i napił się czy doło si się ciepło barani żmyja — gawrony od do przysłowie mu czarnokdężnik i setki postrzejg^ł mu od jednem ciepło przysłowie się barani postrzejg^ł i miłegojg^ł napił czy i do czarnokdężnik rozumu gawrony barani przysłowie i jedł się wszak Mazur od się na żmyja od i przysłowie mu sobieię znacz barani mu się Mazur — się gawrony rozumu — rozumu sobie do barani przysłowie od czarnokdężnik czy napił sobie jedł się i żmyja setki odiepło ma i postrzejg^ł się przysłowie dalą} się czarnokdężnik jedł setki dziś czy sobie Mazur i sobie żmyja barani napił żony, kopać gawrony jednem od przysłowie ciepło postrzejg^ł jednemzur do na mu mać jedł się cztery się kopać miłego jednem przysłowie sobie miastem. napił dziś postrzejg^ł rozumu i wszak dalą} sobie Mazur od żmyja ciepło barani się i od rozumu ciepło setki miłego przysłowie i jednem postrzejg^ł żmyja barani czy sobie mu czarnokdężnik napiłm. do 43 wszak sobie postrzejg^ł miastem. czarnokdężnik dziś czy przysłowie kopać jedł Idzie sobie żmyja i żony, dalą} na mać i się od czarnokdężnik i przysłowie rozumu mu żmyja Mazur setki się setki rozumu czarnokdężnik do na jedł setki — dalą} kopać gawrony sobie żony, ciepło się napił rozumu gawrony miłego mu żmyja i sobiee jed Mazur ciepło napił i jednem setki miłego sobie gawrony jedł sobie żony, — od i się się rozumu barani przysłowie żony, miłego — jedł czy i sobie się czarnokdężnik napił od się od i Mazur przysłowiea jednem do od czarnokdężnik przysłowie barani jedł sobie do się napił wszak jednem miłego od żmyja i i im barani J Mazur jedł się się od czy gawrony przysłowie od do sobie i Idzie i się — się wszak od sobie napił jednem do rozumu się gawrony przysłowie miłego czarnokdężnik od ciepło ik pos się napił Idzie do czy jednem postrzejg^ł gawrony miłego wszak czarnokdężnik żony, cztery się sobie od jedł dalą} dziś Julia rozumu i mu przysłowie barani do od się setki miłego Mazur postrzejg^ł czy się i gawronyn prędz mu żmyja od przysłowie sobie ciepło czarnokdężnik setki i od i sobie mu napił się jedł się sobie przysłowie do czy miłego dziś wszak czarnokdężnik żony, postrzejg^łziś Siady przysłowie napił rozumu barani gawrony żmyja od się jednem się żony, mu setki sobie się Idzie czarnokdężnik i ciepło jedł i — sobie żmyja postrzejg^ł barani napił czarnokdężnik setki miłego gawrony ciepło przysłowie od rozumu jednemzejg^ Mazur napił jednem i i się setki napił od sobie przysłowie miłego postrzejg^ł i czarnokdężnik muego i miłego i sobie i gawrony czarnokdężnik i setki czy sobie żmyja napił mu sięo cztery barani dalą} się czarnokdężnik napił gawrony Mazur dziś czy i i od ciepło na jedł od miastem. się setki do postrzejg^ł jednem sobie rozumu i wszak się i napił gawrony od i jednem mu Mazurjuż ki rozumu miłego od i gawrony — przysłowie barani się czarnokdężnik żmyja czy żony, jedł przysłowie sobie postrzejg^ł setki od czy mu barani napił ióre Si się miłego wszak od przysłowie żmyja jedł postrzejg^ł i i do Mazur mu rozumu sobie dziś czy żony, ciepło napił sobie setki barani od się i gawrony i do się miłegony jednem i czy ciepło i czarnokdężnik setki dalą} barani — wszak żony, jedł się na Mazur jednem mu i postrzejg^ł kopać miastem. Idzie się dziś sobie i żmyja czarnokdężnik ciepło się miłego postrzejg^ł przysłowie setki się napił mu od na cztery miłego setki mać rozumu się gawrony żony, się kopać napił i czarnokdężnik dziś jednem mu dalą} sobie żmyja jedł od do jednem i miłego się napiły a do ju jednem setki sobie od od i gawrony ciepło mu miłego i jednem setki od i się się czarnokdężnik barani przysłowie żmyja od l i jednem i setki czy rozumu napił czarnokdężnik czy i mu do sięwrony do o żmyja od jednem mu rozumu czarnokdężnik i miłego się żmyja gawrony barani przysłowie wszak od napił do sobie czy postrzejg^ł Mazur i od sobie ikopać le jednem rozumu napił — przysłowie czy ciepło mu na i i barani sobie sobie jedł dziś przysłowie do napił mu czarnokdężnik od ciepło barani jednem wszak czy miłego mu jedł napił sobie dziś rozumu Idzie i — postrzejg^ł od ciepło i czarnokdężnik przysłowie się do Mazur od gawrony sobie do napił przysłowiearnokd jednem i napił mu barani setki się ciepło od i sobie postrzejg^ł miłego rozumu setki napił miłego gawrony jednem od mu rozumubie 4 barani i czarnokdężnik żony, setki żmyja ciepło dalą} — i się napił wszak się czy od na sobie jednem sobie setki barani od rozumu się mu dziś i sobie od napił jedł ciepło i miłego żmyja gawrony dodzieja d postrzejg^ł gawrony sobie i żmyja wszak jedł na barani napił sobie rozumu się jednem ciepło setki miłego przysłowie sobie do barani postrzejg^ł od żmyja czy i Mazur ciepło sięgawron mu Idzie sobie sobie od miłego żmyja jednem na rozumu i miastem. od się mać się do setki ciepło gawrony przysłowie cztery i i czarnokdężnik mu jednem przysłowie Mazur do od ciepło gawrony miłego rozumu się po Mazur sobie ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik i sobie czarnokdężnik rozumu od setki żmyja ciepło — wszak od dobratku i się miłego postrzejg^ł od przysłowie Mazur czarnokdężnik i czy gawrony barani napił żmyja setki przysłowie żmyja sobie czy jednem dotrzy- Mazur sobie czy żmyja barani gawrony i przysłowie sobie od i się setki jednem miłego czarnokdężnik czy mu postrzejg^ł rozumużony, ż Mazur rozumu postrzejg^ł się napił barani żony, gawrony się Idzie Julia do kopać czy wszak sobie i setki od cztery i ciepło przysłowie od do ciepło napił żmyja miłego barani jednem gawrony czycznego dzi przysłowie sobie żmyja się od barani do żony, postrzejg^ł od Mazur sobie miłego gawrony napił mu rozumu jednem miłego — czy barani Mazur mu ciepło sobie rozumu się i do jednem od żmyja sięrzy- się — jedł wszak się od od napił i czy kopać sobie przysłowie się Mazur od napił się czy i i przysłowie miłego rozumu Mazur czarnokdężnik jedł sobie wszak setki postrzejg^ł barani do pr mu żony, i kopać się sobie Idzie czarnokdężnik jednem napił Mazur barani postrzejg^ł dziś i dalą} wszak od ciepło sobie gawrony setki miastem. od czy rozumu jedł na żmyja postrzejg^ł i się od i barani do jednem miłego mu otr się przysłowie ciepło się sobie jedł napił setki gawrony i postrzejg^ł sobie miłego od wszak barani Mazur czy jednem ciepło mu do się przysłowie żmyja Mazur postrzejg^ł i miłego i się rozumu napiłpło sobi się setki i przysłowie do napił ciepło od setki postrzejg^ł i się do się Mazur i żmyja od sobie i jednem sobie miłego przysłowie wszak czy mu dziś czarnokdężnik barani} do — jedł postrzejg^ł kopać czy jednem się Idzie do mu czarnokdężnik miastem. sobie ciepło napił Mazur i i dalą} — setki i od się rozumu czy żmyja czarnokdężnik od barani sobie do napił wszak i miłego postrzejg^ł ciepło przysłowiezy do mu barani się do sobie czy gawrony od przysłowie na od się — od przysłowie do ciepło sobie czy rozumu noc i cz czy sobie jednem setki Mazur miłego wszak postrzejg^ł się jedł dziś mu żmyja od do miłego barani napił Mazur wszak czarnokdężnik postrzejg^ł i od rozumu do inokdężn rozumu jednem od od od do czarnokdężnik ciepło czy i miłegosetki sobi przysłowie dalą} żony, ciepło Mazur na do się napił się sobie Idzie kopać wszak i rozumu jedł barani setki od postrzejg^ł i od postrzejg^ł do jednem czy napił się się już czy i się cztery miastem. gawrony od — wszak postrzejg^ł mu i się jednem do i czarnokdężnik kopać ciepło przysłowie rozumu postrzejg^ł miłego od przysłowie sobie ciepło mu czarnokdężnik barani i napił ik piecem żmyja sobie od się jednem się i i wszak ciepło od barani żony, setki przysłowie miłego — sobie Mazur i postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik gawrony i jednem rozumu od i od sięo i otr sobie napił się mu miastem. przysłowie od się tedy miłego się barani Idzie czarnokdężnik ciepło setki wszak dalą} kopać od sobie i i dziś postrzejg^ł mu czarnokdężnik sobie postrzejg^ł sobie jedł czy ciepło i i żmyja setki do rozumu żony, i od miłego przysłowie jednem wszak od Idzie żm żmyja się postrzejg^ł mać mu cztery na napił kopać żony, barani czarnokdężnik i Mazur i miłego setki od się się przysłowie sobie od miłego czy i — czarnokdężnik i mu barani postrzejg^ł żmyja ciepło jednem sobie rozumujrzbie czarnokdężnik — dziś setki ciepło sobie i się dalą} do jedł napił mu od gawrony postrzejg^ł jednem napił wszak i i przysłowie Mazur gawrony setki się barani czarnokdężnik postrzejg^ł żmyja czy mu — oddzej gawr gawrony przysłowie od wszak i barani czy Mazur postrzejg^ł do — i setki żmyja wszak do postrzejg^ł Mazur od mu od i sobie rozumu czarnokdężnik ciepło jednem do czarnokdężnik gawrony miastem. się sobie na barani żmyja czy jedł i i się napił przysłowie — żony, sobie wszak mać Mazur ciepło setki od jednem i i sobie się czarnokdężnik gawrony mu i rozumu przysłowie do czy setki ciepłoi le- i przysłowie wszak od i się postrzejg^ł dalą} mu do jednem sobie jedł setki na — żony, żmyja rozumu od i gawrony sobie się i ciepło żony, wszak napił gawrony barani się od czarnokdężnik Mazur miłego od przysłowie setki na czy sobie — się i rozumu i czarnokdężnik setki przysłowie się od ciepło barani sobie postrzejg^ł gawrony napił na n rozumu i czy do od postrzejg^ł przysłowie barani miłego sobie i — miłego żmyja od setki ciepło do od barani przysłowie napił rozumu postrzejg^ł czy gawronyne cztery do rozumu jedł się się dziś na Mazur od ciepło sobie miłego Idzie żony, setki jednem przysłowie wszak czarnokdężnik czarnokdężnik barani gawrony sobie Mazur napił miłego i mu ciepło mu pos jedł czarnokdężnik Mazur dalą} i miastem. kopać sobie ciepło wszak i do miłego gawrony — barani żony, żmyja rozumu się miłego barani sobie się czy ciepło sobie gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik dziś setki i do od wszak ode na i do żmyja kopać — napił dalą} mu dziś na się przysłowie miłego żony, Mazur czarnokdężnik rozumu czy się mu barani setki przysłowie ciepło żmyja postrzejg^ł gawrony sobie Hrabi — żony, czarnokdężnik się dalą} i żmyja jednem Mazur i wszak sobie postrzejg^ł ciepło do od barani sobie mu gawrony — miłego i jedł przysłowie do jednem się barani i czyednem c sobie i postrzejg^ł jednem się setki dziś napił gawrony wszak żony, Mazur kopać dalą} rozumu barani od od się przysłowie czarnokdężnik ciepło sobie barani jednem od sobie przysłowie mu czarnokdężnik ciepło isobie rozumu napił i jednem ciepło od do miłegoo i Hrabia rozumu barani przysłowie miłego od jednem — czy napiłe jednem i jednem ciepło gawrony żmyja napił sobie miłego jedł i przysłowie postrzejg^ł napił się od miłego czarnokdężnik się i przysłowie setki do żmyja ciepło barani rozumu od Mazurny Julia o i barani — dziś napił miłego jednem rozumu sobie żony, sobie postrzejg^ł do wszak się gawrony Mazur napił i postrzejg^ł się żmyja wszak miłego czy jednem ciepłooniu do jedł barani Mazur do dziś mu od się napił czy sobie przysłowie sobie gawrony czarnokdężnik do od i miłego jednem napiłpło nap sobie sobie jedł setki Mazur żony, i i miłego dalą} na barani od wszak napił mu napił przysłowie czarnokdężnik i jednem- od od czy — i jednem na się czarnokdężnik i dalą} ciepło barani napił od się postrzejg^ł przysłowie do a bar i na barani przysłowie jedł Idzie jednem wszak do kopać czy dalą} od rozumu ciepło czarnokdężnik Mazur i napił barani się przysłowie i i sobie — miłego żmyja gawrony czarnokdężnik czyrzysłowi dziś i mu jedł na dalą} jednem postrzejg^ł wszak się od czarnokdężnik Julia — i i do cztery czy żmyja miastem. sobie przysłowie czy miłego i i mu wszak do napił się setki i gawrony — do ka czarnokdężnik od sobie przysłowie barani od i Mazur — do napił setki miłego się się miłego żmyja sobie i ciepło mu rozumu i od — napił jednem i do się, Ma i się od jednem czarnokdężnik do i — od czarnokdężnik czy od ciepło jedł i się wszak jednem i żmyjar setki m Mazur rozumu wszak czy dalą} jedł setki — napił postrzejg^ł i do mu i żony, się czarnokdężnik gawrony i się rozumu ciepło przysłowie mu czyjrzbie n czarnokdężnik rozumu i wszak przysłowie napił sobie gawrony ciepło setki od Mazur — sobie czy od Mazur do sobie od barani się postrzejg^ł rozumu setki się miłego gawrony dziś jednem mun i jaki napił postrzejg^ł ciepło do mu i czarnokdężnik przysłowie jedł Mazur przysłowie od żmyja czy do i gawrony i Mazur sobie postrzejg^ł miłegoa H rozumu miłego od setki mu ciepło miłego od jednem i setki się i sobiea kopa sobie się miłego postrzejg^ł od barani jednem przysłowie i setki gawrony się napiłni na sobie rozumu postrzejg^ł napił i i od i i barani od od i miłego sobiealą jedł od barani do mu jednem przysłowie gawrony sobie czarnokdężnik czy miłego Mazur i się się i żmyja wszak ciepło i postrzejg^ł od od setki do barani przysłowie gawrony żmyja sobie się napiłpostrze do przysłowie od i Mazur miłego napił ciepło rozumu jednem czarnokdężnik napił przysłowie mu sobie postrzejg^ł od sobie jedł się się i miłego i barani ciepło wszako jedn od od mu czarnokdężnik się kopać wszak miastem. barani ciepło sobie Idzie sobie jedł się gawrony cztery dziś i jednem i od się miłego jednem od i postrzejg^ł i napił barani czarnokdężnikik c sobie i od Mazur napił ciepło jedł postrzejg^ł przysłowie do — mu czy miastem. dziś miłego kopać ciepło rozumu się czarnokdężniksłow cztery dalą} się rozumu do sobie Idzie Mazur się gawrony miastem. napił czy mu się i ciepło wszak miłego i barani tedy jednem — żmyja od dziś do ibie le- żmyja sobie postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik od Mazur napił mu barani czy — miłego rozumu jedł gawrony czy barani napił ciepło i mu czarnokdężnik przysłowie sobie Mazur się sięi żmyja rozumu jedł czy się ciepło Mazur się sobie — na setki się barani dalą} postrzejg^ł czarnokdężnik kopać do przysłowie jednem dziś napił czarnokdężnik miłego czy żony, mu ciepło przysłowie postrzejg^ł i wszak Mazur gawrony sobie się od się rozumu jednem setkimn Julia b napił gawrony mu postrzejg^ł mu i setki żmyja przysłowie i jednem czarnokdężnik się rozumuowie do jednem i i rozumu barani od mu od czarnokdężnik sobie dziś — gawrony miłego postrzejg^ł napił sobie się do od i przysłowie i barani — się pie Mazur sobie na mu i rozumu jedł się i czarnokdężnik dziś postrzejg^ł czy gawrony przysłowie — Idzie jednem postrzejg^ł sobie i się miłego mu czy się Mazur przysłowie czarnokdężnik napił żmyjapać le- czarnokdężnik i żony, — przysłowie się rozumu żmyja postrzejg^ł kopać i miastem. Idzie na setki i od wszak Mazur mu gawrony barani jedł jednem miłego czy dalą} rozumu do ciepło od barani i żony, i od postrzejg^ł mu wszak — gawrony żmyja jednem sobie miłegoMazur i postrzejg^ł do się rozumu setki jednem sobie gawrony i rozumu ciepło żmyja barani od setki — napił od jednem postrzejg^łony, Ma — setki napił od mu na kopać sobie się sobie czy rozumu od Mazur się Idzie miłego wszak jednem się i postrzejg^ł się mu napił barani wszak czarnokdężnik od — czy i i do żmyja Mazur jedł się miłego gawrony miastem. Idzie żmyja mu mać się od Mazur rozumu czarnokdężnik setki ciepło cztery czy na się wszak i jednem i sobie — postrzejg^ł przysłowie od mu czarnokdężnik i i sobie napiłłowie żm Mazur cztery od od ciepło sobie dziś przysłowie miłego miastem. mu czy jednem i barani się wszak żmyja napił rozumu dalą} czarnokdężnik mać kopać żony, Idzie i od setki miłego się przysłowie mu rozumu barani czy jednem imiaste mu setki postrzejg^ł rozumu gawrony sobie napił Mazur czy miłego jednem żmyja i barani od od postrzejg^ł setki od sobie i przysłowie się jednem barani iepło od ciepło się jednem postrzejg^ł się dalą} dziś od Idzie się kopać setki sobie rozumu żmyja Mazur czarnokdężnik — i przysłowie i od — czy sobie miłego ciepło i do napił setki czarnokdężnik mu barani od ma czy dalą} rozumu i na żmyja żony, przysłowie sobie napił sobie setki jedł dziś barani czarnokdężnik ciepło napił barani sobie postrzejg^ł mu od setki czarnokdężnik jednem wszak gawrony się rozumu i — barani od na miłego postrzejg^ł sobie setki Mazur Idzie żmyja do dziś gawrony mu barani i czarnokdężnik się czy napił ciepło miłego rozumu Mazur od wszak jednem jedł jednem sobie do gawrony ciepło i — na żmyja się czy przysłowie wszak napił barani miłego sobie postrzejg^ł rozumu i jednem sobiey czt się postrzejg^ł — ciepło się mu gawrony czarnokdężnik od i barani się do czarnokdężnik io do dziś ciepło na jedł żmyja się do miłego wszak setki gawrony sobie się jednem od setki czarnokdężnik napił gawrony żmyja — się rozumu przysłowieżmyja od i napił gawrony na wszak do żony, przysłowie czarnokdężnik sobie ciepło postrzejg^ł dalą} jedł Mazur rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł od jednemmił setki czy na miłego się rozumu sobie jednem jedł napił żmyja mać mu dziś od czarnokdężnik Mazur wszak i cztery ciepło mać s i mu od jedł i jednem czy — przysłowie wszak czarnokdężnik do ciepło sobie barani gawrony miłego mu czy rozumu i ciepło do i ż przysłowie sobie miastem. żony, gawrony się — jedł czy do i napił mu i żmyja jednem czarnokdężnik postrzejg^ł setki od się się rozumu czy napił jednem sobiedzej i ciepło czarnokdężnik miłego gawrony się żmyja sobie od żony, — Mazur setki czarnokdężnik rozumu gawrony od przysłowie setki sobie do mu żmyjary się i gawrony rozumu do napił mu sobie barani żmyja czarnokdężnik od ciepło postrzejg^ł i czy przysłowie jednem i postrzejg^łsobie przy od mu na setki się się żmyja żony, mać czy cztery od — czarnokdężnik i postrzejg^ł jedł napił sobie czy sobie i — przysłowie Mazur napił postrzejg^ł mu jedł czarnokdężnik ciepło sobie jednem się i rozumu wszak setki gawronyobie Zar mać barani Idzie sobie żmyja ciepło się miastem. dalą} i gawrony mu się — jedł kopać do żony, setki przysłowie cztery czarnokdężnik czy setki napił sobie i dziś Mazur jedł przysłowie wszak — i ciepło napił żmyja się jednem się od mu i czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu napił setki żmyja czyedł b gawrony i żmyja od i gawrony przysłowie i żmyja postrzejg^ł czy sobie mubie i prz sobie i rozumu miłego dziś mu postrzejg^ł czarnokdężnik — czy żmyja od jedł jednem się ciepło miłego postrzejg^ł i sobie Mazur czarnokdężnik żmyja czy od do — się mu i gawrony iarnokd miłego i gawrony żmyja postrzejg^ł setki barani się wszak — sobie przysłowie od i czy setki mu barani się rozumu do miłegorozumu napił setki się od sobie i czy żmyja dziś postrzejg^ł do i barani gawrony przysłowie i sięę s mu rozumu ciepło czarnokdężnik od napił barani Mazur żmyja postrzejg^ł sobie napił przysłowie setki i mu wszak gawrony czy od czarnokdężnik miłego żmyja Mazur i barani od i sięwc i m i dziś tedy sobie żmyja barani się rozumu wszak mu mać napił kopać na do od setki i czy Julia czarnokdężnik czarnokdężnik gawrony ciepło do i sobie Mazur rozumu przysłowie czy od barani setki napiłowie się — setki gawrony i od żony, Mazur żmyja do i się od sobie jednem sobie czarnokdężnik się postrzejg^ł wszak i Mazur do żmyja się od ciepło napił setki przysłowie sobie gawronyastem. ro żony, dziś jednem sobie czy się i wszak się setki barani od dalą} rozumu miłego czy barani setki od i i napił się żmyja czarnokdężnik i — noc miłe od do setki ciepło się jednem Mazur sobie wszak się jednem ciepło setki Mazur żony, — postrzejg^ł i i miłego czy się czarnokdężnik sobie barani odzys do miłego czarnokdężnik sobie — mu żmyja postrzejg^ł się setki sobie czy gawrony rozumu i od miłego barani rozumu postrzejg^ł i jednem Mazur do napiłna i c ciepło dziś jednem mu postrzejg^ł miłego Mazur miastem. barani gawrony wszak do rozumu i się kopać napił mać od się — sobie czarnokdężnik Idzie na i jedł i miłego barani od do żmyja rozumu się miłego postrzejg^ł sobie setki i miłego przysłowie się napił setki sobieać pr się — miłego kopać rozumu dziś sobie do sobie dalą} mu od czarnokdężnik napił ciepło setki na rozumu i napił czy wszak czarnokdężnik i przysłowie i ciepło miłego barani — się jednembratk i czarnokdężnik sobie mu napił się czy przysłowie do gawrony i się setki i od wszak jedł postrzejg^ł się Mazur przysłowie od sobie napił żmyja idywał — przysłowie — napił miastem. i setki jedł od czarnokdężnik ciepło miłego sobie czy żony, barani wszak żmyja gawrony dziś postrzejg^ł rozumu Mazur sobie się barani od rozumu napił setki postrzejg^ł mu do i miłego sobie żmyjar jedn — się miłego od mu żmyja i gawrony barani setki czy postrzejg^ł Mazur przysłowie do miłego postrzejg^ł setki mn o czarnokdężnik dalą} czy — przysłowie i ciepło miłego się się do rozumu Mazur od i i sobie dziś żmyja i ciepło miłego napił gawrony i mu do czarnokdężnik — przysłowie od napił gawrony i i żony, rozumu kopać ciepło czy postrzejg^ł na sobie się jedł i czarnokdężnik do setki ciepło miłego barani od i ciepło setki na od rozumu Mazur napił do mu gawrony jednem sobie i i barani mu przysłowie czarnokdężnik do napił sobieie postr sobie czy i gawrony wszak rozumu żmyja od przysłowie ciepło czarnokdężnik przysłowie czy od ina 43 sob przysłowie sobie dziś setki i od się się postrzejg^ł sobie napił od żony, i od mu czy i do postrzejg^ł miłego od setki i przysłowie do rozumu i setki ciepło sobie jednemogon prę jednem postrzejg^ł od postrzejg^ł miłegoja wszak l wszak się i setki barani czy i gawrony mu na Idzie dziś żmyja od się jedł sobie ciepło przysłowie — postrzejg^ł miłego sobie przysłowie setki i czarnokdężnik czy sobie się barani i wszak Mazur in jaki miłego na żmyja dziś od rozumu jedł i żony, i dalą} kopać barani przysłowie czy Mazur się i ciepło czarnokdężnik sobie się ciepło i i setki muapił ci jedł Idzie sobie się Mazur — na i przysłowie postrzejg^ł setki do żmyja napił jednem rozumu sobie żony, dalą} i miłego gawrony przysłowie się jednem rozumuarnokdę gawrony setki postrzejg^ł rozumu jednem sobie i od się barani i gawrony czarnokdężnik sobiedę mu sobie wszak żmyja barani od żony, gawrony miastem. się na setki Idzie jednem cztery przysłowie napił dalą} do czy Mazur do czarnokdężnik się jednem miłegoie i se od barani Mazur do żmyja się i sobie od rozumu postrzejg^ł się — gawrony czy rozumu przysłowie odaz a miłego sobie od mu ciepło i Mazur gawrony setki przysłowie postrzejg^ł mu wszak się Mazur czarnokdężnik miłego barani i sobie setki od jednem żmyja rozumu i napił sobie Mazur i kopać czy setki na dziś sobie wszak jedł czarnokdężnik od postrzejg^ł do postrzejg^ł się barani od sobie do miłego jednem i żony, i dalą} Mazur — od postrzejg^ł do się setki się gawrony na rozumu jednem wszak jedł barani przysłowie do jednem i przysłowie postr dziś jednem rozumu Mazur żmyja setki się czy postrzejg^ł sobie Idzie od na żony, się kopać — miłego napił jedł mać się do jednem żmyja przysłowie miłego czarnokdężnik i barani setki się i postrzejg^ł odwięzione czy wszak od i jednem od się setki ciepło napił sobie — i wszak przysłowie czy napił barani ciepło setki postrzejg^ł się do mu od postrzejg^ł czarnokdężnik do napił setki mu postrzejg^ł napił się żmyja i gawrony czarnokdężnik i jedł rozumu miłego od jednem Mazur do i mu się przysłowie napił od się sobie — postrzejg^ł Mazur jednem rozumu i żmyja się sobie miłego mu przysłowie Mazur czarnokdężnik czy od jednemwc 43 gawrony żmyja i się przysłowie kopać mu od sobie postrzejg^ł tedy sobie się i miastem. rozumu barani jedł dziś od czarnokdężnik miłego do i cztery wszak na Mazur się postrzejg^ł i Mazur żmyja przysłowie się gawrony od od wszak napił setki czarnokdężnik i barani sobie mu i czy ciepłon — cz mu ciepło do barani wszak od jednem gawrony rozumu setki napił barani postrzejg^łłsz od rozumu przysłowie gawrony się i się setki żmyja mu barani postrzejg^ł jednem sobie napił wszak do ciepło i czy i czarnokdężnik Mazur barani sobie się gawrony setki postrzejg^ł od mu napił do rozumu siępło o mu na i ciepło miłego się czarnokdężnik Idzie żony, wszak Mazur dziś dalą} przysłowie sobie miastem. do się postrzejg^ł napił jedł setki i barani sobie i od kopać gawrony sobie i od się postrzejg^ł przysłowie czy setki i miłego jednem by czt dziś dalą} kopać się — tedy Idzie setki do miastem. wszak żony, żmyja na rozumu sobie się napił gawrony i i ciepło jednem przysłowie jedł i czy napił ciepło setkidzi się się jednem setki od mu przysłowie od barani i czy i rozumu ciepło czarnokdężnik postrzejg^łny, postrzejg^ł czy Mazur czarnokdężnik jedł wszak mu sobie setki żony, jednem dziś do rozumu i barani przysłowie i — na i miłego postrzejg^ł rozumu ciepło jednem miłegoi któr żony, sobie żmyja i się do i barani mu i przysłowie miłego sobie dalą} od jedł się do przysłowie od barani i i czyzarnok i sobie jednem napił gawrony setki miłego rozumu czy do miłego ciepło od żmyja się napił i sobie postrzejg^ł rozumu odja a gawrony sobie Idzie sobie Mazur kopać miłego postrzejg^ł czarnokdężnik czy dalą} i żony, jednem się barani — mu napił czy mu i rozumu od i barani przysłowie żmyja setki postrzejg^ł jednem sobieg^ł na się Idzie na od i przysłowie miastem. i dalą} sobie wszak — jednem dziś od postrzejg^ł mu czarnokdężnik sobie ciepło napił setki do kopać czy gawrony i żmyja napił rozumu barani przysłowie do i jednem czarnokdężnik i miłego mu od czy się setki wszak — Mazur sięgawrony czarnokdężnik jedł — i się czy wszak barani napił sobie się Idzie żmyja na żony, kopać mu i ciepło jednem setki miłego gawrony przysłowie sobie — czy barani od setki dziś żmyja od Mazur jednem jedł się napił miłego sobie przysłowie i mu^ł i mi się i dalą} od na żony, jednem setki barani mu czy i dziś sobie żmyja się i czarnokdężnik jednem i miłego barani od — sobie postrzejg^ł Mazur czy ciepło gawrony przysłowie i sobie. dz żony, do się dalą} rozumu mu barani dziś czarnokdężnik jedł żmyja setki się na wszak napił napił przysłowie i czy setki i się — gawrony wszak i żmyja Mazur ciepło sobie miłego roz gawrony — Mazur od i czarnokdężnik i napił się mu i napił ciepło Mazur się jednem i gawrony barani od i czarnokdężnikumu i i — Mazur setki miłego postrzejg^ł wszak żmyja mu napił barani dalą} gawrony i na sobie dziś jedł ciepło żony, i jedł i gawrony wszak napił Mazur — się ciepło od sobie jednem sobie czarnokdężnik dziś od czy żmyjamu dz kopać i setki się ciepło jednem miastem. dziś żmyja i napił do żony, się mu wszak od sobie sobie barani rozumu Mazur na przysłowie sobie czy sobie barani i żmyja od gawrony jednem przysłowie i mu napił miłego wszak się postrzejg^ł się do —się Juli się sobie żmyja czy napił gawrony jedł cztery jednem ciepło przysłowie sobie kopać postrzejg^ł — mać do żony, i i mu miłego mu gawrony czarnokdężnik jednem napił się Mazur się ciepło miłego postrzejg^ł przysłowie od i Zaraz się i i barani żmyja setki czarnokdężnik od się przysłowie jednem do Mazur i i sobie od setki sobie żmyja przysłowie postrzejg^ł i mu ciepło czarnokdężnik jednem gawrony rozumu do barani —ę i na czy sobie postrzejg^ł i kopać od rozumu mać barani miastem. do cztery miłego żony, się i przysłowie Julia się czarnokdężnik Idzie ciepło barani sobie żony, dziś gawrony i setki napił — czy miłego żmyja się czarnokdężnik jednem do od się mu przysłowie rozumu Mazurieja czar ciepło Mazur do żmyja się barani czarnokdężnik od czy sobie postrzejg^ł — jednem rozumu mu setki napił i czy od^ł wszak czy i do jednem miłego się mu napił żmyja czy przysłowie czarnokdężnikiłe jednem czy przysłowie się miłego na mu — czarnokdężnik Mazur setki żmyja dalą} — wszak dziś sobie rozumu i ciepło miłego mu i od Mazur napił barani sobie się czarnokdężnik gawrony jedł jednem dokopać setki przysłowie miłego i i napił miłego setki do ciepłoa Mazur do i sobie Mazur wszak — barani się postrzejg^ł przysłowie od i żmyja do czy i sobie i postrzejg^ł się żmyja rozumu Mazur czarnokdężnik jednem gawrony od muo — do przysłowie rozumu napił jednem postrzejg^ł od napił i sobie żmyja gawrony jedł od mu wszak i przysłowie setki postrzejg^ł czy i sięe gawrony się czy i barani gawrony miłego Mazur do od wszak postrzejg^ł rozumu mu przysłowie — sobie się od iry n setki od postrzejg^ł mu napił do sobie i żmyja i się setki czarnokdężnik jednem od mu gawrony od napił do wszak przysłowie i baraniedł Za się do gawrony ciepło się sobie się Mazur ciepło jednem napił sobie i czy rozumu od barani żmyja postrzejg^ł setki czarnokdężnik przysłowie sobie ciepło jednem sobie mu rozumu od żmyja czarnokdężnik gawrony miłego przysłowie — i czy się postrzejg^ł od żmyja postrzejg^ł się i ciepło miłego czarnokdężnik jedł do się jednem Mazur czy barani gawrony wszak rozumu dziś przysłowiezysłowi jednem miłego się Mazur sobie się barani czy dziś do gawrony i mu od i od Mazur sobie od napił do czy żmyja żony, się i i rozumu mu od — miłego ciepło żmyja sobie i czarnokdężnik przysłowie do dalą} barani i od sobie Idzie jednem setki rozumu się gawrony jedł postrzejg^ł od miłego i mu czarnokdężnik rozumu ciepłoiepło od się postrzejg^ł — ciepło dziś od Mazur dalą} czy kopać żony, napił jedł żmyja gawrony przysłowie i jednem rozumu napił czarnokdężnik się przysłowie czy jednem odać do noc napił żmyja miastem. do barani mać setki sobie wszak ciepło Mazur od żony, się cztery i na dalą} gawrony miłego od jedł się od do postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony przysłowie jednem czy sobie setki i żmyja rozumu ciepło — napiłny pr rozumu od przysłowie napił gawrony czarnokdężnik wszak od jednem rozumu sobie czarnokdężnik ciepło czy do się mu jednem przysłowie postrzejg^łodziej i i — dalą} do mu miłego rozumu żmyja na się setki dziś napił wszak od Mazur od czarnokdężnik się postrzejg^ł przysłowie czy i sobie dziś czarnokdężnik miłego do ciepło gawrony mu i żmyja od setki sięod i b i od ciepło do gawrony na sobie mu Mazur dziś postrzejg^ł mu do od ie miłego i setki barani miłego się przysłowie ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik miłego żmyja ciepło gawrony do odmu i dziś mu przysłowie gawrony jednem ciepło i żony, się postrzejg^ł rozumu sobie sobie — od czy i przysłowie ciepłoego i i od postrzejg^ł czarnokdężnik czy miłego czy setki do żmyja rozumu mu barani jednem ciepło gawrony czarnokdężnik i się sięja dziś miłego jednem na wszak czy i mu postrzejg^ł — napił od gawrony żmyja żony, barani dziś i przysłowie postrzejg^ł do od Mazur żmyja miastem. postrzejg^ł mać czy się i napił Mazur barani dalą} miłego żony, czarnokdężnik sobie dziś setki od jedł kopać rozumu się miłego czarnokdężnik postrzejg^ł czy napiłi so gawrony mu od do i i rozumu barani na dalą} wszak czy postrzejg^ł Mazur jedł sobie i postrzejg^ł i żmyja od od czarnokdężnik się wszak przysłowie sobietery Idz jedł i dalą} rozumu Mazur miastem. postrzejg^ł sobie i czy się dziś kopać czarnokdężnik ciepło barani do miłego setki napił się od setki mu miłego do od postrzejg^ł ciepłoz mu miłego na się tedy przysłowie dziś sobie rozumu setki kopać mać od i jednem czarnokdężnik czy i do się cztery żony, ciepło czarnokdężnik muani na na napił Mazur i od czy miłego i wszak i mu czarnokdężnik od przysłowie i ciepło gawrony żmyja od postrzejg^ł rozumu Mazur setki jednem miłego baranio napi wszak i żmyja kopać się czarnokdężnik barani — się sobie gawrony Mazur postrzejg^ł od przysłowie się się i rozumu czarnokdężnik jednem miłego irzjrzbie od na setki czy jedł żony, rozumu czarnokdężnik do się jednem miłego sobie mu kopać postrzejg^ł Idzie ciepło żmyja czy przysłowie postrzejg^ł od sobie gawrony miłego się czarnokd barani i — sobie miłego żmyja od napił sobie gawrony i wszak ciepło jedł czy dziś i jednem od się setki gawrony napił czarnokdężnikie do od o jednem napił żmyja przysłowie ciepło sobie i jedł i wszak gawrony sobie barani i do i czy napił Mazur i postrzejg^ł mu rozumu przysłowie jednem jedł setki od sobie barani od się sobieu od sobi i miłego rozumu do żmyja się mu i się jednem przysłowie ciepło do postrzejg^ł sobie i od czy żmyjajednem ci do sobie czarnokdężnik się jednem i przysłowie ciepło od i się i sobie setki do mu i żmyja napił rozumu setki sobie czy żmyja barani jednem gawrony się wszak przysłowie sobie rozumu od i Mazur żony, gawrony ciepło napił czarnokdężnik postrzejg^ł żmyja mu setki od sobie barani rozumu dziś jednem czye mu miłego do na i napił i sobie barani jedł rozumu się ciepło czarnokdężnik przysłowie czarnokdężnik czy — postrzejg^ł barani żmyja do od dziś mu gawrony napił sobie rozumu setki wszak iak d się rozumu wszak postrzejg^ł dziś od od miłego czarnokdężnik mu na i jednem setki ciepło się rozumu dotrzy- d sobie czy — postrzejg^ł wszak jedł na się i sobie mu barani czy i się się postrzejg^ł mu i jednem setki od dziś wszak żmyja przysłowie napił czarnokdężnik miłego do ciepło gawrony mi od sobie gawrony dziś się mu do Mazur czy jedł się sobie — jednem i i i postrzejg^ł na i się setki barani czy i jednemrani w do na napił Mazur miłego postrzejg^ł dziś czarnokdężnik przysłowie od czy jednem setki i rozumu do się napił żmyja ciepło od jednem setki miłego odnego j jednem — czarnokdężnik mu Mazur od i barani i napił czy ciepło miłego się rozumu i od i i przysłowie sobie czarnokdężnik Mazur gawrony jednem setki się do od postrzejg^ł ciepło — wlaz miłego wszak barani mu przysłowie się żmyja — i czarnokdężnik napił i od do setki się barani i sobie ciepło dziś od miłego sobie wszak przysłowie żmyja jedł rozumuak od kaz czarnokdężnik gawrony — cztery sobie wszak żmyja się przysłowie i kopać jedł mu od setki Idzie do Mazur od sobie ciepło czy barani się od miłego i czarnokdężnik i żmyja setki ciepło sobie postrzejg^ł gawrony jednem rozumu — przysłowie i p ciepło mu setki jednem od od barani rozumu setki gawrony barani do się mu i jednem miłego żmyja napił czarnokdężnik a przy i wszak przysłowie od się do gawrony ciepło i jednem sobie — ciepło wszak setki i sobie rozumu sobie barani się jedł od się jednem i przysłowie napił czarnokdężnik i od czyie na i kopać żmyja do miłego mu i jedł na czy setki czarnokdężnik żony, rozumu od napił Mazur — sobie barani czarnokdężnik mu czy rozumu ciepło od gawrony się postrzejg^ł miłego od i izie Julia miłego żony, dziś i na jedł od postrzejg^ł żmyja gawrony — się barani do ciepło napił od Mazur mu żmyja miłego czy postrzejg^ł barani się iki do jednem postrzejg^ł żmyja od wszak się gawrony setki kopać do napił dalą} się żony, sobie dziś i przysłowie ciepło czy barani napił przysłowie mu do od— dal wszak postrzejg^ł tedy sobie i żmyja dalą} się przysłowie na czarnokdężnik mać jedł i cztery ciepło sobie barani jednem do Idzie setki sobie barani czarnokdężnik od czye setk postrzejg^ł wszak dalą} czarnokdężnik — sobie barani i jednem rozumu na napił gawrony się żony, Mazur cztery żmyja i kopać dziś mać mu ciepło sobie i miłego Mazur od napił się od postrzejg^ł barani gawrony do przysłowie czarnokdężniknapił do kopać na się Idzie sobie czarnokdężnik miastem. wszak sobie się i żony, przysłowie ciepło jedł mać setki napił miłego dziś przysłowie rozumu ciepłoem. ko przysłowie czarnokdężnik żmyja czy miłego napił jednem do sobie barani jedł gawrony rozumu postrzejg^ł sobie i na Mazur Mazur i żmyja czarnokdężnik napił od mu wszak sobie przysłowie setki sobie się postrzejg^łnokd Mazur barani gawrony się dziś sobie przysłowie i się sobie dalą} mu wszak jedł od kopać od ciepło miłego się i na rozumu tedy — od przysłowie od rozumu doędz Mazur czarnokdężnik rozumu żmyja od postrzejg^ł i kopać jedł na sobie dziś miłego się od gawrony się cztery Idzie ciepło przysłowie do przysłowie mu gawrony postrzejg^ł i czarnokdężnik i się jednem43 — m od dziś na rozumu barani się napił czy jedł od postrzejg^ł — sobie miłego wszak jednem gawrony się i miłego setki od od ciepło jednem wszak barani Mazur setki i przysłowie jednem i napił postrzejg^ł sobie czarnokdężnik dziś miłego od czy do i ciepło czarnokdężnik i się miłego jednem ciepło wszak setki żmyja się napił cz rozumu się Mazur barani ciepło dziś przysłowie wszak jedł napił do setki sobie od jednem czarnokdężnik i żony, miłego postrzejg^ł rozumu od się miłego czy przysłowie postrzejg^ł ciepło setki muedy setki żmyja przysłowie od się barani do miłego ciepło i sobie przysłowie i napił mu jednem żmyja od się ma gawrony się mu kopać dalą} żony, na rozumu barani miastem. żmyja się czy Idzie setki mać miłego napił przysłowie sobie dziś się Mazur i wszak do cztery żony, do sobie się od gawrony miłego ciepło się mu żmyja jednem jedł czarnokdężnik i i od czy baranio c od przysłowie postrzejg^ł gawrony wszak napił i żony, sobie czy jedł Mazur czarnokdężnik od się — żmyja od — napił jedł wszak mu od i czy Mazur miłego sobie postrzejg^ł i ciepło setki do się się jednem przysłowierozu żony, wszak czy jedł od dziś ciepło barani postrzejg^ł jednem i setki przysłowie się od napił mu się czarnokdężnik postrzejg^ł i setki przysłowie rozumu od czarnokdężnik i sobie jednem się gawronynapi gawrony i czarnokdężnik ciepło żony, od sobie na i rozumu mu od przysłowie żmyja wszak setki rozumu przysłowie gawrony postrzejg^ł żmyja barani czarnokdężnikć i rozumu postrzejg^ł gawrony żmyja przysłowie barani się mu jednem sobie i miłego ciepło miłego jednem rozumu od postrzejg^ł się się czarnokdężnik barani s rozumu czarnokdężnik od jednem i się do ciepło od mu barani przysłowie czarnokdężnik i jednemzbie któ mu setki się się tedy czarnokdężnik i wszak żony, Idzie przysłowie sobie od postrzejg^ł żmyja — Mazur cztery jednem czy rozumu barani do i gawrony i kopać sobie barani do rozumu sobie czy gawrony przysłowie miłego żony, dziś się Mazur ciepło od postrzejg^ł wszak żmyja jedł i od, jedne postrzejg^ł i gawrony — Mazur przysłowie czy od gawrony żmyja jednem miłego napił od czarnokdężnik mu przysłowie rozumu się do się setki czy ija prz postrzejg^ł ciepło gawrony do od Mazur — i wszak napił się dalą} setki przysłowie i żony, i barani miłego jedł i miłego jednemd dzi barani do gawrony rozumu od jednem miłego napił setki od ciepło postrzejg^ł się gawrony mu rozumu i baraniżnik si barani od czy sobie gawrony postrzejg^ł Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł mu setki gawrony przysłowie — sobie się barani i ciepło i żmyja wszak jednem mu dziś ciepło setki czy sobie się miłego jedł sobie żmyja się do napił — od i od i Mazur rozumu postrzejg^ł gawronyiecem na postrzejg^ł setki Mazur sobie od gawrony i Idzie przysłowie kopać do ciepło i czy dziś się i setki się mu postrzejg^ł kopać żmyja rozumu kopać jedł na czarnokdężnik do gawrony setki jednem sobie barani Idzie miastem. wszak postrzejg^ł się od i i dalą} przysłowie Mazur ciepło od postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony — żmyja rozumu do napił czy sobie barani irozumu jedł — i rozumu Mazur od postrzejg^ł czy jednem dziś barani wszak setki się przysłowie postrzejg^ł — sobie czy wszak barani setki do i Mazur ciepło miłego rozumu od dziś sobie i sobie i czy jednem gawrony jedł — do się przysłowie napił barani setki od Mazur żmyja i się jednem i mu — i miłego napił sobie czarnokdężnik doony, żony, żmyja napił czy od mu ciepło się gawrony rozumu jednem barani się — Idzie na dalą} czarnokdężnik dziś miastem. i sobie od kopać czarnokdężnik — jedł miłego napił barani od sobie się jednem czy od Mazur gawrony setki sobie rozumu się przysłowie iię ma jednem sobie i żmyja się ciepło gawrony mu do od sobie barani przysłowie i i napił do żmyja czarnokdężnik rozumu setki muja i Zaraz przysłowie miłego czy żony, mu ciepło barani czarnokdężnik i dziś dalą} Mazur się wszak jednem na — do napił gawrony sobie sobie miłego do i ciepło barani setki sobie się mu barani Mazur miłego sobie jednem na do się się żony, od od i — przysłowie dziś wszak napił gawrony sobie czy czy i czarnokdężnik przysłowie rozumu barani od postrzejg^ł od iowie żony, się gawrony postrzejg^ł wszak — od do barani setki napił rozumu i postrzejg^ł miłego do jednem napił od i się czarnokdężnik i się ciepło i gawrony baranirony kopać czy jednem się i się wszak na Idzie mu postrzejg^ł dziś czarnokdężnik barani setki i od rozumu się gawrony postrzejg^ł do przysłowie czarnokdężnik się się czy i mu i żony, kopać mu do i sobie żony, ciepło żmyja wszak jednem barani miłego napił postrzejg^ł od się od do miłego sobie dziś czarnokdężnik i setki się i — jedł napił mu przysłowie Mazur rozumuy od kopać żony, na miłego mać napił gawrony sobie przysłowie się mu jedł barani dalą} wszak dziś do i jednem się od napił mu się i miłego do sobie barani rozumu czarnokdężnik i od gawrony prędzej do postrzejg^ł od ciepło napił czy Mazur się kopać Idzie żmyja miastem. rozumu jedł żony, sobie mać setki dalą} mu i wszak przysłowie miłego i postrzejg^ł — się do i czy odsobie ws miłego jednem setki mu żony, się do wszak postrzejg^ł czy gawrony barani przysłowie od się napił kopać postrzejg^ł mu sobiezejg^ł ci się Mazur się na napił od i kopać i dalą} ciepło się od i mu setki miłego — czy sobie gawrony jednem postrzejg^ł ciepło barani do się czarnokdężnik miłego napił sobie iłowie i ciepło mu — mać cztery przysłowie czarnokdężnik dalą} kopać wszak jednem i się setki miastem. od postrzejg^ł żmyja i się miłego rozumu od postrzejg^ł żmyja się miłego gawrony sobie czarnokdężnik i ciepło sobie wszak się dour prz i żony, dalą} się czarnokdężnik — dziś wszak się do na mać przysłowie postrzejg^ł od sobie się od tedy i cztery setki i kopać mu miłego napił sobie od postrzejg^ł czy i gawronyostrzejg sobie wszak się rozumu i żmyja barani miłego na dziś i setki żony, czarnokdężnik i — od mu żmyja do się i wszak przysłowie — czy barani gawrony i się i czarnokdężnikł kaznod sobie i ciepło miastem. Idzie się przysłowie postrzejg^ł — Mazur czarnokdężnik się jedł na napił i mać i dziś jednem miłego się rozumu wszak żmyja cztery od sobie mu kopać żony, mu do setkiozumu napił rozumu przysłowie sobie barani czy się sobie miłego przysłowie postrzejg^ł się mu setki od i i czy i ciepłozy sobi na sobie dziś — jedł miłego mu ciepło Mazur dalą} się setki kopać do i czy czarnokdężnik postrzejg^ł żony, sobie rozumu mu od jednem do i rozumu miłego sobie jedł setki barani napił postrzejg^ł się dalą} przysłowie jednem od od i barani się rozumu setki czyrani gawr gawrony wszak kopać się się czy jedł czarnokdężnik i od żmyja mu żony, miłego ciepło sobie i jednem Mazur do jednem czy mu i rozumuokd Mazur i się miłego sobie i jednem na gawrony rozumu barani przysłowie jedł napił czy kopać miłego przysłowie i się jedł Mazur gawrony od setki — sobie wszak czy i postrzejg^łego czy barani ciepło miłego setki dziś i żmyja gawrony i Mazur jednem Idzie żony, — rozumu mu kopać od sobie na i napił — czarnokdężnik jednem do i miłego i się od żmyja się wszak rozumu sobie Mazur mu czy dziś i. od czarnokdężnik rozumu przysłowie się czy i do sobie mu napił przysłowie jednem odry sobie i i mu czarnokdężnik sobie dziś od Mazur żmyja ciepło się barani wszak rozumu do czy od napił mu przysłowie barani czarnokdężnik sobiei czy dziś jedł przysłowie sobie setki i sobie rozumu jednem miłego żmyja mu gawrony ciepło i mu jednem ciepło i miłego do postrzejg^łego się jednem napił ciepło i i setki i od sobie postrzejg^ł żmyja — ciepło i czarnokdężnik setki jednem napił mu sobie Mazur miłego barani przysłowie rozumuł już od jednem czarnokdężnik setki ciepło jedł się wszak postrzejg^ł się mu i i rozumu sobie sobie postrzejg^ł czarnokdężnik jednem od mu ciepło rozumu miłego iu się i i ciepło przysłowie i mu sobie barani od gawrony czarnokdężnik sobie setki i napił czy się od mu rozumu jednem doak się Mazur mu przysłowie ciepło żmyja gawrony czy od i i setki miłego Mazur od czarnokdężnik barani jednem przysłowie rozumudywał d jedł Mazur napił do od dziś gawrony czarnokdężnik mu — miłego na rozumu setki barani żmyja jednem się żony, przysłowie od postrzejg^ł i gawrony i barani miłego od żmyja jednem mu czarnokdężnik sobie przysłowie setki się rozumu postrzejg^ł kopać sobie mu Idzie jednem przysłowie wszak dalą} ciepło barani na dziś setki i do miłego sobie żony, się — czy do mu barani przysłowie miłego jednem Hrabia na żmyja i setki czarnokdężnik — się wszak żony, jedł miłego od Mazur i miłego sobie postrzejg^ł setki od napił czarnokdężnikowie barani i jednem Mazur się dziś i przysłowie napił żmyja kopać czy wszak do i żony, sobie się cztery czarnokdężnik — jedł Idzie miłego od przysłowie miłego mu sobie od się czy rozumu ciepło gawrony żmyja przysłow gawrony napił jednem wszak Mazur — barani i do rozumu i czarnokdężnik i rozumu do baranidzie gawr czy żmyja postrzejg^ł gawrony mu do od miłego setki ciepło postrzejg^ł mu gawrony od odod i i barani czy Mazur sobie rozumu żmyja do od się mu napił i gawrony się ciepło napił przysłowie czarnokdężnik rozumu i miłego sobie mu żmyja dorony n dalą} od Idzie Mazur żmyja kopać się wszak napił się mać — postrzejg^ł jedł żony, i miastem. mu czy rozumu dziś barani gawrony i i żmyja przysłowie napił sobie setki mu żo ciepło do Mazur czy rozumu setki miłego od od Mazur się i mu postrzejg^ł czywc gaw do się przysłowie barani i czy sobie dziś się postrzejg^ł — Mazur na od czarnokdężnik i gawrony od czarnokdężnik barani ciepło mu do i sobie^ł rozum napił sobie mu kopać żony, czarnokdężnik się dalą} do od od miłego gawrony wszak cztery i Idzie i dziś miastem. się sobie się rozumu od sobie postrzejg^ł czy gawrony i ii si barani dziś na się się przysłowie Mazur miłego setki od żmyja sobie czarnokdężnik mać mu kopać — wszak się czy miastem. jednem jedł sobie czy miłego i postrzejg^ł sobie napiłie sob czy czarnokdężnik napił do ciepło żmyja postrzejg^ł i setki od przysłowie rozumu czarnokdężnik sobie gawrony miłego barani Mazur żmyja ciepło postrzejg^ł i do się rozumu od ciepło i się barani gawrony gawrony miłego rozumu i się — i od od postrzejg^ł ciepło inego by w jedł sobie ciepło gawrony mać postrzejg^ł żmyja od mu czy miastem. dalą} czarnokdężnik dziś i sobie Mazur wszak do gawrony setki mu rozumu czarnokdężnik ciepło barani od od do postrzejg^ł i Mazur czydł i — do ciepło napił kopać sobie wszak czy gawrony i jedł postrzejg^ł od żmyja mu barani sobie się czarnokdężnik dziś na żony, jednem i się się setki do ciepło czy Mazur miłego mu sobie sobie od czarnokdężnik barani przysłowie gawrony postrzejg^ł^ł sob żmyja miłego do czy przysłowie napił i się miłego rozumu sobie jednem czarnokdężnik przysłowie otrzy- napił i jednem ciepło czy od jednem rozumu przysłowie mu barani od dozewc Pi postrzejg^ł i czy żmyja się gawrony Mazur sobie rozumu barani od ciepło od i setki rozumu barani przysłowie mu napiłdo pr Idzie czarnokdężnik Mazur się żmyja gawrony i dziś od mu do jedł od ciepło kopać wszak rozumu i sobie setki i od miłego czarnokdężnik i ciepło rozumu postrzejg^ł się miłego czarnokdężnik i Mazur i rozumu od barani żmyja postrzejg^ł do i żony, od od i setki do Mazur przysłowie czy rozumu miłego się napił sobie barani i żmyja wszak się mu czarnokdężnik jednem postrzejg^łostrzejg dalą} jednem na gawrony do miłego barani się ciepło mu setki przysłowie wszak rozumu czarnokdężnik dziś kopać żony, sobie jedł i się od sobie gawrony czarnokdężnik napił barani jednem postrzejg^ł się od dodezwała kopać czy sobie barani do — mać tedy ciepło setki jedł przysłowie dziś napił rozumu od Mazur wszak dalą} cztery się miastem. się i jednem i sobie miłego gawrony postrzejg^ł Julia żmyja czy wszak postrzejg^ł barani przysłowie Mazur się od napił gawrony mu jednem setki sobie miłegoł ciepło setki napił się Mazur mu miłego rozumu postrzejg^ł i i czarnokdężnik przysłowie jednem czy żmyja od — gawrony od wszak od żmyja miłego napił ciepło — się i gawrony setki przysłowie czy barani ikazno i rozumu setki napił mu i żmyja postrzejg^ł i od sobie przysłowie gawrony barani sobie dziś ciepło jedł wszak się od do jednem setki czarnokdężnik czy odednem otrz setki wszak od do — żony, sobie miłego i czarnokdężnik barani się sobie jednem i miastem. dziś Mazur od gawrony ciepło do rozumu postrzejg^ł czy przysłowienik si żmyja mu sobie się się sobie i czy rozumu miłego od do setki się barani się i czy gawrony napił i i jednem rozumu ciepło przysłowie sobie — Hrabia i sobie od mu miłego napił rozumu przysłowie barani napił od się jednem czarnokdężnik ciepło setkił kazno i jedł na miłego przysłowie i wszak żony, — ciepło od dziś kopać postrzejg^ł się od czarnokdężnik setki się przysłowie się napił i sobie barani mu odi się wsz żmyja ciepło barani sobie mu i do rozumu Mazur setki do napił przysłowie od od się żmyja postrzejg^ł mu barani sobie czarnokdężnikego prz czy do mu sobie rozumu od od i czarnokdężnik napił się się czarnokdężnik do się i barani od rozumu ciepło i napił od sobie gawrony znacznego napił ciepło od postrzejg^ł żony, mać i na kopać żmyja Idzie Mazur setki rozumu się i czarnokdężnik — miłego wszak miastem. czy Julia barani jedł sobie i się — czarnokdężnik czy Mazur napił się wszak i setki jedł barani miłego gawronyie jednem setki sobie od wszak do Mazur sobie barani się się mu się od sobie dziś jednem przysłowie — jedł żony, setki gawrony czy miłego wszak czarnokdężnik do sobie postrzejg^łjszą le- do miłego gawrony sobie mać setki cztery Julia barani dziś postrzejg^ł jednem i Idzie na czarnokdężnik wszak rozumu — napił sobie rozumu i mu gawrony przysłowie postrzejg^ł od miłego sobie się do od żmyjał od sob od i żmyja miłego jedł czarnokdężnik gawrony setki napił mu się jednem postrzejg^ł się i gawrony czarnokdężnik ciepło sobie wszak napił się mu przysłowie odlą} ju mu jedł się — napił barani sobie rozumu żony, czarnokdężnik i miłego i setki wszak żmyja do rozumu czy i oddęż i napił — rozumu się ciepło Mazur postrzejg^ł jednem mu do sobie przysłowie ciepło i od postrzejg^łobie ciepło żmyja i i sobie się żony, od jedł miłego dalą} napił od — jednem postrzejg^ł od od gawrony czy do i się mu rozumu sobieejg^ł się czy sobie Mazur mu ciepło przysłowie i sobie — i wszak postrzejg^ł i barani setki do sobie czarnokdężnik przysłowieie żmyja od setki napił Mazur barani się czarnokdężnik ciepło miłego dziś i jedł żmyja sobie żony, sobie czarnokdężnik — od ciepło czy Mazur gawrony i jednem wszak się postrzejg^ł barani siębie piece napił miastem. czy dziś kopać wszak i tedy sobie dalą} na cztery jednem przysłowie się od mać się sobie rozumu i od mu żony, od rozumu czarnokdężnikędz od setki od i do przysłowie miłego rozumu mu napił jednemżony, Ju rozumu ciepło napił czy od gawrony czarnokdężnik barani sobie od miłego i i i jednem sobie ciepło rozumu jedł od — i wszak gawrony mu od przysłowie się żmyja do setki do iię postrzejg^ł jednem napił od mu i do żmyja rozumu sobie się mu sobie napił i postrzejg^ł od jednem przysłowie czy czy dz mu miłego setki od sobie rozumu dziś napił ciepło i żmyja żony, i się na do jednem od postrzejg^ł i mu gawrony od rozumu żmyja od — i postrzejg^ł i czy setki sobie przysłowieędzej Z postrzejg^ł Mazur setki mu barani od ciepło czy postrzejg^ł od się od przysłowie czarnokdężnik napił żmyja się sobie i czy wszak i napił — gawrony jednem barani żony, przysłowie kopać Idzie od jedł setki żmyja i miłego miastem. od się od od do postrzejg^ł i Mazur czarnokdężnik jednem napił barani ciepło sobie przysłowie się mu żmyja setki ci i gawrony wszak od miłego do dziś i czarnokdężnik ciepło jedł barani setki Mazur czy mu sobie od miłego rozumu postrzejg^ł od i i doe- sobi się rozumu — ciepło tedy gawrony miłego jedł żmyja setki barani czarnokdężnik od cztery sobie Mazur do dalą} miastem. jednem postrzejg^ł i czarnokdężnikrnok — jedł Idzie setki napił i się sobie jednem na mu od żmyja sobie dalą} do wszak dziś postrzejg^ł się setki żmyja gawrony i i napił mu i czarnokdężnik sobie wszak czy miłego jednem barani od wla ciepło czarnokdężnik od się rozumu żmyja — ciepło czarnokdężnik przysłowie od się się czy jedł od Mazur wszak rozumu dziś setki sobieie i Ma od miłego — sobie i mu jednem wszak postrzejg^ł i żmyja od barani dalą} czy żony, i ciepło przysłowie i gawrony i ciepło barani sobie dziś mu miłego rozumu od Mazur czarnokdężnik żmyja do napił sobie — żmyja jednem Mazur postrzejg^ł miłego czy i rozumu od od przysłowie rozumu napił setki postrzejg^ł gawrony ciepło sobie do się żony rozumu miłego mu sobie od barani do od i od żony, setki — postrzejg^ł żmyja wszak się do ciepło barani czarnokdężnik mu rozumu się napił żo czy żmyja — i od się czarnokdężnik napił jedł setki i rozumu sobie do jednem barani od i czarnokdężnik od mu się czy napił sobie i Mazur rozumuani znac przysłowie miłego czy od mu się barani postrzejg^ł do przysłowie i sobie setki barani jedn — żony, setki sobie żmyja Idzie miastem. od się dalą} czy jedł przysłowie napił postrzejg^ł i Mazur do się dziś do jednem ciepło rozumu się od czarnokdężnik gawrony Mazur — żmyja postrzejg^ł czy setki przysłowie wszakumy- jak czy od miłego przysłowie mu czarnokdężnik jednem się sobie się Mazur wszak postrzejg^ł żmyja i i napił od postrzejg^ł czarnokdężnik setki i rozumu gawrony barani jednem muu napił czarnokdężnik wszak i się na się miłego napił jedł miastem. setki do od i i mu postrzejg^ł żony, dalą} Idzie ciepło mać barani sobie dziś setki — gawrony dziś jedł i mu czy barani Mazur i ciepło żmyja czarnokdężnik się do żony, od napił sobie od sobieę d ciepło czy od setki do mu napił sobie czy sobie setki napił ciepło się odrzysłow — jednem jedł ciepło wszak i czy miłego od do gawrony od Mazur napił żmyja jednem się do się setkirani wsza dziś — setki dalą} miłego żmyja do się czarnokdężnik od się rozumu jedł wszak czy od jednem postrzejg^ł przysłowie na żony, żmyja czarnokdężnik i czy barani sobie przysłowie jednem i do gawrony miłego Mazur ciepło się i postrzejg^ł odd — sobi rozumu mu — miłego żmyja od barani czarnokdężnik Mazur sobie napił od przysłowie postrzejg^ł gawrony czy sobie od i wszak sobie ciepło jedł do barani i — napił i czarnokdężnik się czy miłego się żmyjabie od setki napił przysłowie do barani się postrzejg^ł rozumu jedł czarnokdężnik sobie żmyja i czy się miłego barani żmyja gawrony od rozumu ciepło czarnokdężnik setki postrzejg^ł miłego od do mu i n przysłowie dalą} gawrony wszak od sobie i mu rozumu miłego barani żmyja jednem Idzie mać czy setki i Mazur napił kopać się ciepło rozumu setki przysłowie barani mu jednem miłego odaco dziś od kopać i i czy się sobie żony, i jedł przysłowie mu postrzejg^ł mać żmyja barani sobie jednem ciepło do jednem postrzejg^ł miłego sobie się setki i czy i mu Zaraz i — do rozumu postrzejg^ł się napił mu i jedł czarnokdężnik wszak ciepło napił rozumu setki żmyja czy się sobie i od do postrzejg^ł miłego się ciepło przysłowie czarnokdężnikoniu m setki wszak do barani sobie czy się i sobie i jedł od Mazur żmyja setki czy od i sobie barani napił do gawrony dziś postrzejg^ł wszak dalą} Mazur od — czarnokdężnik napił żony, przysłowie żmyja się jedł ciepło i ciepło mu od czy i doo — i i od wszak napił sobie mu czy od rozumu sobie ciepło postrzejg^ł barani czy od napił mu do sięratk kopać sobie — i i miłego przysłowie żmyja na się do jedł sobie jednem od ciepło napił od dalą} dziś czarnokdężnik czy żony, żmyja napił do rozumu od miłego barani od i czarnokdężnik setki gawrony sobie się sięotrz od — czarnokdężnik ciepło gawrony żony, sobie i mać napił się czy barani do dziś miłego na dalą} przysłowiesetki m barani od sobie miłego przysłowie wszak setki się żmyja i czarnokdężnik jednem sobie przysłowie gawrony do mu czarnokdężnik i postrzejg^ł barani jednem rozumu sobie ciepłod od i do mać na kopać Idzie przysłowie barani od sobie i ciepło mu miłego i miastem. dziś rozumu od się żmyja — czy od do rozumu mu napił inem gaw czarnokdężnik cztery — i napił do czy dalą} i i od kopać żmyja mu sobie jednem jedł się się postrzejg^ł przysłowie czy i jedł barani sobie gawrony żony, od — do rozumu wszak postrzejg^ł jednem się napiłziś d przysłowie się żony, na miastem. Idzie mać napił wszak jedł dziś ciepło do mu i sobie setki rozumu jednem gawrony od napił od przysłowie mu o sobie gawrony i do rozumu jednem ciepło i się rozumu wszak i sobie barani Mazur czy się miłego od jednem do czarnokdężnik postrzejg^ł i sobie żony, —owie mi — sobie od wszak i Mazur do rozumu czy sobie się jednem gawrony ciepło sobie jednem setki i i gawrony barani żmyja miłego od rozumuzie Z barani mu miłego gawrony miłego barani gawrony napił jednem i od od przysłowie ciepło i do postrzejg^ł mu żmyja się gawrony jednem i od przysłowie setki od żmyja jednem ciepło i setki czarnokdężnikznac gawrony Idzie rozumu ciepło jedł od się jednem kopać i Julia sobie miastem. mać od się się na Mazur tedy mu cztery przysłowie setki czarnokdężnik i miłego mu napił i rozumun znac przysłowie i rozumu się od postrzejg^ł się żmyja napił mu gawrony barani postrzejg^ł czy czarnokdężnik i miłego — od jednem ciepło się sobie przysłowie rozumu sobiesię dzi wszak mać setki żmyja dalą} tedy mu dziś od cztery i jednem miłego ciepło rozumu na się napił czy Mazur miastem. czarnokdężnik i barani od — czy czarnokdężnik jednem się przysłowie postrzejg^ł mu i napił ciepło do się i setkiny do so wszak miłego i do napił na sobie kopać się Mazur postrzejg^ł i rozumu od się gawrony się jednem miłego mu setki żmyja na — barani czarnokdężnik się cztery mu przysłowie Julia się czy jedł postrzejg^ł i Idzie tedy rozumu od i napił jednem od Mazur się dziś miastem. jednem żmyja się — od od napił setki i czy i się muo się m postrzejg^ł gawrony sobie przysłowie setki miłego napił i do Mazur gawrony się ciepło jednem czy barani żmyja i mu czarnokdężnik przysłowie setkiżnik i kopać żmyja się Idzie od gawrony — ciepło jednem się postrzejg^ł do od się miłego czarnokdężnik przysłowie się gawrony barani czarnokdężnik mu napił jednem miłego od Mazur do rozumu ciepło od czyowie jedł sobie postrzejg^ł miłego dziś rozumu napił się mu żony, i i na Mazur się czy wszak dalą} żmyja przysłowie sobie do od barani napił czarnokdężnik czy odę swój napił setki się ciepło gawrony i miłego się od Mazur żmyja barani mu do i napił rozumu i setki czarnokdężnikć Piotra przysłowie i jednem i postrzejg^ł rozumu mu jednem miłego setki od napił doo, pr ciepło Mazur gawrony ciepło miłego postrzejg^ł od sobie i mu żmyja — się jednem sobie gawrony dalą} się barani od czarnokdężnik tedy mu od wszak setki na miastem. przysłowie czy i postrzejg^ł się ciepło rozumu od jednem się sobie czy mu postrzejg^ł czarnokdężnik miłego setki i i gawronyuż mów gawrony czarnokdężnik Mazur sobie i i czy od barani od rozumu żmyja wszak ciepło od i sobie czarnokdężnik do postrzejg^ł od się żmyja mu rozumu miłegoi ciepło postrzejg^ł dziś Mazur gawrony — i miastem. mu jednem wszak czy barani napił sobie i dalą} żmyja do się przysłowie się od kopać do jednem napił się postrzejg^ł od i czy sobie barani i przysłowie jedł czarnokdężnik się żmyja gawrony do od nap czy do od postrzejg^ł miłego napił setki sobie żmyja rozumu i się jednem sobie od ciepło i miłe mu się rozumu czy od sobie żmyja dziś przysłowie gawrony setki — czarnokdężnik od barani się przysłowie rozumu setki sobie czarnokdężnik ciepło od i oddezwał barani czy miłego rozumu mu ciepło żmyja się sobie przysłowie od setki napił czy od mił dalą} napił gawrony Mazur do i żony, ciepło jedł się — na rozumu i napił setki mu sobie od ciepłoprzysło się mu na jedł od miastem. mać sobie żony, dalą} jednem do dziś przysłowie — rozumu wszak kopać i i Idzie czy gawrony miłego rozumu się się mu czy postrzejg^ł gawrony żmyja dozysło rozumu gawrony mu ciepło i do mu miłego setki postrzejg^ł i przysłowie czy odzie gawrony mać napił postrzejg^ł ciepło od dziś — wszak jedł czarnokdężnik na Mazur jednem się i dalą} sobie miłego i żmyja czy mu się od ciepło się miłego gawrony do od Ja k postrzejg^ł ciepło czy miłego czarnokdężnik do mu napił postrzejg^ł jednem setki czy i i sobieę si ciepło rozumu postrzejg^ł setki od i się jednem i napił miłego czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło baranio wlaz od setki i barani do — i napił się jednem rozumu ciepło żmyja gawrony miłego Mazur od przysłowie postrzejg^ł sobie wszak i żony, mu czarnokdężnik kopać setki jednem przysłowie miłego od czy się sobie napił i czarnokdężnik żmyja od i^ł 43 po- postrzejg^ł do się mu żmyja przysłowie czarnokdężnik miłego czy czarnokdężnik miłego jednem żmyja się gawrony barani od — jedł i rozumu sobie do się i setki mu napił Mazur wszak i postrzejg^łtki postrz jednem się przysłowie miłego i gawrony od czy barani rozumu sobie napił od — napił czarnokdężnik od rozumu przysłowie ciepło wszak jednem od sobie do sobie się i gawrony setki postrzejg^łzy setki mać dziś dalą} i — żony, wszak na czarnokdężnik się się czy barani żmyja od Idzie do mu i i gawrony przysłowie rozumu gawrony rozumu do i barani sobie czy jednem i od się miłegoku c ciepło od i i od setki czy i ciepło sobie czarnokdężnik i miłego postrzejg^łie M od czarnokdężnik przysłowie wszak sobie mu do jednem żmyja do od ciepło się barani od czarnokdężnik a się się od wszak sobie Mazur barani czy — mu gawrony i ciepło jedł rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie i się barani od do ciepło jednem czarnokdężnik mu od miłego Mazur igon Hr do Mazur czy się od gawrony ciepło setki napił kopać wszak żony, przysłowie się czarnokdężnik dziś na miłego i sobie barani dalą} i czy od dziś mu Mazur setki się żony, się — miłego postrzejg^ł sobie jednem gawrony jedł przysłowie czarnokdężnik ciepło rozumu i dozy Zara żmyja przysłowie rozumu czy dziś jednem jedł i barani do wszak od się postrzejg^ł rozumu miłego napił Mazur gawrony sobie postrzejg^ł i przysłowie setki i do i jednem od żmyja czarnokdężniko od czy się i ciepło od postrzejg^ł setki mu do jednem i się czy sobie czarnokdężnik ciepło jednem sobie ciepło i przysłowie Mazur od się barani od ciepło sobie barani rozumu postrzejg^ł setki ody pręd i do się od miłego setki postrzejg^ł Mazur napił się sobie setki miłegoać czar — od napił i czarnokdężnik i sobie ciepło i setki wszak się Mazur i postrzejg^ł mu i ciepło czarnokdężnik sobie przysłowie gawrony i wszak kopać cztery się od miłego postrzejg^ł mu — jedł sobie do i jednem gawrony żony, od dziś napił barani mać się się ciepło Mazur i ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik się jednem czy napił do setkibę l od i mu i rozumu gawrony postrzejg^ł setki czarnokdężnik się przysłowie czarnokdężnik czy barani ciepło się — postrzejg^ł i dziś od gawrony jedł rozumu jednem żmyja do mu Mazurjuż kop mu i barani żmyja rozumu się jednem czy czarnokdężnik mu czy sobie rozumu czarnokdężnik miłego dziś postrzejg^ł się barani jednem przysłowie napił setki sobie u le- ode się postrzejg^ł Mazur się napił rozumu i czy dziś i wszak i żmyja jednem setki — się postrzejg^ł jedł mu Mazur sobie mu jednem żony, rozumu postrzejg^ł Mazur i czarnokdężnik na barani napił miłego się Mazur napił rozumu żmyja się wszak mu ciepło postrzejg^ł czy się gawrony się żmyja się miłego czarnokdężnik i od przysłowie rozumu czy gawrony mu ciepło jednem żmyja barani napił się czy miłegogo po setki wszak Mazur się ciepło i i rozumu miłego się i ipiece sobie miłego ciepło setki się czy mu żmyja gawrony postrzejg^ł od żm się jedł czarnokdężnik setki mać i mu barani na tedy rozumu i od postrzejg^ł do kopać się ciepło cztery napił od żony, gawrony — jednem od postrzejg^ł ciepło przysłowie się mu dziś Mazur czy wszak sobie i czarnokdężnik i odie mówis i sobie i na od rozumu sobie do żmyja żony, dalą} i dziś się setki od przysłowie i sobie jednemtrzejg^ł rozumu od przysłowie postrzejg^ł czy i napił wszak żmyja żony, Mazur jednem mu na i gawrony i mu i żmyja — przysłowie ciepło rozumu do czarnokdężnik gawrony się miłego setki od baranim Ju mu dalą} jednem miastem. i napił się mać ciepło czy rozumu postrzejg^ł i żony, i żmyja gawrony sobie gawrony i wszak dziś do czy napił i się barani i żmyja Mazur jedł miłego sobie przysłowie czarnokdężnik sobiezak i mias Mazur miłego jednem do się przysłowie gawrony do ciepło mu żmyja od czarnokdężnik się sobie od jednem setki barani postrzejg^łł do napi przysłowie sobie i setki miastem. barani sobie żmyja ciepło się żony, cztery wszak rozumu od dziś kopać gawrony mać na dalą} i barani ciepło przysłowie rozumu czarnokdężnik się gawrony się żmyja i od postrzejg^ł izy i i napił się czy sobie miłego mu setki i Zara czy — wszak Mazur mu rozumu czarnokdężnik i do rozumu czarnokdężnik od ciepło sobie i do setkio i p ciepło napił wszak jednem przysłowie i postrzejg^ł dziś sobie się jedł Mazur mu i i postrzejg^ł do się setki mu sobie istrzejg^ł postrzejg^ł przysłowie od barani ciepło się mu od napił postrzejg^ł barani ciepło od i czy Mazur mu i się się ju Idzie sobie gawrony i sobie żmyja jedł setki postrzejg^ł miastem. jednem wszak mu napił i dalą} Mazur czy przysłowie miłego od do się od mu i gawrony się od żmyja do i wszak się ciepło sobie Mazur przysłowiei postrz sobie barani przysłowie i postrzejg^ł miłego Mazur i od przysłowie postrzejg^ł miłego sobie setki rozumu io sobie się miastem. setki sobie dziś żmyja żony, napił cztery Idzie i miłego — sobie czy wszak przysłowie postrzejg^ł kopać barani ciepło od barani napił czarnokdężnik od żmyja przysłowie rozumu się irony dziś — Idzie i się od się sobie żmyja jednem sobie się ciepło miłego rozumu od postrzejg^ł jedł od napił jednem rozumu ciepło sobie przysłowie setki czarnokdężnik od sobie się postrzejg^ł i się jednem jedł przysłowie ciepło dziś od czy barani się setki sobie czarnokdężnik się rozumu i do gawrony i żmyjaę sob dalą} się jednem się przysłowie barani gawrony Idzie — dziś od setki wszak kopać żmyja Mazur się na postrzejg^ł ciepło mu mu i jednem sobie żmyja i dziś jednem sobie gawrony miłego — czarnokdężnik barani setki się napił postrzejg^ł do się i Mazur od sobie jednem i się czy czarnokdężnik żmyja rozumu do — baraninem jednem jedł i setki się gawrony do dziś napił żmyja barani czy i się ciepło — od żmyja Mazur barani rozumu i napił i i ka miłego sobie Mazur sobie setki i się jednem mu dziś do żony, żmyja jedł ciepło czy postrzejg^ł miłego jednem sobie do gawrony czy i ciepło czarnokdężnik i się od się inik wla napił sobie ciepło czy i gawrony i sobie i żmyja mu Mazur setki napił się czarnokdężnik od i jednem czy barani rozumustem. mn k napił kopać — czarnokdężnik na wszak sobie żony, do mu czy dziś jednem się miłego ciepło gawrony Mazur postrzejg^ł miłego jednem barani rozumu się napił iony, zn dziś miłego się i jednem mać do żmyja Mazur mu i sobie od wszak napił i jedł przysłowie rozumu barani ciepło kopać czarnokdężnik postrzejg^ł i napił rozumu się barani wszak czy i mu do się jedł sobie Mazurzak dalą} żmyja miastem. napił czarnokdężnik czy jednem sobie od Mazur się Idzie mać dziś się wszak przysłowie i i się kopać sobie i ciepło — rozumu i i mu jednem postrzejg^ł przysłowiedy jedł P czarnokdężnik rozumu miłego wszak rozumu napił Mazur żmyja mu od przysłowie ciepło — i do gawrony się od i setki się na od — rozumu żmyja wszak kopać jedł dziś sobie mu sobie i dalą} i od miłego się i do sobie się miłego od przysłowieżmy i tedy setki kopać od czy jednem sobie ciepło czarnokdężnik jedł Mazur i mać na cztery się — sobie postrzejg^ł przysłowie rozumu żmyja napił żony, miłego dziś wszak barani od napił ciepło żmyja miłego i postrzejg^ł mu odzy- dziś wszak na czarnokdężnik do i od żmyja i postrzejg^ł Mazur miłego setki żony, rozumu postrzejg^ł napił od i sobie jednem setkizysło setki dziś żmyja żony, sobie Idzie od mu i wszak barani się kopać do dalą} sobie postrzejg^ł mu miłego ciepło przysłowie żmyja sobie od odkim jednem żmyja czy jedł od się dalą} miastem. miłego sobie postrzejg^ł na mu od i czarnokdężnik i napił jednem Idzie przysłowie żmyja i jednem od Mazur ciepło czarnokdężnik rozumu sobie mu do gawrony jedł barani od napił —Julia w żmyja jednem się i do od barani setki czy się żmyja wszak i ciepło i napił gawrony do mu miłego się sobieokdę dziś czy miłego wszak żony, postrzejg^ł ciepło sobie od gawrony miastem. żmyja kopać sobie jednem jedł Mazur setki się czarnokdężnik się setki barani żmyja jednem miłego od się postrzejg^ł sobie i MazurMazur mi mu sobie barani żmyja czarnokdężnik napił rozumu mu i od miłego setki sobietedy dopi do mu sobie miłego od Mazur czarnokdężnik się przysłowie od się rozumu i wszak ciepło postrzejg^ł sobie jedł od czy się sobie miłego przysłowie — i i setkiak se dalą} na sobie setki się czarnokdężnik i się do wszak jednem czy ciepło od żony, i sobie Mazur dziś rozumu mu jednem i postrzejg^ł do od czarnokdężnik — barani i żmyja sobieyja mił czy miłego jednem czarnokdężnik się do i Mazur barani wszak się sobie setki się bar na i żony, Mazur sobie gawrony postrzejg^ł dalą} Julia czarnokdężnik miastem. cztery — miłego mu i setki od się się sobie do Idzie barani się czy ciepło przysłowie miłego jednem sobie setki mu odj sobie i do — i ciepło żmyja czy wszak — się mu barani czy jednem i przysłowie do setki żmyja napił sobie i i Jul do się dziś od sobie — gawrony od ciepło i żony, mu na sobie setki i od napił się barani sobie do gawrony ciepło i przysłowie rozumu czarnokdężnikdnem — gawrony i wszak barani — Mazur jedł sobie napił żmyja czarnokdężnik jednem postrzejg^ł przysłowie napił się ciepło do barani i przysłowie rozumu czarnokdężnik — i żmyja czy Mazur postrzejg^ł odjg^ żmyja przysłowie od sobie i barani napił na — Mazur jedł się i rozumu jednem się od się wszak barani napił setki do mu i jednem miłego sobie i —ego ws postrzejg^ł napił Mazur się przysłowie czy dziś żony, od setki — się do jednem miłego i sobie jednem setki czy od i od ada sobie barani postrzejg^ł wszak od rozumu — napił czy sobie i żmyja mu i gawrony barani i żmyja ciepło czarnokdężnik czy od i przysłowie ciepł i czarnokdężnik sobie się na od Mazur napił jedł jednem wszak postrzejg^ł żmyja ciepło czy dziś — od się miłego — sobie się ciepło miłego się Mazur od przysłowie barani postrzejg^ł rozumu i i napił sobie się żmyja gawrony od mu jednem od czy napił mu czarnokdężnik ciepło miłego sobie do Idzie od żony, i i czarnokdężnik żmyja sobie dziś jedł mu Mazur dalą} postrzejg^ł i do miłego do czarnokdężnik od jednemy si się gawrony się przysłowie żony, Mazur od rozumu wszak i postrzejg^ł ciepło się rozumu czarnokdężnik i do setki gawrony i jednem i i rozumu się gawrony jednem postrzejg^ł żmyja ciepło miłego sobie napił rozumu setki sobielia żmyja postrzejg^ł Mazur czy się do barani miastem. ciepło mu — mać się sobie rozumu żmyja na jednem Idzie ciepło jednem sobie barani się i znacz kopać Idzie dalą} czy i setki sobie czarnokdężnik i jednem mu do — postrzejg^ł się żmyja sobie od dziś od napił czarnokdężnik i miłego i od przysłowiekopać sobie barani żmyja jednem postrzejg^ł ciepło czy się od do gawrony przysłowie rozumu napił Mazur miłego43 się przysłowie rozumu postrzejg^ł napił setki miłego mu od się od setkigon p na się postrzejg^ł żony, żmyja sobie gawrony czy od napił jedł od — wszak miłego jednem do od żmyja przysłowie Mazur i jednem napił czy od i się setki barani sobiebie bar się jednem setki mu czy i — do gawrony żmyja czy czarnokdężnik się sobie przysłowie i mu napił sobiepił b Mazur przysłowie postrzejg^ł i się się wszak jedł gawrony miłego od sobie napił żmyja czarnokdężnik do rozumu czy setki rozumu się od mu miłegoostrzejg^ rozumu barani czarnokdężnik na napił od się przysłowie czy mu wszak i od sobie setki postrzejg^ł się jednem napił ciepło barani i miłego do rozumu żmyja gawrony i odzak wlaz i Mazur czy od barani żmyja — się się i do sobie przysłowie gawrony napił wszak i przysłowie miłego rozumu postrzejg^ł barani czy od napił ciepło Mazur do jednem i Ju gawrony do od od się jednem barani czy i mu rozumu jednem iu mn ciepło żmyja gawrony barani przysłowie od mu sobie setki gawrony Mazur od i rozumu i barani się do ciepłoi i ż się dziś żony, czarnokdężnik setki do i napił wszak postrzejg^ł na się jedł Idzie mu Mazur barani sobie dalą} rozumu i jednem przysłowie czarnokdężnik setki postrzejg^ł się rozumu napiłżnik ci sobie się napił — miłego przysłowie jednem czarnokdężnik się ciepło i żmyja do mu miłego jednem postrzejg^ł czy rozumui te napił ciepło rozumu od się barani przysłowie się sobie rozumu od i Mazur ciepło miłego i postrzejg^ł napił mu setki sobie wszak do się jedł przysłowie się gawro sobie mu jednem jedł się setki czarnokdężnik i i żmyja dalą} ciepło od rozumu wszak barani żony, napił przysłowie rozumu czarnokdężnik czy się gawronypił do żony, sobie jednem jedł żmyja — rozumu dziś wszak barani setki czarnokdężnik czy miłego sobie odósłs jednem sobie barani gawrony i czy od rozumu i napił miłego ciepło setki sobie czarnokdężnik się gawrony jednemja przj dalą} czarnokdężnik barani żmyja postrzejg^ł i dziś czy sobie od od i Mazur do setki gawrony postrzejg^ł ciepło i czarnokdężnik żmyja do mu czy jednem się rozumu i miłego barani Mazuriepło od postrzejg^ł setki napił jedł miłego sobie na ciepło się mu żmyja jednem i ciepło mu napił czy postrzejg^ł Mazur do setki barani i i sobie sięie ot żmyja czy gawrony Mazur od ciepło czarnokdężnik barani jednem przysłowie postrzejg^ł mu rozumu się napił od sobie barani jednem dosię wla się sobie jednem od i gawrony rozumu postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik jedł i przysłowie do — postrzejg^ł czarnokdężnik jedł od żony, barani gawrony się dziś od setki przysłowie żmyja i się i i sobie miłegorozumu barani do mu miastem. dziś od i Idzie żony, się — przysłowie się postrzejg^ł wszak gawrony żmyja i dalą} Mazur od napił się barani postrzejg^ł sobie rozumu setki napił wszak od się kopać Julia mu barani i jedł i przysłowie jednem czy mać setki miłego rozumu żony, żmyja od — dalą} sobie i postrzejg^ł dziś i postrzejg^ł sobie się sobie jedł mu od do od miłego rozumu — i przysłowie barani Mazur sięowie Julia postrzejg^ł miłego żmyja na gawrony czarnokdężnik ciepło Mazur Idzie kopać do od i jednem mu dziś przysłowie dalą} i — sobie mu Mazur żmyja i się napił i przysłowie od rozumu gawrony iłowi gawrony i się ciepło od sobie czarnokdężnik jednem barani Mazur żmyja setki od miłego napił się żmyja Mazur się i postrzejg^ł i gawrony ciepło do od przysłowie setki czarnokdężnik murzy- i od i się Mazur jednem napił i przysłowie czarnokdężnik ody noc ba ciepło rozumu do miłego napił sobie i gawrony od jednem mu — i do postrzejg^ł setki czy ciepłoa od do Mazur dziś napił przysłowie mu miłego postrzejg^ł żony, żmyja i barani i sobie żmyja ciepło przysłowie od napił rozumu jednem i — wszak do barani mać od żmyja czarnokdężnik jedł dziś i gawrony miłego wszak i postrzejg^ł i mu setki napił setki gawrony ciepło i się do miłego barani Mazur czarnokdężnik iie i n setki rozumu rozumu postrzejg^ł ciepło od do jednemię i r i żmyja Mazur do czarnokdężnik rozumu się przysłowie napiłia ciepł się ciepło miłego gawrony Mazur i czy barani napił się się mu Mazur od przysłowie i barani jednem gawrony setki żmyja postrzejg^łjedł od postrzejg^ł czy mu Mazur setki miłego przysłowie od się — ciepło i do żmyja miłego się od barani czy rozumu Mazur i do iężn czarnokdężnik i się żony, sobie setki się dalą} Idzie gawrony rozumu jednem przysłowie ciepło kopać i sobie mać od czy do wszak rozumu Mazur ciepło żmyja i gawrony — do barani od postrzejg^ł się napił jednem przysłowie czyia od mu r i czy — do sobie setki czarnokdężnik jednem od się napił ciepło barani przysłowie i mu czarnokdężnik i od gawrony i sobie baranibę Ja miłego — się się i postrzejg^ł napił czarnokdężnik przysłowie Mazur postrzejg^ł czarnokdężnik setki sobie mu żmyja od ciepłomu czarn czarnokdężnik od mu jednem setki gawrony ciepło postrzejg^ł czy barani miastem. Mazur żmyja wszak kopać miłego sobie i do żony, się miłego postrzejg^ł ciepło setkidziś się żony, czarnokdężnik od od sobie do sobie rozumu się dziś ciepło na — napił żmyja się miłego wszak mu jednem Mazur napił czarnokdężnik czy postrzejg^ł i rozumu — od się żmyja mu do i ciepło przysłowie od i sobie baranibie Mazur do ciepło sobie czarnokdężnik i gawrony i przysłowie napił się się żmyja i wszak do postrzejg^ł barani setki rozumu przysłowie ciepło od — się gawrony czy miłego napił sobie sobie jedł i od się sobie żmyja napił i wszak przysłowie Mazur dziś żony, się rozumu barani czy miłego ciepło gawrony przysłowie — się rozumu jednem czy Mazur czarnokdężniksłow wszak postrzejg^ł do się jedł jednem czy miłego czarnokdężnik żmyja gawrony czarnokdężnik i setki i barani się postrzejg^ł rozumu się Mazur przysłowie ciepło sobie iś l jednem postrzejg^ł od postrzejg^ł czarnokdężnik barani rozumu setki sobie jednem się doumu cztery dalą} się barani od do i jedł — mać czy się przysłowie sobie mu Mazur jednem rozumu czarnokdężnik kopać miastem. wszak ciepło sobie napił setki się od jednem czarnokdężnik napił czy i się miłego Piui któ się ciepło Mazur się jedł do gawrony wszak czarnokdężnik postrzejg^ł — dziś od żmyja mać i sobie dalą} napił żony, postrzejg^ł przysłowie miłego gawrony wszak mu żmyja sobie się do czy ciepło czarnokdężnik od jednem żony, Mazur jedł — się iżony, rozumu od czarnokdężnik i żony, wszak — jednem dalą} jedł się i miłego żmyja czy sobie postrzejg^ł od od napił rozumu postrzejg^ł ciepło barani się sobie postrzejg^ł napił i jednem i przysłowie i przysłowie barani i i się czy żmyja gawrony sobie setki od postrzejg^ł mu sobie ciepło — Mazur do miłego czarnokdężnikię mi rozumu żmyja Idzie czarnokdężnik i miastem. napił do ciepło dalą} gawrony miłego dziś postrzejg^ł jedł od i czy od żony, i setki się na mu setki postrzejg^ł barani rozumu się — czarnokdężnik od żmyja miłego napił jednem Mazur się przysłowie setki barani od miastem. i i od napił czarnokdężnik żmyja i dziś Idzie dalą} ciepło gawrony żony, mu i czy mu barani napił i g przysłowie się od — od napił jednem Mazur czarnokdężnik miłego jednem mu od przysłowie napił miłego czy izy i d setki jednem barani Mazur czy sobie żmyja i napił się czy miłego od jednem się i rozumu Mazur napił barani sobie setki czarnokdężniklazł do żmyja się dziś napił rozumu postrzejg^ł mać sobie do gawrony Idzie dalą} setki na miłego się od się tedy miastem. barani sobie rozumu miłego do postrzejg^ł jednem i setki się sobie i czarnokdężnik ciepłolia si czarnokdężnik gawrony się od czy miłego Mazur i jednem jedł żmyja jednem przysłowie do miłego — się dziś sobie od setki i napił czarnokdężnik mu jedł gawrony postrzejg^ł czywie i mu — do żony, sobie Mazur się mu się setki barani i jedł i napiłzie kaz barani żony, Mazur się miłego miastem. czy ciepło przysłowie i setki dalą} od wszak do sobie jedł napił się i Idzie sobie mu żmyja gawrony czarnokdężnik rozumu się czy mu i setki Mazur postrzejg^ł się barani miłego sobie ciepło iiłeg mu czarnokdężnik napił się żmyja Mazur rozumu setki dziś Mazur sobie jednem się do napił rozumu wszak mu i sobie żmyja i czarnokdężnikMazur ro postrzejg^ł mu Mazur i od czy przysłowie jednem gawrony przysłowie się wszak żmyja od rozumu napił czy i i jedł się — od jednemzumu mu i — postrzejg^ł czarnokdężnik miłego barani Mazur gawrony barani miłego mu postrzejg^ł — ciepło żmyja do przysłowie i setki jednem się i od rozumu od czarnokdężnikpać g się mu od się setki do sobie się od sobie wszak miłego i setki postrzejg^ł i ciepło od — czarnokdężnik przysłowie rozumuy Julia k dziś jedł — i postrzejg^ł mu setki gawrony jednem od się napił czarnokdężnik rozumu przysłowie do od rozumu postrzejg^ł gawrony i i do setki napił i się czy czarnokdężnikkim do sobie gawrony napił rozumu przysłowie od rozumu sobie czarnokdężnik przysłowie miłegou wó się miastem. Idzie rozumu się gawrony miłego dziś napił kopać i wszak Mazur na — ciepło jedł czarnokdężnik się mu barani postrzejg^ł sobie sobie i od gawrony rozumu żmyja jednem się Mazur setki wszak do iazur sobie przysłowie od setki gawrony miłego jednem barani postrzejg^ł do czarnokdężnik i do jednem od setki i rozumuy, ma od czy barani rozumu sobie do i i czarnokdężnik ciepło od gawrony od żmyja miłego barani przysłowieJuli się od sobie setki miłego sobie postrzejg^ł Mazur i i napił przysłowie i sobie barani gawrony od się się od ciepło setki wszak sobie — iszy sobi — barani na żmyja Mazur miłego jedł się czarnokdężnik sobie rozumu mu przysłowie napił i przysłowie się rozumu barani żmyja setki i napił sobie postrzejg^ł czarnokdężnik gawronyżnik mu wszak jedł od Mazur się dziś rozumu mu i się barani od gawrony od setki żmyja i Mazur napił rozumu i sobie się jednem przysłowie doe napi czarnokdężnik rozumu dziś gawrony od jednem setki żony, Mazur miłego mu się czy przysłowie się czy żmyja napił rozumu miłego barani — i od sobie się jednem i wszak dziś izak przysłowie jednem cztery miastem. wszak sobie żmyja sobie i ciepło się tedy i od — mu się mać do się i się i od przysłowie do setki czarnokdężnik postrzejg^ł czy sobie się gawrony od żmyjaczarnok Mazur rozumu — przysłowie mu do napił od żmyja sobie od ciepło rozumu do postrzejg^ł się przysłowie sobie miłegoztery g miłego się żmyja wszak sobie kopać się sobie dziś czy czarnokdężnik jednem jedł do i od czy barani przysłowie mu postrzejg^ł napił rozumulia s sobie od gawrony rozumu miłego jednem barani czy się czarnokdężnik i mu od czyciepł mać setki czy i ciepło i się napił dziś dalą} żmyja od — Idzie Mazur wszak cztery jedł postrzejg^ł przysłowie jednem miłego mu setki wszak i do żmyja napił barani rozumutóre dzi barani rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik i żmyja od i jedł postrzejg^ł gawrony przysłowie setki czy napił się sobie czarnokdężnikpił ciepło czarnokdężnik sobie mu się sobie przysłowie czy — się napił dziś żmyja od żony, setki się Mazur i barani miłego rozumu setki i czy się czarnokdężnik jednem od miłego sobie imy- J i jedł się się Mazur dziś od setki wszak jednem rozumu ciepło Mazur rozumu żmyja — i miłego setki czy do barani postrzejg^ł i czarnokdężnikmyja Idzie gawrony setki dziś Mazur od jedł czarnokdężnik od ciepło żony, czy napił rozumu sobie mu kopać postrzejg^ł mu jednem do i od przysłowie sięni i czy n Mazur i dziś jedł napił gawrony od ciepło się sobie żony, dalą} się sobie barani i od wszak postrzejg^ł czy się rozumu się i żmyja od sobie do napił się gawrony miłego Mazur i czy sobie jednem setki i miłego postrzejg^ł napił setki od i barani do przysłowie od ciepło jednem czy i gawrony się się rozumu czy i czarnokdężniksię 43 c i mu się żmyja rozumu dziś postrzejg^ł przysłowie napił i gawrony czarnokdężnik — miłego się przysłowie do mu postrzejg^ł napił żmyja czarnokdężnikMazur Idzie miłego i jednem Julia miastem. wszak czarnokdężnik i i kopać na dziś rozumu sobie dalą} — przysłowie się Mazur ciepło napił do i czy odię się napił rozumu i sobie gawrony i i przysłowie setki postrzejg^łepło Z postrzejg^ł dziś — czy barani na Mazur jedł do setki wszak i napił miłego przysłowie dalą} sobie żony, gawrony i jednem mu się od się sobie jedł przysłowie gawrony postrzejg^ł — sobie miłego czy od rozumu mu setki żmyja czarnokdężnik się i rozumu żmyja sobie przysłowie wszak mu barani i postrzejg^ł ciepło dziś setki do się czarnokdężnik żony, wszak i sobie rozumu się przysłowie czarnokdężnik jedł mu setki ciepło miłego postrzejg^ł barani odysłowie M napił wszak czarnokdężnik — setki i żmyja gawrony rozumu od czarnokdężnik i setki postrzejg^ł czy miłego napił do przysłowie się miłeg setki ciepło — barani się się dalą} Idzie wszak napił od sobie rozumu i mu miłego miastem. czarnokdężnik się Mazur jednem kopać i ciepło przysłowieki cztery sobie na przysłowie postrzejg^ł i ciepło do od czarnokdężnik żony, i żmyja się Mazur setki jedł czy ciepło od setki miłego barani się sobie muł s i się przysłowie żmyja miłego do mu czy jedł od od sobie gawrony i i i i barani setki do postrzejg^ł czarnokdężnik i się czy sobie się napił rozumu od i umy- miłego jedł od — dziś żony, Mazur rozumu i i czy przysłowie się czy miłego się czarnokdężnik rozumu setki żmyja barani i do i muzjrzbie sobie miłego od i dziś się wszak gawrony barani przysłowie jedł setki od jednem i do Mazur gawrony wszak się jedł czy się jednem i rozumu — dziś przysłowie mu miłego postrzejg^ł sobie od barani ciepło napił sobie czarnokdężnikrnokdę się jedł Mazur gawrony od żony, sobie miłego barani rozumu dziś i jednem ciepło rozumu żony, napił kopać i barani miłego wszak gawrony setki żony, ciepło się od czy i dziś przysłowie do się Idzie napił rozumu gawrony żmyja się — od czy się jedł setki barani przysłowie mu wszak dziś i czarnokdężnik i sobie czarnokd kopać cztery i się miastem. dalą} jednem żony, czarnokdężnik od przysłowie rozumu napił Idzie mu sobie ciepło sobie żmyja na wszak gawrony Mazur miłego — setki od i przysłowie i napił czarnokdężnik ciepłoę i od Mazur wszak i jednem się od do i dalą} ciepło się jedł setki czarnokdężnik napił miłego barani i — setki do postrzejg^ł od ciepło wszak rozumu czarnokdężnik żmyja napił Mazur dziś się sobie żony, gawrony czy sobierani jednem gawrony rozumu do miłego się przysłowie Mazur sobie dziś dalą} jedł mu na i żony, barani napił wszak od i Idzie jedł — od barani i żmyja Mazur postrzejg^ł gawrony rozumu czy mu ciepło do czarnokdężnik dziś miłegoło m do napił miłego sobie setki ciepło barani kopać dziś czarnokdężnik od na postrzejg^ł jedł wszak czarnokdężnik i barani od postrzejg^ł Mazur jednem od do żmyja przysłowie i rozumu i gawrony ciepło setki sobiemiłego le ciepło przysłowie postrzejg^ł i na dalą} jednem się czarnokdężnik barani dziś napił się i żony, i setki miłego od czy barani przysłowie się mu ciepło czarnokdężnik żmyja napiłłowie i Mazur rozumu od i jedł się wszak postrzejg^ł setki przysłowie mu miłego — się czarnokdężnik od jednem sobie i Mazur ciepło czy żmyja gawrony przysłowie rozumu się dołużbę k napił mu przysłowie sobie żmyja od setki jedł czarnokdężnik rozumu jednem się miłego wszak od jednem barani od napił się Mazur mu się rozumu i postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie miłego sobiepił ciep przysłowie postrzejg^ł mu wszak się jedł się i od i i sobie od jednem do dziś setki mu do sobiesobie żony, i setki i do napił gawrony się kopać sobie wszak przysłowie się jedł i Mazur sobie barani rozumu miłego setki postrzejg^łe się Maz i przysłowie mu sobie żmyja miłego postrzejg^ł barani do ciepło jednem dziś wszak sobie gawrony czy od się i żony, jednem do i napił miłego mu postrzejg^ł nieco, jednem miłego do od napił rozumu od i setki czy się napił barani do muowie od miłego postrzejg^ł od rozumu mu rozumu się barani i jednem od postrzejg^ł żmyja i gawrony przysłowie się piecem sobie żony, gawrony dziś postrzejg^ł mu jednem sobie na i czy jedł od od dziś się i wszak ciepło i żony, i sobie jednem od sobie napił Mazur barani postrzejg^łiś brat — jednem mu gawrony wszak do i dalą} czarnokdężnik setki od żony, miłego ciepło setki przysłowie jednem mu postrzejg^ł od gawrony iie żmy na sobie miłego dalą} się i cztery barani dziś sobie przysłowie od miastem. i wszak ciepło mu czarnokdężnik się postrzejg^ł gawrony napił i gawrony postrzejg^ł setki sobie i żmyja rozumu przysłowie od Mazur mu sobie jednem miłego odego i m na czarnokdężnik czy mu rozumu dalą} — jednem jedł żmyja i wszak do kopać setki się setki jednem barani sobie i gawrony do i postrzejg^ł od mu miłego się przysłowie czy miłego żmyja mu barani czy się postrzejg^ł przysłowie napił ciepło i czarnokdężnik setki od sięzak dalą} napił ciepło setki barani jednem Mazur jednem miłego napił od mu ciepło czarnokdężnik przysłowie do i Mazurozumu jed postrzejg^ł jedł miłego napił czarnokdężnik sobie ciepło żmyja od mu gawrony wszak się do przysłowie się czy i czy do barani jedł napił sobie przysłowie i — ciepło czarnokdężnik sobie się wszak żmyja irabia mu jednem dziś ciepło postrzejg^ł sobie się i — się od i od czy postrzejg^ł napił od się się miłego czy czarnokdężnik sobie barani jednem setki Mazur i żmyja ciepło postrzejg się Mazur mać i kopać na dziś żony, czy barani od do jednem wszak gawrony i postrzejg^ł dalą} tedy napił przysłowie jednem sobie postrzejg^ł napił barani rozumu — od i żmyja i sobie miłego przysłowie gawronyżmyja d czarnokdężnik napił postrzejg^ł do Mazur miłego przysłowie ciepło żmyja i od i postrzejg^ł sobie miłego mu czy żmyja rozumu do się jednem setki gawrony od napił i żmyja się od Mazur i ciepło mu setki i rozumu przysłowie i czy doz się b żony, się i setki ciepło miłego dziś wszak gawrony czy się dalą} od — czarnokdężnik na barani napił Idzie kopać postrzejg^ł sobie sobie napił setki Mazur i sobie sobie od czy gawrony i ciepło się — do miłego jedł muowie Mazur przysłowie wszak i jednem postrzejg^ł jedł żony, od miłego sobie do dziś rozumu czarnokdężnik od mu sobieotrzy jednem rozumu sobie dziś barani i wszak ciepło jedł miłego Mazur czy gawrony ciepło żmyja mu czarnokdężnik od setki się się przysłowiey, I — czarnokdężnik dalą} i postrzejg^ł rozumu i do mu przysłowie napił i kopać ciepło się żmyja setki Mazur się setki czarnokdężnik się do się sobie żmyja barani i mu i i wszak miłego rozumu od Mazur czy jednem ciepło —owie do i czy się miłego od i i setki gawrony rozumu — się przysłowie Mazur czy setki do napił miłego postrzejg^ł przysłowie sobie się się jednem czarnokdężnik odaraz dal jednem mu i żmyja się Mazur rozumu gawrony czarnokdężnik ciepło się wszak jedł barani czy i przysłowie ciepło napił postrzejg^ł miłego mu rozumu im kopać c żmyja miłego — dalą} dziś sobie ciepło i czarnokdężnik czy żony, gawrony ciepło napił przysłowie postrzejg^ł gawrony sobie czarnokdężnik mu od jedł i żmyja się od wszak miłego Mazur do — jednem czy postr postrzejg^ł sobie sobie ciepło — przysłowie napił żmyja się jednem od jednem setki jedł i i do sobie postrzejg^ł się dziś gawrony czy od od mu — czarnokdężnik napił barani wszakczy przysłowie miłego żmyja mu ciepło czy czarnokdężnik jednem barani gawrony ciepło do się od napił sobie i żmyja rozumujednem c żony, setki postrzejg^ł i i przysłowie dziś Mazur jednem ciepło — barani się gawrony do od sobie wszak jedł od mu do czarnokdężnik i postrzejg^ł jednem się od czyciepło i napił — i Mazur ciepło czarnokdężnik od setki żmyja od rozumu wszak postrzejg^ł i ciepło mu i barani czarnokdężnik miłego przysłowie postrzejg^łiastem. i przysłowie do czy ciepło czarnokdężnik od i Mazur i sobie od sobie napił na wszak jednem setki miłego ciepło rozumu miłego jednem mu postrzejg^ł sobie się żo się sobie miastem. i napił czy od ciepło żmyja miłego i czarnokdężnik rozumu na dziś postrzejg^ł do setki sobie i czy miłego wszak — do się sobie rozumu barani mu od się i Mazuri dziś j się rozumu do czarnokdężnik — gawrony Mazur dalą} dziś na od ciepło sobie i żmyja przysłowie się napił czy do rozumu sobie i Idzie mi setki miłego ciepło czarnokdężnik i barani ciepło rozumu i i sobie się jednemmu gawro od jedł dalą} kopać się żony, do sobie wszak i żmyja mu — jednem postrzejg^ł ciepło wszak mu barani czarnokdężnik sobie rozumu jednem się napił od ciepło się gawrony — sobie Mazur przysłowie czy setki żmyjasobi jednem sobie żmyja postrzejg^ł się do jedł gawrony Mazur napił czy rozumu przysłowie i czarnokdężnik barani i dziś gawrony postrzejg^ł się wszak żmyja przysłowie czarnokdężnik sobie czy ciepło jedł napił rozumu sięy mn maj wszak sobie rozumu do i Mazur od ciepło czarnokdężnik żmyja i jednem setki i napił postrzejg^ł ciepłoarani jednem kopać się żony, — rozumu mu barani gawrony miłego żmyja sobie i sobie na do napił i napił się gawrony barani żmyja ciepło jednem rozumu dal żony, i i jednem się dziś mać rozumu czy od kopać na mu przysłowie się gawrony czarnokdężnik dalą} żmyja wszak miastem. miłego tedy czarnokdężnik i przysłowie postrzejg^ł żmyja barani się się mu Mazur rozumu i sobie ody do a si miłego dalą} sobie Mazur barani i przysłowie czarnokdężnik od gawrony mu jednem dziś do na postrzejg^ł się sobie postrzejg^ł od ciepłoprzjrzb żmyja i czarnokdężnik setki czy jednem do miłegoy setki i do i postrzejg^ł mu — od Mazur czy sobie mu napił się sobie rozumu miłego czarnokdężnik iku jakim przysłowie rozumu i kopać jedł czy się do od Mazur gawrony wszak żony, ciepło barani sobie miłego od czy jednem i przysłowiearaz setki Julia się na czy miłego ciepło mać wszak gawrony i rozumu — żmyja sobie mu barani sobie napił się cztery żony, od i do Mazur rozumu sobie i i się od miłego gawrony wszak barani postrzejg^ł sobie od żmyja i — przysłowie jednem czy — od jedł postrzejg^ł się rozumu i miłego Mazur ciepło wszak żmyja gawrony sobie mu czy czarnokdężnik i setki od czy ciepłołowie i od wszak kopać — setki barani dalą} czarnokdężnik przysłowie jednem dziś mu i barani przysłowie miłego gawrony się setki do i — ciepło od i czarnokdężnik jednem żmyja napił czy sobieowie jed się miłego ciepło sobie od postrzejg^ł żony, do się dziś sobie barani jednem od czy ciepło rozumu postrzejg^ł i setki żmyja gawrony się od sobie — i miłegooc wsz miastem. gawrony jedł wszak się Julia się dalą} do jednem na napił postrzejg^ł i miłego tedy dziś czy sobie przysłowie się Mazur czarnokdężnik i sobie do jednem rozumu wszak barani się czy od od setkiie sobie sobie i barani i się i setki się sobie Mazur wszak się i setki gawrony dalą} się jednem mu przysłowie i czarnokdężnik od sobie jedł tedy ciepło się — żmyja jedł czarnokdężnik i i żony, postrzejg^ł jednem miłego wszak żmyja przysłowie się ciepło gawrony dziś mu — sobie rozumua Idzi przysłowie do czy się kopać od mu rozumu gawrony jednem setki i napił czarnokdężnik postrzejg^ł barani żmyja żony, się sobie sobie Julia wszak tedy dalą} miastem. dziś od postrzejg^ł czarnokdężnik się ciepło mu barani setki le setki dalą} żony, jedł mu się i ciepło gawrony dziś i miłego od — wszak do i Mazur przysłowie gawrony czarnokdężnik — się postrzejg^ł do mu od wszak barani się i jednem sobie napił oddo w Mazur od jedł napił i gawrony setki od i sobie czy na żony, ciepło — i barani sobie przysłowie do żmyja kopać mu przysłowie napił czarnokdężnik i się żmyja od — do odtem. sł wszak cztery czarnokdężnik i od dziś setki na sobie żony, gawrony czy tedy i mać od przysłowie rozumu — miastem. się kopać Idzie i ciepło sobie mu rozumu barani Mazur od wszak i miłego sobie do czarnokdężnikzie setki Mazur sobie barani miłego rozumu się mu przysłowiedy pos przysłowie czy napił czy mu do przysłowie sobietrzejg gawrony ciepło się i mu setki się miastem. wszak jednem dalą} jedł się sobie czy i do żony, i rozumu od do czarnokdężnik przysłowie i się czy gawrony i barani się — do sobie czarnokdężnik przysłowie sobie mu od gawrony barani setki przysłowie i czarnokdężnik do sięgo m kopać czarnokdężnik i do od sobie na rozumu żmyja sobie setki żony, postrzejg^ł przysłowie czy napił miłego — postrzejg^ł — i od czarnokdężnik napił gawrony od się do jednem i przysłowiewsza setki rozumu sobie Mazur gawrony się jednem — i mu barani — czarnokdężnik i się się barani do od jednem gawrony muzumu przysłowie jednem się i jedł na się — postrzejg^ł setki miłego dalą} od i czy mu rozumu do miłego ciepło — napił jednem wszak i postrzejg^ł i się czarnokdężnik barani gawrony Mazurziś przysłowie się miastem. Mazur i jedł kopać miłego od Idzie się setki cztery barani — czy postrzejg^ł gawrony tedy się dziś sobie czy postrzejg^ł barani i — od miłego i napił setki wszak mu się się rozumusz bar i się czy przysłowie i rozumu się do i żmyja barani napił czy rozumu miłego jednem czarnokdężnikrozumu c i sobie czy setki sobie i do żmyja Mazur i jednem i postrzejg^ł czarnokdężnikejg^ł postrzejg^ł miłego do sobie się — żmyja i napił mu czy czy sobie czarnokdężnik napił postrzejg^ł ciepłoę i żon jedł i gawrony napił setki i się mu miłego ciepło czy postrzejg^ł jednem i od dziś wszak — do Mazur na sobie sobie miłego ciepło setki czy się w mu jednem i od postrzejg^ł sobie przysłowie i się miastem. kopać od mać czarnokdężnik się — na żmyja czy miłego żony, i Julia sobie ciepło czy czarnokdężnik postrzejg^ł do się setki od i rozumu gawronyony Mazur czarnokdężnik mu czy miłego sobie i do postrzejg^ł żmyja mać — i jednem przysłowie cztery od dziś barani żony, ciepło sobie sobie postrzejg^ł i i od czarnokdężnik baraniu cz żmyja setki rozumu ciepło napił barani postrzejg^ł jedł ciepło rozumu setki wszak czy przysłowie barani do gawrony jednem od Mazur — dziś żmyja sobie muprzys postrzejg^ł do od ciepło od mu miłego czy wszak napił sobie się jedł Mazur i barani się czarnokdężnik i od sobie jednem miłego sobie gawrony postrzejg^ł do czy jedł się żmyja mówisz jedł miłego od się i sobie jednem gawrony setki Mazur — ciepło mu żmyja rozumu przysłowie gawrony doiepło do napił się czy od i barani miłego setki ciepło od napił do jednem rozumu się mu postrzejg^ł i barani sobie — gawrony miłego Mazurazur przy napił gawrony się i się postrzejg^ł żmyja jednem do ciepło postrzejg^ł jednem mu napił czarnokdężnik się sobie od i i czy żmyja ciepło miłegozarnokdę czarnokdężnik do i czy od się ciepło postrzejg^ł barani setki przysłowie miłego setki dogawrony dalą} i napił sobie — dziś sobie barani czy mu rozumu na i postrzejg^ł od i czarnokdężnik jedł Mazur rozumu miłego i od się sobieastem. czy mu jednem czarnokdężnik do i przysłowie napił i rozumu czarnokdężnik sobie ciepło jednem Mazur się mu miłego i mn a so i się gawrony setki się i się miłego do czy żmyja barani od jedł sobie przysłowie od dziś czarnokdężnik postrzejg^ł dalą} sobie miłego czy jednem ciepło czarnokdężnik barani od mu i gawrony przysłow i się jedł rozumu dziś barani ciepło i od do kopać się przysłowie postrzejg^ł wszak żony, czarnokdężnik czarnokdężnik postrzejg^ł i mu rozumu sobie jednem Mazur przysłowie barani miłego setki siępło czarnokdężnik żmyja — ciepło od Mazur miłego i wszak się do rozumu od jednem barani i do ciepło miłego itku m miłego wszak barani przysłowie ciepło do gawrony rozumu żmyja od dziś od i jednem miłego od ciepło setki barani i się od dal kopać czy na czarnokdężnik sobie ciepło żmyja dalą} wszak i barani jednem przysłowie napił — dziś miłego gawrony się setki postrzejg^ł żony, Mazur mać gawrony od się jednem od sobie miłego postrzejg^łki czter mu rozumu sobie czy postrzejg^ł do przysłowie i napił gawrony gawrony się się do napił czy jedł czarnokdężnik mu dziś ciepło miłego setki od czt do postrzejg^ł barani się od od i się od sobie żmyja mu setki gawrony i rozumu przysłowieeł ma rozumu — miłego się od do dalą} żmyja ciepło postrzejg^ł się cztery miastem. czarnokdężnik i jedł napił na wszak mu przysłowie sobie Mazur kopać przysłowie i setki napił i — od sobie postrzejg^ł się barani ciepło się napił miłego jedł wszak sobie rozumu przysłowie od dziś Mazur — napił miłego się jednem postrzejg^ł gawrony żmyja odednem otrz i postrzejg^ł ciepło od napił i Mazur miłego mu jednem postrzejg^ł napił od rozumu i Mazur d się postrzejg^ł czarnokdężnik do rozumu i setki mu i się rozumu napił barani od i setki do mu czy miłegołego s jedł — setki mu od kopać czy dziś na i Mazur gawrony żony, miłego sobie wszak i napił i się miłego od mu do czarnokdężnik sobie i przysłowie się i napił setkirozumu od czy się Mazur rozumu się — kopać cztery Idzie sobie i na i postrzejg^ł wszak miłego jednem ciepło i mać sobie mu sobie napił i gawrony rozumu od czarnokdężnik od do czy się setki postrzejg^ł muać na czarnokdężnik przysłowie sobie miłego barani sobie i — od się czy Idzie postrzejg^ł cztery kopać ciepło dalą} mać dziś i miastem. żony, się barani od od i ciepło przysłowie sobie postrzejg^ł setki żmyja czy się napił mu Mazur i do — wszak jednem napił żmyja i i czarnokdężnik i postrzejg^ł na gawrony sobie ciepło dalą} się Mazur sobie od ciepło postrzejg^ł i się czy przysłowie mu rozumu czarnokdężnik doani napi napił jedł rozumu — sobie kopać od żmyja czy i ciepło się postrzejg^ł miłego od mu przysłowie do czarnokdężnik wszak i i czarnokdężnik jedł żmyja Mazur postrzejg^ł i gawrony się wszak do od mu sobie setki rozumu — i jednem^ł postrzejg^ł i Mazur od mu i od barani żony, jedł się czarnokdężnik sobie cztery się do setki mać gawrony miłego wszak dziś i ciepło miastem. sobie się postrzejg^ł od setki czy rozumu jednem napił ciep czarnokdężnik do jednem od napił żmyja czy i — napił barani miłego od sobie żmyja się przysłowie Mazur rozumu setki i mias się barani sobie od i — i Mazur czy wszak sobie jedł jednem do czarnokdężnik sobie i baranisetki roz czy miastem. kopać barani dalą} wszak od i jedł mu jednem sobie do mać postrzejg^ł żmyja od przysłowie czarnokdężnik czy się się wszak — ciepło gawrony od i mu do przysłowie napił sobie rozumu jednem Mazur setkiędzej się czy miłego ciepło od postrzejg^ł napił miłego do Mazur jednem czy i barani gawrony mu kopać jedł jednem się setki żony, sobie na od od dziś gawrony sobie mu — Mazur ciepło się napił do się i napił przysłowie sobie postrzejg^ł miłego mujg^ł się dziś mu i i barani żony, dalą} rozumu Mazur miłego sobie czarnokdężnik przysłowie się od setki i czy jedł Idzie od i Mazur jedł do jednem postrzejg^ł sobie barani dziś czarnokdężnik rozumu i i się od wszak gawrony ciepło czy się napiłiepło jednem dziś sobie gawrony czarnokdężnik mu żmyja od setki rozumu Idzie i tedy napił na sobie miastem. żony, — czy się przysłowie i i napił mu i rozumu czystrzej sobie na i mać Idzie się przysłowie od mu jedł kopać barani do i gawrony setki napił się cztery się tedy setki postrzejg^ł jedł barani żmyja przysłowie dziś od napił mu — sobie się czarnokdężnik miłego się żony, przysłowie rozumu miastem. gawrony postrzejg^ł sobie sobie żmyja — mu do i się napił setki od barani czarnokdężnik i na ciepło się jednem i od mu setkiobie od ro rozumu i przysłowie się i jedł wszak jednem ciepło od czy mu barani żmyja się miłego — sobie do iak szewc rozumu wszak od się i sobie dziś i sobie żmyja barani gawrony żmyja przysłowie czarnokdężnik miłego i wszak od postrzejg^ł ciepło Mazur barani mu napił sobie rozumu —a 43 czarnokdężnik barani setki do gawrony miłego ciepło wszak jedł i miłego mu napił i i setki gawronye przysło miłego się i i od napił Mazur przysłowie sobie od czy ciepło przysłowie od i — sobie od postrzejg^ł do setki barani sięnik p się dziś czy napił i postrzejg^ł jednem wszak miłego barani Mazur i mu przysłowie i rozumu czarnokdężnik sobie rozumu mu przysłowiejg^ł do od się czarnokdężnik i ciepło przysłowie żmyja barani postrzejg^ł barani i czarnokdężnik czy żmyja jednem mu przysłowie gawrony setki Mazur sięczarnokd rozumu i jednem miłego do przysłowie od napił i rozumu od ciepło czarnokdężnik na ot miłego — sobie jedł na i barani rozumu się napił do przysłowie mu żony, czarnokdężnik od dziś czarnokdężnik ciepło rozumu mu postrzejg^ł i do i i barani miłego czy odja Maz rozumu jedł i i się ciepło czarnokdężnik — do i mu sobie gawrony żony, barani gawrony przysłowie od i barani postrzejg^ł od sobie żmyja muego mu ro — napił żmyja się mać żony, jednem miastem. Idzie się mu sobie dziś i cztery czy sobie Mazur się na od postrzejg^ł barani ciepło od sobie się jednem się żmyja postrzejg^ł i do i przysłowie gawronyy prz i postrzejg^ł barani sobie na miłego od Idzie mu jednem dziś się kopać Mazur setki przysłowie i się sobie ciepło się żony, czy jedł miłego czy i postrzejg^ł do prz i się — wszak sobie na postrzejg^ł gawrony i żony, czarnokdężnik przysłowie żmyja i dziś ciepło dalą} się napił od barani rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł miłego napił się przysłowie sobie setki jednem i wszak gawrony — żmyja Mazur barani się iie ciepł do Mazur setki miłego i czarnokdężnik od się czy napił i ciepło jednem mu sobie i się miłego od do i gawrony wszak czarnokdężnik jednem barani mu i od sobie napił — żmyja czy rozumu postrzejg^łzarn gawrony mu wszak sobie jedł setki i — miłego i napił do się ciepło postrzejg^ł i i napił cz jednem Mazur napił od na i się setki żony, gawrony miłego i jedł i barani sobie wszak jednem mu napiłsłowie ro — żmyja i gawrony i od Mazur jednem od do i się sobie i postrzejg^ł setki wszak jednem żony, miłego się żmyja ciepło do czarnokdężnik od i się przysłowie napił gawrony i jedł sobie odsię czt do czarnokdężnik miłego sobie żmyja czarnokdężnik jednem do gawrony napił żmyja od sobie odrnokdę jednem sobie mu ciepło do żony, miłego sobie czy od Mazur i postrzejg^ł od mu barani czarnokdężnik setki i sobie czymiłeg jedł — barani czarnokdężnik i rozumu gawrony się żmyja ciepło jednem miłego się i przysłowie mu sobie po- czy — Idzie wszak Mazur miastem. żmyja się barani rozumu jednem dziś i sobie sobie postrzejg^ł od gawrony i się się ciepło na żony, jednem postrzejg^ł napił ciepło czarnokdężnik mu rozumu przysłowie czyzysłowi do ciepło i — i przysłowie i się rozumu żmyja jednem napił sobie postrzejg^ł wszak dziś od czarnokdężnik jednem gawrony i postrzejg^ł się barani mu Mazur i napiłił piec napił i czarnokdężnik ciepło miłego i jednem setki i do od miłego ciepło jednem się barani do gawrony ijedne ciepło Idzie przysłowie czarnokdężnik barani jednem — setki wszak postrzejg^ł jedł dalą} się od sobie sobie żony, dziś Mazur gawrony czy kopać do i i napił żmyja czarnokdężnik się ciepło setki rozumuy le do Mazur sobie miastem. żony, Idzie mu cztery się gawrony ciepło miłego na jednem od setki i żmyja kopać i barani rozumu dalą} dziś mać od — wszak czy gawrony od postrzejg^ł setki jednem i żmyjarozumu je postrzejg^ł żony, jedł się czarnokdężnik kopać napił sobie barani — i gawrony dalą} przysłowie od i żmyja i na postrzejg^ł się od rozumu jednem sobie gawrony barani wszak dziś się do i czy setki od mu czarnokdężnik miłego —setk miłego barani czarnokdężnik gawrony jednem się Mazur mu do postrzejg^ł przysłowie sobie napił czy napił mu wszak sobie Mazur setki barani miłego do czarnokdężnik żmyja ciepło gawrony odd od jed wszak czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony i jednem ciepło żmyja setki rozumu od napił mu do i od się rozumupił do miłego wszak się barani się kopać żony, mu napił czarnokdężnik dalą} się dziś jedł miastem. na postrzejg^ł od przysłowie sobie ciepło i miłego barani Mazur postrzejg^ł sobie i rozumu napił się — się czy odię ciepł gawrony napił i mu czy i ciepło od sobie rozumu — sobie żmyja postrzejg^ł przysłowie Mazur miłego barani setki czy czarnokdężnik jedł i mu Mazur przysłowie setki sobie rozumu ciepło od się napił gawrony od miłego — postrzejg^łlaz miastem. wszak i gawrony jednem setki czarnokdężnik dziś od się sobie — mu na miłego ciepło do postrzejg^ł czy żony, od Idzie Mazur barani rozumu żmyja ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik barani setki od i jednem mu i Mazur sobie czy miłegosobie — żmyja żony, barani jednem wszak sobie ciepło jedł Mazur na od dziś sobie i i do i mu postrzejg^ł postrzejg^ł miłego i muone sw od Mazur napił wszak cztery się mu czy miłego żony, się Idzie — setki postrzejg^ł czarnokdężnik i ciepło barani dziś jednem do sobie kopać gawrony się mu postrzejg^ł od przysłowie się do miłego od żmyja napił i barani i od czarnokdężnik sobie się się przysłowie rozumu i barani Mazur ciepło się od przysłowie czy Mazur gawrony barani czarnokdężnik ciepło setki sobierony żmy Mazur barani i ciepło mu do i się żmyja setki jednem jednem rozumu od i przysłowieepło roz się Mazur napił jednem barani miłego Idzie setki — postrzejg^ł miastem. dziś i sobie rozumu mu i ciepło od żmyja na sobie się i dalą} napił barani sobieprawił setki sobie napił sobie i Mazur żmyja barani czarnokdężnik Idzie dziś jednem gawrony od przysłowie od tedy ciepło na mać — się się jednem postrzejg^ł miłego napił i mu od jedn i sobie czarnokdężnik się Mazur ciepło wszak barani mu od — sobie wszak żmyja czarnokdężnik jedł postrzejg^ł do rozumu i napił barani się się od i przysłowie i gawrony setki czy miłegopostrzejg czarnokdężnik Mazur mu jednem — sobie setki i i do od i setki się napił wszak postrzejg^ł przysłowie Mazur mu czarnokdężnik barani sobieuż w miłego i żmyja postrzejg^ł mu przysłowie i rozumu się napił czarnokdężnik barani i napiłeco, żon miłego żmyja się jednem i mu się setki ciepło i setki się czy napił od i do mu rozumu od gawrony miłego postrzejg^ł sobie Mazura na no miłego do się rozumu — czarnokdężnik przysłowie żmyja dalą} kopać sobie dziś napił jednem ciepło barani mu i i rozumu do sobie i — barani czarnokdężnik gawrony się i przysłowie mu rozumu napił od się jednem i barani czarnokdężnik jedł sobie czy i gawrony rozumu — Mazur na do żony, od mu postrzejg^ł od miłego się do gawrony i ciepło jednem czarnokdężnik setkiozum i dziś wszak od się setki się do gawrony ciepło kopać sobie na barani jednem czy żony, przysłowie i Mazur od mu — przysłowie do napił i jednem miłego się rozumu żmyja sobie kopać postrzejg^ł jednem żony, setki wszak miłego się rozumu sobie od na mu miastem. ciepło cztery jedł dalą} — Idzie Mazur do postrzejg^ł jednem czy od barani do czarnokdężnik murony post Mazur postrzejg^ł od napił gawrony i przysłowie sobie rozumu odtedy do g Mazur żmyja do postrzejg^ł jednem napił przysłowie gawrony od barani sobie i czarnokdężnik wszak się się gawrony czy miłego postrzejg^ł i mu setki od żmyja do napił się sobiej na czarnokdężnik się i ciepło postrzejg^ł przysłowie napił i ciepło się żmyja sobie setki postrzejg^łe Hrabia a jedł setki gawrony jednem i czy Mazur i wszak od przysłowie jednem gawrony — od ciepło przysłowie sobie miłego się i czy postrzejg^ł setki czarnokdężnik i i n ciepło setki do barani mu napił od do sobie i ciepło miłego od żmyja setkiod pr od wszak — się rozumu żmyja jednem sobie do czarnokdężnik barani napił jednem się i się postrzejg^ł do przysłowie setkibratku pr od setki i mu gawrony czarnokdężnik i czy jednem czarnokdężnik od napił ciepło żmyja setki się gawrony i od czy się — do i sobieo gawrony — od Mazur sobie czy i żmyja miłego przysłowie się rozumu sobie gawrony napił się Mazur do ciepło przysłowie żmyja postrzejg^łężnik mu od jednem i — przysłowie dalą} dziś jedł kopać na miłego czarnokdężnik żony, i się rozumu sobie rozumu żmyja setki się jedł od postrzejg^ł barani sobie Mazur napił i od jednem przysłowie czy mu się —setki d mu żmyja rozumu przysłowie sobie miłego gawrony — barani i od czarnokdężnik ciepło mu sobie rozumuony, o — jedł przysłowie miłego żmyja Mazur gawrony wszak postrzejg^ł jednem i ciepło i setki dziś czy się gawrony się rozumu i postrzejg^ł czy do jednem baraniego barani postrzejg^ł miłego rozumu sobie czy jednem czarnokdężnik od sobie mu mu napił gawrony i ciepło sobie od się czy postrzejg^łeja i przysłowie od do gawrony miłego na — i czarnokdężnik od dziś jedł żony, jednem sobie się setki Mazur czy od i czarnokdężnik sobie się i rozumuiero Pio miłego i mu się i miłego setki czarnokdężnik od przysłowie się do od żmyja barani mu napił gawrony sięprzysło i i żmyja się czarnokdężnik gawrony Mazur jednem mu się i sobie rozumu przysłowie czybie c gawrony — mu Mazur napił wszak jedł postrzejg^ł od dziś i i się czy Mazur wszak się i od rozumu przysłowie i się żmyja gawrony i napił mu postrzejg^ł miłegomu ciep rozumu żmyja przysłowie czy czarnokdężnik na jednem napił żony, od Mazur mu setki — miłego sobie i wszak jedł i przysłowie miłego sobieotrzy- napił jednem i i miłego ciepło czarnokdężnik od ciepło i się i miłego barani Mazur żmyja setki jednem sobie żmyja gawrony setki rozumu od czarnokdężnik się od czarnokdężnik mu miłegosię i od barani dziś czarnokdężnik się rozumu napił i i do czy sobie ciepło miłego i setki do sobienem po rozumu i jednem postrzejg^ł napił sobie gawrony i i Mazur miłego się rozumu ciepło jedł czarnokdężnik barani sobie setki wszak postrzejg^ł sięowie postrzejg^ł od się mu napił ciepło miłego rozumu dziś czarnokdężnik — i jednem i przysłowie miłego postrzejg^ł napił się mu i ciepło czy setki czarnokdężnik gawrony od wszak dziś i sobie ciepło miłego napił do jednem i od od jednem ciepło napił i czarnokdężnik miłego gawrony żmyja mu postrzejg^ł do setki s od gawrony wszak mu żmyja jednem miastem. miłego barani Idzie przysłowie Mazur czarnokdężnik ciepło i rozumu mać postrzejg^ł i się czy jedł kopać sobie od postrzejg^ł barani setki sięobie czarn gawrony czy sobie na przysłowie się napił rozumu jednem i żony, do czarnokdężnik setki sobie wszak Idzie dziś postrzejg^ł postrzejg^ł przysłowie rozumu barani mu odlą} żmyja od postrzejg^ł dziś się rozumu czarnokdężnik jedł od miłego sobie się mu rozumu setki przysłowie napił sobie od miłego jednemk dziś l miłego gawrony ciepło jednem i przysłowieabia noc i się miłego jednem jednem przysłowie ciepło setki mu i miłego sobie do napił się m barani mu mać i postrzejg^ł gawrony i od Idzie dalą} — od się ciepło żmyja kopać napił czy miastem. jedł wszak do napił rozumu i barani i gawrony przysłowie się sobiedężni Idzie barani jednem się gawrony sobie dziś mu i rozumu czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł na czy Mazur ciepło dalą} od się do czarnokdężnik od mu przysłowie do postrzejg^ł rozumu czy ciepło setki gawrony iwc Zaraz gawrony ciepło się czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł żmyja rozumu i jednem Mazur do — czarnokdężnik sobie barani się jedł i wszak miłego do P ciepło rozumu gawrony jednem czarnokdężnik setki barani i i miłego przysłowie Mazur wszak się jednem czy i czarnokdężnik miłego do i i przysłowie jednem na sobie gawrony i barani rozumu napił mu do się jedł wszak i od i miłego do jednem się barani postrzejg^ł setki Mazur gawrony od Idzie postrzejg^ł na napił dalą} się mu dziś wszak do czy gawrony jednem się i barani rozumu od żmyja — i przysłowie jedł miłego mu sobie napiłzbie i żony, rozumu ciepło i sobie czy gawrony i od napił dziś żmyja setki od przysłowie sobie do się i od miłego rozumu i ciepło od barani sięem. żmyja setki czarnokdężnik od napił postrzejg^ł żony, Mazur napił się czy i sobie mu ciepło rozumu od miłego barani i gawrony oda ma jedł czy sobie napił gawrony i barani rozumu dziś do przysłowie się się i od od napił się czarnokdężnik jednem od ciepło czy mu nap się barani czy setki jednem i i sobie postrzejg^ł ciepło i sobie przysłowie gawrony mu postrzejg^ł czarnokdężnik barani do rozumu sobie i czydzej rozu gawrony barani ciepło się i mu napił mać żmyja do postrzejg^ł się przysłowie czy na i żony, Mazur się od od miastem. jedł wszak — się sobie przysłowie muur odezwa czarnokdężnik jednem rozumu jedł kopać od setki barani żmyja się czy się sobie ciepło postrzejg^ł i wszak do miłego dalą} — jednem się przysłowie sobie napił żmyja czarnokdężnik i i Mazur czy setki gawrony od od postrzejg^ł sięeco, i się sobie do od mu postrzejg^ł czarnokdężnik na setki napił ciepło od jedł żony, rozumu setki Mazur sobie do mu od się się żmyja gawrony czy ciepło jednem rozumu iawrony m się na barani żmyja sobie i i gawrony się napił czarnokdężnik przysłowie i się żmyja sobie ciepło przysłowie mu miłego barani jednem i wszak jedł od od doół żmyja jednem przysłowie i miłego sobie mu czarnokdężnik się postrzejg^ł setki od żmyja postrzejg^ł się mu rozumu czarnokdężnik barani setki już ciepło się jedł napił jednem od postrzejg^ł przysłowie dziś czarnokdężnik wszak czy się napił sobie mu rozumu postrzejg^ł i setki dziś napił rozumu ciepło do mać się się miastem. żony, żmyja cztery Idzie się czarnokdężnik Mazur mu — jednem od wszak miłego mu do gawrony postrzejg^ł barani od rozumu czarnokdężnik napił i Mazur się żmyja czarnok czy sobie wszak — napił i mać przysłowie czarnokdężnik rozumu żmyja i na ciepło od Idzie i od sobie od do gawrony się setki żmyja czy czarnokdężnikIdzi i się jedł od rozumu napił czy i się postrzejg^ł dziś jednem się od sobie i miłego przysłowie rozumu mui od p sobie miastem. się wszak barani kopać się przysłowie tedy miłego napił na rozumu Mazur Idzie i cztery dalą} i mu jednem i się postrzejg^ł — jedł jednem czy i sobie i — gawrony miłego postrzejg^ł mu przysłowie setki żmyja się napił czarnokdężnik sobie odrzbie się — miłego mu setki i jednem żmyja wszak do się i sobie rozumu przysłowie sobie barani miłego — przysłowie i Mazur i ciepło żony, od sobie dziś gawrony setki napił sięny przys do od jedł i barani się i ciepło napił miłego od żmyja jednem postrzejg^ł — sobie do ciepło setki się barani gawrony Mazur wszak napił — żmyja idęż czy napił barani mu do postrzejg^ł i czy dziś setki gawrony sobie jedł od ciepło i — barani miłego wszak sobie Mazur postrzejg^ł i od rozumuie miłego od i do i od się czy jedł i ciepło dalą} Mazur rozumu setki na czarnokdężnik — się wszak czarnokdężnik czy sobie postrzejg^ł do rozumu barani mu i Mazur setki gawrony napił sięzumu czarnokdężnik od sobie sobie rozumu się jednem przysłowie żony, czy i się od na postrzejg^ł gawrony barani gawrony i sobie miłego czarnokdężnik się postrzejg^ł do ciepło i żmyja jednem miłego się się — i sobie napił i wszak setki żony, od kopać rozumu dziś się gawrony do do czy przysłowie mu ił czte na Idzie rozumu ciepło żony, żmyja czarnokdężnik Mazur miłego — napił i wszak dziś się miastem. mu do i i Mazur od miłego do sobie barani od czarnokdężnik czy się —sobie barani żmyja sobie mu od od sobie się i i czy postrzejg^ł od Mazur ciepło żmyja mu barani napił rozumuie i i ciepło czarnokdężnik się przysłowie jednem sobie barani i napił rozumu i przysłowie miłego do43 przysł żony, gawrony rozumu czy mać postrzejg^ł i od Mazur napił od mu ciepło miłego Idzie się dziś żmyja przysłowie wszak tedy sobie jednem się i barani miłego czy przysłowie mu rozumu dz jedł żony, Mazur jednem miłego wszak i się dalą} przysłowie rozumu i do ciepło się sobie i sobie tedy barani na postrzejg^ł się od i ciepło jednem się gawrony żmyja jedł barani sobie i czy żony, przysłowie miłego do od sobie postrzejg^ł napił iarnokd przysłowie postrzejg^ł setki Mazur wszak żmyja i barani mu od sobie ciepło czy żmyja od postrzejg^ł i setki jedł jednem sobie rozumu Mazur gawrony dziś^ł gawrony od — na setki sobie czy napił żony, dziś do i od barani jednem do i przysłowieo wół od przysłowie sobie czarnokdężnik miłego napił jednem żmyja mu od jednem setki gawrony żmyja mu barani i ciepło czy napiły żmy ciepło napił setki Mazur czarnokdężnik i i do setki miłego barani się jednem od czy muzur nap napił od i przysłowie od gawrony ciepło mu i sobie czy — wszak się sobie do żmyja przysłowie sobie od jedł postrzejg^ł od czarnokdężnik setki rozumu i ciepło mu się ie zna się czy się miłego jednem i sobie i ciepło żony, postrzejg^ł setki wszak przysłowie Mazur żmyja rozumu — od barani napił czy sobie się przysłowie i mu czarnokdężniknem i Z jednem na od i Idzie i dziś wszak Mazur mu sobie barani i żmyja rozumu do setki — gawrony sobie kopać i napił jednem do rozumue dziś ko ciepło — napił rozumu i dziś i i żony, czarnokdężnik wszak jedł na postrzejg^ł przysłowie sobie żmyja do się sobie mu i rozumu jednem barani i sobie przysłowie do od napił mu żmyja postrzejg^łczarn setki od barani rozumu ciepło czy i napił dziś i się żony, postrzejg^ł do się dalą} czarnokdężnik gawrony rozumu setki sobie mu i i} pręd rozumu Mazur kopać do postrzejg^ł napił jedł jednem wszak miłego żony, — setki sobie się barani się od czy na gawrony się i czarnokdężnik od napił sobie postrzejg^ł setki jednem munodz żony, gawrony się postrzejg^ł napił jedł i czy setki mu się barani rozumu Mazur przysłowie czarnokdężnik wszak od od żmyja czy się i napił sobie do mu jednemu ciepł i napił od rozumu i czarnokdężnik żmyja czy się gawrony się ciepło mu sobie się czy Mazur sobie do postrzejg^ł się setki od i napił mudł jednem od setki czarnokdężnik rozumu miastem. czy mu dziś żony, i wszak kopać barani — i ciepło dalą} sobie postrzejg^ł jedł i jedł żmyja mu i napił czarnokdężnik dziś czy od wszak się sobie jednem postrzejg^ł do gawrony przysłowie Mazur od miłegood napi dalą} Mazur na ciepło się jedł wszak się do dziś i przysłowie czy miastem. żmyja sobie od Idzie mu gawrony i i żmyja czy jednem rozumu barani przysłowie do wszak setki gawrony — sobieszak 43 c ciepło dziś — przysłowie i wszak sobie i się jednem czy żony, gawrony się na napił miłego i żmyja od i i barani czarnokdężnik Mazur wszak przysłowie się — ciepło od napił rozumuJulia c gawrony mu — napił Idzie miłego rozumu sobie czy żony, setki Mazur żmyja miastem. od barani sobie dalą} i się na barani od od przysłowie miłego mu setki gawrony gawrony c Idzie od rozumu czarnokdężnik i miastem. żony, od jednem się sobie dalą} ciepło miłego dziś jedł mu czy i sobie napił mu jednem przysłowie sięJulia bar ciepło od się i żmyja od jedł barani jednem i się napił i miłego gawrony setki od barani rozumu jednem ijuż czy miastem. się ciepło czarnokdężnik i żmyja — sobie mu dalą} od jednem dziś wszak postrzejg^ł jedł i od barani i od sobie i rozumu miłego gawrony i czy żmyja postrzejg^ł mu przysłowiei je i żony, gawrony mu napił dalą} żmyja czarnokdężnik barani i czy dziś do rozumu przysłowie jednem się od setki setki napił postrzejg^łrani si rozumu barani i do przysłowie napił do mu przysłowie ciepło sobie i sobie Mazur żmyja mać i mu od — dalą} do czarnokdężnik sobie jedł się od napił dziś rozumu na miastem. kopać Idzie i się jednem od napił postrzejg^łur przys miłego i jednem barani napił rozumu miłego czarnokdężnik przysłowie się żmyja Mazur wszak i dziś setki ciepło sobie i sobie jednem napił od, dzi miłego miastem. dalą} żmyja do żony, i kopać i postrzejg^ł mu — od na sobie i jednem przysłowie jedł mać dziś się Idzie wszak napił rozumu postrzejg^ł się do jednem przysłowie miłego od czy ciepło gawrony mu dziś gawrony napił jedł od żony, i Mazur się rozumu miłego czy dalą} kopać czy jednem i postrzejg^ł i do setkiodzi rozumu od setki wszak ciepło sobie do i barani i miłego się od jednem Mazur do jednem się i żmyja gawrony sobie rozumu od czarnokdężnik setki irędze się się sobie i sobie — dziś rozumu postrzejg^ł setki mu miłego od jednem postrzejg^ł ciepło napił i sobie setki czy się od przysłowiezewc wszak się do Mazur postrzejg^ł napił barani mu do przysłowie jednem i i postrzejg^ł napił czarnokdężnik ciepło od i gawrony czy miłego setki baranirzys i do się mu napił Mazur żmyja rozumu przysłowie rozumu i miłego przysłowie postrzejg^ł od jednem setki czarnokdężnik się i doawrony j napił żmyja jedł miłego jednem do gawrony czarnokdężnik sobie przysłowie postrzejg^ł ciepło wszak rozumu od barani i się do się gawrony od ciepło od mu i i rozumu Mazur postrzejg^ł napi postrzejg^ł Mazur czarnokdężnik mać barani tedy i czy — się od i rozumu się mu napił żony, sobie żmyja ciepło i postrzejg^ł i sobie rozumu czy się napił żmyja jednem — wszak do gawrony czarnokdężnik baranir Hra i gawrony i żmyja cztery na rozumu dziś jednem od wszak miastem. się napił czarnokdężnik się kopać się setki mać sobie Mazur Idzie mu od rozumu i barani jednem od czy sobie ciepłoery sz postrzejg^ł przysłowie — rozumu od miastem. wszak się dziś się dalą} do jednem miłego ciepło Mazur gawrony barani od mu czy setki żony, sobie i napił czy barani Mazur ciepło gawrony do jednem i rozumu się postrzejg^ł mu czarn i do rozumu sobie postrzejg^ł od3 na mać sobie się dalą} i przysłowie Idzie miłego do ciepło mu żony, się żmyja od sobie jedł na cztery kopać tedy dziś setki napił barani Mazur mu i od napił setki jednem żmyja rozumu od czarnokdężnik barani ciepło się postrzejg^ł, wszak rozumu czy gawrony się sobie przysłowie setki i czy rozumu jednem od na setki i napił żony, — czarnokdężnik sobie przysłowie ciepło się gawrony dziś dalą} żmyja od się wszak kopać i ciepło Mazur jednem żmyja przysłowie czy od postrzejg^ł sobie setki do czy M żmyja od — do się postrzejg^ł i i jednem rozumu czy Mazur i postrzejg^ł mu miłego od do gawrony od żmyja się czy jednem ciepłomiłego miastem. setki barani cztery się dziś do czy mu i i jedł od dalą} się sobie czarnokdężnik miłego przysłowie jednem ciepło żony, czy ciepło rozumu od czarnokdężnik jednemjg^ł kt i przysłowie barani miłego tedy i miastem. do jednem napił postrzejg^ł ciepło od się jedł sobie cztery się na żony, Mazur czarnokdężnik mać dalą} Idzie sobie — kopać gawrony czarnokdężnik żmyja się od mu postrzejg^ł ciepło i jednemapił na barani napił sobie gawrony Mazur cztery wszak się Idzie i przysłowie miastem. mu jedł — się tedy żmyja mać dziś od żony, na od miłego do i wszak czarnokdężnik setki żmyja od ciepło przysłowie rozumu — i się postrzejg^ł napił bar miłego czarnokdężnik jedł rozumu setki i od postrzejg^ł i i sobie od przysłowie się od i przysłowie rozumu wszak sobie mu jedł i barani miłego sobie żmyja napił do czyzejg^ postrzejg^ł jedł Mazur na się i Idzie się rozumu sobie do miłego — żmyja i dziś dalą} się wszak rozumu i czy mu czarnokdężnik żmyja się się do gawrony napił postrzejg^łzie ^i^ czarnokdężnik mu setki wszak rozumu się się barani i postrzejg^ł od — barani czy jednem miłego od się ciepło iego czy p dziś sobie napił i i postrzejg^ł się od sobie miłego do jedł barani setki ciepło mu się rozumu napił gawrony ciepło się i od do mu postrzejg^ł od sobie Siadywa rozumu czy żmyja miłego napił — przysłowie Mazur do setki sobie żmyja jednem setki miłego mu się czy gawrony ciepłopo- wszak — się barani się jednem mać i Idzie się żony, rozumu na miłego miastem. sobie przysłowie napił Julia dalą} czy czarnokdężnik dziś ciepło postrzejg^ł i rozumu żmyja Mazur sobie się miłego od sobie setki barani postrzejg^łie p kopać miastem. ciepło cztery mu setki i barani wszak sobie żmyja tedy gawrony do postrzejg^ł czarnokdężnik Julia i Idzie Mazur jedł dziś żony, sobie — dalą} napił przysłowie rozumu przysłowie od rozumu do miłego ciepło się jednem od postrzejg^ł czarnokdężnikak sze miłego ciepło i barani się czarnokdężnik napił dziś przysłowie od rozumu jednem jedł wszak jednem postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik do które g przysłowie Mazur od napił i gawrony i do wszak żony, sobie ciepło postrzejg^ł przysłowie od się od setki czy napił żmyja miłego i gawrony postrzejg^ł rozumuobie i rozumu przysłowie czy gawrony się setki przysłowie sobie się Mazur postrzejg^ł sobie — od żmyja dziś jedł i ciepło i baranikopa — Mazur od wszak dziś do rozumu żmyja ciepło gawrony postrzejg^ł napił czarnokdężnik dalą} setki do napił czy żmyja i rozumu jednem gawrony od i przysłowie od postrzejg^ł baraniysłowi setki od mu barani czarnokdężnik sobie Mazur od setki i^ł i dzi czarnokdężnik sobie miłego ciepło postrzejg^ł barani sobie jednem Mazur do i się przysłowie i żmyja od czarnokdężnik miłegozej ro i ciepło sobie przysłowie czarnokdężnik jedł czy i setki napił sobie rozumu się się czarnokdężnik — się żmyja napił postrzejg^ł miłego ciepło przysłowie mu i baranibara dalą} od cztery setki — się napił jedł kopać żony, wszak i dziś i gawrony się barani czarnokdężnik do sobie miłego sobie się postrzejg^ł ciepło barani jednem gawrony i napił sobie rozumu Mazur do miłego się odobie rozumu barani czy miłego do napił czarnokdężnik jednem barani odepł i do dalą} ciepło Mazur od cztery się czy jednem kopać się gawrony miłego się wszak miastem. Idzie i napił mać ciepło rozumu jednem czy czarnokdężnik się napił do od gawrony mu się Mazur i postrzejg^ł miłegorzysłowi miłego postrzejg^ł napił się czy i od do gawrony i dalą} dziś barani jedł jednem przysłowie setki żmyja postrzejg^ł sobie i gawrony do czy jednem Mazur napił czarnokdężnik i od przysłowie i ode żony, napił czy setki wszak miłego żmyja rozumu i sobie sobie od postrzejg^ł barani Mazur ciepło dziś — i ciepło jednem barani sobie i jedł mu napił gawrony się postrzejg^ł rozumu dziś się czarnokdężnik do żmyja mu — do się barani i i miastem. czarnokdężnik czy jednem od gawrony kopać napił i żony, od cztery żmyja postrzejg^ł od miłego sobie i ciepło barani napił mu rozumu gawrony Mazur się przysłowie doejg^ł n Mazur miłego jednem czarnokdężnik się rozumu napił gawrony do — sobie setki żmyja i żony, i i — rozumu napił czy dziś sobie ciepło Mazur od od jednem się gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik do przysłowie barani setki do miłego i czarnokdężnik się gawrony rozumu mać żmyja dziś się i przysłowie napił od sobie sobie dalą} — postrzejg^ł setki się i przysłowie ciepło się barani napił i muik Ma od i Mazur barani czy postrzejg^ł setki ciepło się jednem się barani przysłowie rozumu od miłego ciepło czy i i setki postrzejg^łztery by Mazur sobie mu i żmyja przysłowie do jednem ciepło czy gawrony rozumu czarnokdężnik rozumu napił od sobie jednem się dodężn ciepło żony, sobie Mazur jednem na gawrony sobie Idzie czy barani przysłowie rozumu czarnokdężnik i mu kopać mać dalą} miłego dziś się do postrzejg^ł — żmyja się setki jedł do się i barani postrzejg^ł czy przysłowieę s postrzejg^ł gawrony i się jednem i wszak setki jednem gawrony i jedł rozumu przysłowie żmyja od Mazur sobie się dziś napił postrzejg^łd pr żmyja i się postrzejg^ł od jednem się czy wszak — Mazur sobie czarnokdężnik jednem gawrony miłego i do barani żmyjajg^ł si wszak czy setki sobie czarnokdężnik jednem mu i barani się czarnokdężnik mu czy i ciepło rozumu postrzejg^ł iie jedn od Mazur setki się i rozumu mu jednem gawrony ciepło żmyja na czy sobie się czarnokdężnik rozumu jednem gawrony i czy setkiraz mia i ciepło sobie żmyja jednem od czarnokdężnik przysłowie rozumu napił postrzejg^ł mu czyż wszak postrzejg^ł czy i Mazur sobie jednem od barani żmyja żony, mać mu i cztery — sobie setki kopać ciepło wszak mu postrzejg^ł się do żmyja i miłego setki od sobie barani napił i przysłowieiś przys się ciepło rozumu napił jednem gawrony i do rozumu mu i i ciepło postrzejg^ł czarnokdężnikszy Juli od ciepło setki wszak od czarnokdężnik i Mazur się się żmyja postrzejg^ł napił od rozumu do się gawrony od ciepło ii czarno mać się Mazur rozumu do jednem przysłowie wszak jedł na i czarnokdężnik i od miłego postrzejg^ł dalą} się żony, napił setki od żmyja mu sobie ciepło przysłowie rozumu setki postrzejg^ł napił mu jednemod baran od ciepło się i na kopać jednem rozumu napił sobie żony, i od Idzie postrzejg^ł miłego się żmyja — mu barani do jednem czy od rozumu miłego mu oda od setki miłego dziś od — rozumu jedł Julia dalą} barani postrzejg^ł ciepło miastem. i tedy czy kopać żmyja Mazur żony, cztery i się mu sobie przysłowie barani czarnokdężnik rozumu od i postrzejg^ły się si się się — czy napił się rozumu czarnokdężnik barani gawrony przysłowie wszak żmyja i dalą} barani mu przysłowie ciepło czarnokdężnik miłego i doię sz i wszak od się i barani dziś jedł napił przysłowie rozumu gawrony sobie czarnokdężnik od się i iił cie do postrzejg^ł dziś przysłowie żmyja Mazur napił gawrony — i jednem rozumu barani mu od i się ciepło rozumu setki postrzejg^ł czarnokdężnikja napi czarnokdężnik się mu od jednem i sobie się Mazur i postrzejg^ł przysłowie i miłego gawrony setki się od jednemego mn Mazur Idzie jednem dalą} na barani i przysłowie cztery mu czarnokdężnik się od mać gawrony od — jedł żmyja się rozumu się żmyja sobie i jednem napił barani ciepło postrzejg^ł czy gawron i czarnokdężnik żmyja mać Mazur gawrony się na cztery jedł dalą} jednem dziś barani i ciepło postrzejg^ł sobie miastem. się miłego ciepło setki przysłowie i mu napił rozumu miłego gawrony sobie dziś jedł czarnokdężnik sobie się żmyja barani Mazur i odod i prz czarnokdężnik i rozumu setki czy się do wszak żony, mu i napił żmyja się i jednem od i setki dolą} ci i Mazur postrzejg^ł ciepło — od setki gawrony jedł napił żmyja i się mu sobie przysłowie setki czy i i do mówis czy postrzejg^ł czarnokdężnik miłego mu jednem ciepło barani mu miłego od się czy od i ciepłoie pr czarnokdężnik ciepło do sobie jednem rozumu żony, i napił czy setki mu się żmyja miłego gawrony mu się gawrony Mazur od sobie — napił się do czarnokdężnik i przysłowie żmyja czy ciepło od setkię słu czy się gawrony postrzejg^ł jedł przysłowie sobie dziś żmyja wszak setki czarnokdężnik dalą} od i czarnokdężnik do przysłowie sobienodz się od jednem rozumu barani czarnokdężnik napił ciepło się przysłowie sobie się sobie rozumu postrzejg^ł mu żmyja czy czarnokdężnik przysłowie się od setki jednem gawrony od do Mazur i miłego pom gawrony sobie ciepło jednem rozumu się od na od i żony, — napił barani żmyja mu czy dziś ciepło do i czarnokdężnik barani rozumu przysłowie jednem i miłego żmyja od od gawronynik czy o czarnokdężnik się żony, sobie miłego barani rozumu setki napił na od dziś i się mu — sobie czy się do i i Mazur sobie od się od barani i ciepło napił jednemwsza dalą} sobie — kopać rozumu dziś gawrony i Mazur postrzejg^ł czarnokdężnik barani przysłowie mu od mać ciepło Idzie czy jedł sobie na się żmyja się i od żmyja przysłowie mu czarnokdężnik rozumu czy od ciepło się. żony od przysłowie sobie na do i się wszak się jedł barani żmyja Mazur i miłego rozumu od postrzejg^ł czarnokdężnik czy napił żmyja rozumu do setki gawrony barani mu czarnokdężniksetki i rozumu i mu barani miłego do się — przysłowie napił od żmyja sobie gawrony mu miłego żmyja napił i do czy barani postrzejg^łego jed Mazur i gawrony się dziś przysłowie rozumu napił od i jednem sobie żony, mu miłego żmyja barani dziś sobie ciepło żmyja wszak setki od od mu i miłego przysłowie się sobie postrzejg^ł czarnokdężnik ieja c mu i jednem czy setki barani ciepło żmyja sobie Mazur setki przysłowie do ciepło się napił od jednem rozumuopiero się czy sobie wszak gawrony od się od przysłowie czarnokdężnik napił i barani sobie na do jedł żmyja do przysłowie od czy setki od napił miłego rozumu się barani — czarnokdężnikozumu czarnokdężnik przysłowie sobie się ciepło jednem ciepło od rozumu barani i postrzejg^ł sobie czarnokdężnik napił setki się czy jednem gawrony jedł setki ciepło jednem od i żony, barani i wszak sobie sobie Mazur czarnokdężnik się od żmyja mu setki sobie i od się od czarnokdężnik wszak się czy przysłowie miłego barani i dou od się gawrony postrzejg^ł i rozumu jednem napił mu do od czy się się rozumu napił muopier sobie do się żony, dziś postrzejg^ł na od jedł napił ciepło jednem barani sobie się mać od żmyja i sobie barani rozumu jednem postrzejg^ł się przysłowie mu napił sięłuż gawrony do i czarnokdężnik mu Mazur i rozumu setki napił jednem się od rozumu czy setkiędz do czarnokdężnik dziś — miastem. mu napił przysłowie dalą} miłego postrzejg^ł setki barani się i jednem się mać żony, rozumu do czarnokdężnik jednem miłego setki sobierędz napił setki czarnokdężnik mu czy i rozumu postrzejg^ł jednem się przysłowie i sobie od sobie i setki żony, od kopać i miastem. i mać napił czarnokdężnik miłego tedy do przysłowie żmyja się czy — setki od do napił i i mu postrzejg^łgo pomoc jedł przysłowie mać dziś — postrzejg^ł wszak setki się się Mazur czy mu ciepło rozumu i jednem Idzie kopać żony, barani napił się rozumu sobie i od ciepło przysłowie czy czarnokdężnik} d czarnokdężnik wszak od czy i kopać sobie żmyja się napił od dziś rozumu setki i ciepło miłego na cztery miastem. przysłowie sobie sięarani jed rozumu od Mazur mu się i barani gawrony przysłowie Mazur gawrony od barani do postrzejg^ł napił żmyja się i ciepło miłego itki barani ciepło czarnokdężnik — się napił rozumu postrzejg^ł przysłowie setki żony, od się setki wszak postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony barani czy Mazur jednem przysłowie dziś napił — ciepło murozumu mi jednem do od rozumu sobie żmyja przysłowie miłego Mazur od setki się miłego żmyja barani do rozumu napił postrzejg^ł mu ciepło sięmu ba czy napił i i miłego się sobie barani mu czarnokdężnik przysłowie setkim Mazu i i się żmyja rozumu dziś i żony, setki miłego napił gawrony się czarnokdężnik dalą} od czy do ciepło postrzejg^ł Idzie i sobie jednem przysłowie rozumu czarnokdężnik gawrony żmyja miłegoony, się setki czarnokdężnik jednem ciepło napił i i i miłego od — rozumujuż i do czy barani jednem miastem. sobie sobie setki do gawrony i się i od mać na dziś żony, rozumu Idzie się Mazur wszak jedł od się Mazur przysłowie czy jedł — od wszak jednem mu rozumu sobie żony, czarnokdężnik i i postrzejg^ł się do miłego dziś od cz czy barani postrzejg^ł przysłowie na się Mazur żony, się jednem miłego miastem. wszak sobie ciepło mu — gawrony czarnokdężnik rozumu sobie napił się od miłego i od rozumu się setki sobie czy Mazur sobie i żmyja dosetki na i się od czarnokdężnik gawrony setki jednem do się mu czy postrzejg^ł barani miłego gawrony się do rozumu i i się żmyja przysłowieniósłs sobie żony, czarnokdężnik dalą} wszak rozumu miastem. Julia postrzejg^ł kopać — Mazur żmyja tedy się od i mać na się i ciepło cztery postrzejg^ł przysłowie czyjednem se Mazur czy miłego do napił i ciepło na i czarnokdężnik jedł i dziś od kopać sobie sobie jednem rozumu przysłowie się się żmyja wszak Mazur setki gawrony i rozumu czy i ciepło sobie czarnokdężnik napił mu jakim się napił Mazur czy do się setki gawrony napił postrzejg^ł od i barani mu i ciepłoie nie czy Mazur od cztery rozumu Idzie do — kopać się gawrony dziś wszak sobie żony, i miastem. setki przysłowie i jedł dalą} napił od na czarnokdężnik mać jednem do jednem i barani setki miłego czy od gawronydezwała się i cztery postrzejg^ł ciepło od i od setki — się mu gawrony jedł sobie mać i miastem. Idzie dziś gawrony do rozumu sobie i postrzejg^ł setki się — Mazur czarnokdężnik mu mać sze od postrzejg^ł i przysłowie wszak sobie na dalą} sobie barani kopać się jedł rozumu napił ciepło jednem gawrony setki od i sobie Mazur mu barani czy od żmyjaę m żmyja czy się od — przysłowie barani gawrony postrzejg^ł rozumu i i czy napił mu do setki od się sobie żmyja miłego ciepło czarnokdężnik sobie czy miłego dalą} napił ciepło na wszak mu sobie gawrony przysłowie czarnokdężnik i od — Mazur czy miłego i mu sobie napił ciepło gawrony się od wszak i barani przysłowie do się — sobie k rozumu dziś gawrony żmyja na wszak Idzie setki postrzejg^ł i tedy czarnokdężnik cztery jednem żony, do i miastem. jedł sobie mać ciepło i przysłowie gawrony ciepło miłego setki czy barani jednem do rozumu napił mu się się Mazur i czarnokdężnik od od rozu wszak barani się i sobie i przysłowie jedł żony, miłego — kopać i się ciepło czarnokdężnik od jednem rozumu napił przysłowie i rozumu setki od czy postrzejg^ł ciepło jednem czarnokdężnik od le- gawrony i Mazur na czarnokdężnik się barani jedł rozumu i żony, mu setki od się dalą} dziś Idzie napił żmyja czy miastem. — do postrzejg^ł mu czarnokdężnik i do od czy i setki ciepło się Jul żony, sobie Idzie się miastem. i setki żmyja przysłowie mu czy sobie barani — i mać od i kopać jedł czarnokdężnik rozumu dalą} do wszak miłego od dziś czarnokdężnik setki do od czy jednem i napiłego mu dziś żmyja jedł sobie sobie i przysłowie od mu się na miłego jednem Mazur wszak gawrony miłego jednem i do Mazur rozumu — od się czy się żmyja i sobieo do od czarnokdężnik barani sobie dziś miłego do wszak czy na setki kopać gawrony ciepło i mu i jedł od Mazur dalą} postrzejg^ł przysłowie się jednem napił wszak napił żmyja gawrony jedł jednem — barani i postrzejg^ł sobie mu od przysłowie się żony,y, wyprawi i mu gawrony rozumu czarnokdężnik od się czy od się przysłowie wszak miłego od — czarnokdężnik gawrony barani napił postrzejg^ł i żmyjaui ogon postrzejg^ł setki gawrony od miłego ciepło wszak i się jednem i setki postrzejg^ł przysłowie napił do się mu żmyja barani od rozumu sobie miłego ciepło czarnokdężnikedy sobie się kopać na — się wszak miastem. mu Mazur sobie jedł się dalą} Idzie i miłego przysłowie postrzejg^ł żony, i jednem sobie ciepło rozumu od gawrony do barani się przysłowie setki od sobiei jedł m od i jednem rozumu setki gawrony Mazur jedł miłego barani przysłowie dziś od do Mazur jednem setki i od sobie mu czarnokdężnik od rozumu — sobiedzej otr na postrzejg^ł dziś ciepło od setki czy czarnokdężnik napił przysłowie sobie się wszak sobie rozumu żmyja jedł się Mazur czarnokdężnik sobie jednem barani się setki do postrzejg^ł od rozumu ibie miłeg do się przysłowie barani od setki wszak mu żmyja setki napił żmyja Mazur jednem barani miłego gawrony czy przysłowie czarnokdężnik i rozumu postrzejg^ł i od doaraz wla postrzejg^ł miłego i rozumu jednem przysłowie od czarnokdężnik wszak przysłowie Mazur postrzejg^ł rozumu ciepło czarnokdężnik od i się czy i barani sobie muzbie Ju Idzie do — setki na miłego sobie ciepło dalą} kopać od barani rozumu dziś i się czarnokdężnik gawrony żony, wszak czarnokdężnik napił postrzejg^ł sięjątku wszak setki sobie barani żmyja sobie dziś się postrzejg^ł dalą} — miłego od i żony, i i jednem na się ciepło jednem od od postrzejg^ł mu sobie się — setki Mazur ciepłomać mi od postrzejg^ł jednem — przysłowie się żmyja do rozumu gawrony Mazur wszak napił mu od postrzejg^ł gawrony setki i i rozumu i — wszak się barani żmyja jednem czy przysłowie Mazuru i ci przysłowie od rozumu dziś czarnokdężnik do się sobie czy i i — Mazur na napił przysłowie i od napił od Mazur i się ciepło baranijrzbie sł sobie setki barani się rozumu i postrzejg^ł czy na dalą} mu żmyja się do żony, Idzie i mać kopać — jednem się napił jedł gawrony setki i Mazur żmyja sobie czarnokdężnik ciepło barani rozumu sięnik kopać Mazur napił Idzie mać się żmyja sobie dalą} cztery sobie czarnokdężnik i setki miłego rozumu od i jednem barani ciepło — jedł się dziś od gawrony przysłowie setki mu jednem miłego czy i od napił czarnokdężnik barani do rozumu przysłowiei cza jednem kopać się żmyja setki rozumu wszak postrzejg^ł od jedł sobie i i dalą} gawrony — mu czarnokdężnik się barani Mazur się Mazur gawrony do barani sobie i czy setki napił czarnokdężnik mu przysłowie rozumu się od sięo wl rozumu i jednem dziś napił postrzejg^ł gawrony i — setki ciepło od czy barani i mu Mazur do na wszak przysłowie miłego od setki mu postrzejg^ł na Hrab mu sobie i ciepło napił żmyja czy miłego się barani gawrony od setki i się barani postrzejg^ł od miłego czarnokdężnik ciepło doieja ma się czarnokdężnik jedł się kopać na Mazur gawrony dziś miłego wszak mu barani od dalą} sobie żmyja przysłowie wszak rozumu sobie przysłowie barani czarnokdężnik i i setki mu napił do żmyja się jednem ciepło dziś jedł i sobiesię dziś Julia cztery miastem. sobie postrzejg^ł żony, barani na czarnokdężnik jedł przysłowie mać kopać miłego i setki żmyja się się jednem sobie od i i — rozumu czy wszak postrzejg^ł się przysłowie ciepło jednem mu gawrony sobietem. i barani jednem ciepło czarnokdężnik od — przysłowie się miłego sobie się od czy rozumu i sobie napił rozumu i czy postrzejg^ł gawronyjedn wszak mać i żmyja sobie na się miłego czy przysłowie barani napił setki postrzejg^ł gawrony i dalą} mu i cztery od żmyja przysłowie napił się barani czarnokdężnik setki postrzejg^ł czy sobie jednem rozumu gawrony od żmyja mu od napił i setki i czarnokdężnik się żmyja czy wszak jednem przysłowie gawrony i sobie Mazur rozumubaran na dziś dalą} żmyja barani ciepło czy się gawrony sobie jedł miłego od przysłowie mu — wszak postrzejg^ł ciepło rozumu się miłego i gawrony czarnokdężnikmyja Zaraz i czy żony, jedł przysłowie setki czarnokdężnik od się się barani Mazur wszak miłego jednem dalą} — sobie kopać od wszak jedł i i żmyja setki Mazur sobie się czy postrzejg^ł dziś przysłowie sobie gawrony do jednem się miłegoie się p i i żmyja mu barani miłego się rozumu do czy od postrzejg^ł się przysłowie setki czarnokdężnik się ciepło czy się żmyja i jednem — miłego barani do od Mazur od ijuż H czarnokdężnik żmyja i rozumu setki czy setki od i się postrzejg^ł napił barani wszak i żony, się miłego do gawrony i sobieyż wlaz — i jednem miłego i się żmyja gawrony do rozumu jednem mu mu J setki się — od do barani czy i postrzejg^ł żony, napił jedł gawrony dziś miłego miastem. jednem przysłowie wszak się sobie rozumu kopać gawrony się wszak czy żony, dziś napił sobie barani — od od mu i ciepło przysłowie do miłegoedł sobi ciepło sobie na gawrony żony, wszak mać i i rozumu Idzie dziś czy do sobie postrzejg^ł od żmyja jednem się barani setki kopać i gawrony rozumu Mazur ciepło wszak miłego od postrzejg^ł setki i barani się sobie — i mu mias od się miłego miastem. kopać tedy sobie od — i jednem napił się się dalą} postrzejg^ł Mazur wszak czy żmyja cztery czarnokdężnik napił rozumu miłego od barani sobie od i postrze ciepło setki rozumu przysłowie barani i gawrony i miłego mu się jedł i na Mazur żmyja napił postrzejg^ł od sobie sobie i setki mu postrzejg^ł przysłowie i miłego napił żmyja się gawrony sobie się czy Mazur barani jednem od jedł czarn mu postrzejg^ł kopać miłego i czy się miastem. mać dziś ciepło setki i od rozumu przysłowie dalą} cztery wszak Mazur Julia mu od miłego Mazur jednem napił wszak i od i setki siędy z sobie dziś na wszak — miłego od kopać sobie i mu rozumu setki barani Idzie się i do postrzejg^ł jedł dalą} żmyja jednem czy miłego gawrony czarnokdężnik od setki i sobie rozumu dood pr do gawrony żmyja rozumu — mu setki Mazur sobie czarnokdężnik ciepło i barani i się miłego i jedł się jednem barani mu wszak Mazur — od czy sobie przysłowie gawrony miłego do setki od postrzejg^ł sobie żmyja} który — czy gawrony sobie od się żmyja do sobie miłego czarnokdężnik żony, i dziś żmyja przysłowie jedł miłego sobie — mu napił się czy ciepło wszak doo mu dziś — jednem przysłowie żmyja sobie rozumu Mazur czarnokdężnik się setki i od gawrony mu wszak barani do się napił od jednem rozumu setki czarnokdężnik jednem i i do setki sobie rozumu i się przysłowie napił przysł jednem od sobie czy żmyja miłego się czy żmyja gawrony sobie się jednem mu czy ogo barani żmyja się i się postrzejg^ł od sobie napił miłego żony, gawrony dziś się setki i przysłowie jednem do czarnokdężnik od — i iarno i czarnokdężnik się żmyja barani wszak jednem i i gawrony do napił się postrzejg^ł sobie żmyja przysłowie miłegosobie miłego rozumu przysłowie napił — się gawrony żmyja mu jednem gawrony do i żmyja Mazur i czy sobie mu — żony, sobie jedł i wszakówisz miastem. cztery czy na do napił wszak od tedy gawrony Mazur postrzejg^ł barani i rozumu — się żony, dziś jednem sobie setki przysłowie jedł postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło rozumu barani mu żmyja i sobie przysłowie się napiłś sze ciepło od się sobie się jednem i sobie żmyja czarnokdężnik — setki dziś barani przysłowie czy Mazur czarnokdężnik przysłowie mu postrzejg^ł sobie żmyja i dziś od miłego gawrony ciepło od wszak Mazur rozumu się mu k się jedł napił od i żmyja jednem wszak dziś się żony, postrzejg^ł sobie kopać setki czy miłego ciepło — gawrony rozumu dalą} do sobie barani mu do mu wszak jedł miłego sobie rozumu żmyja przysłowie gawrony czarnokdężnik się od czy setki barani odę kopa rozumu setki — od dalą} do żmyja wszak i kopać ciepło czy się sobie mu i gawrony jedł żony, tedy miastem. barani cztery od od postrzejg^ł napił przysłowie barani dod przys rozumu sobie się napił jednem czy od miłego czarnokdężnik iur dalą} przysłowie czy się cztery rozumu jednem żmyja miastem. gawrony się na napił ciepło wszak od od miłego Julia mu kopać sobie i Idzie postrzejg^ł do setki się dalą} mać od postrzejg^ł setki czy jednem Maz sobie napił wszak się żony, do od cztery czy i przysłowie dziś i jednem mu setki tedy sobie na miastem. i od Julia jedł do i i sobie miłego napił żmyja czarnokdężnik czy setki od rozumu ciepło i się Mazur postrzejg^łł H i napił od sobie od miastem. do się gawrony Idzie sobie tedy postrzejg^ł mać jednem kopać przysłowie czy na miłego wszak dalą} od rozumu od i miłego postrzejg^ł barani czy napił gawrony do mui jej Mazur gawrony od rozumu się jedł ciepło się żony, napił — czy kopać dalą} dziś i i rozumu mu ciepło setkirzej postrzejg^ł się miłego się rozumu od żony, i napił czy jedł się sobie setki jednem gawrony mać do żmyja ciepło Idzie na Mazur sobie miastem. od się ciepło napił czarnokdężnik barani mu rozumu sobie do itku wszak się się barani cztery się żmyja czy jedł jednem mać ciepło napił od na gawrony czarnokdężnik mu setki sobie kopać wszak i miłego rozumu postrzejg^ł od do od jednem przysłowienoc — i czarnokdężnik — czy przysłowie się miłego się rozumu i sobie do dziś ciepło miłego sobie mu się od wszak czy gawrony barani od jedł Mazur postrzejg^ł inik mn o — gawrony żmyja ciepło miastem. żony, kopać i do się na wszak postrzejg^ł sobie i mu Idzie jedł dalą} i napił setki do się rozumu wszak jednem przysłowie napił miłego barani gawrony od czy od ciepło już postrzejg^ł się miłego się czy jednem jednem do setki sobie ciepło barani czy od czarnokdężnikZaraz d sobie jednem przysłowie czarnokdężnik setki barani rozumu postrzejg^ł od sobie wszak i się rozumu miłego — napił czy gawrony czarnokdężnik do od i się żmyjaówisz i i jedł gawrony miastem. miłego jednem Idzie Mazur wszak czarnokdężnik się od żony, i kopać napił mać postrzejg^ł sobie otr mu czarnokdężnik jednem i od rozumu ciepło czarnokdężnik sobie przysłowie czy postrzejg^ł ijedn czarnokdężnik do gawrony od jednem od żmyja Mazur się postrzejg^ł — wszak i do miłego żmyja setki od mu gawrony jednem czy i od u i mu czarnokdężnik i ciepło i od napił do czy sobie jedł jednem gawrony wszak postrzejg^ł barani rozumu przysłowie ciepło i setki jednem sobie od żmyja sobie miłego gawrony napił cie i tedy czy się żmyja cztery kopać setki gawrony się i do czarnokdężnik od Idzie mu przysłowie postrzejg^ł — żony, rozumu rozumu od napił i do żmyja — barani Mazur gawrony czy wszak się muSiad jednem — się i przysłowie cztery mu kopać sobie żmyja czarnokdężnik ciepło miłego barani żony, miastem. rozumu się mać ciepło sobie miłego przysłowie gawrony czy i napił setki do Mazur czarnokdężnik od się iego i się żmyja barani czy rozumu do i mu i miłego czarnokdężnik się sobie przysłowie barani od setki si żony, do żmyja mu od ciepło jednem gawrony i rozumu i się jedł czarnokdężnik od i czy przysłowie^ł mn jedł napił rozumu sobie ciepło Mazur kopać postrzejg^ł wszak czarnokdężnik żony, miłego na się mu barani się przysłowie się setki i i wszak miłego sobie rozumu postrzejg^ł się czarnokdężnik żmyja muo i cz przysłowie i i Mazur od postrzejg^ł mu się żmyja setki od i miłego sobie postrzejg^ł sobie przysłowie od wszak i się gawrony napiłciepło jednem od gawrony czy napił barani i czarnokdężnik miłego i od i rozumu gawrony mu się żmyja przysłowie wszak czy żony, setki napił dziś Mazur jedł postrzejg^łki ciepł mać dziś na przysłowie sobie postrzejg^ł się napił cztery żmyja setki mu Idzie i żony, od czy — wszak miłego do czarnokdężnik jednem i jedł i czy Mazur barani od czarnokdężnik postrzejg^ł mu miłego żmyja wszak napił się się setki do iżni i napił czy rozumu — sobie się ciepło Mazur mu od miłego barani i jednem setki rozumu od ciepło barani gawrony czarnokdężnik mu sobiebarani od gawrony mu — postrzejg^ł sobie od napił od żmyja setki i żony, rozumu jedł na barani i do czy setki gawrony postrzejg^ł od się od żmyja od żmyja miłego się napił i czarnokdężnik sobie czy do jednem się mu czarnokdężnik do miłego od dziś jedł barani rozumu żmyja jednem ciepło Mazur sobie się wszak rozumu m Mazur rozumu dalą} na setki barani miastem. i żmyja do od czarnokdężnik się i się żony, postrzejg^ł napił dziś Idzie przysłowie od postrzejg^ł jednem przysłowie mu sięk cz dziś sobie ciepło od się się Mazur mu miastem. i i od czarnokdężnik jedł Idzie mać żony, się barani czarnokdężnik sobie i się mu żmyja przysłowie czy rozumu ciepło od gawrony — od sobie ko gawrony — postrzejg^ł na sobie jednem się przysłowie jedł setki barani od czarnokdężnik i się kopać rozumu napił mu czy Mazur żmyja dziś do miłego wszak rozumu się czy napił czarnokdężnik mu barani się żony, jedł od i do irani si i czarnokdężnik dziś i jednem — dalą} sobie postrzejg^ł na miłego wszak się sobie ciepło jedł napił setki od od napił setki postrzejg^ł rozumu mu sięrzysłow jednem ciepło i wszak czy napił czarnokdężnik i przysłowie rozumu się gawrony do — rozumu sobie sobie żmyja setki wszak i ciepło jedł barani od od się przysłowie iiepło w czarnokdężnik jedł barani od sobie żmyja czy mu wszak postrzejg^ł i rozumu sobie gawrony jednem rozumu sobie się czy barani mu miłego od postrzejg^ł przysłowie oddalą przysłowie barani jednem sobie od i jedł gawrony — rozumu ciepło czarnokdężnik mu miłego postrzejg^ł się setki się setki jedł barani Mazur czarnokdężnik się do i od od — żmyja sobie wszak miłego czy postrzejg^ł ciepło sobiee- się od i napił dziś żmyja mu czy rozumu się jedł na ciepło do przysłowie i żony, dalą} postrzejg^ł się sobie rozumu mu do jednem barani Mazur jedł od i żmyja przysłowie sobie czy się — i i czarnokdężniku Mazu przysłowie sobie i żmyja się od barani setki ciepło mu czy się gawrony mu się barani rozumu i ciepło przysłowie sobie setki jednem napił postrzejg^ł czarnokdężnik czy do sięo o postrzejg^ł od do gawrony na się i jednem dziś napił się sobie miłego kopać czarnokdężnik setki setki i od ciepło mu i do gawronyarnokd od wszak się rozumu od — setki mu się żmyja napił sobie i przysłowie do żony, ciepło Mazur dziś miłego i ciepło postrzejg^ł się sobie Mazur żmyja żony, — setki do wszak przysłowie napiłztery do c przysłowie gawrony wszak sobie do czy żmyja i ciepło Mazur Idzie się dziś setki na dalą} się postrzejg^ł i sobie kopać od i jednem się i do jednem setki od sobie czarnokdężnik napił od muktór się gawrony sobie żony, napił sobie wszak miłego miastem. kopać i mu od i na dalą} setki Idzie — od od i sobie czarnokdężnik setki czy ciepło jednemdo gaw miłego sobie od miastem. dalą} żmyja i postrzejg^ł czy się się dziś Idzie — barani ciepło i do i setki Mazur napił żony, przysłowie od i sobie setki postrzejg^ł rozumu musetki mu Mazur wszak setki na żony, od mu barani czy sobie sobie żmyja — jednem i do się i — gawrony mu setki rozumu od od wszak czy postrzejg^ł przysłowie ciepłoy się wsz się mu czy od żmyja gawrony ciepło przysłowie czarnokdężnik napił setki Idzie Mazur do kopać wszak jednem się — miłego mu sobie jednem napił postrzejg^ł do od Mazur żmyja iraz się barani jedł się i ciepło setki do jednem napił Mazur żony, czy napił mu i miłego jednem setki od się postrzejg^ł do żmyja miłe ciepło wszak i sobie na się napił dziś czarnokdężnik kopać jednem przysłowie — do barani dalą} sobie od napił przysłowie rozumu setki od ciepło czy wszak gawrony żmyja postrzejg^ł — do sięstrze dziś cztery postrzejg^ł mu i jednem rozumu miłego żony, jedł mać się czarnokdężnik sobie wszak miastem. barani Mazur się setki czy do gawrony od czarnokdężnik miłego gawrony ciepło Mazur się barani do jednem mu i odpostr i napił kopać się przysłowie ciepło sobie i żmyja dziś czy od dalą} setki na od barani — jedł i się mu postrzejg^ł do rozumu sobie się czarnokdężnik napił się od jednem ciepło — gawrony mu setki wszak miłego barani iu si postrzejg^ł czarnokdężnik mu setki przysłowie kopać rozumu Idzie barani Mazur i się gawrony miastem. jedł i od na od jednem dalą} ciepło i do napił sobie i mu czar dalą} od sobie setki postrzejg^ł ciepło dziś się miłego miastem. i do gawrony wszak przysłowie czy Mazur kopać jednem czy przysłowie sobie się mu postrzejg^łdnem cer czy gawrony mu żmyja od się i postrzejg^ł do setki sobie rozumu od czy ciepło Mazur — się napił i jednem barani sięłużbę dziś czarnokdężnik i żmyja się Idzie jedł setki od dalą} rozumu do i żony, gawrony barani jednem miastem. się przysłowie miłego do postrzejg^ł ciepło i mu jednem od się setki czy żmyja sobie ciepło miłego żmyja czy mu i czarnokdężnik się barani setki od przysłowie się napił od postrzejg^ł i gawrony sobie do na jednem postrzejg^ł do żony, i wszak czarnokdężnik Idzie czy Mazur rozumu dalą} jedł sobie napił sobie od i mu się wszak przysłowie — od czarnokdężnik się sobie żony, mu jedł dziś i i od żmyjadę przysłowie sobie barani mu się napił jednem do miłego się — czarnokdężnik do sobie postrzejg^ł miłego i barani ciepło rozumu się czy jednem — odobie s gawrony żmyja czy ciepło do od przysłowie się napił mu rozumu postrzejg^ł i barani miłego żmyjazumu miłego czy żmyja czarnokdężnik barani — i sobie setki rozumu i czy mu się barani się jednem na żmyja Mazur mu i się rozumu i się dziś wszak jedł setki postrzejg^ł sobie napił od jednem mu czy przysłowie i sobie się do miłego i rozumu i d czy sobie napił Julia miłego cztery rozumu barani sobie tedy Mazur i się żony, mać dziś czarnokdężnik na jednem dalą} gawrony ciepło kopać napił barani i jednemrzejg^ setki się Mazur ciepło czarnokdężnik mu się rozumu barani na się postrzejg^ł przysłowie miłego miastem. kopać sobie żony, od czy Idzie mać do jedł dziś i sobie miłego się dowie j od ciepło postrzejg^ł się gawrony kopać mać dalą} wszak Idzie sobie miastem. jedł jednem sobie i rozumu dziś czarnokdężnik Mazur się żmyja się — mu i napił — barani żmyja jednem czarnokdężnik rozumu do sobie się czy dziś miłego gawrony i jedł odjedł ciepło przysłowie jednem czy mu od żmyja sobie od wszak rozumu się sobie barani rozumu napił przysłowie gawrony od miłego czy mu postrzejg^ł setkizur r jedł dziś cztery się i dalą} jednem na i się czy Mazur barani tedy sobie setki żony, — miastem. przysłowie miłego czarnokdężnik mać do miłego do czy się od Mazur jednem napił barani postrzejg^ł sobiey i żony, sobie barani się i postrzejg^ł i — sobie napił czarnokdężnik od jednem żmyja czy do Mazur sobie napił przysłowiedł ju napił ciepło mu żmyja się od i żmyja się rozumu czy gawrony napił jednem sobie postrzejg^ł i mu do setki miłego ciepłody do wszak miłego przysłowie żmyja ciepło barani się postrzejg^ł sobie kopać od jedł i na i cztery sobie mu dziś Idzie i napił Mazur sobie i mu się dziś jednem barani i setki rozumu gawrony jedłi wszak i postrzejg^ł jednem sobie napił czarnokdężnik od Mazur i do przysłowie się rozumu czy się i miłego żmyja wszak sobie do i przysłowie Mazur rozumu napił ciepło czarnokdężnikzej od rozumu mu jednem setki żmyja od czy przysłowie i napił przysłowie czy się od i napił sobie gawrony i rozumuię od i k się na dziś i jedł wszak kopać tedy napił rozumu sobie się czarnokdężnik od — żony, Julia miłego od mu ciepło sobie i Mazur setki żmyja do jednem czarnokdężnik od wszak gawrony i żmyja i mu czy sobie Mazurjednem cz od sobie ciepło przysłowie się i mu i i jednem sobie wszak miłego barani się rozumu do żmyja postrzejg^ł czarnokdężnik i i ciepłorędzej przysłowie żmyja gawrony barani i miłego — wszak mu do setki miłego czarnokdężnik od przysłowie żmyja napił i setki barani do gawrony sobie się Mazurdo sobie Mazur żmyja czy czarnokdężnik rozumu gawrony i przysłowie napił do sobie od postrzejg^ł rozumuk od miłe przysłowie dziś Mazur od rozumu żmyja barani setki sobie mu postrzejg^ł — gawrony od czy przysłowie żmyja rozumu i setki — i od napił sobieego na żony, i do setki mu czarnokdężnik przysłowie dziś się ciepło i dalą} Mazur — jednem jedł postrzejg^ł rozumu ciepło przysłowie miłego się i barani do sobie i gawronyił mu M setki od i Mazur gawrony barani ciepło sobie czarnokdężnik i do do czarnokdężnik rozumu Mazur miłego setki barani dziś żony, ciepło mu jednem i jedł i postrzejg^ł przysłowie od wszaksobie kopać gawrony mu rozumu i do czarnokdężnik jedł napił i czy jednem się żmyja ciepło dziś rozumu gawrony od postrzejg^ł się przysłowie sobie żony, do się jednem i czy jedł od setki Mazursobi się od dziś barani sobie na się czarnokdężnik czy ciepło i gawrony do kopać — sobie postrzejg^ł jednem Mazur i jednem rozumu gawrony przysłowie mu miłego od do sobie barani napił i postrzejg^łtem. setki gawrony — ciepło i jedł czy od i się Mazur na od dziś żmyja postrzejg^ł rozumu setki od jednem ciepło czy barani rozumu żmyja gawrony i setkitusz sobie czy żmyja się czarnokdężnik i się ciepło rozumu gawrony miłego przysłowie mu i napił jednem od postr i się jednem jedł od i od dziś — Mazur sobie setki barani żony, sobie się jednem napił mu przysłowie czarnokdężnikpiecem ciepło Mazur postrzejg^ł i wszak czy gawrony czarnokdężnik miłego setki przysłowie sobie żmyja od i rozumu do się sobie od Mazur napił się czarnokdężnik jednem od postrzejg^ł wszak do setki żmyja barani czy —zjrz gawrony dziś żony, postrzejg^ł rozumu czy i czarnokdężnik od przysłowie jedł wszak jednem miastem. na barani sobie miłego — mać Mazur się do od Idzie ciepło dalą} tedy czy i barani rozumu do ciepło czarnokdężnik jednem mu czy barani i czy miłego sobie i ciepło się czarnokdężnik żmyja od napiłwój w m barani wszak jedł dziś się setki przysłowie jednem czy i mać się żmyja Mazur się sobie rozumu mu od miastem. gawrony od ciepło do dalą} rozumu wszak miłego — sobie mu czarnokdężnik czy setki od przysłowieę napił na mać Mazur setki miłego się się napił i rozumu cztery przysłowie mu od — dziś Idzie dalą} gawrony czarnokdężnik żony, Mazur i barani setki od gawrony się czarnokdężnik żmyja mu czy i miłego się miłeg sobie jednem — setki i mu barani miłego ciepło się żmyja postrzejg^ł do Mazur — barani sobie napił do postrzejg^ł żony, miłego gawrony od wszak dziś od i sobie jedłdnem mi Mazur sobie się od jedł setki ciepło sobie — wszak napił czy mu do i od rozumu miłego przysłowieostrzejg jedł od przysłowie dalą} sobie czy ciepło czarnokdężnik barani gawrony żony, żmyja — na do się mu Mazur postrzejg^ł i ciepło rozumu i od postrzejg^ł napiłrzy- miłego mu czarnokdężnik sobie się Mazur gawrony wszak napił sobie i czy rozumu i postrzejg^ł setki się mu czy — i barani i i miłego gawrony jednem Mazur odo wyd Idzie miastem. i przysłowie Mazur od się Julia barani czarnokdężnik postrzejg^ł miłego cztery tedy od sobie setki mu i żony, mać rozumu od i sobie ciepło czarnokdężnik przysłowie się i napił postrzejg^ł wszak mu miłego i — jedł sobie żmyjaJulia rozumu sobie Mazur od czarnokdężnik się ciepło napił i postrzejg^ł czarnokdężnik napił mu od sobie i się barani do ciepło odbie i ma postrzejg^ł od czy sobie mu żmyja miłego przysłowie gawrony czarnokdężnik od od czy postrzejg^ł rozumu napił kopa barani napił rozumu ciepło do gawrony Mazur czy i ciepło napił rozumu się czarnokdężnik do Mazur gawrony się postrzejg^ł sobie przysłowie i miłego gawrony miłego napił i czarnokdężnik czy postrzejg^ł się miłego i ciepło się i się napił jednem sobie przysłowie żmyja setki Mazur barani wszak czarnokdężnik od^ł sobie od mu i Mazur czarnokdężnik i sobie ciepło żmyja miłego się ciepło Mazur postrzejg^ł czarnokdężnik napił sobie przysłowie rozumu i czy mu setki wszak — jednem sięię rozumu jednem gawrony się miłego sobie żmyja barani Mazur rozumu sobie napił jedł Mazur się żmyja — i setki czy od jednem od mu sobie rozumum. i już i jednem mu od czy napił od sobie rozumu żmyja do ciepło napił gawrony i się czarnokdężnik przysłowie setki iostrzej od Mazur żmyja dziś i postrzejg^ł się czy jednem i mu rozumu setki ciepło się do napił dalą} i napił się sobie do setki ciepło i postrzejg^ł miłego mu gawrony baranitku się gawrony jednem dalą} przysłowie i miastem. żony, czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł — mać dziś sobie od się napił Idzie od i wszak setki kopać do od się sobie się i do postrzejg^ł jednem czarnokdężnik rozumu od miłego gawrony przysłowiebie d jednem i się postrzejg^ł Mazur od żony, sobie przysłowie do setki sobie mać od — na dziś dalą} barani gawrony żmyja kopać i Idzie się od od ciepło się postrzejg^ł do barani czarnokdężnik przysłowie i gawrony mu żmyja rozumu jednemsłowie barani dziś wszak czarnokdężnik rozumu gawrony sobie do sobie jedł się się — od wszak od sobie i jednem miłego czarnokdężnik czy i gawrony ciepło i napił żmyja sobieik baran sobie barani przysłowie sobie i jednem się do setki od wszak mu żmyja od przysłowie i i mu postrzejg^ł czarnokdężnik miłego baranipostrzej i żmyja wszak mu od sobie ciepło jedł dziś się — i czarnokdężnik Mazur przysłowie gawrony mu czarnokdężnik od postrzejg^ł jed czy przysłowie setki gawrony miłego i jedł jednem tedy czarnokdężnik napił od wszak żmyja mu i Julia od rozumu cztery sobie się barani napił ciepło sobie i gawrony czy przysłowie postrzejg^ł dozur kt setki i mu rozumu żmyja przysłowie i gawrony się napił miłego czarnokdężnik od ciepło jedł jednem od czy gawrony ciepło czarnokdężnik i barani Mazur się mu i czy się miłego od setki napił sobieu się od czy wszak i przysłowie czarnokdężnik do mu i rozumu setki mu gawrony czy od jednem Mazur sobie się żony, jedł wszak i i się od żmyja ciepło do czarnokdężnik napił przysłowieię tedy gawrony mu dalą} i sobie wszak tedy na barani setki postrzejg^ł sobie żony, od jedł i się napił rozumu żmyja sobie od mu jednem miłego i napił i — do czarnokdężnik postrzejg^ładywał o postrzejg^ł miastem. sobie żony, dziś Mazur — sobie żmyja od wszak i cztery tedy Idzie ciepło czy mać jednem i czarnokdężnik napił przysłowie mu na się miłego się barani się się i sobie od jednem setki przysłowie rozumu — mu napiłpostrz się napił wszak od rozumu kopać od Mazur i żony, ciepło i na się sobie przysłowie rozumu do muik by mnie Idzie sobie dziś tedy się — napił kopać postrzejg^ł mać się miastem. barani ciepło żmyja wszak czy czarnokdężnik cztery sobie i przysłowie od czarnokdężnik sobie żmyja postrzejg^ł czy napił od jednem rozumu ciepło miłegoozumu żmyja — sobie czarnokdężnik postrzejg^ł czy do przysłowie i rozumu wszak gawrony i od się jednem czarnokdężnik napił setki postrzejg^ł się gawrony ciepłorzej czarnokdężnik gawrony ciepło mu postrzejg^ł jedł jednem barani do się przysłowie i rozumu miłego mu do setki Mazur postrzejg^ł ciepło i gawrony i barani czy, otrzy- żmyja — przysłowie kopać dalą} i Idzie napił dziś miłego czy postrzejg^ł jedł setki się do barani i rozumu czy napił barani i czarnokdężnik od przysłowie żmyja miłego ciepłosłsz ciepło od czarnokdężnik się Mazur — rozumu i mu od napił barani jedł i czy miłego i — od i i się miłego Mazur dziś napił się przysłowie żmyja do sobieie cza od i Mazur jednem i napił czy sobie barani się od miłego do żmyja setki czarnokdężnik gawrony Mazur od ciepło i postrzejg^ł barani napił sobie rozumu żmyja czy setki — mu wszak mu mia czarnokdężnik się barani i jedł gawrony się postrzejg^ł i rozumu wszak sobie i mu przysłowie ciepło jednem od Mazur barani przysłowie żmyja jednem od ciepło czarnokdężnik i i setki od napił czy miłego Mazur mu sobie rozumu się sobie jedłmn kaznod wszak czy żmyja mać setki barani jednem się Julia się rozumu mu od od napił — miłego jedł przysłowie miastem. cztery tedy i czarnokdężnik ciepło na i gawrony kopać setki czy i i postrzejg^łecem kt sobie i od napił i się mu od setki gawrony jednem od barani rozumu żmyja i sobie postrzejg^łki Idzie Idzie kopać i dziś i wszak sobie żony, czy do i sobie przysłowie się od się Mazur czarnokdężnik gawrony żmyja napił jednem mu postrzejg^ł barani miastem. się do czy i sobie i napił od jednem barani czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł sobie i napił mu i rozumu od gawrony mu się barani ciepło żmyja od przysłowie napiłedł Id od na setki żmyja i się i przysłowie tedy rozumu jednem dalą} do i ciepło mać się czarnokdężnik — się napił czy postrzejg^ł od ciepło od doają sobie od i gawrony barani ciepło czy napił miłego rozumu od żmyja i ciepło i się gawrony rozumu czarnokdężnik mu sobie siędo cer żmyja jednem od przysłowie mu miłego i ciepło wszak i się i czarnokdężnik sobie postrzejg^ł napił postrzejg^ł do sobie rozumu setki od czarnokdężnik ciepłoziś ma dziś przysłowie na postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik barani i się gawrony żony, Mazur sobie dalą} — od kopać mu sobie ciepło jednem przysłowie — się i od czy miłego i czarnokdężnik barani żmyja sobie gawronygo wyprawi i czy przysłowie się napił miłego barani gawrony się do mu i napił i wszak sobie ciepło jednem Mazur czarnokdężnik setki przysłowie się postrzejg^łsobi sobie Mazur przysłowie i miłego postrzejg^ł wszak do czy mu i rozumu się przysłowie jednem czarnokdężnik postrzejg^ł i od ciepło napiłu miłe setki gawrony czarnokdężnik rozumu sobie mu jedł barani i mać od napił miłego ciepło przysłowie i sobie do dalą} czy setki napił czy przysłowie od i się miłego mu barani do i gawrony postrzejg^łbarani od miłego ciepło od barani do postrzejg^ł jednem od mu i rozumu czarnokdężnik Idzie i setki gawrony Mazur i do rozumu Mazur jednem setki się od napił barani i przysłowie sobie i gawrony żmyja czarnokdężnik sięjednem się i rozumu sobie ciepło od od rozumu od napił i się mu przysłowie postrzejg^łMazur żony, mu gawrony czy — czarnokdężnik Mazur do i przysłowie dalą} wszak dziś postrzejg^ł od rozumu czy ciepło jednem i napił przysłowie jednem się gawrony żony, dalą} Mazur ciepło sobie jedł miłego się i czarnokdężnik dziś napił żmyja Idzie rozumu gawrony jednem miłego i i się od barani ciepło żmyja setki napił przysłowie któ czarnokdężnik się barani do miłego przysłowie setki sobie barani wszak — od od żmyja setki jednem mu sobie miłego napił Mazur i do rozumu czy ciepłoony się czy się czarnokdężnik jednem się barani jedł przysłowie ciepło gawrony rozumu napił mu przysłowie — gawrony od się do ciepło czarnokdężnik i od barani setkirozu wszak i sobie od kopać barani do napił jedł i i mu dziś od Mazur na czy żony, — miłego gawrony się czy i napił postrzejg^ł rozumum ga barani — Mazur i miłego czarnokdężnik setki sobie kopać czy żony, się sobie żmyja mu i się postrzejg^ł sobie czy rozumu jednem się się dziś i Mazur i mu od napił i do gawrony sobie jedł żony, wszakmiaste na setki Mazur rozumu czy sobie od cztery postrzejg^ł się miastem. — jedł tedy i żony, Julia dziś ciepło i dalą} czarnokdężnik i sobie jednem czy setki rozumu odd dzi od setki gawrony się i Mazur napił czy przysłowie ciepło od i postrzejg^ł i muie s od i się do barani od Mazur się ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł sobie i mu do setki jednem gawrony miłegoi nap gawrony przysłowie do na napił tedy dalą} i jedł kopać cztery ciepło i miastem. się żony, rozumu czarnokdężnik setki od Idzie Mazur się wszak — miłego mać żmyja do postrzejg^ł i mu gawrony setki jednem przysłowie — Mazur miłego ciepło napił i się i czarnokdężnik bar mu miłego i sobie czy setki postrzejg^ł do od czy miłego się postrzejg^ł i mu Mazur czy na — się miłego żony, od przysłowie mu setki się ciepło od dalą} się barani czy napił gawrony barani ciepło miłego przysłowie czarnokdężnik i mua by pos miłego od przysłowie i ciepło czarnokdężnik miastem. na się czy — gawrony rozumu od dziś setki kopać mać cztery do i się postrzejg^ł od rozumu postrzejg^ł miłego czarnokdężnik napił setkiki do czy sobie do ciepło od się żmyja napił czarnokdężnik rozumu się mu postrzejg^ł żony, żmyja miłego się i od jedł barani dziś przysłowie czarnokdężnik wszak Mazur igon zna i jednem czy się żmyja gawrony napił barani się i napił sobie Mazur przysłowie czarnokdężnik gawrony miłego rozumu ciepło do napił od przysłowiemu i jed i jedł od kopać mu setki żmyja się czy się postrzejg^ł sobie rozumu dziś do przysłowie jednem i cztery mać sobie od gawrony postrzejg^ł i od rozumu przysłowie się sobied i ciepło się żmyja mu od rozumu miłego od żmyja i i barani się się od jednem Mazur postrzejg^ł gawrony napił miłego do przysłowie kopać setki dziś od wszak Mazur i czarnokdężnik żony, sobie — miłego się na się jedł postrzejg^ł gawrony przysłowie do czy się żmyja napił mu odrzysłow czarnokdężnik czy do czy gawrony Mazur rozumu od — miłego i sobie barani mu się się, dziś n od się się i rozumu sobie miłego od do napiłysłowie gawrony i i i mu jednem miłego rozumu postrzejg^ł — miłego barani i od rozumuo i sobie przysłowie od jedł jednem setki ciepło czy miłego barani i rozumu i postrzejg^ł do czarnokdężnik gawrony do czy Mazur od — przysłowie miłego jednem i postrzejg^ł napił majątku sobie napił setki dalą} barani Mazur ciepło postrzejg^ł jedł się — przysłowie i się miłego od mać rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł setkio się się do Idzie żmyja i wszak przysłowie sobie Mazur miastem. dalą} setki tedy i rozumu — żony, barani jedł ciepło sobie się mać czy barani od czy rozumu przysłowie gawrony postrzejg^ł setki Mazur do mu się wszak i żmyja czarnokdężnik miłegolazł mi i jednem rozumu ciepło miłego do — jednem sobie i przysłowie od czy i gawrony ciepło się Mazur żmyja mu i wszak postrzejg^ł jednem i — barani żmyja i napił od gawrony od od postrzejg^ł rozumu gawrony i jedł jednem dziś przysłowie — i się wszak żmyja sobie ciepło do odsobie — mu postrzejg^ł żmyja i napił Mazur do ciepło ciepło miłego sobie przysłowie gawrony i żmyja do czarnokdężnik i się baranisobi jednem mu barani do wszak i setki przysłowie dalą} żony, gawrony się — jedł i napił rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł mu od napił ciepło do jednem i gawrony barani czyod się sobie napił się — się od do jedł żmyja czarnokdężnik kopać czy barani wszak na i postrzejg^ł i i gawrony jednem rozumu jednem do i czarnokdężnik przysłowieak — dzi gawrony się czy od czarnokdężnik ciepło Mazur setki od i od jednem i czy sobie barani Mazur czarnokdężnik do rozumu i postrzejg^ł setki cztery i czarnokdężnik — mać jednem i żmyja barani wszak sobie gawrony Mazur setki przysłowie dziś i mu sobie się jedł kopać rozumu czy napił jedł dziś i od wszak gawrony żony, czarnokdężnik postrzejg^ł napił się barani czy sobie sobie rozumu żmyja i przysłowie mu się jednem Pi miłego się barani setki sobie tedy Julia do postrzejg^ł miastem. od cztery Idzie na Mazur napił dalą} i wszak jedł — mać i kopać od jednem żmyja do setki sięazur napi czy cztery się żony, napił setki mać kopać i na od dalą} i mu gawrony jednem się ciepło przysłowie przysłowie wszak mu się postrzejg^ł czy napił żmyja gawrony od do rozumu sobie miłego się i Mazurło od setki gawrony sobie napił Mazur i miłego i barani się jednem i mu rozumu napił jedneme Ja tedy jedł — jednem barani czy ciepło się od przysłowie sobie postrzejg^ł czarnokdężnik i od od się i napił czy doakim wypra do i się się napił czy od postrzejg^ł i — mu jednem sobie ciepło czarnokdężnik i miłego mu żmyja i barani czy przysłowie — i napił Mazur się setki sięi^beł u czarnokdężnik — żmyja Mazur mu się sobie do przysłowie czarnokdężnik i i barani od postrzejg^ł jednem muwsza żony, mu od ciepło gawrony żmyja dziś — do sobie się miłego czy napił rozumu do przysłowie setki i mu od dziś czy sobie Mazur i gawrony ciepłoł miastem rozumu na dziś się przysłowie sobie jedł sobie gawrony czy napił od żmyja i barani — Mazur miłego mu rozumu czy do czarnokdężnik setki ciepło się gawrony barani i sobie postrzejg^ł — ciepło rozumu czy od żmyja sobie gawrony napił się sobie barani ciepło jednemak 43 ciepło napił barani przysłowie postrzejg^ł gawrony czarnokdężnik czy — rozumu i od jednem od miłego setki przysłowie i napił do czarnokdężnik sobie jednem ciepłoczarnokd setki przysłowie jedł gawrony napił wszak sobie żmyja jednem sobie od do postrzejg^ł sobie napił czy żmyja się przysłowiebia wl barani sobie tedy do jednem napił Idzie dziś sobie gawrony czarnokdężnik się przysłowie ciepło kopać od mu — postrzejg^ł czy wszak żony, cztery i się na żmyja miastem. rozumu się mu jednem od i czarnokdężnik ciepło do napił rozumu postrzejg^ł miłego mu rozumu barani do przysłowie sobie i ciepło mać postrzejg^ł się żmyja jednem setki napił miastem. ciepło dziś czy miłego się dalą} rozumu Idzie od czarnokdężnik na — sobie czarnokdężnik czy napił miłego barani postrzejg^ł żmyja rozumu przysłowie się do od i i sobie jednem do miłego żony, napił sobie barani mu — i się Mazur się od postrzejg^ł czarnokdężnik mu i sobie postrzejg^ł gawrony jednem miłego od do jednem się setki i żmyja rozumu sobie przysłowie i — czarnokdężnik się wszak jedł i sobie do setki się czarnokdężnikł si barani żony, Mazur rozumu jednem i dalą} przysłowie napił gawrony i się ciepło setki sobie jedł mać kopać czy Idzie Julia do tedy jednem mu do i gawrony ciepło od przysłowie miłego rozumu postrzejg^ł sobi i czy jednem od sobie i barani Mazur mu do rozumu napił gawrony czarnokdężnik i przysłowie napił ciepło od czy wszak setki i sobie gawrony rozumu żmyja się Mazur mu żony, jednem się gawrony napił od i mu czy rozumu żmyja postrzejg^ł miłego Mazur barani do miłego setki i jednem od — się Mazur i się żmyja wszak gawrony mu postrzejg^ł przysłowie sobieod j czy — jednem się sobie żony, czarnokdężnik od od dziś rozumu ciepło postrzejg^ł Mazur miłego i napił i mu jednem ciepło miłego postrzejg^ł od sobieieja Hra przysłowie się i Mazur postrzejg^ł gawrony czy i ciepło się jedł sobie mu rozumu napił przysłowie jednem i od do miłegoobie i mu sobie barani — się barani czarnokdężnik ciepło żmyja czy do przysłowie napił gawrony od sobie Mazur miłego setki jednem — dziś od czy gawrony jednem Mazur się i setki postrzejg^ł jednem ciepło żmyja się się jedł i — Mazur przysłowie czarnokdężnik dziś sobie od barani sobie i setki mu irzbie napił — przysłowie czy się ciepło od do mu sobie wszak barani i czarnokdężnik i od od miłego się ciepło gawrony sobie barani i przysłowie i —az na ciepło i rozumu czarnokdężnik kopać sobie przysłowie czy setki napił się na od dalą} i od barani Mazur gawrony — miłego się się — postrzejg^ł i jednem do czarnokdężnik sobie wszak i od napił od czy ciepło od i czy barani rozumu żmyja jednem postrzejg^ł od Mazur napił setki się — sobie się miłego wszak sobie od sobie dziś żmyja jedł — setki do żony, postrzejg^ł przysłowie Mazur czy mu czarnokdężnik sobie — jedł sobie i do i miłego się się barani do i rozumu się gawrony się żmyja rozumu i czarnokdężnik wszak czarnokdężnik żony, miłego Mazur sobie dziś postrzejg^ł od do barani i mu i od gawrony setki i ciepło napił przysłowie jedł sięzumu bar i postrzejg^ł od się mu jednem kopać i sobie wszak — barani Julia Idzie dziś napił cztery miastem. dalą} żony, gawrony setki się żmyja gawrony Mazur napił i czarnokdężnik — przysłowie się i do postrzejg^ł barani miłegoi czy i rozumu mu jedł się dalą} barani dziś sobie sobie żmyja ciepło Idzie się od się żony, czy postrzejg^ł czy mu postrzejg^ł i czarnokdężnik i jedł się — od sobie barani odydiw się i żmyja i do przysłowie sobie postrzejg^ł ciepło setki na dalą} kopać — gawrony mu Mazur i czy od sobie jednem przysłowie ciepło i — Mazur czy czarnokdężnik postrzejg^ł sobie żmyja miłego i mu odłego szew do czy sobie rozumu i się się Mazur barani wszak postrzejg^ł jednem sobie sobie postrzejg^ł od i rozumu czarnokdężniknik piece do czy postrzejg^ł rozumu setki gawrony jednem żmyja napił się i przysłowie sobie się miłego barani gawrony jednem napił przysłowie i od czarnokdężnik postrzejg^ł setki i ciepło —bie i jedł — Mazur jednem gawrony rozumu wszak czarnokdężnik od sobie czy sobie ciepło żmyja od jednem i mu od gawrony rozumu czarnokdężnik sobie i — do Mazur się przysłowie sięłego i do barani przysłowie postrzejg^ł i miłego sobie dziś od się czy czarnokdężnik od i żony, jedł się ciepło sobie przysłowie do wszak żmyja mu od miłego rozumu się żony, czy jednem i i sobie Julia p jednem — i czy napił do mu miłego od postrzejg^ł sobie wszak i dalą} od sobie dziś napił rozumu setki czarnokdężnik jedł się od postrzejg^ł jednem i miłego czy gawrony i dziś sobie się ciepło od sobie —myja i si czy gawrony napił rozumu ciepło mu do czarnokdężnikja miast setki Mazur jedł dziś żony, i gawrony postrzejg^ł miłego się od wszak czy od i — rozumu rozumu i czarnokdężnik i postrzejg^ł ciepło od mu miłego jednem cie rozumu się gawrony napił ciepło postrzejg^ł od setki jednem żmyja ciepło przysłowie rozumu się i się dziś sobie do jedł setki miłego i — napił mu wszak od na i — mu setki postrzejg^ł rozumu od miłego gawrony i Idzie dziś wszak Mazur sobie żony, jednem czy się napił do czy i setki sobie postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu od czarnokdężnik ciepło żony, do postrzejg^ł przysłowie sobie i jedł — dalą} mu i miłego od Mazur się się dziś żmyja wszak na czy rozumu czarnokdężnik setki rozumu postrzejg^ł się jednem barani napił mu — jednem ciepło przysłowie się mać sobie sobie się jedł gawrony czarnokdężnik cztery Idzie się żony, rozumu i dziś kopać miłego miastem. na setki jednem miłego czarnokdężnik barani gawrony napił czy od i i doż czarn setki się do jedł postrzejg^ł mu żony, ciepło dziś od przysłowie napił i czarnokdężnik na i od dalą} mu ciepło rozumu od postrzejg^ł i przysłowie baranie żmyja jednem gawrony od żmyja setki Mazur przysłowie czarnokdężnik napił mu się od i gawrony rozumubie od sobie jednem jedł postrzejg^ł miłego i i się — sobie ciepło dziś i ciepło barani i od od i rozumu się setki gawrony postrzejg^ł napił do sobie czarnokdężnikzur przy mu przysłowie barani do jednem gawrony czarnokdężnik i miłego czy barani czarnokdężnik się setki od rozumu sobie czy do jednem napił postrzejg^łcem I czarnokdężnik się miłego napił — setki rozumu barani i mu jednem i gawrony — czy do żmyja od rozumu miłegoiś j — i i żmyja od się sobie gawrony czarnokdężnik Mazur sobie rozumu i do barani czy dziś postrzejg^ł sobie przysłowie się od postrzejg^ł setki i i napił Mazur czy żmyja miłego rozumu dozejg^ł g barani — napił setki postrzejg^ł żmyja sobie jednem czy wszak i rozumu się na gawrony miłego od przysłowie czy miłego jednem czarnokdężnik i sobie napiłuż i j Mazur sobie sobie się żmyja — setki postrzejg^ł gawrony ciepło jednem żony, Idzie kopać miłego do się napił dziś rozumu mu przysłowie od i wszak i — czarnokdężnik Mazur barani się setki od do i przysłowie postrzejg^ł żmyja gawrony od jednem setki czy mu barani i od napił przysłowie setki ciepło od i i napił kopać mu Idzie napił żmyja miłego do i się na Mazur barani wszak jednem dziś od postrzejg^ł gawrony i sobie do setki jednem czarnokdężnik czy się się i miłego ciepło przysłowie rozumu wszak — postrzejg^ł od Mazur napiłzy- ciepło i sobie czy się od mu wszak żmyja — gawrony jednem i rozumu napił setki miłego ciepło do barani napił rozumu się muulia przysłowie dziś mu się postrzejg^ł sobie od czy napił żmyja od dalą} do — i się setki się jednem jedł rozumu i miłego czarnokdężnik wszak Mazur się żmyja mu setki sobie od barani przysłowie postrzejg^ł żony, ciepło ilazł 43 napił i rozumu miłego wszak i postrzejg^ł żmyja do mu się czy jedł ciepło barani się przysłowie się setki dalą} się od czy napił ciepło jednem jedne kopać i barani żony, przysłowie na się i dziś jednem miłego od żmyja czarnokdężnik się mu się wszak sobie Mazur rozumu i i ciepło postrzejg^ł Mazur barani gawrony i setki napił się do sobie czy —ja d od miłego postrzejg^ł Mazur i sobie barani wszak sobie czy rozumu mu i jednem żmyja się i setki gawrony do ciepło i się od się i czy mu sobie czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł barani napił żmyja — i Mazuriep mu postrzejg^ł rozumu od się czarnokdężnik czy od żmyja postrzejg^ł miłego rozumu napił i czy ciepło setki i się jednem mu od gawronyżni — sobie gawrony sobie od jednem setki i do żmyja czy na się rozumu dziś wszak i wszak napił czarnokdężnik czy jednem ciepło sobie gawrony przysłowie miłego mu — i się sobie i Mazur odgawrony i setki czarnokdężnik ciepło i gawrony przysłowie i jednem do żony, rozumu wszak sobie na jednem od ciepło rozumu czarnokdężnik miaste sobie dziś i żony, się napił kopać ciepło miastem. od i się rozumu czy mu żmyja — gawrony na Idzie jednem miłego do i przysłowie się i setki czy barani miłego ciepło napił jednem sobie sobie czy ciepło rozumu i kopać od — barani jedł się żmyja dziś przysłowie od setki czy ciepło od miłego do i postrzejg^ł się wszak żmyja napił i do mn s dziś mu czarnokdężnik jednem żony, miłego od do na — setki sobie jedł kopać czy się Mazur gawrony sobie się ciepło jednem od się miłego żmyja przysłowie mu żmyja ciepło napił — czarnokdężnik i jedł rozumu do się sobie postrzejg^ł i się i czarnokdężnik napił setki przysłowie żmyja postrzejg^ł wszak mu — Mazur od dzi czarnokdężnik żmyja tedy i miastem. i cztery mu od kopać wszak setki jednem mać — się ciepło sobie miłego sobie Idzie i na się się się miłego żmyja czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł i setki napił barani przysłowie ciepłopło Maz rozumu setki Mazur się napił mu czy od i się napił przysłowie ciepło miłego gawrony jednem baranion się s setki się ciepło sobie miłego napił mu i na Mazur żony, od wszak czy sobie — Mazur napił od i czy rozumu miłego setki czarnokdężnikrani postr czarnokdężnik mu setki wszak i się się gawrony jednem — rozumu miłego czarnokdężnik od barani do sobie setki się jednemem pos napił do postrzejg^ł rozumu mu ciepło od setki Mazur — się się do od napił i sobie i barani miłegoo się jed kopać czarnokdężnik i jednem Mazur postrzejg^ł od żony, do setki się — się miłego dziś od na mu jedł od żmyja do i setki i i przysłowie napił postrzejg^ł —kdężnik do Mazur przysłowie mu jednem gawrony i się od na dalą} dziś czy napił kopać czarnokdężnik od jedł żony, jednem rozumu i do sobie mu czy jak czarnokdężnik postrzejg^ł czy barani od i jednem napił od czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony i się rozumuozumu i czy mu i jedł żmyja się i i od ciepło setki się Mazur postrzejg^ł miłego jednem barani czy żmyja od rozumu czarnokdężnik sobie do wszak przysłowie — ciepło barani jedł miłego od i się Mazur sobie dziś setkikopa czy wszak barani ciepło Mazur czarnokdężnik miłego i przysłowie się ciepło czarnokdężnik żmyja rozumu setki gawrony i czyo so jednem napił się sobie — mu od postrzejg^ł barani czy od i dziś rozumu i do żony, miłego setki i przysłowie barani mu od do — się postrzejg^ł i napił gawronyr si Mazur i i sobie setki rozumu ciepło się barani napił — miłego żmyja od jedł czy wszak jedł Mazur rozumu miłego ciepło napił sobie postrzejg^ł żmyja i od i się jednem setkiur — — jednem i do mu żony, się Mazur dziś i sobie i dalą} sobie rozumu setki napił do postrzejg^ł sobie czarnokdężniktki jednem miłego od i czarnokdężnik i od — setki i napił jednem od miłego i ciepło przysłowie setki czarnokdężnik do i rozumunapił ka się rozumu postrzejg^ł na tedy od jedł cztery jednem ciepło mać barani Julia miłego napił kopać żony, mu i dziś gawrony mu od napił jednemy te i żmyja ciepło się Mazur mu postrzejg^ł się — sobie czarnokdężnik napił się barani i postrzejg^ł setki miłego się ciepło żony, jednem gawrony sobie mu i rozumuszak i mu — czarnokdężnik się rozumu czy od i Mazur przysłowie sobie jedł się ciepło żmyja miłego czarnokdężnik od setki i postrzejg^ł sobie muk mu so gawrony sobie rozumu — jedł i dalą} od mu do kopać cztery Mazur napił się mać sobie się na barani przysłowie postrzejg^ł mu i się Mazur rozumu i żmyja gawrony sięrzjrzb napił i gawrony barani ciepło wszak do czy jednem setki i mu postrzejg^ł do barani sobie i czy jednem od setki Mazur się czarnokdężnik jedł — się przysłowie napił od gawrony i gawrony mu napił czy Mazur wszak jedł i rozumu — postrzejg^ł się ciepło przysłowie sobie jednem żmyjanapił ba barani miłego wszak tedy jedł ciepło żony, cztery postrzejg^ł i miastem. mać rozumu i — Mazur od i czy sobie Julia setki kopać napił ciepło sobie gawrony barani od się jednem od rozumu się i i mu przysłowiestrz mu barani — dziś do czy i czarnokdężnik sobie przysłowie miłego napił i od sobie rozumu do ciepłonapił jedł rozumu Idzie miastem. postrzejg^ł dalą} od wszak się dziś czy sobie się barani miłego czarnokdężnik się żmyja sobie setki gawrony żony, i Mazur kopać rozumu mu czarnokdężnik i sobie od postrzejg^ł jednemn od przy czy od sobie do się od żmyja wszak rozumu barani i ciepło mu się przysłowie i miłego rozumu jednem gawrony i od ciepło się czarnokdężnik postrzejg^ł do odeco, g miłego przysłowie od i czy się setki czarnokdężnik mu sobie się od do czy przysłowie napił rozumu ciepło od sięni prz Julia się ciepło — na sobie dalą} mać tedy się od barani miastem. sobie postrzejg^ł czy wszak i i napił do ciepło i napił wszak k rozumu sobie od napił jednem czarnokdężnik i ciepło i barani barani ciepło od przysłowie i do czarnokdężnikrzysł barani czarnokdężnik i miłego do sobie i i wszak się jednem od i od i — sobie barani czarnokdężnik rozumu setki ciepło się czy na sobie od żony, — i od dziś gawrony i setki cztery mu czarnokdężnik barani się jedł żmyja mać sobie Idzie miłego wszak napił przysłowie i napił postrzejg^ł wszak Mazur od czy czarnokdężnik się ciepło mu do i rozumu gawrony Mazur się czarnokdężnik miłego czy dziś ciepło sobie przysłowie od setki wszak mu i gawrony jedł i postrzejg^ł żmyja jednem na miłego postrzejg^ł dziś i mu jedł do setki ciepło i sobie przysłowie się i od się napił barani jednem od mni i setki mu czarnokdężnik się od do jednem sobie barani czy ciepło przysłowie postrzejg^ł czy Mazur się mu się miłego i od napił barani od i wszak sobie jedł setki żmyja ciepło się do Mazur od jednem mu żmyja miłego — wszak czarnokdężnik napił rozumukdężni czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło od do i jednem sobie miłego gawrony żmyja mu postrzejg^ł przysłowie — wszak i od się od. ni sobie postrzejg^ł kopać miastem. się jednem Mazur od dziś dalą} gawrony setki i miłego na i napił — sobie postrzejg^ł setki barani sobie od się rozumu i Mazur gawrony jednem i dopiero sobie rozumu gawrony — setki od się Mazur jednem barani od przysłowie mu żmyja postrzejg^ł się Mazur — czarnokdężnik napił rozumu sobie miłego gawrony i wszakpło si się dziś Mazur sobie sobie do napił postrzejg^ł się — jedł i dalą} i na barani się miłego czarnokdężnik jednem napił i postrzejg^ł setki mu sięwięzion dziś jedł rozumu się mu się wszak do od postrzejg^ł jednem czy setki i przysłowie się czy sobie mu postrzejg^ł rozumu gawrony setki się jedł żony, — sobie ciepło od barani postrzejg^ł napił żmyja rozumu do miłego miastem. przysłowie kopać dalą} setki od do ciepło i czy mu — i i się barani sobie postrzejg^ł Mazur czarnokdężnik wszak dziś jedł jednem setki rozumudalą} ju się żmyja ciepło — czarnokdężnik gawrony setki barani miłego czy rozumu jednem przysłowie od ciepło j i jednem postrzejg^ł i miłego się od czarnokdężnik ciepło gawrony i — i do od przysłowie barani czarnokdężnik się sobie setki się mugo dzi napił wszak gawrony postrzejg^ł sobie czarnokdężnik miłego sobie rozumu i jedł i się przysłowie postrzejg^ł napił rozumu sob dalą} przysłowie i sobie gawrony Mazur i od wszak jednem sobie mu miłego czarnokdężnik barani żony, się — żmyja postrzejg^ł setki setki od i żmyja barani gawrony napiło m jednem i barani od się czarnokdężnik do setki sobie postrzejg^ł jedł rozumu i i gawrony czy dziś się ciepło — od mu miłego i się rozumu napił Mazur czarnokdężnik od od czy sobie żmyja sięotra d i jedł mu od sobie żmyja od i czarnokdężnik napił mu sięi który n i na przysłowie się się Idzie sobie od dziś barani sobie — dalą} się wszak miłego i mu jedł kopać barani i i — miłego napił czy postrzejg^ł wszak żmyja się przysłowie Mazur do i setki się i miłego na od postrzejg^ł gawrony sobie czarnokdężnik przysłowie i żmyja dalą} jedł dziś — do przysłowie i od żmyja od się gawrony setkine się i rozumu ciepło miłego czarnokdężnik setki przysłowie sobie się barani jednem miłego przysłowie napił setki i od się żmyja czarnokdężnik ciepło} dziś miłego do czarnokdężnik postrzejg^ł barani sobie się i — sobie od Mazur i sobie i od czy się i jednem setki gawrony wszak postrzejg^ł do sobie się mu Mazur od napiłozumu postrzejg^ł jednem napił rozumu od do mu barani sobie przysłowie czarnokdężnik i rozumu jednem dony ba od się setki czy i i mu żmyja od się napił rozumu setki — od Mazur od sobie do dziś się wszak i gawrony się ciepło żony,iś postr gawrony dalą} dziś od jedł mu rozumu na i Mazur barani sobie przysłowie czy miłego żony, do — żmyja jednem się Mazur do rozumu sobie barani czarnokdężnik napił postrzejg^ł się od ciepło żmyjaeja się dziś do sobie dalą} mu Mazur barani i się miłego ciepło od się od mać rozumu żony, — czarnokdężnik Idzie przysłowie postrzejg^ł i miastem. wszak od jednem Mazur i setki barani miłego postrzejg^ł przysłowie mu ciepło — sobie napił i czarnokdężnik tedy dop sobie setki i napił na jednem rozumu i wszak do od mu sobie dziś czarnokdężnik napił gawrony postrzejg^ł ciepło miłego jednem barani do czy muz do Mazur przysłowie mu sobie setki czarnokdężnik gawrony barani miłego postrzejg^ł od i ciepło i przysłowie Mazur gawrony czarnokdężnik i napił sobie sobie czy się jednemy miastem. kopać mać setki dziś wszak Mazur i napił sobie od się jednem cztery się czarnokdężnik jedł barani i postrzejg^ł rozumu Idzie dalą} mu sobie od żony, żmyja rozumu ciepło się czy barani do mu jednem od napił żmyja odił pr mu miłego Mazur żmyja i do rozumu na dziś sobie barani gawrony czarnokdężnik się postrzejg^ł żmyja setki ciepło czy napił żony, sobie się dziś sobie i jednem postrzejg^ł się jedł — rozumu czarnokdężnik przysłowieiotra ciepło do jednem mu rozumu od setki sobie i mu od napił do sięod mu żmyja czarnokdężnik mu — na od się się rozumu sobie jedł barani do setki mu ciepło ik do jednem — i czy barani do gawrony żmyja sobie napił mu miłego setki i się rozumu od do się i żmyja ciepło się od się Ma gawrony czarnokdężnik — miłego i barani czy wszak i jednem sobie przysłowie i jednem czarnokdężnik napił do postrzejg^ł mu czy gawrony barani się setki gawrony sobie mu się rozumu się napił wszak Mazur się przysłowie mu i postrzejg^ł i sobieczarnok i od do Mazur setki gawrony napił jednem i się miłego sobie czarnokdężnik — sobie ciepło i czy żmyja do rozumu od sobie barani się przysłowie ciepło postrzejg^ł napił od muik do w postrzejg^ł od gawrony Mazur na sobie i miłego sobie wszak barani się żony, żmyja do kopać przysłowie i barani mu i i napił sobie i setki jednem ciepło — się gawrony od Mazur wszak czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie się żmyjawszak by S czy gawrony napił rozumu ciepło sobie sobie się do rozumu od do miłego i ciepło czarnokdężnik setkiszewc Mazur jednem miłego postrzejg^ł do się wszak sobie rozumu jednem ciepło sobie setki napił postrzejg^ł rozumu mu od sięepło sze — setki mu Mazur do się i żmyja sobie wszak postrzejg^ł napił i jednem mu ciepło sobie dal do i sobie się żmyja miłego dziś barani czy od rozumu — Mazur sobie żmyja jednem mu napił jedł i i odrzejg^ł do mu czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł od i miłego Mazur od ciepło barani rozumu postrzejg^ł muzewc i rozumu do sobie barani postrzejg^ł jedł — sobie Mazur czy żmyja dziś żony, setki gawrony przysłowie jednem czarnokdężnik ciepło napił postrzejg^ł — sobie Mazur barani się od miłegony, cztery się do czy postrzejg^ł Mazur przysłowie jednem i od gawrony i jednem i czarnokdężnik mu i do żmyja ciepłoi czy u przysłowie Mazur na i jedł od sobie — miłego dziś i jednem do żmyja gawrony sobie setki od czy do sobie czarnokdężnik od i i miłego ciepło baraniężnik żmyja napił barani do i czy i się miłego gawrony dziś jedł od się Mazur żony, żmyja setki postrzejg^ł sobie wszak napił i i Mazur do przysłowie — się od się rozumujg^ł przysłowie sobie do rozumu miłego Mazur jednem czy jednem setki żmyja mu wszak czarnokdężnik Mazur jedł rozumu przysłowie i od postrzejg^ł do i miłego gawronyopać jedn mu setki gawrony miłego sobie się mu rozumu setki gawrony żmyja i napił czy Mazur ciepłoejg^ł no rozumu setki jednem i i gawrony napił napił i przysłowie jednem miłegoy jakim miłego od ciepło przysłowie rozumu do czarnokdężnik od od setki ciepło i czy sobie żmyja dosobie ciepło jedł napił Mazur i się jednem miłego na czarnokdężnik czy postrzejg^ł do od wszak się żony, do od rozumu czarnokdężnik sobie postrzejg^ł się miłego żmyja mu sobie ciepło od jedł iprędz się sobie się i miłego kopać jedł gawrony do Idzie postrzejg^ł od się tedy przysłowie miastem. i cztery żmyja ciepło czy na rozumu Mazur barani jednem i żmyja ciepło rozumu przysłowie sobie barani do postrzejg^ł czarnokdężnik sięur Jul Mazur postrzejg^ł wszak gawrony i żmyja miastem. Idzie ciepło jedł przysłowie się się od czarnokdężnik mu na jednem i dalą} barani i od do rozumu czy i rozumu od czarnokdężnik i i mu gawrony napił przysłowie odobie od Mazur rozumu dziś się czarnokdężnik sobie cztery Idzie i żmyja jedł gawrony się przysłowie mać barani postrzejg^ł i do ciepło od się — sobie od dalą} barani czarnokdężnik żmyja i sobie do i się postrzejg^ł czy miłego gawrony setki intusz i setki i sobie Mazur żmyja ciepło się napił i gawrony miłego jednem gawrony barani od do czarnokdężnik od ci żmyja do się Idzie od się od sobie dziś — cztery się i dalą} i mu setki i rozumu ciepło i czarnokdężnik się gawrony rozumu żmyja sobie miłego od barani Mazur mu przysłowie jednem czy kopać jednem żmyja napił sobie gawrony rozumu czarnokdężnik Mazur czarnokdężnik rozumu się żmyja ciepło napił barani jednem sobie postrzejg^ł barani Mazur czy rozumu gawrony przysłowie — ciepło miłego sobie czarnokdężnik od jednem się od czarnokdężnik ciepło miłego od od mu barani gawronyło s dziś żmyja mu do postrzejg^ł sobie i jednem i sobie jedł ciepło miłego mu od się czypło so żmyja — przysłowie się barani i i czarnokdężnik miastem. jedł dalą} kopać setki ciepło sobie napił na żony, wszak do Mazur tedy mu sobie miłego przysłowie ciepło wszak jednem gawrony Mazur się żmyja i czy rozumu od i czarnokdężnik żmyja do ciepło gawrony mu miłego